slide bài giảng mo lien ket

27 607 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:56

Bài giảng về Mô Liên Kết của đại học y dược Phổ biến nhất. Chức năng: nối, l.kết các tb, các cơ quan và chống đỡ cơ thể. Các vai trò khác: trao đổi chất, bảo vệ, tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học. MÔ LIÊN KẾT - Phổ biến nhất. Chức năng: nối, l.kết các tb, các cơ quan và chống đỡ cơ thể. Các vai trò khác: trao đổi chất, bảo vệ, tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học. - Đặc điểm riêng biệt: khác với các mô khác: t.phần chính là chất gian bào nằm trong khoảng gian bào rộng - Cấu tạo: gồm 3 thành phần chính: chất căn bản, những phân tử sợi, những tế bào liên kết. Ng.g. - Phân loại: dựa vào sự khác nhau chất căn bản, 3 loại: mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương. M LIN KT CHấNH THặẽC 1. Chỏỳt cn baớn - Do caùc tb l.kóỳt vaỡ huyóỳt tổồng taỷo nón. - Chỏỳt vọ õởnh hỗnh, õọửng nhỏỳt, trong suọỳt, chổùa õỏửy trong k.gian baỡo, laỡm nóửn cho tóỳ baỡo vồùi caùc phỏn tổớ sồỹi. - Thaỡnh phỏửn: + Nổồùc vaỡ caùc muọỳi khoaùng + Thaỡnh phỏửn hổợu cồ: glycosaminoglycans, ỡ glycoprotein, proteoglycan. Ngoaỡi ra: albumin, globulin, lipid do maùu õem laỷi. - Chổùc nng: vỏỷn chuyóứn, trao õọứi chỏỳt giổợa maùu vaỡ mọ, õóm vaỡ chọỳng õồợ. Cấu tạo của mô liên kết 2. Sồỹi lión kóỳt - Laỡ cỏỳu truùc gian baỡo, õổồỹc taỷo thaỡnh do sổỷ truỡng hồỹp cuớa caùc phỏn tổớ protein thaỡnh caùc cỏỳu truùc daỷng sồỹi daỡi, do tb sồỹi tọứng hồỹp. Chổùc nng: taỷo sổùc cng, sổùc õaỡn họửi vaỡ khung chọỳng õồợ cho mọ l.kóỳt vaỡ cho cồ quan. - 3 loaỷi sồỹi: s.collagen, s.voợng (lổồùi), s.chun. ổồỹc phỏn bọỳ khaùc nhau trong mọ l.kóỳt. 2.1. Sồỹi collagen (sồỹi taỷo keo): nhióửu nhỏỳt, õỷc tờnh dai bóửn. - ỷc õióứm cỏỳu taỷo: raới raùc hoỷc hoỹp thaỡnh boù, khọng phỏn nhaùnh. Mọựi sồỹi daỡy: 1-3 àm, õổồỹc cỏỳu taỷo bồới caùc sồỹi nhoớ hồn: vi sồỹi collagen (tồ taỷo keo). S.collagen õổồỹc taỷo thaỡnh tổỡ caùc phỏn tổớ Protein laỡ collagen (tropocollagen) do tb sồỹi tọứng hồỹp vaỡ chóỳ tióỳt vaỡo k.gian baỡo. Sợi liên kết: S.collagen, s.chun 2.2. Si vừng - c to thnh t cỏc phõn t protein: collagen (tropocollagen). - c im c.to: mnh, ngn, phõn nhỏnh v ni vi nhau thnh li. Cú nhiu: c quan to huyt, phi, mụ m, gan, c trn. Chức năng: khung nâng đỡ nền ngoại bào: bao quanh TB mỡ (mô mỡ), nằm ngoài TB nội mô (mao mạch), tham gia cấu tạo vùng sát d ới màng đáy BM, nâng đỡ nhu mô của gan, thận, phổi và cơ quan tạo máu, lympho. 2.3. Si chun - Mnh, phõn nhỏnh, ni vi nhau thnh li. - Protein cu to s.chun l elastin do tb si tng hp. glyco-protein cấu trúc 3. T bo liờn kt - éa dng v ngun gc v chc nng, nm ri rỏc trong cht gian bo. Nhiều loại TB với đặc điểm hình thái và chức năng khác nhau. TB cố định, n.g c t i ch : NBS, TB mỡ. TB di động: bcầu có hạt, bcầu đơn nhân lớn và ĐTB, t ơng bào, d ỡng bào 3.1. T bo si: - ngun gc: t tb trung mụ - Ph bin, cú mt mi ni ca mụ l.kt. Cú 2 dng: Sợi võng Såüi collagen âæåüc sàõp xãúp âãöu âàûn Traïi: nguyãn baìo såüi; b.phaíi: tb såüi H. nh vi thả ể T.Bào sợi Nguyên bào sợi [...]... đáng kể Nhiều: gân, cân, màng, bao xơ, là thành phần cấu tạo của sẹo 3.2 Ðại thực bào (mô bào) - Biến động nhiều về số lượng, k.thước, h.thái tùy thuộc trạng thái chức năng và mô nó cư trú Nguồn gốc: mono bào - Nhân ÐTB mô l.kết: 1 nhân h.cầu hoặc bầu dục nằm lệch tâm Bào tương: nhiều lysosome, không bào - Phân bố khắp cơ thể, có ở hầu hết các c.quan Ðời sống dài (nhiều tháng) - Chức năng: bảo vệ = . ổồỹc phỏn bọỳ khaùc nhau trong mọ l.kóỳt. 2.1. Sồỹi collagen (sồỹi taỷo keo): nhióửu nhỏỳt, õỷc tờnh dai bóửn. - ỷc õióứm cỏỳu taỷo: raới raùc hoỷc hoỹp thaỡnh boù, khọng phỏn nhaùnh. Mọựi sồỹi. liên kết 2. Sồỹi lión kóỳt - Laỡ cỏỳu truùc gian baỡo, õổồỹc taỷo thaỡnh do sổỷ truỡng hồỹp cuớa caùc phỏn tổớ protein thaỡnh caùc cỏỳu truùc daỷng sồỹi daỡi, do tb sồỹi tọứng hồỹp. Chổùc. trong k.gian baỡo, laỡm nóửn cho tóỳ baỡo vồùi caùc phỏn tổớ sồỹi. - Thaỡnh phỏửn: + Nổồùc vaỡ caùc muọỳi khoaùng + Thaỡnh phỏửn hổợu cồ: glycosaminoglycans, ỡ glycoprotein, proteoglycan.
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng mo lien ket, slide bài giảng mo lien ket, slide bài giảng mo lien ket