Chính sách tài nguyên và BVMT

27 269 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

NhiÖt liÖt Chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 / 11 Chµo mõng §¹i héi §oµn TN vµ C«ng §oµn Tr êng THPT Vò Quang KÝnh chµo quý thÇy c« vµ c¸c em PhÇn kiÓm tra bµi cò Em h·y tr×nh bµy tÝnh hai mÆt cña c¹nh tranh? * Mặt tích cực của cạnh tranh: - Kích thích LLSX, KHKT và năng suất lao động xã hội. - Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất n ớc vào việc đầu t xây dựng và phát triển nền kinh tế thị tr ờng. - Thúc đẩy tăng tr ởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập. * Mặt hạn chế của cạnh tranh: - Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong việc khai thác TNTT, huỷ hoại môi tr ờng. - Một số ng ời không từ các thủ đoạn phi pháp, bất l ơng. - Đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị tr ờng, từ đó nâng giá làm ảnh h ởng đến sx và tiêu dùng. Mời quý thầy, cô và các em cùng tìm hiểu Bài 5 - tiết thứ 9 Cung - Cầu trong sản xuất và l u thông hàng hoá S¶n XuÊt Ph©n phèi Tiªu dïng Qu¸ tr×nh tõ Cung ®Õn CÇu Cung Cung Cung CÇu Cung - Cầu trong sản xuất và l u thông hàng hoá 1. Khái niệm cung, cầu. Tôi muốn mua nhà, chị có thể t vấn giúp tôi đ ợc không? Dịch vụ t vấn nhà đất a. Khái niệm cầu: Mời các em quan sát một số hình ảnh T«i mua con xe nµy. Mua c¸i nµo ®©y ta? Nµy! mua thªm c¸i nµy n÷a. B¸c ¬i! b¸n cho ch¸u c©n hoa qu¶ - Cầu là gì? - Cầu là khối l ợng hàng hoá, dịch vụ mà ng ời tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định t ơng ứng với giá cả và thu nhập xác định. Ví dụ: Trong đợt nắng nóng và mất điện kéo dài vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm nay, nhu cầu mua quạt tích điện, bộ kích điện ắc quy, máy phát điện công suất nhỏ trong nhân dân tăng lên. ở đây, chúng ta chỉ xét nhu cầu có khả năng thanh toán. b. Kh¸i niÖm cung. B¸n hoa B¸n hµng gèm S¶n xuÊt ít B¸n rau qu¶ - Cung là gì? - Cung là khối l ợng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị tr ờng và chuẩn bị đ a ra thị tr ờng trong một thời kỳ nhất định, t ơng ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Ví dụ: Số gạo hiện đang bán trên thị tr ờng và số gạo đang đ ợc cất trong các kho, các xí nghiệp sẽ đ a ra thị tr ờng trong thời gian tới. Cung ở đây là cung cấp, cung ứng hàng hoá. [...]... cho phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình? -VT 3: Là cơ sở để ngời tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng cho phù hợp với nhu cầu và hiệu quả kinh tế 3 Vận dụng quan hệ cung cầu 1.- Vụựi Nhaứ nửụực Vận dụng thông qua việc điều tiết cung - cầu trên thị trờng VD: Khi thị trờng bị rối ren, cung - cầu mất cân đối do nguyên nhân khách quan hoặc do tệ đầu cơ Nhà nớc ban hành chính sách, pháp luật để cân đối... SX, KD thu hẹp Cung giảm + Về phía cầu: VD? Khi gi á giảm Và ngợc lại Cầu có xu hớ ng tăng Trên thực tế, các trờng hợp của cung cầu thờng vận động không ăn khớp nhau, thông thờng cung > cầu hoặc cung < cầu Cung Cầu Cung = cầu chỉ khi kết quả của việc san bằng chênh lệch giữa giá cả và giá trị hàng hoá, thông qua cạnh tranh giữa ngời bán và ngời mua trên thị trờng khi xét toàn bộ hàng hoá đem ra... Với ngời tiêu dùng Vận dụng bằng cách giảm nhu cầu mua các mặt hàng nào đó khi cung nhỏ hơn cầu và giá cả cao để chuyển sang mua các mặt hàng khi cung lớn hơn cầu và có giá cả thấp tơng ứng VD: Sốt giá gạo trong những năm trớc Củng cố bài học: Mời các em chọn đáp án đúng 1 Đây là cung hay cầu? HONDA Phú Tài tung ra thị trờng các dòng xe mới a Cung b Cầu Đáp án: a đúng Câu 2: Mối quan hệ cung cầu là... ngời tiêu dùng c Cả a và b Đáp án: c đúng Câu 3: Là ngời bán hàng trên thị trờng, để có lợi em chọn trờng hợp nào sau đây? a Cung > Cầu b Cung < Cầu Đáp án: c đúng c Cung = Cầu Câu: 4 Vì sao muối có giá rẻ? Câu 5: Vì sao Nhà nớc ta nghiêm cấm hoạt động buôn lậu xăng dầu qua biên giới? Cảm ơn quý thầy, cô và các em đã quan tâm theo dõi Chúc mọi ng ời Thành đạt Sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc ... Cung Cầu ảnh hởng đến giá cả thị trờng? Ví du: ? Nhóm III: Giá cả thị trờng ảnh hởng đến Cung Cầu? Ví dụ? - Cung cầu tác động lẫn nhau: (Nhóm I) + Kh ng lên i cầu tă và ngợ c Ví dụ: lại, Cầ u giảm SX, KD mở rộng ăng ng t Cu Cu ng g Vào dịp tết nhu cầu rau xanh rất lớn -> nhân dân đẩy mạnh trồng rau > lợng rau đa ra thị trờng rất lớn iảm - Cung cầu ảnh hởng đến giá cả thị trờng (Nhóm II) + Khi Cung...2.Mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lu thông hàng hoá a Nội dung của quan hệ cung cầu Mời các trả lời câu hỏi - Theo em, thực chất của mối quan hệ cung cầu là gì? - Là mối qh tác động lẫn nhau giữa: Ngời bán Với Chị muốn bán Em muốn mua Ngời mua Ngời sản xuất Với Ngời tiêu dùng Để xác định giá cả và số lợng hàng hoá, dịch vụ Những biểu hiện của nội dung quan hệ... các em giải thích các trờng hợp Tr H 1 : Trong những ngày nớc lũ dâng cao, các sản phẩm nh: đèn cầy (nến), đèn pin, dầu hoả bán lẻ, cá khô ở vùng Vũ Quang và Hơng Khê đợc bán với giá rất cao VT 1: Là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả trên thị trờng và giá trị hàng hoá lại không ăn khớp nhau - Tr H 2: Là ngời sản xuất, kinh doanh khi nào nên mở rộng SX,KD; khi nào nên thu hẹp SX,KD? -VT 2: Buộc ngời sản . cực của cạnh tranh: - Kích thích LLSX, KHKT và năng suất lao động xã hội. - Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất n ớc vào việc đầu t xây dựng và phát triển nền kinh tế thị tr ờng. - Thúc. ờng, từ đó nâng giá làm ảnh h ởng đến sx và tiêu dùng. Mời quý thầy, cô và các em cùng tìm hiểu Bài 5 - tiết thứ 9 Cung - Cầu trong sản xuất và l u thông hàng hoá S¶n XuÊt Ph©n phèi Tiªu. dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định t ơng ứng với giá cả và thu nhập xác định. Ví dụ: Trong đợt nắng nóng và mất điện kéo dài vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm nay, nhu cầu mua quạt tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tài nguyên và BVMT, Chính sách tài nguyên và BVMT, Chính sách tài nguyên và BVMT