KT Hoá 8 tiet 46

1 207 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Câu 1 : Khoanh tròncác chữ cái A , B , C , D em cho là đúng; a. CuO b . KClO3 c .KMnO4 d. Ca CO3 e. không khí g. H2O Nhữngchất dùngđể điềuchế ôxi trong phòngthí nghiệm là : A . a , b ,c ,d B . b , c ,e C . b , c D. c ,b ,e Câu 2 : Nhómcác chất chỉ gồm ôxit a xít : A. SO2 , CaO , NO , P2O5 B. SO3 , SiO2 , N2O5 , CO2 C. FeO , CO2 , NO2 ,CuO D. Al2O3 , SiO2 , CO , P2O5 Câu 3 : Nhómcác chất chỉ gồm ôxit bazơ : A. MgO , CuO , K2O , PbO B . CO2 , H2O ,CO . CaO C. SO2 , Na2O , CaO , CO D . ZnO , CO2 , K2O , SO2 Câu 4 : Không khí là hỗn hợp khí gồm : A. 21 % khíN2 , 78 % khíO2 ,và 1 % cáckhíkhác B. 21 % khíO2 . 78 % khíN2 , và 1 % các khíkhác C. 21 % khí N2 , 79 % khíO2 D. Các ýtrên sai Câu 5 : Thuôxi bằngcách : A . Đẩynước B . Đẩykhông khí C. Ôxi nhẹ hơn không khí D . Cả A và B Câu 6 : Phản ứng hoá hợp là ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. II. Tự luận : Câu 1 : Lập phương trình hoá học và cho biết chúngthuộc loạiphảnứng nào ? 1 . Fe + Cl2 - > FeCl3 2. NO + O2 -> NO2 3 . KClO3 - > KCl + O2 4. KNO3 - > KNO2 + O2 Câu 2 : Chọn chất thích hợp để hoàn thành PTHH: 1 . ? + ? - > H2O 2 . ? + O2 - > Fe3O4 Câu 3 : Cho 3,2 g lưu huỳnhtrong bìnhchứa 11,2 lít ôxi (đktc) A . Sau phảnứngchất nào dư và dư bao nhiêu gam ? B .Tính khối lương lưu huỳnh điôxit tạo thành ? ( S : 32 , O : 16 ) . CO2 , K2O , SO2 Câu 4 : Không khí là hỗn hợp khí gồm : A. 21 % khíN2 , 78 % khíO2 ,và 1 % cáckhíkhác B. 21 % khíO2 . 78 % khíN2 , và 1 % các khíkhác C. 21 % khí N2 , 79 % khíO2 D. Các ýtrên. ? - > H2O 2 . ? + O2 - > Fe3O4 Câu 3 : Cho 3,2 g lưu huỳnhtrong bìnhchứa 11,2 lít ôxi (đktc) A . Sau phảnứngchất nào dư và dư bao nhiêu gam ? B .Tính khối lương lưu huỳnh điôxit tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KT Hoá 8 tiet 46, KT Hoá 8 tiet 46, KT Hoá 8 tiet 46