Thư mời họp chuyên môn cấp THCS lần 3

1 412 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /TM-PGDĐT V/v họp chuyên môn THCS Tân Hồng, ngày 13 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Thực hiện Kế hoạch số: 940/KH-PGD-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2010, về việc Sinh hoạt chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS, TH-THCS; Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng mời các Đ/c Hiệu trưởng về dự họp chuyên môn. Nội dung: - Như kế hoạch số: 940/KH-PGDĐT. - Hiệu trưởng bốc thăm tiết dạy bắt buộc cho giáo viên của đơn vị mình Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 15/01/2011. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh Thành phần: - Đ/c Trần Công Luyện – P.Trưởng Phòng GD&ĐT – chủ trì. - Đ/c Nguyễn Trường Khang – chuyên viên GD&ĐT – thư ký. - Cùng 13 đ/c Hiệu trưởng. Nhận được thông báo này yêu cầu Hiệu trưởng các trường dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định. Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG - Như trên; P. TRƯỞNG PHÒNG - Lưu VT. ( đã ký) Trần Công Luyện . /TM-PGDĐT V/v họp chuyên môn THCS Tân Hồng, ngày 13 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS, TH -THCS Thực hiện Kế hoạch số: 940/KH-PGD-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2010, về việc Sinh hoạt chuyên. năm 2010, về việc Sinh hoạt chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS, TH -THCS; Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng mời các Đ/c Hiệu trưởng về dự họp chuyên môn. Nội dung: - Như kế hoạch số: 940/KH-PGDĐT. -. giờ 30 phút, ngày 15/01/2011. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh Thành phần: - Đ/c Trần Công Luyện – P.Trưởng Phòng GD&ĐT – chủ trì. - Đ/c Nguyễn Trường Khang – chuyên viên GD&ĐT – thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Thư mời họp chuyên môn cấp THCS lần 3, Thư mời họp chuyên môn cấp THCS lần 3, Thư mời họp chuyên môn cấp THCS lần 3

Từ khóa liên quan