Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ư, đ,...

6 268 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Giới thiệu về các kiểu gõ Để gõ chữ Việt em cần phải biết hai kiểu gõ đó là kiểu gõ TELEX và kiểu gõ VNI. Kiểu gõ TELEX là dùng chữ để bỏ dấu. Kiểu gõ VNI là dùng số để bỏ dấu. 1. Gõ kiểu TELEX: a) Gõ chữ thường: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Muốn gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ em gõ liên tiếp hai chữ theo qui tắc sau: Để có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ aw aa ee oo ow uw dd VD: Để gõ chữ “đêm trăng” em gõ như sau: ddeem trawng đ ê ă 1. Gõ kiểu TELEX: a) Gõ chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ: Muốn gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ em gõ liên tiếp hai chữ hoa theo qui tắc sau: Để có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ aw aa ee oo ow uw dd VD: Để gõ chữ “MƯA XUÂN” em gõ như sau: MUWA XUAAN Ư Â 1. Gõ kiểu VNI: a) Gõ chữ thường: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Muốn gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ em gõ liên tiếp một chữ và một số theo qui tắc sau: Để có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 VD: Để gõ chữ “đêm trăng” em gõ như sau: d9e6m tra8ng đ ê ă . dấu. Kiểu gõ VNI là dùng số để bỏ dấu. 1. Gõ kiểu TELEX: a) Gõ chữ thường: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Muốn gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ em gõ liên tiếp hai chữ theo qui tắc sau: Để có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ aw aa ee oo ow uw dd VD: Để. gõ ă â ê ô ơ ư đ aw aa ee oo ow uw dd VD: Để gõ chữ “đêm trăng” em gõ như sau: ddeem trawng đ ê ă 1. Gõ kiểu TELEX: a) Gõ chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ: Muốn gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ em gõ liên tiếp hai chữ hoa theo. có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ aw aa ee oo ow uw dd VD: Để gõ chữ “MƯA XUÂN” em gõ như sau: MUWA XUAAN Ư Â 1. Gõ kiểu VNI: a) Gõ chữ thường: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Muốn gõ các chữ thường ă, â, ê, ô,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ư, đ,..., Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ư, đ,..., Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ư, đ,...

Từ khóa liên quan