Đề + Matrix lý 12

4 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

ẹE KIEM TRA Moõn : Vaọt lớ 12 1). Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng dựng hai khe Y- õng, bit D = 1m, a = 1mm. khong cỏch t võn sỏng th 3 n võn sỏng th 9 cựng bờn vi võn trung tõm l 3,6mm. Tớnh bc súng ỏnh sỏng. A). 0,44àm B). 0,58àm C). 0,52àm D). 0,60àm 2). Tia t ngoi l bc x A). cú bc súng t 760nm ti c vi milimet. B). n sc , cú mu tớm. C). n sc , khụng mu trờn ỏnh sỏng tớm. D). cú bc súng t 380nm ti c vi nanụmet. 3). Khi so sỏnh tia X v tia t ngoi , nhn xột no sau õy l sai ? A). Tia X v tia t ngoi u tỏc dng lờn kớnh nh. B). Cựng bn cht l súng in t . C). Tia X cú bc súng di hn so vi bc súng tia t ngoi. D). Tia X v tia t ngoi u khụng nhỡn thy bng mt thng. 4). Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, cỏc khe sỏng c chiu sỏng bng ỏnh sỏng n sc. khong cỏch gia 5 võn sỏng liờn tip o c l 4,8mm. V trớ ca võn sỏng bc 3 l: A). 4,8mm B). 2,4mm C). 9,6mm D). 3,6mm 5). Mt mch dao ng cú tn s riờng 100kHz v t in in dung C = 5.10 -3 àF. t cm L ca mch dao ng l: A). 5.10 -4 H B). 2.10 -4 H C). 5.10 -3 H D). 5.10 -5 H 6). iu kin phỏt sinh ca quang ph vch phỏt x l A). cỏc khớ hay hi ỏp sut thp b kớch thớch phỏt sỏng phỏt ra . B). cỏc vt rn , lng hay khớ cú t khi hi ln khi b nung núng phỏt ra . C). nhng vt b nung núng nhit trờn 3000 0 C . D). chiu ỏnh sỏng trng qua mt cht hi b nung núng phỏt ra . 7). Mch dao ng in t gm cun cm L v t C. Khi tng t cm lờn 2 ln v gim in dung ca t i 8 ln thỡ tn s ca mch dao ng s A). gim 2 ln B). khụng i C). tng 4 ln D). tng 2 ln 8). Tia hng ngoi l bc x A). cú bc súng t 0,76 àm ti c milimột. B). cú bc súng nh di 0,38 àm . C). n sc , cú mu hng. D). n sc , khụng mu trờn ỏnh sỏng . 9). Loi súng vụ tuyn no c s dng trong lnh vc vụ tuyn truyn hỡnh? A). Súng di v cc di B). Súng trung C). Súng ngn D). Súng cc ngn 10). Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe bng 0,3 mm, khong cỏch t hai khe n mn nh l 1,5m. Khong cỏch t võn sỏng bc 4 n võn sỏng trung tõm bng 1,4 cm.Bc súng ỏnh sỏng lm thớ nghim l: A). 750 nm. B). 0,5 mm C). 0,6 m D). 0,7.10 -6 m 11). Trong thớ nghim Iõng, s giao thoa ca súng ỏnh sỏng n sc ca hai ngun kt hp cựng pha, cụng thc tỡm v trớ võn sỏng l: A). ( 1) D x k a = + B). D x k a = C). ( 0,5) D x k a = + D). a x k D = 12). Song FM cua ai Tiờng noi Viờt Nam co tõn sụ 100MHz. Tim bc song. A). 5m B). 10m C). 3m D). 1 m. 13). Mt mch dao ng gm mt cun dõy cú t cm 5mH v t in cú in dung 50pF. Chu k dao ng riờng ca mch l: A). 0,0314s B). 3,14.10 -7 s C). 99,3s D). 31,4.10 -7 s 14). Tim phat biờu sai vờ c iờm quang phụ vach cua cac nguyờn tụ hoa hoc khac nhau. A). Khac nhau vờ ụ sang ti ụi gia cac vach. B). Khac nhau vờ mau sc cac vach. C). Khac nhau vờ bờ rụng cac vach quang phụ. D). Khac nhau vờ sụ lng vach. 15). nh sỏng n sc l ỏnh sỏng : A). cú mt mu v mt bc súng xỏc nh , khi i qua lng kớnh khụng b tỏn sc . B). cú mt mu v bc súng khụng xỏc nh , khi i qua lng kớnh khụng b tỏn sc C). cú mt mu v bc súng nht nh , khi i qua lng kớnh s b tỏn sc . D). cú mt mu nht nh v mt bc súng khụng nht nh , khi i qua lng kớnh s b tỏn sc . 16). nh sỏng cú bc súng = 380 nm mt ta thy mu gỡ? A). Lam. B). Lc. C). Tớm. D). . 17). Tỡm cụng thc ỳng tớnh khong võn i trong hin tng giao thoa ỏnh sỏng n sc: A). .i D a = B). .D i a = C). . a i D = D). .a i D = 18). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 1,5m. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm bằng 500 nm. Khoảng vân giao thoa là: A). 1,2. 10 -6 m B). 1,5 mm. C). 1500m D). 2,5 cm 19). Thí nghiệm nào dưới đây được sử dụng để thực hiện đo bước sóng ánh sáng? A). Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc. B). Thí nghiệm tán sắc ánh sáng. C). Thí nghiệm giao thoa ánh sáng. D). Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng. 20). Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe hẹp a = 1mm , bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe hẹp là 0,5µm. Để tại vị trí cách vân sáng trung tâm 2,5mm có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn là A). 1m. B). 0,1m. C). 100mm. D). 1,25 m. 21). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 0, 5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 2m. Trên màn ảnh người ta quan sát thấy khoảng cách giữa 21 vân sáng liên tiếp bằng 5,2 cm.Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là: A). 0,7 10 -6 m B). 0,45 .10 -3 m C). 0,65 µm. D). 0,5 mm 22). Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe hẹp a = 2mm , bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe hẹp là 0,6µm ,khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn là 2m . Độ lớn vị trí vân sáng bậc 2 là A). 1,2µm. B). 0,12mm. C). 1,2mm. D). 1,2cm. 23). Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch A). giảm 2 lần B). giảm 4 lần C). tăng 2 lần D). tăng 4 lần 24). Tần số dao động riêng của mạch LC là A). f = 2 LC π B). f = 1 2 LC π C). f = 2π LC D). f = 2πLC 25). Loại sóng vô tuyến nào truyền khắp mặt đất nhờ phản xạ nhiều lần giữa tầng điện ly và mặt đất? A). Sóng ngắn B). Sóng cực ngắn C). Sóng trung D). Sóng dài và cực dài 26). Chu kỳ dao động điện từ trong mạch dao động L, C được xác định bởi biểu thức: A). 1 2 T LC π = B). 1 2 L T C π = C). 1 2 C T L π = D). 2T LC π = 27). Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại ? A). Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím B). Tia tử ngoại là bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy có bước sóng ngắn. C). Tia tử ngoại là bức xạ do các vật nung nóng phát ra. D). Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng tím 28). Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng λ = 0,64µm. Vân sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau đoạn A). 3,2mm. B). 1,6mm. C). 6,4mm. D). 4,8mm. 29). Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên? A). Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B). Hiện tượng tán sắc ánh sáng. C). Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D). Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 30). Máy quang phổ là dụng cụ dùng để A). đo bước sóng các vạch quang phổ. B). tiến hành các phép phân tích quang phổ. C). phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. D). quan sát và chụp quang phổ các vật. 31). Với c = 3.10 8 m/s . Bước sóng của sóng điện từ có thể tính bằng công thức : A). λ = 2πc LC B). λ = 2 c LC π C). λ = 2 c LC π D). λ = 2πcLC 32). Trong thí nghiệm Iâng, sự giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc của hai nguồn kết hợp cùng pha, công thức tìm vị trí vân tối là: A). 1 ( ) 2 D x k a λ = + B). ( 1) D x k a λ = + C). ( 0,5) a x k D λ = + D). 1 (2 ) 2 D x k a λ = + 33). Bức xạ nào dưới đây có bước sóng trong khoảng từ 10 -11 m đến 10 -8 m ? A). Tia X . B). Tia hồng ngoại. C). Tia tử ngoại. D). Ánh sáng nhìn thấy. 34). Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m λ µ = , khoảng cách hai khe hẹp a = 2mm , khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn 1m . Độ lớn khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 ở một bên vân sáng trung tâm là A). 3,75mm. B). 0,375mm. C). 37,5mm. D). 375mm. 35). Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, bit D=2,5m; a=1mm; = 600nm. B rng trng giao thoa o c l 12,5mm. S võn quan sỏt c quan sỏt c trờn mn l: A). 8 B). 15 C). 9 D). 17 36). Hin tng tỏn sc ỏnh sỏng l hin tng ỏnh sỏng trng sau khi i qua lng kớnh thỡ : A). vn gi nguyờn mu trng v lch v phớa ỏy ca lng kớnh. B). b i thnh mt mu khỏc mu trng. C). b phõn tớch thnh 7 mu: ,cam,vng,lc ,lam, chm,tớm. D). b phõn tớch thnh mt di mu liờn tc t n tớm. 37). Thõn th con ngi nhit 37 0 C phỏt ra bc x no trong cỏc loi bc x sau ? A). Tia t ngoi. B). Tia X C). Bc x nhỡn thy. D). Tia hng ngoi. 38). Tia X cú bc súng A). khụng th o c . B). nh hn tia t ngoi . C). ln hn tia hng ngoi . D). ln hn tia t ngoi . 39). Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe bng 0,3 mm, khong cỏch t hai khe n mn nh l 1,5m. Bc súng ỏnh sỏng lm thớ nghim 0,6 m à = . im M trong vựng giao thoa thuc võn sỏng khi cú khong cỏch ti võn sỏng trung tõm bng: A). 1,25 mm B). 6 mm C). 2,5 cm D). 2,8 cm 40). Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe bng 0, 6 mm, khong cỏch t hai khe n mn nh l 2m. Trờn mn nh ngi ta quan sỏt c 15 võn sỏng.Khong cỏch gia hai võn sỏng hai u l 2,8cm. Bc súng ca ỏnh sỏng lm thớ nghim l: A). 400 nm B). 0,4. 10 -6 m C). 0,6.10 -3 m D). 600 nm _____________________ Ht _____________________ Khi to ỏp ỏn 01. - - - ~ 11. - / - - 21. - - = - 31. ; - - - 02. - - - ~ 12. - - = - 22. - - = - 32. ; - - - 03. - - = - 13. - - - ~ 23. - - = - 33. ; - - - 04. - - - ~ 14. - - = - 24. - / - - 34. - / - - 05. ; - - - 15. ; - - - 25. ; - - - 35. - - - ~ 06. ; - - - 16. - - = - 26. - - - ~ 36. - - - ~ 07. - - - ~ 17. - / - - 27. ; - - - 37. - - - ~ 08. ; - - - 18. - / - - 28. ; - - - 38. - / - - 09. - - - ~ 19. - - = - 29. - / - - 39. - / - - 10. - - - ~ 20. ; - - - 30. - - = - 40. - - - ~ MA TRN KIEM TRA Moõn : Vaọt lyự lụựp 12 Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng MĐT Vận dụng MĐC Lí thuyết Bài tập Lí thuyết Bài tập Lí thuyết Bài tập Lí thuyết Bài tập Chương IV (DĐ điện Công thức Áp dụng công thức tính đơn giản Phân loại sóng vô tuyến Áp dụng biến đổi công thức ứng dụng của sóng điện từ Vận dụng công thức biến đổi 3 câu 0,75 đ 2 câu 0,5 đ 1 câu 0,25 đ 2 câu 0,5 đ 1 câu 0,25 đ 1 câu 0,25 đ Chương V (Sóng as) -Tán sắc ánh sáng - Công thức giao thoa ánh sáng - Hồng ngoại, tử ngoại -Tia X -Nhận biết as đơn sắc. -Nhận biết tia X. -Vận dụng công thức tính khoảng vân và vị trí vân. - Phân loại quang phổ. - Phân biệt hồng ngoại,tử ngoại. - So sánh tử ngoại và tia X - Áp dụng biến đổi công thức tìm a, λ -Ứng dụng hiện tượng tán sắc -Ứng dụng của máy quang phổ -Vận dụng công thức biến đổi phân biệt loại vân giao thoa -Thực hành đo bước sóng as -Vận dụng xác định số vân trong trường giao thoa 9 câu 2,25 đ 6 câu 1,5 đ 6 câu 1,5 đ 3 câu 0,75 đ 2 câu 0,55 đ 2 câu 0,5 đ 1 câu 0,25 đ 1 câu 0,25 đ Tổng số 40 câu 10,00 đ 12 câu 3 đ 8 câu 2 đ 7 câu 1,75 đ 5 câu 1,25 đ 3 câu 0,75 đ 3 câu 0,75 đ 1 câu 0,25 đ 1 câu 0,25 đ . thức tìm vị trí vân tối là: A). 1 ( ) 2 D x k a λ = + B). ( 1) D x k a λ = + C). ( 0,5) a x k D λ = + D). 1 (2 ) 2 D x k a λ = + 33). Bức xạ nào dưới đây có bước sóng trong khoảng. cựng pha, cụng thc tỡm v trớ võn sỏng l: A). ( 1) D x k a = + B). D x k a = C). ( 0,5) D x k a = + D). a x k D = 12) . Song FM cua ai Tiờng noi Viờt Nam co tõn sụ 100MHz. Tim bc. 0,6µm ,khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn là 2m . Độ lớn vị trí vân sáng bậc 2 là A). 1,2µm. B). 0,12mm. C). 1,2mm. D). 1,2cm. 23). Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng điện dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề + Matrix lý 12, Đề + Matrix lý 12, Đề + Matrix lý 12