Phương trình qui về PT bật hai

11 389 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

KIỂM TRA BÀI CŨ Giải phương trình: t 2 - 13t + 36 =0 Cho các phương trình : a/ 2x 4 +3x 2 + 4 =0 b/ -x 4 +2x 2 -9 = 0 1/Phương trình trùng phương: a/ 2x 4 +3x 2 + 4 =0 b/ -x 4 +2x 2 -9 = 0 Phương trình trùng phương là pt có dạng: ax 4 +bx 2 +c =0 (a ≠ 0) (1) Ví dụ :Giải phương trình: x 4 -13x 2 +36 =0 Đặt x 2 =t ( t ≥ 0) Giải: (1) (1) ⇔ t 2 - 13t + 36=0 (2) (a = 1; b= -13; c= 36) = 169- 144 =25 >0 = 25 =5 Pt (2) có 2 nghiệm: t 2 = 13+5 2 = 9 t 1 = 13-5 2 = 4 (thoả mãn) (thoả mãn) Thay t 1 =4 vào (*) ta được: x 2 =4 Suy ra x 1 = 2 và x 2 =-2 Thay t 2 = 9 vào (*) ta được:x 2 =9 Suy ra x 3 = 3và x 4 =-3 Vậy pt(1) có 4 nghiệm: x 1 = 2 ; x 2 =-2 x 3 = 3; x 4 =-3 Đặt (*) x 2 =t ( t ≥ 0) PT (1) trở thành: (2) at 2 +bt + c=0 Giải pt (2) chọn kết quả rồi thay vào (*) để tìm x 1/Phương trình trùng phương: Phương trình trùng phương là pt có dạng: ax 4 +bx 2 +c =0 (a ≠ 0) (1) Đặt (*) x 2 =t ( t ≥ 0) PT (1) trở thành: (2) at 2 +bt + c=0 Giải pt (2) chọn kết quả rồi thay vào (*) để tìm x Ví dụ: giải các pt sau: a/ (1) 4x 4 + x 2 -5 =0 Đặt (*) x 2 =t ( t ≥ 0) PT (1) trở thành: (2) 4t 2 + t - 5=0 (a =4; b=1 ; c= -5) Ta có: a+b +c= 4+1-5= 0 Nên pt (2) có nghiệm: t 2 = -5 4 t 1 =1 (chọn) (loại) Thay vào (*) ta được t 1 =1 x 2 =1 ⇒ x 1 = 1 =1 x 2 =- 1 =-1 hoặc Vậy pt (1) có 2 nghiệm : x 1 =1; x 2 =-1 1/Phương trình trùng phương: Phương trình trùng phương là pt có dạng: ax 4 +bx 2 +c =0 (a ≠ 0) (1) Ví dụ: giải các pt sau: 4x 4 + x 2 -5 =0 a/ Đặt (*) x 2 =t ( t ≥ 0) b/ 3x 4 +4x 2 +1 =0(1) PT (1) trở thành: 3t 2 +4t +1 =0 (2) (a=3;b=4;c=1) Ta có: a-b+c= 3-4+1 =0 Nên pt (2) có nghiệm: t 1 =-1 t 2 = -1 3 (loại) (loại) Vậy pt (1) vô nghiệm 1/Phương trình trùng phương: 2/Phương trình chứa ẩn ở mẫu: Nhắc lại các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu? 1/Tìm điều kiện xác định của phương trình 2/Quy đồng và khử mẫu 3/ Giải pt vừa tìm được 4/Đối chiếu giá trị của ẩn với điều kiện để kết luận ?2 Giải phương trình sau bằng cách điền vào chỗ trống = 1 x-3 x 2 -3x+6 x 2 -9 -Điều kiện: x ≠ ± 3 (1) Pt (1) ⇔ ⇔ = 1 x-3 x 2 -3x+6 (x-3)(x+3) = 1(x+3) (x-3)(x+3) x 2 -3x+6 (x-3)(x+3) ⇔ ⇔ ⇔ x 2 -3x +6= x + 3 =0 x 2 -3x +6 -x-3 x 2 -4x +3 =0 (2) Ta có : a+b +c= 1+(-4)+3=0 Nên pt (2) có nghiệm: x 1 =1 ; x 2 = 3 (chọn) (loại) Vậy pt (1) có 1 nghiệm: x=1 (a=1; b=-4 ;c=3) 1/Phương trình trùng phương: 2/Phương trình chứa ẩn ở mẫu: 3/Phương trình tích: a/ Ví dụ 2 :sgk b/ Áp dụng: Giải phương trình: x 3 +3x 2 +2x=0 (1) ⇔ ⇔ x( x 2 +3x+2)=0 x=0 x 2 +3x+2=0 hoặc (2) Giải pt (2): ( a= 1; b=3 ;c= 2) Ta có:a –b +c = 1-3+2 =0 Nên pt (2) có nghiệm: x 1 =-1; x 2 =-2 Vậy pt (1) có 3 nghiệm: x 1 =-1; x 2 =-2 x 3 = 0 x 2 +3x+2=0 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại các bước giải pt trùng phương;pt chứa ẩn ở mẫu; pt tích - Làm các bài tập: 34;35;36 - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập Bài 34: giải bằng cách đặt ẩn phụ x 2 =t ( t ≥ 0) Bài 35 :quy đồng khử mẫu( Chú ý câu b,c có tìm điều kiện) Bài 36: Đưa về pt tích b/ Vận dụng hằng đẳng thức a 2 –b 2 =(a-b)(a+b) . Giải phương trình: t 2 - 13t + 36 =0 Cho các phương trình : a/ 2x 4 +3x 2 + 4 =0 b/ -x 4 +2x 2 -9 = 0 1 /Phương trình trùng phương: a/ 2x 4 +3x 2 + 4 =0 b/ -x 4 +2x 2 -9 = 0 Phương trình. =-1 hoặc Vậy pt (1) có 2 nghiệm : x 1 =1; x 2 =-1 1 /Phương trình trùng phương: Phương trình trùng phương là pt có dạng: ax 4 +bx 2 +c =0 (a ≠ 0) (1) Ví dụ: giải các pt sau: 4x 4 +. 1+(-4)+3=0 Nên pt (2) có nghiệm: x 1 =1 ; x 2 = 3 (chọn) (loại) Vậy pt (1) có 1 nghiệm: x=1 (a=1; b=-4 ;c=3) 1 /Phương trình trùng phương: 2 /Phương trình chứa ẩn ở mẫu: 3 /Phương trình tích: a/
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình qui về PT bật hai, Phương trình qui về PT bật hai, Phương trình qui về PT bật hai