tp hcm -hai

32 290 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

 TrêngtiÓu häcttphèmíi-quÕvâ TrêngtiÓu häcttphèmíi-quÕvâ Giaùo vieân : Giaùo vieân : NguyÔn tiÕn H¶i NguyÔn tiÕn H¶i Thaønh phoá Hoà Chí Minh Thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2011 Địa lí Thành ph H Chí Minhố ồ 1/ Thành phố lớn nhất nước Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông nào? Thaứnh phoỏ beõn soõng Saứi Goứn ẹeõm treõn soõng Saứi Goứn Thành phố đã có bao nhiêu tuổi ? Thành phố có trên 300 tuổi Thành phố được mang tên Bác từ năm nào? Thành phố được mang tên Bác từ năm nào? 1/ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những tỉnh nào? 2/ Từ thành phố có thể đi đến các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: tp hcm -hai, tp hcm -hai, Thành phố lớn nhất cả nước