Dòng điện trong chân không.Hà Linh

26 329 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

T 4ổ BÀI 16: DÒNG ĐIỆN BÀI 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG TRONG CHÂN KHÔNG Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG NỘI DUNG CHÍNH: I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không 1. Bản chất dòng điện trong chân không 2. Thí nghiệm II. Tia catốt 1. Thí nghiệm 2. Tính chất của tia Catốt. 3. Bản chất của tia Catốt. 4. Ứng dụng I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. 1. 1. Bản chất dòng điện trong chân không Chân không là gì? Chân không có dẫn được điện không? Chân không là gì? Chân không có dẫn được điện không? - Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả các phân Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả các phân tử khí (Chân không lí tưởng) tử khí (Chân không lí tưởng) - Nó không chứa các hạt tải điện nên không dẫn điện. Nó không chứa các hạt tải điện nên không dẫn điện. Vậy để có dòng điện trong chân không ta cần phải làm gì? Vậy để có dòng điện trong chân không ta cần phải làm gì? Muốn tạo ra dòng điện chạy giữa hai điện cực đặt trong Muốn tạo ra dòng điện chạy giữa hai điện cực đặt trong chân không,ta phải đưa hạt tải điện là các êlectron vào chân không,ta phải đưa hạt tải điện là các êlectron vào trong đó. trong đó. 1. Bản chất dòng điện trong chân không 2. Thí nghiệm Để nghiên cứu dòng điện trong chân không người ta sử dụng Điot chân không và được bố trí thí nghiệm như hình vẽ: R R E E 1 1 E E 2 2 R R K A K K 1 1 K K 2 2 G D + Đóng k 1 , mở k 2 :  Vậy :Chân không là môi trường cách điện tốt. K1 R R E E 1 1 E E 2 2 R R K A K2 K2 G D D R R E E 1 1 E E 2 2 R R K A K K 2 2 K1 K1 G Khi đóng K2, mở K1, hiện tượng gì xảy ra đối với Catôt? Các electron bứt ra khỏi Catôt và chuyển động hỗn loạn trong Điôt chân không, G vẫn chưa thay doi D D R R E E 1 1 E E 2 2 R R K A K K 1 1 K K 2 2 G Các electron sẽ chuyển động như thế nào khi đóng khóa K1 và cả khóa K 2 ? Do tác dụng của lực điện Các eletron chuyển động ngược chiều điện trường về Anôt. - Đảo cực nguồn E 1 : • Vậy : Dòng điện chạy qua chân không (nếu có) chỉ theo một chiều R R E E 1 1 E E 2 2 R R K A K2 K2 G K1 Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG I. I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. 1. Bản chất dòng điện trong chân không Vậy bản chất dòng điện trong chân không là gì? Vậy bản chất dòng điện trong chân không là gì? Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron được đưa vào khoảng chân hướng của các êlectron được đưa vào khoảng chân không đó. không đó. I-Cách tạo ra dòng điện trong chân không: I-Cách tạo ra dòng điện trong chân không: Phân tích các đường biểu diễn (a),(b),(c) trên đồ thị: Phân tích các đường biểu diễn (a),(b),(c) trên đồ thị: I I A A (mA) (mA) U U AK AK (V) (V) 10 10 20 20 -10 -10 -5 -5 5 5 10 10 15 15 O O (a) (a) (b) (b) (c) (c) Đường (a): Đường (a): I I A A có đặc điểm gì có đặc điểm gì khi U khi U AK AK thay đổi? thay đổi? Đường (b) và (c): Đường (b) và (c): I I A A thay đổi thế nào thay đổi thế nào -khi U -khi U AK AK <0 <0 -khi U -khi U AK AK >0? >0? Đường (b) và (c) Đường (b) và (c) có sự khác nhau có sự khác nhau nào?. nào?. Đồ thị biểu diễn I Đồ thị biểu diễn I A A theo U theo U AK AK : : [...]... sử dụng trong ống phóng điện tử và đèn hình Câu 1: Điều kiện để có dòng điện chạy qua Điôt chân không là ? A.Chỉ cần đặt hiệu điện thế UAK có giá trị và khá lớn giữa anot A và catot K của Điôt chân không B.Phải nung nóng catot K bằng dòng điện, đồng thời đặt hiệu điện thế UAK âm giữa anot va catot của Điôt chân không C.Chỉ cần nung nóng catot K bằng dòng điện và nối anot với catot của Điôt chân không... một dòng các êlectron phát ra từ Catôt Các ion dương nhận năng lượng của điện trường,đập vào catôt, sinh ra các êlectron mới duy trì quá trình phóng điện Đại bộ phận các êlectron còn lại không bị va chạm với các phân tử khí, chuyển động như các êlectron tự do trong chân không Tia Catôt thực chất là dòng êlectron phát ra từ Catôt có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian I Cách tạo ra dòng điện trong. .. electron bứt ra từ Dòng điện trong chân không: dòng chuyển dời có hướng của các electron Bản chất tia catôt: dòng electron phát ra từ catôt có năng lượng lớn được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp và bay tự do Tính chất tia catôt: -Phát ra từ catôt vuông góc với bề mặt catôt -Bị chặn khi gặp vật cản làm vật cản tích điện âm Mang năng lượng lớn: Bị làm lệch bằng điện trường và từ trường... hướng điện trường giữa anot và catot B Mang năng lượng lớn C Là dòng electron tự do bay đến từ catot đến anot D Là dòng các ion âm bay từ catot đến anot Hình ảnh chụp X quang tay người đeo nhẫn Ảnh chụp tia X một hộp sọ người Củng cố : Kiến thức cơ bản, trọng tâm: Khi đưa electron vào ,chân không dẫn điện Hai cách làm bứt electron ra khỏi catôt : -Đốt nóng catôt: electron bứt ra từ catôt -Đặt điện. .. dòng điện và nối anot với catot của Điôt chân không qua một điện kế D.Phải nung nóng catot K bằng dòng điện, đồng thời đặt hiệu điện thế UAK có giá trị dương giữa anot va catot của Điôt chân không Câu 2 : Bản chất của tia catot là gì?  A.Là chùm ion âm phát ra từ catot bị nung nóng ở nhiệt độ cao  B.Là chùm ion dương phát ra từ anot của điôt chân không C.Là chùm electron âm phát ra từ catot bị nung... sau đây: 1.Thí nghiệm: Ống thủy tinh dài 30cm, UAK rất lớn (cỡ vài ngàn vôn) Rút khí cho đến khi trong ống là chân không Rút khí Rút khí Cột sáng anôt K A K A Khoảng tối catôt - + Hình 3 Áp suất khí trong ống - + a) K A - + Bảng kết quả : b) Bằng áp suất khí quyển Hiện tượng xảy ra trong ống không phóng điện Rút khí áp suất đủ nhỏ (H3a) cột khí phát sáng kéo dài từ anôt đến gần catôt, gần catôt có khoảng... trong chân không II Tia Catốt 4 Ứng dụng Làm ống phóng điện tử và đèn hình + Dưới tác dụng của hai cặp bản tụ điện (nằm ngang và thẳng đứng), các electron bứt ra khỏi catốt, sẽ bị lệch và đập vào một điểm nào đó trên mặt huỳnh quang làm điểm đó phát sáng ++ + + ++ • Để tạo được tia Catôt mạnh và đáp ứng được các kĩ thuật, người ta không dùng phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, mà dùng một điôt chân. .. do chùm electron phát ra từ catôt làm huỳnh quang tinh thể Ta gọi đó là chùm tia catôt Tiếp tục rút khí đến chân không tốt hơn sự phóng điện biến mất 2 Tính chất của tia Catôt a) Tia Catôt phát ra từ Catôt, theo phương vuông góc với bề mặt Catôt Gặp vật cản nó bị chặn lại và làm vật đó tích điện âm b)Tia Catôt mang năng lượng lớn: làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát... hướng vuông góc với phương lan truyền và phương của từ trường, còn điện trường làm tia Catôt lệch theo chiều ngược với chiều của điện trường • Tia catôt truyền thẳng Tia catôt làm phát quang một số chất khi đập vào chúng Vôi Thí nghiệm minh hoạ A K - + Tia catôt phát ra vuông góc với mặt catôt, gặp vật cản bị chặn lại và làm vật đó tích điện âm K - + A Tia catôt mang năng lượng Làm đen phim ảnh,... catôt: -Phát ra từ catôt vuông góc với bề mặt catôt -Bị chặn khi gặp vật cản làm vật cản tích điện âm Mang năng lượng lớn: Bị làm lệch bằng điện trường và từ trường Ứng dụng tia catôt: Dùng trong đèn hình và ống phóng điện tử . 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG I. I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. 1. Bản chất dòng điện trong chân không Vậy. 16: DÒNG ĐIỆN BÀI 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG TRONG CHÂN KHÔNG Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG NỘI DUNG CHÍNH: I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không 1. Bản chất dòng điện trong. dòng điện trong chân không. 1. 1. Bản chất dòng điện trong chân không Chân không là gì? Chân không có dẫn được điện không? Chân không là gì? Chân không có dẫn được điện không? - Chân không là
- Xem thêm -

Xem thêm: Dòng điện trong chân không.Hà Linh, Dòng điện trong chân không.Hà Linh, Dòng điện trong chân không.Hà Linh

Từ khóa liên quan