ngân hàng đề kiểm tra sử 6 7 8 9

103 452 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

 Trêng THCS Hång Phong §Ò kiÓm tra m«n lÞch sö líp 7    Trờng THCS Hồng Phong Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7 Câu1 ( 2.0 đ): !"!#$%&Địa chủ, chủ nô, lãnh chúa, nông dân lĩnh canh, nông nô, nô lệ )'( )*+, $#!# '-. */01234 56/78'($#9# :;4 56/780 <+.*/01=(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>'( >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?@34 56$#9#<+.*/01 !#>>>>>>>>>>>>>>>A>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>'(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: Câu 2 ( 3.0 đ):Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. 2.1: Phơng thức bóc lột trong xã hội phong kiến là: B>CD=4!E= 428=F> C>CD=4G8> H>CD=4!E= 428$> >*1.I,J> 2.2: Ngời tìm ra châu Mĩ là: B>C>73/> C>K38/L+> H>H8=8+08> >M>N=> 2.3: Nguyên nhân dẫn tới phong trào Văn hoá Phục hng là: B>L*!1*#,(G'G34> C>L*G2*#,(G'G34> H>L*8O$*#,(G'G34> >H10I,J#> 2.4:Trung quốc trở thành quốc gia cờng thịnh nhất châu á thời phong kiến dới triều đại: B>P(Q.> C>P(R> H>P(> >P(7> 2.5: Tên gọi đất nớc ấn Độ bắt nguồn tên của: B>40(.> C>4O@!8> H>48'#> >4,#%#%6> 2.6: Cơ sở kinh tế chủ yếu của xã hội phong kiến là: B>P8F> C>H8F> H>/F>>H10I,J> Câu 3 ( 3.0 đ )78P+áF%<+0 J#-SQ%5TJ.-> Câu 4 ( 2.0 đ) >U+T#6( =(64V#$2S 0>PJ#!W5.#X64V#$2/78'(64V#$2$#9#> Trờng THCS Hồng Phong Đáp án và biểu điểmmôn lịch sử 7 lớp 7 Câu Phần Đáp án Điểm YZ=[. >địa chủ 2. nông dân lĩnh canh 3. lãnh chúa 4. nông nô \Y#IQ]^'G,_2 '(A ?'` T+R> ? ? ? ? 2.1 C ? 2.2 H ? 2.3 B ? 2.4 ? 2.5 C ? 2.6 B ? A 78P+áF%<+V#R> KFP+?Y( ?+?=3?; ?a8J3?M=_?C,#$%?78 + > ? ? \)- [? > Y(64(-O '#EZ#> K#bOF *G2?= 56T0D=4'(( *5.> ? ? >0 M/78cV#%=W#d+, %( '#> H$#9#e#%=W2('#=Z#0Gb6 , .=G> ? ? Trêng THCS Hång Phong §Ò kiÓm tra m«n lÞch sö líp 7   f> Trờng THCS Hồng Phong Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7 Đề bài : Câu 1: (3.5 điểm) Hãy điền vào sơ đồ sau cho đúng với tổ chức bộ máy nhà nớc thời Lý. Câu 2: (2.5 điểm) Ghép thời gian với sự kiện sao cho đúng Thời gian Ghép (vd a-1) Sự kiện >Pg+f >P(Y_^J-=(7bKF 0>Pg+A >Y_H8hO8Q Y'gY >Pg+ A>7C4Yi=J8Q (6 O>Pg+ >P8e#%3'/ N>Pg+ >P(YI(=j Câu 3: ( 4.0 điểm): Em hãy trình bày về đời sống xã hội và văn hóa thời Đinh - Tiền Lê ? Vua f> Trêng THCS Hång Phong §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓmm«n lÞch sö 7 líp 7   C©u1 ( 3.5 ®iÓm):7+)8[? C©u 2: (2.5 ®iÓm) : Lk+)+R'-!W5J[? Al 0l l Ol N> C©u 3: ( 4.0®iÓm):PJ#[.I!# \7!R34 L<+AZ=-D=( mZ=-R,G<+'#?.V#'g?'n'(+4!R(!> mZ=-0G,G<+8O$?[28?/$?'(+4!RG 2> mP8o=(Z=-O-234> ? ? ? \7!R'gD> mL. Op.,T> mP c3$+j'( -?D1q.5T> m7b Mj[,#%0.,4,> mH.(![(-'($O$V#I,c> mP#= bo'gDO$[<b.?1%+>>> ? ? ? ? ? Qr/?3 Qr/?3 Vua e#'g e#'n Q#%F 7bZ Y4?2  f> Trêng THCS Hång Phong §Ò kiÓm tra m«n lÞch sö líp 7   Af> Trờng THCS Hồng Phong Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7 Câu 1(2.0 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng >>Quân đội thời Trần đợc xây dựng theo chế độ và chủ trơng B>L<+04j&*+V#$'(V#$G/s C>N 64:Pp08: H>N 64:Pp08:'(N 2,/:e#$=_R#F?58 R8: >H1B'(H >>Nhà Trần đã ban hành bộ luật B>C4:Qo:C>C4:e#R,#o=#j: H>C4:Y#jQ<7E:>C4:Qo:'(04:e#R,#o=#j:> 1.3. Câu nói " Nếu bệ hạ ( vua ) muốn hàng giặc thì trớc hết hãy chém đầu thần rồi hãy hàng" là của: B>,Z274>C>,Zt.> H>,Ze#t1>,Ze#R#*> 1.4. Chế độ Thái thợng hoàng chỉ có ở thời: B>7>C>,Z>H>YI>>YJ> Câu 2 (2.0 điểm): Hãy ghép A với B sao cho đúng B&s Lk C&W5Fs >Pg+f >H#45.6R8H^=ZE* 0>Pg+ >H#45.6RV#$P#%J=ZE0 >Pg+ A>P(,Z[(=j O>Pg+ >H#45.6RV#$P#%J=Z Câu 3 ( 6.0điểm): U+%,o0(%#%J$u=[20=Z5.6 RV#$3$+=[8P#%JSM$_ u?!.b 2 (,Z, 0=Z5.6RV#$3$+=[8P#%JS Af> Trêng THCS Hång Phong §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓmm«n lÞch sö 7 líp 7   C©u PhÇn §¸p ¸n §iÓm  1.1 H ? 2.2 C ? 2.3  ? 2.4 C ?  A> 0> > O> ? ? ? ? A P#%J $ HDZ (56 (O$4> P(,ZD!W#h0G#. '+c+v> P404(,Z (56?241V#%6+c +R0*@> HD6=[?6#ju!.b > HD.O-(0,Z274?,Ze#R #*?,Zt.…  Z!V#%662 (O$?+( @R=(V#$4(,Z> ? ? ? ? ? ? M$_ *%[)+b?)%6#25T> ,.)+b?.'( )%6#2v C6.#%)+b?=[62*-?2V#$ 4> C#4G1.N ..2#h 0G,-> WF56!.:'58(,R:> C#4v6+b#%TOZ!6%6#? 24(0G4TJ#OF> ? ? ? ? ? ?  Af> Trêng THCS Hång Phong §Ò kiÓm tra m«n lÞch sö líp 7   A> [...]... 1-1 9 78 B Th¸ng 12-1 9 78 C th¸ng 1-1 97 9 D Th¸ng 12-1 97 9 1 .6 Tỉ chøa ASEAN thµnh lËp tõ: A 8- 8- 19 76 B 18- 8- 1 9 67 C 8- 8- 1 9 67 D 18- 8- 19 76 C©u 2 (3,5 ®iĨm): H·y ghÐp A víi B cho ®óng A(tªn níc giµnh ®éc lËp) GhÐp (a-1) B(Thêi gian) 1.ViƯt Nam a 17 - 8 - 194 5 2.Lµo b 2- 9 - 194 5 3.In- ®«- nª- xi - a c 12- 10 - 194 5 4 17 níc ch©u phi tuyªn bè ®éc lËp d 1- 1- 195 9 5 Cu Ba e.N¨m 1 96 0 6 Ai CËp g N¨m 1 96 2 ... 0,5 0,5 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 9 Thêi gian: 15 phót M· ®Ị SU9 - 015 - 1111- 01 08 - 12 09 - 8 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU9 - 015 - 1111- 01 08 - 12 09 - 8 §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 9 Thêi gian: 15 phót C©u 1( 2.0 ®iĨm): H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ý ®óng: 1.1 Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tư n¨m: A. 194 5 B 194 9 C 19 57 D.1 96 1 1.2.Ngêi ®Ị ra ®êng lèi c¶i tỉ ë Liªn... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 6 Thêi gian: 15 phót M· ®Ị SU 6 - 015 - 1121 - 09 16 - 12 09 - 7 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU 6 - 015 - 1121 - 09 16 - 12 09 - 7 §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 6 Thêi gian: 15 phót C©u 1 ( 2.0 ®iĨm ): ViƯc ph¸t minh ra nghỊ n«ng trång lóa níc cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ? C©u1 ( 8. 0 ®iĨm ) : §iỊn tiÕp vµo s¬ ®å tỉ chøc bé m¸y nhµ... nh÷ng g× ? Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU 6 - 045 - 1301 - 01 18 - 12 09 - 0 C©u PhÇn 1 a b 2 - Hoµn c¶nh ra ®êi §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm m«n lÞch sư 6 Thêi gian: 45 phót §¸p ¸n - N¨m 2 07 TCN thc thÕ kØ III TCN - N¨m 2 07 TCN c¸ch n¨m 20 09 lµ: 20 09 + 2 07 = 22 16 (n¨m) - N¨m 9 38 thc thÕ kØ X - N¨m 9 38 thc thiªn niªn kØ I + Sau cc kh¸ng chiÕn chèng TÇn th¾ng lỵi, n¨m 207TCN, Thơc Ph¸n bc vua Hïng ph¶i nhêng ng«i... kÕt thóc chiÕn tranh b»ng biƯn ph¸p mỊm dỴo,th¬ng lỵng, gi¶ng hoµ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 7 Thêi gian: 45 phót M· ®Ị SU7- 045 - 1301 - 01 36 - 12 09 - 9 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU7- 045 - 1301 - 01 36 - 12 09 - 9 Ma trËn: Møc ®é Néi dung PhÇn lÞch sư thÕ giíi PhÇn lÞch sư ViƯt Nam Tỉng ®iĨm §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 7 Thêi gian: 45... 0,5 0,5 1.0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 9 Thêi gian: 15 phót M· ®Ị SU9 - 015 - 1121- 09 18 - 12 09 - 0 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU9 - 015 - 1121- 09 18 - 12 09 - 0 §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 9 Thêi gian: 15 phót C©u1 ( 3.0 ®iĨm ): §¸nh dÊu X vµo cét ®èi néi, ®èi ngo¹i, chÝnh s¸ch cđa MÜ tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay ChÝnh s¸ch §èi néi §èi ngo¹i... 5 Cu Ba e.N¨m 1 96 0 6 Ai CËp g N¨m 1 96 2 7 An- giª - ri h n¨m 195 2 C©u 3: (3.5 ®iĨm): Nªu nh÷ng nÐt nỉi bËt cđa ch©u ¸ tõ sau n¨m 194 5 ®Õn nay ? Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU9 - 015 - 1111- 01 08 - 12 09 - 8 C©u 1 2 3 PhÇn 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 .6 §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm m«n lÞch sư 9 Thêi gian: 15 phót §¸p ¸n B A C D B C 1- b 2- c 3- a 4- e 5-d 6- h 7- g - Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, mét cao trµo gi¶i... SU7 - 015 - 1141- 273 4 - 12 09 - 2 §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 7 Thêi gian: 15 phót C©u 1 ( 3.0 ®iĨm) H·y ghÐp cét A ( thêi gian) víi cét B ( tªn cc khëi nghÜa) sao cho ®óng A ( thêi gian) B ( tªn cc khëi nghÜa) GhÐp a 1334 1 Cc khëi nghÜa TrÇn Q Kho¸ng b 1 3 79 2 Khëi nghÜa Ph¹m S ¤n c 1 390 3 Khëi nghÜa Ngun Nh÷ C¸i d 1 399 4 Khëi nghÜa TrÇn Ngçi e.1404- 14 09 5 Khëi nghÜa cđa Ngun Thanh, Ngun KÞ g 14 09- ... chøc chÝnh qun ®Çu tiªn ®Ĩ qu¶n lÝ vµ ®iỊu hµnh ®Êt níc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.0 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 6 Thêi gian: 45 phót M· ®Ị SU 6 - 045 - 1211 - 0110 - 12 09 - 8 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU 6 - 045 - 1211 - 0110 - 12 09 - 8 §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 6 Thêi gian: 45 phót C©u 1(2,0 ®iĨm ): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng 1.1 C¸c qc gia cỉ ®¹i ph¬ng §«ng... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Trêng THCS Hång Phong §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 7 Thêi gian: 45 phót M· ®Ị SU7 - 045 - 1211- 01 18 - 12 09 - 3 Trêng THCS Hång Phong M· ®Ị SU7 - 045 - 1211- 01 18 - 12 09 - 3 Ma trËn: Møc ®é Néi dung PhÇn lÞch sư thÕ giíi Ch¬ng I: Bi ®Çu ®éc lËp thêi Ng«§inh- TiỊn Lª Ch¬ng II: Níc §Ëi ViƯt thêi Lý Tỉng ®iĨm §Ị kiĨm tra m«n lÞch sư líp 7 Thêi gian: 45 phót CÊp ®é t duy VËn dơng NhËn . J#-SQ%5TJ.-> Câu 4 ( 2.0 đ) >U+T #6( = (64 V#$2S 0>PJ#!W5.#X64V#$2 / 78 ' (64 V#$2$ #9# > Trờng THCS Hồng Phong Đáp án và biểu điểmmôn lịch sử 7 lớp 7 Câu Phần Đáp án Điểm YZ=[. >địa. ? 2.4 ? 2.5 C ? 2 .6 B ? A 78 P+áF%<+V#R> KFP+?Y( ?+?=3?; ?a8J3?M=_?C,#$% ? 78 + > ? ? )- [? > Y (64 (-O '#EZ#> K#bOF *G2?= 56T0D=4'(( *5.> ? ? >0 M / 78 cV#%=W#d+, %( '#> H$ #9# e#%=W2('#=Z#0Gb6 ,. >H#45.6R8H^=ZE* 0>Pg+ >H#45.6RV#$P#%J=ZE0 >Pg+ A>P(,Z[(=j O>Pg+ >H#45.6RV#$P#%J=Z Câu 3 ( 6. 0điểm): U+%,o0(%#%J$u=[20=Z5 .6 RV#$3$+=[8P#%JSM$_ u?!.b 2 (,Z, 0=Z5.6RV#$3$+=[8P#%JS Af> Trêng
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng đề kiểm tra sử 6 7 8 9, ngân hàng đề kiểm tra sử 6 7 8 9, ngân hàng đề kiểm tra sử 6 7 8 9

Từ khóa liên quan