đề ktra số học 6 (t68)(đề B)

2 152 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT Lớp : 6 MÔN : Số học 6 Ngày kiểm tra Ngày trả bài Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ B A. Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Số ước của 10 là A. 2 B. 4 C. 8 D. 9 Câu 2: Cho a = 2 , b = -3. Giá trị của a 2 b bằng A. 12 B. 36 C. -12 D. -36 Câu 3: Chọn câu sai trong các phát biểu sau: A. Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương B. Tổng hai số nguyên âm là số nguyên âm C. Hai số đối nhau có tổng bằng 0 D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm Câu 4: Giá trị của 6.4− bằng A. 24 B. -24 C. >0 D. < 0 B. Tự luận (8 điểm) Câu 1: Thực hiện phép tính : (2điểm ) a) =−−−+− )10()8.(15)5.(4 2 b) (-105).73 + 27.(-105) = Câu 2: Tìm x ∈ Z , biết : (2điểm ) a) x - 10 = 14 b) 7x + 20 = -43 Câu 3: Liệt kê và tính tổng các số nguyên x biết -3 ≤ x < 6 (2điểm ) Câu 4: (2điểm ) a) Tìm tất cả các ước của 10 b) Tìm 5 bội của 22 biết rằng các bội đó lớn hơn -50 và nhỏ hơn 50 . bằng A. 12 B. 36 C. -12 D. - 36 Câu 3: Chọn câu sai trong các phát biểu sau: A. Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương B. Tổng hai số nguyên âm là số nguyên âm C. Hai số đối nhau có tổng. TIẾT Lớp : 6 MÔN : Số học 6 Ngày kiểm tra Ngày trả bài Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ B A. Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Số ước của. số nguyên âm C. Hai số đối nhau có tổng bằng 0 D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm Câu 4: Giá trị của 6. 4− bằng A. 24 B. -24 C. >0 D. < 0 B. Tự luận (8
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ktra số học 6 (t68)(đề B), đề ktra số học 6 (t68)(đề B), đề ktra số học 6 (t68)(đề B)