Ontap chuong I HH9

21 233 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

HÌNH HỌC LỚP 9 TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I ÔN TẬP LÍ THUYẾT I. Các công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông: ';'./1 22 accbab == h c' b' c b a H CB A ''./2 2 cbh = cbha /3 = 222 111 /4 cbh += 222 /5 cba += ? ? ? ? ? ? ÔN TẬP LÍ THUYẾT 2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn: BC AC B =sin BC AB B =cos AB AC tgB = AC AB gB =cot C B A ? ? ? ? ÔN TẬP LÍ THUYẾT 3. Một số tính chất về TSLG của góc nhọn: a.Cho góc nhọn 1sin0 << α 1cos0 << α ? ? ? α . Ta có: ? ÔN TẬP LÍ THUYẾT 3. Một số tính chất về TSLG của góc nhọn: b.Cho α và β là 2 góc phụ nhau. Ta có: βα cossin = βα gtg cot= βα tgg =cot βα sincos = ? ? ? ? ÔN TẬP LÍ THUYẾT 3. Một số tính chất về TSLG của góc nhọn: c. Cho góc nhọn α . Ta có: 1cossin 22 =+ αα α α α cos sin =tg 1cot. = αα gtg α α α sin cos cot =g ? ? ? ? ÔN TẬP LÍ THUYẾT 3. Một số tính chất về TSLG của góc nhọn: α 0 0 0 90 Khi góc tăng từ đến thì những tỉ số lượng giác nào tăng, những tỉ số lượng giác nào giảm? α sin α tg α cos α gcot và tăng và giảm B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 3 5 α 4 5 5 3 4 3 5 3 4 BT33/93: Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây: (A) (B) (D) a) Trong hình 41, sin bằng: (C)(C) α B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM b) Trong hình 42 sinQ bằng: BT33/93: Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây: P S Q R RS PR QR PR SR PS QR SR (A) (B) (C) (D)(D)(D) [...]... (A) sin α + cos α = 1 (B) sin α = cos β (C) cos β = sin 90 − α (D) sin α tgα = cos α 2 2 ( α 0 ) β III LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN BT35/94: Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19:28 Tìm các góc của nó B A C III LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN Dựa theo đề b i và hình vẽ, ta có i u gì? 19 AC AB = 28 AC 19 tgB = = AB 28 B AC 19 = hoặc cot gC = AB 28 A C III LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN Gi i: ... gC = = AB 28 Vậy: A C III LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN BT37: Cho tam giác ABC có AB= 6cm, AC = 4,5cm, BC=7,5cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông t i A Tính các góc B; C và đường cao AH của tam giác đó b) H i rằng i m M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào? BT37: Cho tam giác ABC có AB= 6cm, AC = 4,5cm, BC=7,5cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông t i A Tính các góc B; C... của tam giác đó Tam giác ABC vuông t i A, biết hai cạnh góc vuông, muốn tính hai góc nhọn B hoặc C ta dựa vào các tỉ số lượng giác nào? 4,5 tgB = 6 A 6cm B 4,5cm H 7,5cm C Muốn tính đường cao AH, ta có thể dựa vào hệ thức nào? AH BC = AB AC ⇔ AH.7,5 = 6.4,5 A Vậy AH = 3,6 cm 6cm B 4,5cm H 7,5cm C III LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN b) H i rằng i m M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm... trên đường nào? Diện tích tam giác ABC được tính như thế nào? 1 S ABC = AH BC 2 Để diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC thì M ph i cách BC một khoảng không đ i bằng AH = 3,6 cm A Vậy i m M nằm trên hai đường thẳng song song v i BC và cách BC một khoảng 3,6 cm 6cm B 4,5cm H 7,5cm 3,6cm C HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Ôn tập kĩ l i lí thuyết - Làm b i tập 38 – 43 trang95,96 và b i tập 80, 81, 84,...LUYỆN TẬP GI I B I TẬP TRẮC NGHIỆM BT33/93: Chọn kết quả đúng trong các kết quả dư i đây: 0 c) Trong hình 43, cos 30 bằng: (A) 2a 3 3 (C) 2 (B) (D) a 3 2 3a 2a a 2 30 0 3a LUYỆN TẬP GI I B I TẬP TRẮC NGHIỆM BT34/93: a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng? b (A) sin α = (B) c b cot gα = c a a (C) tgα = (D) cot gα = c c c a b α... song v i BC và cách BC một khoảng 3,6 cm 6cm B 4,5cm H 7,5cm 3,6cm C HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Ôn tập kĩ l i lí thuyết - Làm b i tập 38 – 43 trang95,96 và b i tập 80, 81, 84, 85 trang 102, 103 SBT - Tiết sau ôn tập tiếp . ) αβ −= 0 90sincos α α α cos sin =t g (D) (C) (B) (A) α β (C) III. LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN BT35/94: Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19:28. Tìm các góc của nó. A B C III. LUYỆN TẬP B I TẬP. cm III. LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN BCAHS ABC . 2 1 = 7,5cm 4,5cm 6cm H C B A b) H i rằng i m M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào? Diện tích tam giác ABC. III. LUYỆN TẬP B I TẬP TỰ LUẬN BT37: Cho tam giác ABC có AB= 6cm, AC = 4,5cm, BC=7,5cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông t i A. Tính các góc B; C và đường cao AH của tam giác đó. b) H i rằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ontap chuong I HH9, Ontap chuong I HH9, Ontap chuong I HH9, B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM, III. LUYỆN TẬP BÀI TẬP TỰ LUẬN