tiểu luận Cải cách giáo dục trong công cuộc cải cách nền kinh tế đất nước ở Trung Quốc

13 435 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:17

TIU LUN: CI CCH GIO DC TRONG CễNG CUC CI CCH NN KINH T T NC TRUNG QUẩC Sinh viờn: Trng Giang Lớp : Lch s K47 CLC i hi XVI ca ng cng sn Trung Quc (11-2002) ó tng kt c nhng thnh tu 25 nm ci cỏch v ra chin lc, nhim v trong giai on mi. Trong khong thi gian 20 nm ti i vi Trung Quc l mt thi c chin lc, phi nm ly thi c xõy dng XHCN c sc Trung Quc . ng thi i hi cng nhn mnh, lm c iu ú trc ht phi ging cao ngn c v i lý lun ng Tiu Bỡnh, kiờn trỡ quỏn trit t tng quan trng ba i din, coi ú l s kt tinh ca trớ tu tp th ca ton ng l t tng ch o m ng phi kiờn trỡ lõu di. Tớch cc xõy dng nn dõn ch, vn minh tinh thn XHCN v mt nn vn hoỏ XHCN c sc Trung Quc. Cú th núi i hi XVI nh phn ỏnh mt s chớn v lý lun xõy dng CNXH c sc Trung Quc. Ton b vn kin nh bao chựm phng chõm, ng li v c k hoch thc thi Trung Quc thc hin s phc hng v i ca dõn tộc Trung Hoa trờn con ng XHCN c sc Trung Quc 1(1) . Nhng thnh tu to ln núi trờn khụng th tỏch ri cụng cuc ci cỏch phỏt trin s nghip giỏo dc Trung Quc. Giỏo dc ó tr thnh nn tng bn vng cho s nghip ci cỏch m nn kinh t t nc. Nú tr thnh chỡa khoỏ phỏt trin kinh t t nc, vi chin lc khoa giỏo hng quc m ng cng sn Trung Quc ó ra. 1(1) Nhận thúc về chiến lợc khoa giáo hng quốc xây dựng văn hoá XHCN đặc sắc Trung Quốc/Trung Quốc cải cách mở cửa bhững bài học kinh nghiêm- PGS. Nguyễn Văn Hồng- NXB thế giới, tr.286 1. Vai trũ chin lc ca giỏo dc. Cuc i cỏch mng vn hoỏ mi nm ó khin cho giỏo dc Trung Quc b khng hong nghiờm trng. ng v nh nc Trung Quc thy c nhng sai lm ca mỡnh, bt u i vo sa sai, nhn thc c vai trũ v trớ ca giỏo dc: k hoch ln trm nm, giỏo dc l gc. Bờn cnh ú thy c yờu cu ngy cng bc thit ca cụng cuc ci cỏch nn kinh t t nc, nm 1985 CS Trung Quc ó ra ngh quyt ci cỏch th ch giỏo dc, vch rừ phng hng ni dung bin phỏp i mi giỏo dc theo ng li c bn ca ng trong giai on u ca XHCN l: giỏo dc phi phc v xõy dng XHCN, xõy dng XHCN phi da vo giỏo dc, v phi coi khoa hc k thut l sc sn xut th nht v phi u tiờn phỏt trin giỏo dc. Ton ng ton dõn ra sc phỏt trin s nghip giỏo dc, cn t v trớ hng u trong vic ci cỏch kinh t v xõy dng nn vn hoỏ tiờn tin XHCN c sc Trung Quc (1) . Giỏo dc l c s phỏt trin khoa hc k thut v bi dng nhõn ti, cú tỏc dng mang tớnh ch ng, tớnh ton cc trong s nghip hin i hoỏ ca Trung Quc v quỏ trỡnh xõy dng ton din xó hi khỏ gi (2) . Quyt nh ci cỏch giỏo dc ny c ỏnh giỏ nh s on tuyt cú tớnh nguyờn tc vi quan im xem thng vai trũ ca giỏo dc trong tin trỡnh phỏt trin t nc. Mc tiờu ca giỏo dc ó c ch ra mt cỏch rừ (1) Văn hoá tiên tiến XHCN đặc sắc Trung Quốc, theo PGS Du Minh Khiêm- Đại học Trịnh Châu- Trung Quốc trong bài Xây dựng nền văn hoá tiên tiến XHCN đặc sắc Trung Quốc giải thích nh sau: Văn hoá tiên tiến XHCN đặc sắc Trung Quốc là nền văn hoá lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, t tởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình làm chỉ đạo, đúng trong thực tiễn cải cách mở cửa và hiện đại, thích ứng với nền kinh tế thị trờng XHCN; là văn hoá XHCN hớng đến hiện đại, hớng ra thế giới, hớng tới tơng lai, khoa học, đại chúng. Nó yêu cầukiên trì phơng hớng phục vụ nhân dân, phục vụ CNXH, kiên trì phơng châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng; kiên trì trang bị lý luận khoa học cho con ngời, thu hút con ngời bằng d luận đúng đắn, xây dựng con ngời bằng tinh thần cao thợng , cổ vũ khích lệ con ngời bằng những tác phẩm u tú, để lực lợng văn hoá hun đúc trong sức sống, sức sáng tạo, sức tập hợp của dân tộc, có đóng góp tích cực cho xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc và văn minh nhân loại. (2) Khá Giả là dịch từ trung văn tiểu khang, Trong ngôn ngữ Trung Quốc thì tiểi an và tiểu khang có nghĩa là cuộc sống tơng đối bình yên, no đủ, nhung cha phải thật giàu có sung sớng ràng, tạo ra một cục diện mới cho sự phát triển của một nền giáo dục mới của Trung Quốc tiên tiến. Do vậy, phải thường xuyên sáng tạo trau giồi kinh nghiệm đổi mới giáo dục, ưu việt hoá cơ cấu giáo dục, bố trí hợp lý nguồn lực giáo dục, nâng cao chất lượng và quản lý giáo dục bồi dưỡng tố chất toàn diện, đào tạo ra hàng trăm triệu người lao động và hàng loạt nhân tài sáng tạo có chất lượng cao. Trung Quốc mạnh hay yếu, nền kinh tế phát triển nhanh hay chậm, ngày càng chịu sự chi phối mang tính chất quyết định bởi tố chất, trình độ người lao động; của số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức. Sự tập trung hệ thống quản lý giáo dục đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ cho các cuộc cải cách. Phát triển giáo dục không những nhằm đào tạo nhân tài, mà còn nhằm mục đích cũng rất quan trọng đó là giáo dục tố chất con người, nâng cao tố chất dân tộc, xây dựng văn minh tinh thần XHCN. 2. Sự nghiệp giáo dục với “văn minh tinh thần XHCN”. Tinh thần dân tộc là chỗ dựa tinh thần cho một dân tộc tồn tại và phát triển. Trong lịch sử phát triển hơn 5000 năm, Trung Quốc đã Êp ủ và hình thành nên tinh thần dân tộc vĩ đại, đoàn kết thống nhất, yêu chuộng hoà bình, cần lao dũng cảm, tự cường không mệt mỏi với hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước. Hàng ngàn năm nay, líp con cháu Trung Quốc dưới sự giáo dưỡng của tinh thần này đã phấn đấu không ngừng, gian khổ sáng nghiệp, sáng tạo nền văn minh Trung Hoa sáng láng trong sự phát triển của lịch sử Trung Quốc. Gần 100 năm nay, dân tộc Trung Quốc đã trải qua gian khổ, dưới tinh thần vĩ đại, người trước ngã xuống người sau tiếp bước anh dũng đấu tranh, đặc biệt là những đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc là những người ưu tú của dân tộc Trung Hoa trong cách mạng trường kỳ, không ngừng kết hợp yêu nước của thời đại và sự phát triển của xã hội. Ging cao v bi dng tinh thn dõn tc l ni dung quan trng xõy dng xó hi khỏ gi ton din ra sc phỏt trin vn hoỏ XHCN, xõy dng vn minh tinh thn XHCN. ng cng sn Trung Quc ó kt hp yờu cu cựng thi i khụng ngng lm phong phỳ thờm tinh thn dõn tc Trung Hoa. Ngy nay, nn vn hoỏ ấy li c bi dng xõy p, ln lờn trong thc tin XHCN mang mu sc Trung Quc. Nn vn hoỏ ny phn ỏnh c trng c bn ca kinh t, chớnh tr XHCN, cú tỏc ng thỳc y to ln i vi s phỏt trin kinh t, chớnh tr, bi dng nhng lp cụng dõn mi cú lý tng, cú vn hoỏ, cú k lut phự hp yờu cu ca XHCN. Trong ú, giỏo dc l mt thnh tố quan trng trong vic xõy dng vn minh tinh thn XHCN. Vn minh tinh thn õy khụng ch l giỏo dc, vn hoỏ, m cũn l t tng, nim tin o c, ý thc cng sn ch ngha, lp trng v nguyờn tc cỏch mng, quan h kiu ng chớ gia ngi vi ngi (1) v Vn minh tinh thn XHCN l c trng quan trng ca CNXH mang mu sc Trung Quc (2) . Nh vy l vn minh tinh thn va l mc tiờu, va l ng lc xõy dng hin i hoỏ XHCN. Bi ch cú vn minh tinh thn mi cú th tip sc mnh tinh thn v trớ tu, to ng lc cho vic xõy dng vn minh vt cht. Xõy dng vn minh thinh thn XHCN l mt phm trự rng, giỏo dc ch l mt b phn ca vn minh tinh thn XHCN, cho nờn giỏo dc phn ỏnh phn no ú rt c bn, hn th na giỏo dc cũn l yu t quan trng xõy dng nn vn hoỏ tiờn tin XHCN c sc Trung Quc. Xõy dng (1) lý luận Đặng Tiểu Bình về CNXH mang đặc sắc Trung Quốc- PGS. Nguyễn Huy Quý/ Trung Quốc cải cách mở cửa những bài học kinh nghiệm (2) ) Nhận thức về chiến lợc khoa giáo hng quốc xây dựng văn hoá XHCN đặc sắc Trung Quốc- PGS. Nguyễn Văn Hồng/Trung Quốc cải cách mở cửa những bài học kinh nghiệm.(PGS.Nguyễn Văn Hồng- chủ biên)- NXB Thế Giới.tr.285 văn hoá tiên tiến thì trong sự nghiệp giáo dục nhất định phải đi sâu giáo dục tuyên truyền lý luận, đường lối cơ bản và tư tưởng quan trọng “ba đại diện” của Đảng, phải tích cực nêu cao và bồi dưỡng tinh thần dân tộc. Bên cạnh đó, đào tạo càng nhiều đội ngũ nhân tài theo chuẩn mực nhân cách con người mới là: “có lý tưởng, có đạo đức, có văn hoá có kỷ luật, yêu tổ quốc XHCN, có tinh thần phấn đấu gian khổ vì sự cường thịnh của đất nước và sự giàu có của nhân dân, không ngừng tìm tòi tri thức mới và có tinh thần khoa học, thức sự cầu thị, độc lập dám suy nghĩ, dám sáng tạo”. Giáo dục tố chất con người mới là nền tảng xây dựng “văn minh tinh thần XHCN”, xây dựng “văn hoá XHCN đặc sắc Trung Quốc”. Mỗi một phẩm chất con người mới nêu trên có liên hệ mật thết với nhau. “Lý tưởng” chính là chỗ dựa tinh thần và động lức tư tưởng của việc nâng cao trình độ văn hoá. ngược lại một khi trình độ văn hoá được nâng cao thì sẽ giúp con người thông hiểu quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, từ đó xác lập đúng đắn nhân sinh quan và thế giới quan, nắm được phương pháp khoa học, tự giác hành động theo yêu cầu đạo đức XHCN và cộng sản chủ nghĩa. Phải nêu cao được tinh thần chủ nghĩa yêu nước, côi phục vụ nhân dân là hạt nhân, coi chủ nghĩa tập thể là nguyên tắc, coi trung thực giữ chữ tín là trọng điểm. Ngoài ra còn phải tăng cường giáo dục đạo đức gia đình, đặc biệt phải tăng cường xây dùng cho thanh thiếu niên có được phẩm chất tốt tư tưởng đạo đức tốt, luôn đặt lợi Ých quốc gia lên hàng đầu. Từ những con người cụ thể được giáo dục trong môi trường xã hội mới, dần dần xây dựng lên nền “văn minh tinh thần XHCN”. Nhiệm vụ của giáo dục là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh đào tạo cán bộ có kỹ năng và tri thức kỹ thuật cần thiết cho các lĩnh vực sản xuất tiên tiến. Con người là trung tâm của quá trình giáo dục, đồng thời cũng là trung tâm của tất cả các lĩnh vực. Trung Quốc là một nước lớn có dân số khng l (khong 1,3 t ngi), trong khi ú cụng cuc ci cỏch ang cn mt i ng lao ng trớ thc rt ln, cho nờn giỏo dc s to ra mt ngun lc mnh m cú tớnh cht quyt nh i vi s nghip phỏt trin ca t nc Trung Quc. Giỏo dc Trung Quc thi k ny ó v ang cú s chuyn dch trng tõm t giỏo dc khoa c sang giỏo dc t cht, õy l s chuyn bin t giỏo dc sỏch v sang giỏo dc nhõn bn, l bc chuyn t ch mi ngi u cú th tht bi sang mi ngi u cú th thnh cụng. Giỏo dc phi luụn gi vng phng hng XHCN, ngha l phi t mc tiờu o to nhõn ti bin h thnh nhng con ngi mi XHCN c phỏt trin mt cỏch ton din, thỡ vic phỏt trin ca giỏo dc phi phn ỏnh c nhu cu khỏch quan ca vic xõy dng XHCN mang c sc Trung Quc, phi bi dng o to nhõn ti trong thi kỡ mi gúp phn tớch cc vo phỏt trin vn hoỏ XHCN, xõy dng vn minh tinh thn XHCN l mt mc tiờu quan trng ca cụng cuc xõy dng xó hi ton din khỏ gi. Giỏo dc phi tin ti kinh t tri thc, cng l phi hng ti hin i, hng ra th gii v hng ti tng lai. 3. Chin l c ci cỏch giỏo dc vi vic Trung Quc tin ti kinh t tri thc ( 1) . Bc sang th k XXI nn kinh t tri thc ang tr thnh tro lu chớnh. Trong nn kinh t ny, cụng ngh úng vai trũ ch yu v l ngun lc hu hỡnh s ngy cng b thay th bi ngun lc vụ hỡnh. Trong thi i (1) Khái niệm kinh tế tri thức trong cuốn Quan hệ Quốc Tế thế kỷ XX NXB giáo dục- 2000, tr 109, của PGS Nguyễn Quốc Hùng cho biết: vào lúc giao thời giữa hai thế kỷ, một nền kinh tế mới đang hình thành, đó là nền kinh tế tri thức (còn có nhiều cách gọi khác nhau do sự nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau- nền kinh tế số, nền kinh tế mạng, nền kinh tế thông tin, nền kinh tế dựa trên tri thức, nền kinh tế học hỏi ) với nội dung cơ bản: sản xuát và truyền tải thông tin- tri thức trở nên quan trọng hơn nhiều so với sản xuất và phân phối hàng hoá công nghiệp; tài nguyên quan trọng nhất không phải là tài nguyên vật thể (đất đai, khoáng sản) mà là thông tin tri thức. Nh thế, kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sản xuất ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai ntrò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất l- ợng cuộc sống. kinh tế mới, nhân tài ngày càng quan trọng, càng khảng định tính động lực không thể thiếu, là yếu tố cơ bản nhất đảm bảo cho sự phát triển kinh tế. Thực tế đã chứng minh rằng, những nước phát triển ở Châu á, và trở thành những “Con Rồng” Châu á là do họ thấy được “con người” đã, đang và sẽ trở thành yếu tố quyết định của mọi qua trình phát triển, để đất nước được cường thịnh thì cần phải: “có những lãnh tụ anh minh; có một đội ngũ cán bộ quản lá nhà nước mẫn cán, tài hoa; có những nhà khoa học tài giỏi, biết cách cống hiến trong điều kiện đất nước của mình; có một đội ngũ những nhà doanh nghiệp lành nghề, lăn lộn và giàu tiềm thích ứng thị trường, có bản lĩnh để luôn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường”. Kinh tế tri thức là một nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách của Trung Quốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mãnh mẽ, th- ương mại quốc tế đang rất nhộn nhịp. Nhất là sự tiến nhanh nh vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và tri thức. Trung Quốc đang đứng trước cuộc cách mạng tri thức đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng hiệu quả các chính sách và tri thức kỹ thuật luôn có tính chất quyết định đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tri thức và thông tin ngày càng trở thành nhân tố chủ yếu thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc tế và tiến tới nền kinh tế toàn cầu hội nhập quốc tế. Để cạnh tranh và phát triển trong môi trường mới, Trung Quốc phải mở cửa hơn nữa và trang bị lực lượng để tiến tới nền kinh tế toàn cầu. Nhanh chóng tận dụng các công nghệ tiên tiến, phải có đội ngũ trí thức hùng hậu có trình độ để có thể sẵn sàng đối phó với thách thức, đón nhận thời cơ đang đến trong bối cảnh Quốc tế hiện nay. Trong thời đại ngày nay những kỹ năng giáo dục đại học và các loại hình giáo dục cao hơn nữa rất cần cho nền kinh tế tri thức. Mặc dù Trung Quốc đã có những bước tiến quan trọng và đã đạt được những thành tựu nhất định về giáo dục, song những thành tựu đó vẫn còn rất thấp. Cải cách giáo dục có lẽ là cuộc Cải cách quan trọng nhất về lâu dài. Trung Quốc có lực lượng dân số khổng lồ và đang tăng trưởng rất nhanh, đây chính là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế tri thức. Nhưng người dân cần phải được giáo dục và đào tạo kỹ năng sáng tạo, cần phải có những người có khả năng kinh doanh, có trình độ kỹ thuật và được đào tạo tốt trong môi trường XHCN. Vì vậy, giáo dục đối với kinh tế tri thức ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc đổi mới giáo dục phổ thông thì giáo dục đại học và việc học tập suốt đời để tận dụng có hiệu quả nền tảng tri thức ngày càng mở rộng. Nhấn mạnh việc thu hút kêu gọi những tri thức từ nước ngoài trở về phục vụ cho đất nước (trong sè 330.000 sinh viên được cử đi học ở nước ngoài thì chỉ có 110.000 sinh viên quay trở về phục vụ đất nước). Cho nên, giáo dục Trung Quốc phải có tính mở, nghĩa là phải có sự giao lưu với những nước có nền giáo dục phát triển, phải có mục đích giáo dục rõ ràng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc cũng nh một số nước đang phát triển khác, tình trạng chảy máu chất xám đang diễn ra mạnh mẽ, đối với Trung Quốc “hiện nay chỉ tính riêng số lưu học sinh và các bộ làm việc tại Mỹ đã lên tới 45.000 người”. Để giải quyết vắn đề này Trung Quốc đã nhận thức được rằng “không thể tìm cách ngăn chặn bằng biện phạp hành chính mà cần phải có cách nhìn linh động” (1) . Những nhân tài được làm việc tại các nước phát triển sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao được tố chất mới, nếu khi đưa được họ trở về nước sẽ rút ngắn được khoảng cách với các nước phát triển, đưa ra các chính sách thu hút nhân tài du học ở nước ngoài trở về tham gia sáng tạo lập nghiệp. (1) Trung Quèc: v¾n ®Ò nh©n tµi trong nÒn kinh tÕ tri thøc- c«ng t¸c khoa gi¸o- sè 10- 2000. Tri thức nhân loại đang phát triển như vũ bão, nền kinh tế thế giới đang trong quá trình quốc tế hoá mạnh mẽ, đây là cơ hội động thời cũng là thách thức đối với mọi quốc gia, quốc gia nào năm bắt được sẽ phát triển mạnh, nếu không sẽ trở nên tụt hậu nhanh chóng. Để thích ứng được Trung Quốc cần phải có chiến lược nhanh đối với công cuộc cải cách giáo dục để nắm bắt được cơ hội này. Giáo dục Trung Quốc được thực hiện cải cách theo hướng hiện đại hóa. Giáo dục phải xuất phát từ thực tế xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phải thích ứng với mục tiêu, bước đi chiến lựơc với trọng điểm và bố cục chiến lược của sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Giáo dục phải không ngừng hiện đại hóa chính bản thân giáo dục, biểu hiện ở chỗ: hiện đại hóa lý luận giáo dục, xây dựng những tư tưởng giáo dục lớn mang tính chiến lược về giáo dục suốt đời; hiện đại hóa nội dung giáo dục; giảng dạy và học tập kịp thời bổ sung những tri thức tiên tiến để có thể phản ánh những thành quả mới nhất của sự phát triển văn hóa khoa học hiện đại. Mặt khác giáo dục phải hướng ra thế giới, có nghĩa là phải phá vỡ tính khép kín, chất hẹp, bảo thủ của giáo dục truyền thống, tăng cường giao lưu quốc tế, tiếp thu và học tập những tư tưởng kinh nghiệm tiên tiến. Mặt khác, tích cực tham gia cạnh tranh nhân tài, cạnh tranh trí lực của đất nước đang không ngừng trưởng thành trong một thế giới mở cửa, trong một điều kiện môi trường thông tin có quy mô chưa từng có của thông tin hiện đại. Giáo dục không chỉ là bộ phận của công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc mà còn là một bộ phận của sự nghiệp tiến bộ văn minh loài người. Ngoài ra, sự nghiệp cải cách giáo dục còn đưa giáo dục hướng tới tương lai, tức là giáo dục phải dự kiến được nhu cầu phát triển của đất nước và của chính bản thân giáo dục trong tương lai. Giáo dục phải đi trước sự phát triển của nền kinh tế, đi trước trong công cuộc hiện đại hóa trong công cuộc xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế. Đề ra các bước thực thi đúng đắn cho sự nghiệp giáo dục, nhằm tạo ra lượng lớn nhân tài để đáp ứng cho công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng nền kinh tế hiện đại xã hội chủ nghĩa. 4. Cải cách giáo dục gắn liền với chiến lư ợc khoa giáo h ưng quốc Khoa giáo hưng quốc là một chiến lược hết sức đúng đắn của chính phủ Trung Quốc. Đảng nhà nước Trung Quốc đã nhận thấy được vai trò quan trọng của khoa học và giáo dục trong vấn đề chấn hưng đất nước, nó đã trở thành “quốc sách”, cho nên giáo dục rất được coi trọng phát triển. Trung Quốc vốn là một nước có dân số khổng lồ, số người đi học chiếm 1/4 dân số, đây có thể coi là một quy mô lớn đứng hàng đầu thế giới. Trung quốc đã hoàn thành nghĩa vụ giáo dục 9 năm, cùng với việc hoàn thiện hệ thống các loại trường học, thì một lượng lớn học sinh sinh viên đ- ược thu hút vào đây, nhờ đó đã tạo ra được một lực lượng lao động có văn hóa có tay nghề, có thể bắt kịp với bước phát triển mới của khoa học kỹ thuật. Đó là một nguyên nhân không nhỏ khiến cho Trung Quốc phát triển mạnh về mọi mặt đặc biệt là kinh tế, tạo ra sức cạnh tranh lớn trên trường quốc tế. Một quốc gia muốn phát triển nhanh mạnh và “bền vững” thì khoa học giáo dục phải đặt lên chiến lược hàng đầu. Để công cuộc cải cách mở cửa thành công Trung Quốc đã tiến hành cải cách thể chế khoa học kỹ thuật, xem khoa học kỹ thuật là một bộ phận của sức sản xuất, nó phải được ứng dụng trong các hoạt động kinh tế xã hội để tạo ra sức mạnh mới. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tăng cường phát triển công nghệ, đặc biệt công nghệ có hàm lượng trí tuệ cao. Vì vậy, “Trung Quốc đã xây dựng 53 khu công nghệ cao mới, ban đầu đã thu hút được vốn 10 tỷ USD, đến nay đã thu hút được [...]... lợc khoa giáo hng quốc xây dựng văn hoá XHCN đặc sắc Trung Quốc- PGS Nguyễn Văn Hồng/ Trung Quốc cải cách và mở cửa những bài học kinh nghiệm (Nguyễn Văn Hồng- chủ biên), NXB thế giới nghốo Hin nay Trung Quc cú 9 tnh nghốo, mi nm nh nc cp cho mi tnh nghốo 1 t NDT lm qu phỏt trin giỏo dc, vi 592 huyn nghốo trong c nc hc sinh c ch khụng phi úng hc phớ v c gim tin mua sỏch giỏo khoa Ngoi ra, Trung Quc... khoa giỏo hng quc Trung Quc chỳ ý xõy dng c s vt cht c s h tng giỏo dc tip tc phỏt trin, chớnh ph tng cng iu hnh trờn mt v mụ, thc hin giỏo dc cụng bng trờn c nc, rỳt bt khong cỏch giu nghốo gia cỏc vựng c bit l vựng ụng- tõy Trung Quc bờn cnh ú, Trung Quc cũn xõy dng qu giỏo dc cho cỏc vựng 2 Vài nét về sự nghiệp phát triển khoa học- công nghệ ở Trung Quốc Nguyễn Hải- Công tác khoa giáo, số 2- 2002... nn tng cho cụng cuc ci cỏch m ca ca Trung Quc S nghip ci cỏch giỏo dc Trung Quc ó c xỏc nh rừ rng, ó cú phng hng c th, ó v ang tr thnh chỡa khoỏ ca cụng cuc ci cỏch kinh t Trung Quc S nghip ci cỏch kinh t cú thnh cụng hay khụng, mt phn ph thuc vo cụng cuc ci cỏch giỏo dc ti õu T ú cú th a giỏo dc Trung Quc ngang tm vi th gii, to iu kin cho t nc ny tr thnh mt cng quc kinh t ng th 6 trờn th gii Quan trng... phng cp trung ng thỡ cú khoa giỏo hng quc , cp tnh thỡ cú khoa giỏo hng tnh, cp huyn thỡ cú khoa giỏo hng huyn Vi chin lc ny thỡ ci cỏch giỏo dc thc tr thnh ũn by, mt trong nhng nhõn t quyt nh cụng cuc chn hng t nc Khụng nhng th, s nghip ci cỏch giỏo dc, v a khoa hc cụng ngh vo nụng thụn cng l mt trong nhng yu t c bn cho cụng cuc ci cỏch t nc Trung Quc KT LUN Cụng cuc ci cỏch giỏo dc ca Trung Quc...900 USD2 õy l mt bc i mang y tớnh sỏng to trong s nghip phỏt trin khoa hc- cụng ngh Trung Quc Nh vy, mt lot cỏc vin nghiờn cu khoa hc c xõy dng thờm, khong 300 vin nghiờn cu khoa hc ca Trung Quc ó dc vn hnh sụi ng a nhanh cht sỏm vo sn xut vt cht phc v xó hụi mt cỏch cú hiu qu Mt khỏc, cỏc trng i hc v cao ng l mt i quõn sỏng to trong khoa hc, ó gỏnh vỏc ti 70% hng nghiờn cu khoa hc t... hnh cựng vi cụng cuc ci cỏch kinh t cho ti nay ó c gn 25 nm Nú cng ó t c nhiu thnh tu to ln, to ra nhng bc t phỏ quan trng nhm phỏ v s lc hu ca nn giỏo dc c, xõy dng nn giỏo dc mi tiờn tin, mang tinh thn xó hi ch ngha, to bn sc vn húa mi, nhng vn gi c nt u tỳ ca giỏo dc truyn thng Kt hp tuyn thng v hin i ú l nn giỏo dc mi ca Trung Quc Vi nhng gỡ giỏo dc Trung Quc lm c trong hn 20 nm qua, nú thc s tr... chớnh ph trung ng s chuyn mt phn tin thu thu c t cỏc tnh giu sang cỏc tnh nghốo phỏt trin giỏo dc, thc hin phi hp gia b ti chớnh v u ban khoa hc nh nc v b giỏo dc cựng gúp tin thnh lp ra mt qu xõy dng trng hc nụng thụn Chin lc ly giỏo dc chn hng t nc vi khu hiu hnh ng khoa giỏo hng quc khụng ch cú núi m c thc thi trong c nc Lỳc ny khoa giỏo hng quc ang c thc hin trong phm vi ton quc t cp trung ng... trỡnh c gi thng phỏt minh k thut, chim 34,3% tng s(2) Gn lin khoa hc giỏo dc, bờn cnh cỏc khu vc cỏc khu cụng ngh cao mi c xõy dng Trung Quc cũn xõy dng cỏc vn sỏng nghip cho sinh viờn v nghiờn cu sinh, õy l hot ng nhm gn vic hc tp v nghiờn cu ca nh trng, cỏc vin vo i sng kinh t xó hi, lm cho cỏc nh trng, cỏc vin ỏp ng c yờu cu ca th trng, rỳt ngn thi gian t nghiờn cu ti ng dng Hỡnh thc gn kt ny khụng... cụng cuc ci cỏch giỏo dc ti õu T ú cú th a giỏo dc Trung Quc ngang tm vi th gii, to iu kin cho t nc ny tr thnh mt cng quc kinh t ng th 6 trờn th gii Quan trng hn, nghiờn cu vn ny cũn rỳt c nhng bi hc kinh nghim i vi chin lc giỏo dc v o to cựng vi khoa hc cụng ngh l quc sỏch hng u ca Vit Nam . nghiệp cải cách giáo dục, và đưa khoa học công nghệ vào nông thôn cũng là một trong những yếu tố cơ bản cho công cuộc cải cách đất nước Trung Quốc. KẾT LUẬN Công cuộc cải cách giáo dục của Trung Quốc. của Trung Quốc. Với những gì giáo dục Trung Quốc làm được trong hơn 20 năm qua, nó thực sự trở thành chìa khóa, nền tảng cho công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Sự nghiệp cải cách giáo dục. khác nhau- nền kinh tế số, nền kinh tế mạng, nền kinh tế thông tin, nền kinh tế dựa trên tri thức, nền kinh tế học hỏi ) với nội dung cơ bản: sản xuát và truyền tải thông tin- tri thức trở nên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Cải cách giáo dục trong công cuộc cải cách nền kinh tế đất nước ở Trung Quốc, tiểu luận Cải cách giáo dục trong công cuộc cải cách nền kinh tế đất nước ở Trung Quốc, tiểu luận Cải cách giáo dục trong công cuộc cải cách nền kinh tế đất nước ở Trung Quốc

Từ khóa liên quan