luận văn Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008)

85 489 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:11

Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghiên cứu lịch sử địa phương là một việc làm quan trọng để từ đó hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương. Trong đó mảng đề tài về kinh tế xã hội địa phương đang được nhiều người chú ý, bởi qua kinh tế xã hội địa phương ta sẽ thấy được sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong một giai đoạn nhất định. Năm 1986 Đảng ta đã đưa ra chủ trương đổi mới đất nước.Cũng từ đó nước ta thu được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.Sau mười năm tiến hành sự nghiệp đổi mới Việt Nam không những thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỷ trước mà còn vươn lên bắt kịp nhịp phát triển sôi động của nền kinh tế - khu vực và thế giới.Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với cơ chế thị trường xó hụị chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần hình thành phát triển đồng bộ và đạt kết quả mới, niềm tin của nhân dân vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội được củng cố. Nhằm tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên, tháng 6 – 1996, Đảng ta tiến hành đại hội lần thứ VIII, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đưa sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu – công nghiệp hoá - hiện đại hoỏ vỡ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.Chớnh sỏch đổi mới của Đảng đã tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trong cả nước, Huyện Lang Chánh nói chung cũng như thị trấn Lang Chánh nói riêng là một trong những địa phương thực hiện tốt đường lối “Công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ” của Đảng. Thị trấn Lang Chánh là thị trấn miền núi vùng cao nằm ở phía Tây, Tây Bắc Thanh hoá, được thiên nhiên ban tặng về tài nguyên thiên nhiên phong Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 1 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền phú, đa dạng.Hơn nữa, về mặt địa kinh tế, do quốc lộ 15A đi qua nên thị trấn Lang Chánh có điều kiện thuận lợi trong giao lưu văn hoá và phát triển kinh tế. Từ khi có đưởng lối “công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ” của Đảng, thị trấn Lang Chỏnh đó đún nhận, áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với các điều kiện địa phương, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh vốn cú.Trải qua hơn 10 năm tiến hành đường lối “công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ”, thị trấn Lang Chỏnh đó cú những chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội.Sự chuyển biến đú đó mang lại diện mạo mới cho thị trấn Lang Chánh. Đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, củng cố niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thắng lợi đã đạt được, thị trấn Lang Chánh vẫn có nhiều khuyết điểm, thiếu sót, những hạn chế cần được khắc phục và phát huy mặt tích cực nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong việc thực hiện đường lối phát triển ở những giai đoạn tiếp theo. Tìm hiểu công cuộc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thị trấn Lang Chánh là tìm hiểu quá trình vận dụng đường lối đổi mới đất nước của trung ương Đảng, đồng thời khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ VIII là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại và làm rõ những thành tựu mà công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đem lại cho quê hương.Từ đó góp một phần nhỏ bé của mình vào việc gợi mở một số giải pháp, hướng đi cho nền kinh tế thị trấn trong những giai đoạn sắp tới, góp phần làm cho nền kinh tế thị trấn phát triển cùng đất nước. Mặt khác là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thị trấn Lang Chánh, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kinh tế, văn hoá, con người quờ mỡnh để từ đó thờm yờu xóm làng, yêu quê hương, yêu đất nước, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ trên địa bàn thị trấn truyền thống tốt đẹp của quê hương thị trấn Lang Chánh. Đồng thời Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền góp một phần thiết thực phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu lịch sử địa phương ở nhà trường phổ thông của bản thân sau này. Từ những lý do trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008)” để làm đề tài tốt nghiệp đại học, đồng thời đóng góp một phần công sức của mình vào việc nghiên cứu, đánh giá những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới của thị trấn Lang Chánh. 2. Lịch sử vấn đề Đổi mới là một chủ trương hết sức quan trọng, chủ trương đú đó tác động sâu rộng đến từng ngành, từng địa phương trong cả nước.Quỏ trỡnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước tức là tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước.Chớnh vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu về công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước như tác phẩm : “ Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nụng thụn”- NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội – 2002; “ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam và các nước trong khu vực” - Phạm Khiêm Ích – NXB Thống Kê – 1994,…Cỏc công trình trờn đã nghiên cứu “ Công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ” ở nhiều khía cạnh nhưng cú ớt tác phẩm nghiên cứu về một thị trấn, đặc biệt là một thị trấn miền núi trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên những tài liệu trên đã cung cấp những kiến thức về “ Công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ”, giỳp cho người viết có cách nhìn khái quát về quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghiờn cứu về quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thị trấn Lang Chánh còn là vấn đề tương đối mới mẻ, chưa thu hút được sự quan tâm nghiên cứu đặc biệt của các học giả. Tuy nhiên trong một số tác phẩm cũng đã đề cập đến lịch sử hình thành và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh. - Trong cuốn “Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến nay” do PGS.TS Trần Bá Đệ biên soạn (NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 1998) đã nêu lên Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 3 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền nhiều thành tựu, tiến bộ, hạn chế của đất nước khi tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Trong cuốn “Đảng bộ và phong trào cách mạng Lang Chánh (1945 – 1990)” do Ban chấp hành Đảng bộ Lang Chánh nghiên cứu và biên soạn năm 1991, đã nói lên đặc điểm tự nhiên và truyền thống đấu tranh của nhân dân Lang Chánh nói chung và thị trấn Lang Chánh nói riêng trong quá trình lịch sử. - Cuốn “Đảng bộ, nhân dân Lang Chánh phát huy truyền thống cách mạng đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới (1945 – 1998)”, do ban chấp hành Đảng bộ Lang Chánh nghiên cứu và biên soạn năm 1999, đã đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong cách mạng và đẩy mạnh công cuộc đổi mới của huyện Lang Chánh. - Cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh (1949 – 2004)”, do Ban chấp hành Đảng bộ Lang Chánh nghiên cứu và biên soạn năm 2005, cuốn sách đã nêu lên toàn bộ đặc điểm tự nhiên, truyền thống cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong cách mạng và công cuộc đổi mới của huyện Lang Chánh nói chung và thị trấn Lang Chánh nói riêng. Ngoài ra, một số báo cáo của ban chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh từ khoá XV và XIX, các báo cáo tổng kết uỷ ban nhân dân huyện, đã đánh giá tổng kết những thành tựu của toàn huyện, các báo cáo tổng kết của uỷ ban nhân dân thị trấn… chỉ ra những thành tựu và hạn chế của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thị trấn Lang Chánh. Nói chung, các tác phẩm và tài liệu nói trên đã làm sáng tỏ được một số vấn đề của thị trấn Lang Chỏnh.Tuy nhiờn cho đến nay chưa có một công trình, hay bài viết nào nghiên cứu cụ thể về sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh từ năm 1996 – 2008.Chính vì thế luận văn tập trung tìm hiểu một cách hệ thống sự chuyển biến kinh tế - xã hội thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (từ năm 1996 – 2008). Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 4 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài. 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ 1996 đến 2008 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh từ năm 1996 – 2008 Về mặt không gian: Địa bàn mà khoá luận tìm hiểu là thị trấn Lang Chánh - huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hoá. 4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn tư liệu. Để hoàn thành khoá luận này chúng tôi đã tiến hành sưu tầm, tích luỹ nhiều nguồn tư liệu: - Tài liệu lưu trữ của tỉnh, huyện, thị trấn: Đó là những báo cáo hàng quý, hàng năm; Các nghị quyết, văn bản, các chỉ thị tỉnh uỷ, của uỷ ban nhân dân huyện Lang Chánh, uỷ ban nhân dân thị trấn Lang Chỏnh, cỏc phũng ban trong huyện và thị trấn Lang Chỏnh: phũng thống kê, phòng nông nghiệp, và tiểu thủ công nghiệp, phòng địa chớnh… - Các văn kiện Đảng: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI,VII,VIII,XIX; Các văn kiện Hội nghị trung ương và các tài liệu khác lien quan đến nội dung khoá luận tìm hiểu. - Các sách báo của Trung ương tỉnh Thanh Hoỏ: Bỏo Thanh Hoỏ cú đưa tin về chủ trương, chính sách cũng như tình hình kinh tế huyện Lang Chánh nói chung trong đó có thị trấn Lang Chỏnh.Cỏc luận văn, tạp chí như: tạp chí Nghiên cứu lịch sử, tạp chí cộng sản, các bài chuyờ khảo có lien quan đến luận văn. - Tư liệu điền dã. 4.2 Phương pháp nghiên cứu Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 5 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền Vì thuộc đề tài nghiên cứu lịch sử địa phương, nên phương pháp nghiên cứu chủ yếu được vận dụng là phương pháp lịch sử nhằm tái hiện lại quá trình phát triển kinh tế của thị trấn Lang Chánh trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá (từ năm 1996 – 2008). Đồng thời sử dụng phương pháp logic để đi đến nhận định, đánh giá mang tính chất khái quát. Ngoài ra đề tài của luận văn thuộc đề tài Lịch sử địa phương, nờn khõu giám định tư liệu rất quan trọng.Sau khi sưu tầm tư liệu, phân loại tư liệu theo thời gian và vấn đề rồi phân tích, đối chiếu so sánh và kết hợp với điều tra điền dã. 5. Đóng góp của luận văn Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách toàn diện, cụ thể về kinh tế - xã hội của huyện Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ năm 1996 – 2008. Dựa vào nguồn tư liệu, luận văn đã dựng lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh, làm sáng tỏ sự chuyển biến về kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ 1996 – 2008, qua đó nêu lên những thành tựu và hạn chế. Luận văn đã hệ thống được những tư liệu có thể cung cấp về thị trấn Lang Chánh. Đồng thời, qua luận văn cũng cung cấp tư liệu cho việc giảng dạy lịch sử địa phương, góp phần giáo dục truyền thống qua các bài học lịch sử. 6. Bố cục luận văn Ngoài phần ở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Nội dung chính của khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Khái quát vài nét về mảnh đất và cọn người thị trấn Lang Chánh Chương 2: Những chuyển biến kinh tế của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008) Chương 3: Những chuyển biến xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008) Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 6 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 7 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền NỘI DUNG Chương 1 KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ MẢNH ĐẤT VÀ CON NGƯỜI THỊ TRẤN LANG CHÁNH 1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên thị trấn Lang Chánh 1.1.1 Vị trí địa lý Thị trấn Lang Chánh là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của một huyện vùng núi cao - Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoỏ.Nằm ở phía Tây – Tây Bắc tỉnh Thanh Hoá, có toạ độ địa lý: từ 20 0 00 ’ 13 ’’ – 20 0 18 ’ 15 ’’ vĩ độ Bắc; từ 105 0 17 ’ 30 ’’ – 105 0 45 ’ 20 ’’ kinh độ Đông. Thị trấn Lang Chánh nằm trên trục đường quốc lộ 15A - trục đường quốc lộ nối liền các huyện miền núi phớa tõy tỉnh Thanh Hoá.Thị trấn cách thành phố Thanh Hoá 101 km, cách đô thị Ngọc Lặc (tương lai là trung tâm các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa) 16 km, cách huyện Bá Thước 40 km, cách biên giới nước CHND Lào 60 km.Hiện nay khi con đường Hồ Chí Minh được đưa vào sử sụng đã rút ngắn khoảng cách của thị trấn Lang Chánh với trung tâm thủ đô Hà Nội còn khoảng 170 km cũng như nối liền thị trấn với sự phát triển của đất nước. Thị trấn Lang Chánh có danh giới như sau: Phía Đông Bắc giáp xã Đồng Lương Phía Tây Nam giỏp xã Quang Hiến Con đường chính trong thị trấn là đoạn nối từ quốc lộ 15A thẳng lên trung tâm thị trấn đến ngã 4 đi xó Tõn Phỳc, xó Quang Hiến, xã Đồng Lương.Thị trấn không có giao thông đường thuỷ và đường sắt.Toàn bộ hệ thống đường bộ của thị trấn đã rải đường nhựa tạo điều kiện thuận cho việc vận chuyển hàng hoá và sinh hoạt của người dân thị trấn. Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 8 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền Với vị trí địa lý như vậy ta có thể thấy rằng mặc dù là một thị trấn miền núi, xa các trung tâm phát triển của đất nước, nhưng thị trấn Lang Chỏnh cú tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ trong tương lai. 1.1.2 Địa hình, đất đai, sông ngòi Thị trấn Lang Chánh trước kia là vùng rừng núi với những khu rừng tự nhiên bao quanh.Nhưng với quá trình phát triển, sự thay đổi của môi trường tự nhiên cùng những tác động của con người, diện tích rừng của thị trấn giảm mạnh, thay vào đó là những khu nhà mọc lên san sát, những khu đồi cây ăn quả, cây trồng khác và là địa bàn cư trú của dân cư. * Địa hình Thị Trấn Lang Chánh nhìn từ xa như một lòng chảo, có đồi núi bao quanh. Đặc điểm địa hình của thị trấn là thuộc vùng thấp và bằng phẳng nhất của huyện Lang Chánh. Độ cao trung bình từ 400 – 500m. Vì vậy so với cỏc xó trong huyện, thị trấn có những điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội. * Đất đai Đất đai Thị trấn được hình thành, phát triển trờn cỏc núi đá mẹ khác nhau (phiến thạch, sét, sa thạch, phiến sa, phi lớch…) do vậy chất đất ở các khu vực cũng có phần khác nhau.Hiện nay thị trấn Lang Chỏnh cú 226,6 ha diện tích tự nhiên trong đó được phân loại như sau: - Đất nông nghiệp: 63,4 ha - Đất lâm nghiệp: 69,4 ha - Đất chuyên dùng: 29,42 ha - Đất ở: 58,5 ha - Đất sông suối: 5,85 ha - Đất chưa sử dụng: không có Diện tích thị trấn Lang Chánh chiếm 0,4% diện tớch toàn huyện, trong đó đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn nhất là 30,5% tổng diện tích tự nhiên của thị Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 9 Khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Huyền trấn. Đất nông nghiệp chiếm 28% diện tích tự nhiên. Tỷ lệ đất lâm nghiệp và nông nghiệp gần như bằng nhau (đất lâm nghiệp hơn nông nghiệp 6 ha), điều này cho thấy thế mạnh của thị trấn là kết hợp phát triển nông – lâm nghiệp.Bỡnh quân diện tích nông nghiệp/người là 0,014 ha/người và 0,05 ha/hộ. Diện tớch đất ở cũng chiếm phần lớn trong diện tích tự nhiên của toàn huyện (chiếm 25,7 %). Đất chưa sử dụng của thị trấn không cũn chứng tỏ người dõn thị trấn đã tận dụng hết đất đai của địa phương. Sự phân chia gần như đồng đều giữa đất nông nghiệp, lâm nghiệp, và đất ở cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu đất ở thị trấn đang diễn ra mạnh mẽ. Cùng với quá trình tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thị trấn cũng đang diễn ra quỏ trình đụ thị hoá. Đất ở đang có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ lệ cao trong diện tích tự nhiên.Cùng với đó là sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Đất thị trấn rất thuận lợi cho các loại cây lúa, cây rau màu và các loại cây trồng lương thực khỏc.Những loại cây trồng phù hợp với các loại đất của thị trấn: - Đất vườn, phù hợp các loại cây như: cây chuối, cây dừa. cây bưởi, cây cam, cây chanh, cây xoài, cõy mớt… - Đất ruộng thị trấn Lang Chánh là những thũng lũng cấy lúa nhỏ hẹp được khai phá từ ngàn đời của đồng bào các dõn tộc Lang Chánh, phù hợp với cây lúa, cây ngô, khoai lang.Cõy rau màu vụ đông bao gồm: cải bắp, xu hào, xúp lơ, xà lách, cải củ, cải bẹ, cải cỳc.Cõy rau màu vụ hè phù hợp với: rau ngót, rau đay, bầu, mướp, xu xu, bí Tổng diện tích đất nông nghiệp là 63,4 ha, trong đó: - Diện tích đất trồng lúa là 25 ha: - Diện tích đất ruộng trồng màu: 5,4 ha - Đất trồng cây hàng năm: 7 ha - Đất vườn tạp : 6 ha - Đất trồng cây lâu năm : 7 ha Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 10 [...]... toàn xã hội, đảm bảo cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương được tiến hành trong điều kiện ổn định thuận lợi, bình yên và tạo thành tựu mới to lớn và đặt nền tảng cho sự phát triển sau này 2.2 Sự chuyển biến kinh tế của thị trấn Lang Chánh - huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hoá Trong những năm truớc 1996 kinh tế của thị trấn Lang Chánh chủ yếu là kinh tế nông – lâm nghiệp .Kinh tế thủ công nghiệp, ... nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nụng thụn .Trong nông nghiệp bao gồm nông nghiệp và lâm nghiệp, trong nông thôn bao gồm cả kinh tế, văn hoá, xã hội Ánh sáng của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã hướng dẫn các Đảng bộ trong tỉnh tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới vào chiều sâu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá Từ ngày 27 đến ngày 2 9-1 1-2 001 Đảng bộ huyện Lang Chánh. .. Trường ĐHSP Khóa luận tốt nghiệp Huyền Lê Thị Chương 2 NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ CỦA THỊ TRẤN LANG CHÁNH TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ (1996 – 2008) 2.1 Chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xá hội của Đảng, nhà nước trong thời kỳ 1996 – 2008: 2.1.1 Quan điểm chung Trong giai đoạn này tình hình quốc tế có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới của nước ta Cuộc... nhu cầu thiết lập một trung tõm hành chớnh của khu vực Sau khi thành lập, thị trấn có những nhiều biến đổi về tất cả các mặt kinh tế - xã hội, từ đó thị trấn Lang Chánh không chỉ là trung tõm hành chớnh mà trở thành trung tõm kinh tế - xã hội- văn hoá, là trung tõm huyện lỵ Lang Chánh 1.2.2 Văn hoá – xã hội * Dân cư và nguồn lao động Hiện nay thị trấn Lang Chánh gồm 9 phố bản với 1235 hộ và 4329 nhân... một nước nông nghiệp, nên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang theo hướng công nghiệp ho - hiện đại hoá Sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế của thị trấn Lang Chánh cũng không nằm ngoài quy luật đó Nhìn vào bảng số liệu trên cho thấy rừ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị trấn Lang Chánh: Tỷ trọng nông – lâm nghiệp giảm, tỷ trọng thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ tăng .Trong đó tỷ trọng thương... nghiệp, thương mại, dịch vụ xuất hiện nhưng đang còn yếu và chưa thực sự trở thành kinh tế cơ bản của thị trấn Nhưng sang những năm đầu thế kỷ XXI, kinh tế thị trấn phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Bảng 2.2.1: Cơ cấu kinh tế thị trấn Lang Chánh qua các năm (%) Tỷ trọng Nông – lâm nghiệp Thủ công nghiệp Thương mại - dịch vụ 1998 47 32 21 2001... hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiệm vụ tổng quát soi sáng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai doạn đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh: phát huy thành tựu đạt được, tranh thủ thời cơ vận hội, khắc phục khó khăn, thách thức, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, mạnh, vững chắc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh cơ chế thị trường... pháp của thị trấn Lang Chánh trong việc vận dựng đường lối của Đảng Quán triệt đường lối đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ Lang chánh tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII (3/1996) đề ra phương hướng, mục tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện .Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ trờn địa bàn Lang Chánh thực chất là công nghiệp. .. đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội để khai thác hiệu quả tiềm năng của mình.Gần 10 năm đầu tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn, toàn thể nhân dân thị trấn Lang Chỏnh đó tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, hạ thấp tể lệ nông nghiệp trong GDP, tăng nhanh tỷ lệ thủ công nghiệp, thương mại,... đó dẫn đến sự thay đổi trong lĩnh vực văn hoá – giáo dục 1.3.2 Văn hoá – giáo dục Tháng 4 năm 1996 Thị trấn Lang Chánh được thành lập và trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của huyện Lang Chánh Là nơi đặt trụ sở của các cơ quan đầu ngành trong huyện như: UBND Huyện, Nhà văn 18 Líp: K55A - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Huyền Lê Thị hoá, Kho bạc Nhà Nước, Công an huyện, . Những chuyển biến kinh tế của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008) Chương 3: Những chuyển biến xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, . liệu, luận văn đã dựng lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh, làm sáng tỏ sự chuyển biến về kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ 1996 – 2008,. thông của bản thân sau này. Từ những lý do trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008)
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008), luận văn Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008), luận văn Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của thị trấn Lang Chánh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996 – 2008)

Từ khóa liên quan