tiểu luận Chủ nghĩa Mác-Lêinin vượt qua sự ngăn cản của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam

35 269 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:01

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ MỞ ĐẦU Sự xâm lược và đặt ách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đã biến Việt Nam từ một nước phong kiến Phương Đông trở thành một thành viên trong hệ thống thuộc địa của Pháp. Đồng nghĩa với sự xác lập một hình thức thống trị mới trên một đất nước Phương Đông xa lạ và lạc hậu, người Pháp đã mang đến một không khí mới cho Việt Nam lúc bấy giê. Lần đầu tiên người Việt Nam được thực sự tiếp xúc với một nền văn hoá mới lạ so với nền văn hoá phương Đông cổ truyền. Song một tác dụng trái ngược mà thực dân Pháp không muốn có khi truyền bá làn sóng âu hoá vào Việt Nam chính là sự đổi mới trong tư tưởng của một bộ phận quần chúng. Trong cuộc đấu tranh yêu nước sôi nổi diễn ra cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người ta đã chứng kiến những khuynh hướng đấu tranh mới mẻ được bắt nguồn từ làn sóng tư tưởng mới mà trong đó không thể không nhắc tới là hai khuynh hướng đấu tranh của hai nhà Nho yêu nước theo tư tưởng dân chủ tư sản Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc đó là sự bế tắc trong đường lối cứu nước của các nhà yêu nước. Lịch sử đã chứng kiến nhiều cuộc thử nghiệm song tất cả các khuynh hướng đều thất bại. Ngọn cờ giải phóng dân téc, giải phóng giai cấp đã được trao vào tay giai cấp vô sản với hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin.Và thực tế đã chứng minh đây là con đường đúng đắn nhất để có thể giành lại độc lập dân téc và giải phóng giai cấp khỏi ách thống trị của thực dân và phong kiến tay sai. Con đường duy nhất đúng đó là thành quả của quá trình tìm đường gian khổ mà người thanh niên xứ Nghệ Nguyễn Tất Thành- người sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân téc Việt Nam đã trải qua. Quá trình tìm hiểu, tiếp cận, xác định, lùa chọn và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc là một quá trình lâu dài, gian khổ, 1 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ đi từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ nghĩa Mácxít, trở thành người Cộng sản chân chính. Để chủ nghĩa Mác-Lênin vào được Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong đó có sự ngăn cản của thực dân Pháp với hệ thống tay sai. Tìm hiểu về vấn đề này đã có một số nhà nghiên cứu dùa vào hệ thống tư liệu của trung tâm lưu trữ Pháp để tìm hiểu quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đồng thời cũng hiểu thêm những hoạt động của chính quyền thực dân Pháp ở chính quốc và ở thuộc địa trong việc phá hoại phong trào yêu nước và ngăn cản chủ nghĩa Mác- Lênin truyền bá vào Việt Nam. Và việc truyền bá thành công Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản ngày 03/02/1930 và từ đó đi tới thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mét thắng lợi to lớn trong suốt cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 1.THÁI ĐỘ CỦA THỰC DÂN PHÁP TRƯỚC THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN. Ngay từ khi ra đời, chủ nghĩa Cộng sản đã bị giai cấp tư sản thế giới coi là kẻ thù không đội trời chung. Giai cấp tư sản đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc truyền bá chủ nghĩa Mác trong nhân dân lao động. Những người sáng lập và truyền bá Chủ nghĩa Mác thì bị vu cáo, truy nã, trục xuât . Tuy có những lúc phải lắng xuống song chủ nghĩa cộng sản khoa học vẫn âm thầm sống mãnh liệt. Từ “bóng ma lởn vởn trên Châu Âu” chủ nghĩa cộng sản đã hiện sinh trên đất nước Nga. Bước vào những năm cuối thập niên đầu thế kỷ XX, đặc biệt kể từ năm 1917 trở đi, Phương Tây trải qua nhiều biến cố trọng đại, trong đó có cuộc Cách mạng Nga đã ảnh hưởng sâu rộng sang nhiều nước châu Âu. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra với bản chất là một cuộc phân chia “chiếc bánh” thuộc địa, các nước đế quốc mải miết theo đuổi cuộc chiến để giành phần lợi về mình. Tháng 10 2 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ năm 1917, Cách mạng Xã hội chủ nghĩa thắng lợi trên một nước Nga rộng lớn, cắt đứt một mắt xích quan trọng trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy hơn bao giê hết giới tư bản hằn học với thắng lợi của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân thắng lợi cùng hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin đồng nghĩa với việc giai cấp tư sản và giới tư bản đã thua , những mối lợi to lớn trong việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động là không còn . Mét cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa đứng về phía quần chúng và nhân dân lao động, đi ngược lại với quyền lợi của giai cấp tư sản lại nổ ra vào lúc các nước đế quốc đang cấu xé lẫn nhau để tranh giành thuộc địa làm các nước đế quốc giật mình hoảng hốt. Vì vậy, trước mét cuộc bùng nổ bất ngờ, giai cấp tư sản đã huy động mọi phương tiện để xuyên tạc về nước Nga Xôviết và ngăn chặn tiếng vang của cuộc Cách mạng Tháng Mười. Tại nước Pháp, giai cấp tư sản và bọn cơ hội điên cuồng chống lại Cách mạng tháng Mười, chúng dùng mọi thủ đoạn để công kích và phá hoại. Tổng thống Pháp lúc bấy giê là Poanh Carê đã chủ trương đem quân đi tiêu diệt nước Nga Xôviết song ý đồ này đã bị thất bại trước sức mạnh của chính quyền Xôviết. Không thể dùng “bạo lực” để khuất phục nước Nga, Poanh Carê đã tiến hành bao vây, cấm vận kinh tế, tẩy chay mọi quan hệ với nước Nga. Không những vậy, Poanh Carê còn cho vẽ tranh chống cộng sản với cái tên “Bônsêvích hai hàm răng ngậm dao”. Đế quốc Pháp đã xuyên tạc những điều hết sức vô lý và nực cười về nước Nga Xôviết như : Nước Nga kiệt quệ và đói rách, hay chính quyền Xôviết quốc hữu hoá phụ nữ, ai muốn dùng phụ nữ phải xuất trình phiếu Xô-viết, ai muốn ăn gà phải xin phép chính quyền Xô-viết… 1 . Những phản ứng của giai cấp tư sản Pháp trước thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là phản động và tiêu cực. Và “thái độ”, luận điệu trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới những người dân lao động Pháp. Bản thân những người lao 1 Hång Hµ, Thêi thanh niªn cña B¸c Hå, NXB. Thanh niªn, H. 1994, tr. 82-83. 3 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ động thuộc Đảng Xã hội Pháp cũng tỏ ra thờ ơ, phản đối khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi. Điều này được thể hiện qua hàng loạt bài viết của báo Nhân đạo “L’Humanité”-tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận của đảng Xã hội Pháp. Thậm chí ngay cả những người có khuynh hướng cộng sản ở ngay nước Pháp cũng có cái nhìn sai lệch về cách mạng tháng mười Nga. Báo Nhân đạo “L’Humanité” ngày mồng 9/11/1917 viết: “Khi mà Kêrenxky bị đổ thì Lênin thắng thế. Với Lênin, tư tưởng hoà bình ngay tức khắc và những sự trả giá của một đám ngu ngốc giành chính quyền không nhận thức rõ. Thắng lợi sẽ tồn tại được bao lâu? ” Việc đăng bài phản đối Cách mạng Tháng Mười Nga trên đây hoàn toàn khác với những bài viết đã được đăng trang trọng trên trang nhất báo nhân đạo L’Humanité khi cuộc Cách mạng Tháng Hai thành công, số ra ngày 17/3/1917 : “Cách mạng thắng”, “Chế độ cũ bị sụp đổ trước sức mạnh của tất cả các lực lượng dân tộc”, “Thư gửi các ban Nga của chúng ta”. Có thể nói, dưới sự thống trị của giai cấp tư sản Pháp, bọn cơ hội chủ nghĩa mong muốn nước Nga quay trở lại trước tháng 10 năm 1917. Báo chí Pháp tung tin sai lạc và xuyên tạc về nước Nga, ủng hộ bọn Mensevich, xã hội Cách mạng. Báo Nhân đạo đăng bài nói của Kêrenxky trước các nghị sĩ đảng Xã hội Pháp ngày 3/7/1918 với lòng căm thù chính quyền Xôviết với sự kính trọng mà không bình luận. Sách viết về Cách mạng Tháng Mười Nga và chính quyền Xôviết trung thực rất hiếm hoi, chỉ có một số bài viết như : Raymông Lơphevơrô với bài “Quốc tế của những người Xô-viết” NXB Đời sống công nhân, Pari, 1919 hay Giacơ Xadung với “Bút ký về Bônsêvích” NXB Tiếng còi, Pari, 1919, hay Bori Xuvarin “Lời ca tụng những người Bôn-sê-vich”,NXB Tia sáng, Pari, 1919. Chính vì vậy, Lênin đã nhận xét về sự việc này như sau: “… ở nước ngoài, người ta biết rất Ýt, Ýt đến kinh khủng, Ýt đến nực cười, về cuộc cách mạng của chúng 4 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S ta. y ch kim duyt quõn s khụng lt mt tớ gỡ qua c V cng chớnh Lờnin ó nhn xột v t bỏo Nhõn o l mt t bỏo cc oan, nú ng trờn quan im ca nhng ngi Xó hi ch ngha theo kiu bn Mensờvớch v bn xó hi ch nghacho n nay nú vn úng vai trũ ca k iu ho 2 . Nhng hot ng chng phỏ k trờn th hin thc cht ni s hói ca chớnh quyn Phỏp núi riờng v cỏc nc quc núi chung trc thng li ca Ch ngha Mỏc-Lờnin m hin thõn l Cỏch mng Thỏng Mi Nga. Ni s nh hng ca Ch ngha Mỏc-Lờnin v Cỏch mng Thỏng Mi Nga lan truyn khụng ch chớnh quc m cũn khi dy v khuy ng phong tro u tranh cỏc nc thuc a. Vỡ vy chớnh ph Phỏp khụng nhng ngn chn nhng hot ng cú liờn quan n Ch ngha Mỏc-Lờnin chớnh quc m cũn ngn chn cỏc nc thuc a trong ú cú Vit Nam. S ngn chn ny nhm mt mc ớch lm th no khụng cho cỏc nc thuc a trờn th gii liờn kt vi nhau thc hin thnh cụng cuc cỏch mng gii phúng dõn tộc v gii phúng giai cp. Ti H Ni, Anbe Xarụ n hi Khai trớ tin c din thuyt e ngi An Nam khụng c theo bn quỏ khớch nh Nga , ụng ta e do v bp bm v mt nc Nga khụng cú trong thc t m ch cú trong tng tng ca nhng tờn thc dõn Va ri, tụi thy trong my t bỏo Trung Quc cú ng li kờu gi ca bn cỏch mng An Nam. Bn ú mun ũi cho An Nam c c lp H li mun lỳc ny thay i nn chớnh tr ca chỳng tụi, mun lm hay lm tt hn chỳng tụi. Nu nc An Nam lt vo tay bn ú cai tr thỡ chng bao lõu s ri lon lung tung c. Tnh Qung ụng bờn Trung Quc ó th, nc Nga bờn Chõu u cng th, dõn cc kh khụng sao k xit 3 .Nhng e do ca Anbe Xaro ó cú mt 2 V.I.Lênin toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1979,tr.388-389 3 Hồng Hà, Thời thanh niên của Bác Hồ, NXB. Thanh niên, H.1994, tr.82-83 5 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ sức gợi đến những tò mò về nước Nga như thế nào, ở Quảng Đông-Trung Quốc ra sao…? 2.TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRƯỚC KHI CÓ SỰ TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC. Việt Nam cuối thế kỷ XIX vẫn là một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu. Thêm vào đó lại chịu ách cai trị của thực dân Pháp nên đời sống càng khó khăn. Từ đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã sử dụng nhiều thủ đoạn để khai thác Việt Nam-một thuộc địa giàu có và hấp dẫn. Pôn-đume là viên Toàn quyền đầu tiên bắt tay vào “sự nghiệp” khai thác này đã từng viết: “Lúc này, các nước Phương Tây đang đua nhau tìm kiếm những thuộc địa nào còn trống…Đối với chúng ta, Bắc Kỳ là một nơi căn bản tốt nhất, không đâu bằng cho việc mở mang ảnh hưởng về chính trị và kinh tế…Có lẽ nhờ nơi này mà chúng ta cũng sẽ có thể với tới vùng Nam Trung Hoa. Đường xe lửa miền Bắc này có giá trị là để vận chuyển trong vùng, nhưng còn giá trị hơn nữa là có thể đưa chúng ta tới tận Trung Hoa. Nhờ đó mà có thể mở ra một phần nào cho việc tiêu thụ hàng hoá của Pháp và ảnh hưởng của Pháp lan đến xứ này.” 4 Bằng sự kết hợp đồng bộ mọi thủ đoạn chính trị, quân sù, kinh tế, văn hoá…, thực dân Pháp đã bóc lột nhân dân ta tới tận xương tuỷ và đẩy nhân dân ta tới vực thẳm của sự nghèo đói. Trong hoàn cảnh này đã có nhiều phong trào đấu tranh yêu nước nổ ra, kể từ phong trào khởi đầu là phong trào Cần Vương năm 1885, kéo dài hơn mười năm cho đến những cuộc khởi nghĩa của nhân dân các địa phương như khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám hay các cuộc khởi nghĩa của các nghĩa quân của 4 Paul Doumer, Indochine francaise, Ed. Vuibert Nony, Paris, 1905,p.11 6 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S cỏc dõn tộc Thanh Hoỏ, Ninh Bỡnh, Sn La, Lai Chõu Trong mt s t liu cũn lu tr nm ri rỏc th kh Phỏp, ngi ta cũn thy ri rỏc nhng thụng tin mt bỏo tng thut t m c th v nhng cuc chin, tuy chờnh lch v lc lng v trang song tinh thn anh dng v hy sinh cao ca ngha quõn v nhng ngi lónh o cỏc cuc khỏng chin ny ó lm k thự pha kinh ngc v kớnh phc. Mt s quan Phỏp ó vit: iu chỳng ta nờn bit rng, An Nam l mt nc cú lch s, cú vn hin v rt bit gi gỡn nn t ch. Chỳng ta phi bit l nhng th k trc õy, h ó tng b xõm lng, nhng h bit ch ỳng thi c ginh li nn c lpõy l mt dõn tộc rt c ỏo, tinh thn gi nc ca h khụng bao giờ mt 5 6 .Mc dự nhiu ngi trong tng lớp s phu yờu nc lỳc by giờ tip thu c nhng t tng mi m cng mong mun chn hng nn vn hoỏ dõn tộc qua cỏc phong tro Duy Tõn, ụng kinh ngha thcnhng khụng th thng ni thuc phin, ru cn v chớnh sỏch ngu dõn m thc dõn Phỏp u c nhõn dõn ta. Nguyờn nhõn tht bi chung ca cỏc phong tro yờu nc ch yu l do sự bế tc trong ng li v thiu ngi lónh o ỳng n. Bờn cnh ú, lỳc by giờ Vit Nam núi chung v ụng Dng núi riờng, ngi ta cha h bit n Ch ngha Cng sn hay Ch ngha Mỏc-Lờnin. S b tc trong ng li cu nc cng th hin phn no vic cha c tip cn vi mt h t tng mi. Cho n lỳc ny ụng dng vn l mt khu vc an ton ca Phỏp trc Ch ngha Cng sn. Song k t khi Quc t cng sn III ra i, Lun cng v vn dõn tộc v vn thuc a ca Lờnin ra i v c in trờn nhiu bỏo, Ch ngha Cng sn xõm nhp vo i sng chớnh tr cỏc dõn tộc b ỏp bc Phng ụng thỡ thc dõn Phỏp lo ngi trc mi nguy c Ch ngha Cng sn s ti cỏc nc thuc a. Do ú chỳng ó ỏp dng hng lot chớnh sỏch 5 Fernand Bernard: LIndochine, Ed. Fasquelle, Paris, 1901,p.32-33 6 Thu Trang: Nguyễn ái Quốc ở Paris (1917-1923), NXB.Chính trị quốc gia, H 2002, tr.16 7 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ để ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản ở hai khu vực. Và như vậy từ việc Đông Dương chưa hề được nghe đến Chủ nghĩa Cộng sản thì đã được thực dân Pháp dù muốn hay không cũng nêu khái niệm đầu tiên về Chủ nghĩa Cộng sản, Cách mạng Tháng Mười Nga. 3. Chủ nghĩa Mác- Lênin vượt qua sù ngăn cản của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam. 3.1.Thực dân Pháp chống hoạt động truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài. *Tại Pháp. Để ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam chính quyền ở cả chính quốc và thuộc địa đều phối hợp theo dõi những Việt kiều yêu nước tại Pháp. Có lẽ chúng lo sợ đây là mầm mèng cho sự truyền bá chủ nghĩa cộng sản tới Đông Dương. Trong các nhóm người Việt Nam sống ở Pháp có nhóm người Việt Nam yêu nước mà đứng đầu là Phan Châu Trinh , Phan Văn Trường được chú ý hơn cả. Mọi tài liệu của mật thám Pháp lúc bấy giê chỉ chú trọng đến hai nhóm người Việt Nam yêu nước này mà chưa hề quan tâm tới người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Trước khi trở thành một người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc là một người theo chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Tất Thành sinh ra trong bối cảnh xã hội trên đồng thời lại xuất thân trong mét gia đình trí thức yêu nước, ngay từ nhỏ Nguyễn Tất Thành đã được tiếp xúc với những nhà Nho có tinh thần yêu nước trong đó có những người có tinh thần tiến 8 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ bộ như nhà Nho yêu nước Phan Bội Châu, hay Phan Châu Trinh. Sớm được tiếp xúc với những người đứng đầu trong những phong trào cứu nước cộng với nỗi đau của người dân mất nước, nỗi cảm thông với nhân dân sống trong cảnh cơ hàn của một dân téc mất chủ quyền, ngay từ nhỏ Nguyễn Tất Thành đã nuôi một tình yêu nước và một ý chí quyết tâm cứu nước. Nhưng làm thế nào để cứu dân téc đây trong khi những phong trào yêu nước cứ lần lượt thất bại. Sự thất bại của các phong trào yêu nước với những khuynh hướng khác nhau đã hối thúc người thanh niên yêu nước đi tìm một con đường cứu nước chân chính, một con đường duy nhất đúng, con đường có thể nhân dân, dân téc thoát khỏi ách áp bức, thoát khỏi cuộc sống nô lệ. Nguyễn Tất Thành đến Pháp vào thời điểm cuộc chiến tranh thế giới đang vào hồi quyết liệt, thêm vào đó người Việt Nam bị bắt đi lính cho Pháp sang rất đông vì vậy một người thanh niên trong số đông đảo người Việt Nam lúc bấy giê ở Pháp không gây một sự chú ý đáng kể nào. Từ bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi hội nghị Vec-xai, cái tên Nguyễn Ái QUốc đã được biết đến và gây nên mét sự chú ý đặc biệt, sau đó NGuyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, hoạt động ở Pháp, Nga, Trung QUốc…Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong kế hoạch lùng bắt của thực dân Pháp. Người Pháp coi hành động của Nguyễn Ái Quốc như một quả bom chính trị nổ giữa Pari làm cho dư luận Pháp hết sức chú ý và lần đầu tiên nhân dân Pháp thấy có một vấn đề Việt Nam. Báo chí Pháp thì sôi sục, tờ “Tin thuộc địa” ngày 26/7/1917 với nhan đề “Giờ trọng đại” đã viết : “làm sao một người dân thuộc địa lại có thể dùng bản yêu sách của nhân dân để công kích chính sách của chính Phủ Pháp. Thật là quá quắt. Cứ theo đà này bọn dân thuộc địa sẽ lên ngang hàng với người Pháp chúng ta và sớm trở thành ông chủ của chúng ta. Không được phải 9 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ kìm giữ họ lại mãi mãi trong vòng nô lệ” 7 . Chính vì vậy mà từ giữa năm 1919 hồ sơ về Nguyễn Ái Quốc đã khá dầy trong các cơ quan mật thám Pháp. Từ năm 1919, Bé tham mưu và nha mật thám kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động của người thuộc địa đặc biệt người Việt Nam . Bé thuộc địa chính thức giao trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ Pháp đặc trách theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và phong trào Việt Kiều yêu nước tại Pháp. Trong kho lưu trữ quốc gia Pháp tại Pari có bức thư mật vủa bộ trưởng bộ thuộc địa gửi Bộ trưởng bộ nội vụ đề ngày 17/10/1919 (ký hiệu lưu trữ:F7-13405). Nội dung bức thư nói về việc thành lập một cơ quan tình báo phối hợp giữa hai bộ và liên kết mật thiết với sở Mật thám đông dương nhằm đối phó với tình hình mới ở Đông dương. “Bấy lâu nay một số người Đông Dương hiện ở Pháp biểu lé trạng thái tư tưởng xấu mà chúng tra cần có sự chú ý đặc biệt. Những báo cáo gần đây của các tiểu ban kiểm soát bưu phẩm khẳng định tính chất khẩn cấpc ủa vấn đề và cho biết rằng cacs thư tín nhằm truyền bá về Đông Dương nưhgnx mưu đồ lật đổ tới mức dự kiến cả nền độc lập thuộc địa…Theo đề nghị của ngài Xarô tôi vừa chuẩn y cho thành lập một cơ quan tình báo chính trị có nhiệm vụ theo dõi mọi hành động của người An Nam tại Pháp và các mối quan hệ của họ với người trong nước”. Bức thư xác định nhiệm vụ của Acnu và yêu cầu Bộ Nội Vụ có kế hoạch phối hợp chặt chẽ. “Cơ quan này trực thuộc Tổng nha giám sát người Đông Dương, được giao cho ông Acnu, giám đốc sở Mật thám của phủ toàn quyền Đông dương, hiện đang nghỉ phép ,. Đương nhiên những cố gắng của viên chức này sẽ vô hiệu nếu ông ta hành động đơn độc. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc bổ nhiệm ông ta làm việc bên cạnh sở Cảnh sát và tổng nha mật thám…Là một người chuyên sâu các vấn đề bản xứ, ông Acnu sẽ là ngừoi liên lạc giữa các cơ quan này với 7 Hång Hµ, Thêi thanh niªn cña B¸c Hå, NXB. Thanh niªn, H.1994, tr.71 10 [...]... việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (19211930),nxb.Chính trị quốc gia, H.2001,tr.36 15 PGS.TS Phạm Xanh: Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (19211930),nxb.Chính trị quốc gia, H.2001,tr.40 14 PGS.TS Phạm Xanh: Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (19211930),nxb.Chính trị quốc gia, H.2001,tr.44 15 Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác... Thụng qua t liu Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác Hồ Nxb Thanh niên, H.1994, tr 17 Niên đại này không chính xác Nguyễn ái Quốc rời Pháp vào tháng 6-1923 chứ không phải nh mật thám Pháp đã ghi(PGS.TS Phạm Xanh: Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt nam 1921-1930, nxb.Chính trị quốc gia, H.2001, tr.224) 28 Nguyễn Phan Quang: Nguyễn ái Quốc ở Pháp 1923, Nxb Công an nhân dân, tr... Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt nam 1921-1930, nxb.Chính trị quốc gia, H.2001, tr.229 34 33 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S Ti liu tham kho 1 ng Ho : Nguyn ỏi Quc nhng nm thỏng nc ngoi, Nxb Cụng An nhõn dõn,H.2005 2.Hng H : Thi thanh niờn ca Bỏc H, nxb.Thanh Niờn, H.1994 3.Nguyn Phan Quang: Nguyn ỏi Quc ... Nguyn ỏi Quc mt tớch nh sau: Qua in s 822 ngy 30 thỏng 08 va qua, ụng cú bỏo cho tụi bit vic Nguyn ỏi Quc mt tớch Tụi hõn hnh bỏo cho ụng bit Nguyn Tt Thnh vi tờn thng bit l Nguyn ỏi Quc cho n nay vn cha truy tỡm c Ngi nc ngoi ny ó di khi ch ti s 6 Villa des Gobelins ngy 13 thỏng 6 i Xavoa PGS.TS Phạm Xanh: Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (19211930),Nxb.Chính trị... õy chớnh l mt ngun ng viờn c v ln lao cho Nguyn ỏi Quc hng say hot ng vt qua vũng cn tr ca thc dõn Phỏp u tranh truyn bỏ 19 20 Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác Hồ, nxb.Thanh niên,H.1994,tr.134 Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác Hồ Nxb Thanh niên, H.1994, tr 137 21 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S Ch ngha Cng sn v ti cỏc nc thuc a núi... trong lch s, cú mt ngi Vit Nam tuyờn b trc ton th gii ch trng ginh c lp cho dõn tộc minh, ln u tiờn trong lch s cú mt ngoi Vit Nam dỏm búc trn nhng ti ỏc ca thc dõn Phỏp ngay Paris, v cng chớnh vỡ vy m ụng Nguyn b bn thc dõn thự 10 Nguyễn Phan Quang: Nguyễn ái Quốc ở Pháp 1917-1923 Nxb Công an nhân dân, tr 40-41 14 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47... 86 Nguyễn Phan Quang: Nguyễn ái Quốc ở Pháp 1923, Nxb Công an nhân dân, tr 51 22 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S T do ấy, Nguyn ỏi Quc khụng h cú tin tc gỡ cho bn bố v ch cho thuờ nh Ngoi ra cng khụng cú tin tc gỡ truy tỡm ụng ta trong nhng ỏm cng sn m ụng ta thng lui ti, c bit l Cõu lc b Ngoi ụ Nguyn i Quc vn do cỏc c quan ca S tụi... VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S Nam Ngi ó hon tt chng ng u ca hnh trỡnh i tỡm ng cu nc, ó tỡm ra chõn lý ca thi i v bt u u tranh a s nghip gii phũng dõn tộc ca nhõn dõn Vit Nam vo qu o cỏch mng vụ sn th gii Hot ng truyn bỏ Ch ngha Mỏc - Lờnin v nc chớnh l s chun b tin v t tng chớnh tr v t chc cho sự ra i ca mt chớnh ng Mỏcxớt ti Vit Nam- nhõn t c bn m bo cho s thng li ca Cỏch mng Vit Nam ... nhng thanh niờn a ra nc ngoi.Cỏch gi mt s hng v Nam K cng ó c chun b Nhng hng ny c chuyn bng tu thu i thng t QUng Chõu n Hụi-Hao sau ó c di chuyn vo min Nam ụng Dng bng cỏch thuờ cỏc thuyn bum ỏnh cỏ ln31 Một trong nhng ấn phm bỏo chớ quan trng thi k ny l t bỏo Thanh Niờn, c quan ngụn lun ca Hi Vit Nam thanh niờn cỏch mng do Nguyn Ai Tài liệu tiếng Pháp lu tại Bảo tàng Hồ CHí Minh Vụ án Nguyễn ái... 7 Anh khụng c hi kớn no giỳp tin bc, nhng anh cú b con bố bn ụng Dng Vy cú th ngh rng anh ó liờn lc vi h qua nhng ng dõy m chỳng ta cha phỏt hin 9 Nguyễn Phan Quang: Nguyễn ái Quốc ở Pháp 1917-1923 Nxb Công an nhân dân, tr 40 13 CH NGHA MC-LấININ VT QUA S NGN CN CA THC DN PHP TRUYN B VO VIT NAM HONG TH H PHNG LP K47 CLC LCH S 8 Anh Quc ó vit cụng khai trờn bỏo chớ Phỏp nhng yờu sỏch ho bỡnh ca anh . của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam. 3.1 .Thực dân Pháp chống hoạt động truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài. *Tại Pháp. Để ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ MỞ ĐẦU Sự xâm lược và đặt ách thống trị của thực dân Pháp cuối. dài, gian khổ, 1 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊININ VƯỢT QUA SỰ NGĂN CẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRUYỀN BÁ VÀO VIỆT NAM HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG LÍP K47 CLC LỊCH SỬ đi từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ nghĩa Mácxít, trở
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Chủ nghĩa Mác-Lêinin vượt qua sự ngăn cản của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam, tiểu luận Chủ nghĩa Mác-Lêinin vượt qua sự ngăn cản của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam, tiểu luận Chủ nghĩa Mác-Lêinin vượt qua sự ngăn cản của thực dân Pháp truyền bá vào Việt Nam