Luyen tap - trang 120- tuan 24

6 381 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

LuyÖn tËp 1 TÝnh nhÈm: 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 2 = 4 x 7 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 1 = 16 20 32 36 8 28 24 40 4 a) 2 TÝnh ( theo mÉu): MÉu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8 = 20 LuyÖn tËp 3 Tãm t¾t: LuyÖn tËp 5 häc sinh m în:…quyÓn s¸ch? 1 häc sinh m în: 4 quyÓn s¸ch LuyÖn tËp 1 TÝnh nhÈm: 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 2 = 4 x 7 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 1 = 16 20 32 36 8 28 24 40 4 a) b) 2 x 3 = 3 x 2 = 2 x 4 = 4 x 2 = 3 x 4 = 4 x 3 = 6 6 8 8 12 12 Xin chân thành cảm ơn các Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo thầy giáo, cô giáo đã về dự giờ, thăm lớp. đã về dự giờ, thăm lớp. . = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 2 = 4 x 7 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 1 = 16 20 32 36 8 28 24 40 4 a) 2 TÝnh ( theo mÉu): MÉu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8 = 20 LuyÖn tËp 3 Tãm t¾t: LuyÖn tËp 5. = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 2 = 4 x 7 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 1 = 16 20 32 36 8 28 24 40 4 a) b) 2 x 3 = 3 x 2 = 2 x 4 = 4 x 2 = 3 x 4 = 4 x 3 = 6 6 8 8 12 12 Xin chân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen tap - trang 120- tuan 24, Luyen tap - trang 120- tuan 24, Luyen tap - trang 120- tuan 24