Bài 12: Các loại kiến trúc của Hệ CSDL

11 329 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Một ngời có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quản lí công việc của mình, => CSDL đặt tại 1 chỗ Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lu trữ trên các máy tính có cấu hình mạnh => hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và đợc liên kết với nhau Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán CS DL 1. C¸c hÖ CSDL tËp trung:  HÖ c¬ së d÷ liÖu c¸ nh©n HÖ c¬ së d÷ liÖu trung t©m HÖ c¬ së d÷ liÖu kh¸ch - chñ !"#$ Ng8ời dùng đóng vai trò của ng8ời quản trị CSDL đồng thời có thể là ng8ời viết ch8ơng trình ứng dụng và cũng là ng8ời dùng đầu cuối của hệ thống. Là hệ CSDL có một ngời dùng Hệ CSDL cá nhân phát triển và sử dụng đơn giản nh8ng tính an toàn không cao. % !"#$& '()"#*+,+ # - &. /  $&0 1 +2 "3 4 5 6  .'.78  %9 *: ; ('  + .17<  !"#= >=0':?@> +()-;A& =>':B' +2*+,'*C&D &.-&?E%D< ':'.7BF'*C-3 &D&./ =>': :' 6'*C1 &.?G'&.-&< 2. C¸c hÖ CSDL ph©n t¸n H& !"#$  $ '&D , "#  6 - 8 ?(17*+,"3 (' $  (1 &C ( / -&D&&./<  ID@>$ '&D;:&1&  J 8F 9  $(''&+2 "3 7  B. K $< L$%CSDL phân tán()xử lí phân tán $là các dữ liệu đợc chia ra đặt ở những trạm khác nhau trên mạng< 5M/$ là dữ liệu tập trung tại một trạm và ngời dùng trên các trạm khác có thể truy cập đợc dữ liệu này thành phần yêu cầu tài nguyên thành phần cấp tài nguyên 6N & 6O & P.5J (1-Q R%-S $*+,'Q  +R7  :"#4  +R6 : "#4 %ID ;+*&('$  B  $  "#  / ,  %F B $   1+2T"3<  #*+, U-&+(VJ8F9"# *9+?"#*C&W&<  #6/.<  J&!DXY&D< u ®iÓm:  ;Y<  >$Y0/<  ZF&%F6[< H¹n chÕ: [...]...1 HÖ CSDL tËp trung HÖ c¬ së d÷ liÖu c¸ nh©n HÖ c¬ së d÷ liÖu kh¸ch - chñ HÖ c¬ së d÷ liÖu trung t©m 2 HÖ CSDL ph©n t¸n  Kh¸i niÖm hÖ CSDL ph©n t¸n  Ph©n lo¹i hÖ CSDL ph©n t¸n . thác CSDL quản lí công việc của mình, => CSDL đặt tại 1 chỗ Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lu trữ trên các máy tính có cấu hình mạnh => hệ thống CSDL. thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và đợc liên kết với nhau Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay. thể là ng8ời viết ch8ơng trình ứng dụng và cũng là ng8ời dùng đầu cuối của hệ thống. Là hệ CSDL có một ngời dùng Hệ CSDL cá nhân phát triển và sử dụng đơn giản nh8ng tính an toàn không cao.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: Các loại kiến trúc của Hệ CSDL, Bài 12: Các loại kiến trúc của Hệ CSDL, Bài 12: Các loại kiến trúc của Hệ CSDL

Từ khóa liên quan