PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - CHUẨN

7 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

BAØI 3. PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TROØN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 22 51 + 26 1. 1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước. Trong mặt phẳng Oxy phương trình của đường tròn tâm I(a,b), bán kính R là :  Chú ý : Phương trình đường tròn có tâm là gốc tọa độ O và có bán kính R là : x 2 + y 2 = R 2 y x M a b O R I (x – a) 2 + (y – b ) 2 = R 2 22 51 + 22 51 + 22 51 + Ví dụ 1: Phương trình đường tròn tâm I(1;2), bán kính R = 3 là : (x – 1) 2 + (y – 2) 2 = 9 ? Đường tròn tâm I(1;-2), bán kính 5 là : (x + 1) 2 + (y – 2) 2 = 25 ĐÚNG hay SAI ? SAI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN Ví dụ 2 : Viết phương trình đường tròn tâm I(2;-3) và qua A(3;2) ? Phương trình đường tròn tâm O và qua A(2;-3) là : x 2 + y 2 = 13. ĐÚNG hay SAI ? ĐÚNG Giải thích : Tâm là O(0;0), bán kính là : R = OA = 1332 22 =+ Giải : Bán kính R = A I x o yIA = 22 51 + = 26 Phương trình đường tròn là : (x – 2) 2 + (y + 3 ) 2 = 26 222 )()( Rbyax =−+− 2.Nhận xét : Mọi phương trình dạng : với : là phương trình đường tròn : • Có tâm I(a;b) • Bán kính R = 022 22 =+−−+ cbyaxyx 0 22 >−+ cba cba −+ 22 Ví dụ : Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn : 01026) 02062) 0442) 01282) 22 22 22 22 =++++ =+−−+ =−−++ =−+−+ yxyxd yxyxc yxyxb yxyxa KẾT QUẢ : Câu: b) và c) 3. Phương trình tiếp tuyến 3. Phương trình tiếp tuyến )y;x(M 000 I  Phương trình đường tròn Phương trình tiếp tuyến 022 22 =+−−+ cbyaxyx ( )( ) ( )( ) 0 0000 =−−+−− yybyxxax 0 0000 =++−+−+ c)yy(b)xx(ayyxx ( ) ( ) 2 22 Rbyax =−+−  Tiếp tuyến tại điểm cho trước Ví dụ 1 : Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M(2;3) thuộc đường tròn : ( ) ( ) 1021 22 =−++ yx GIẢI : Phương trình tiếp tuyến có dạng: ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 033 0323212 021 0000 =++⇔ =−−+++⇔ =−−+++ yx yx yyyxxx Ví dụ 2 : Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M(1;2) thuộc đường tròn : 0562 22 =+−++ yxyx GIẢI : Phương trình tiếp tuyến có dạng: ( ) ( ) ( ) ( ) 02 0523121 0531 0000 =−⇔ =++−+++⇔ =++−+++ yx yxyx yyxxyyxx Bài h c k t thúcọ ế Bài h c k t thúcọ ế . 3. PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TROØN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 22 51 + 26 1. 1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước. Phương trình đường tròn có tâm. SAI ? SAI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN Ví dụ 2 : Viết phương trình đường tròn tâm I(2 ;-3 ) và qua A(3;2) ? Phương trình đường tròn tâm O và qua A(2 ;-3 ) là : x 2 + y 2 = 13. ĐÚNG. 1: Phương trình đường tròn tâm I(1;2), bán kính R = 3 là : (x – 1) 2 + (y – 2) 2 = 9 ? Đường tròn tâm I(1 ;-2 ), bán kính 5 là : (x + 1) 2 + (y – 2) 2 = 25 ĐÚNG hay SAI ? SAI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - CHUẨN, PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - CHUẨN, PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - CHUẨN