Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

3 548 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non Căn c Lut Gio dc ngy 14 thng 6 năm 2005; Lut sửa đổi, bổ sung một số điều của Lut Gio dc ngy 25 thng 11 năm 2009; Căn c Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngy 03 thng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn v cơ cấu tổ chc của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn c Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngy 19 thng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn v cơ cấu tổ chc của Bộ Gio dc v Đo tạo; Căn c Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngy 02 thng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết v hướng dẫn thi hnh một số điều của Lut Gio dc; Căn c Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngy 24 thng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trch nhiệm quản lý nh nước về gio dc; Theo đề nghị của V trưởng V Gio dc Mầm non, Bộ trưởng Bộ Gio dc v Đo tạo Quyết định: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 v điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hnh kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngy 07 thng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Gio dc v Đo tạo v đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngy 30 thng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Gio dc v Đo tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, như sau: 1. Điểm d khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: “d. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu gio có không qu 2 trẻ cùng một loại khuyết tt. Việc tổ chc hoạt động gio dc cho trẻ em khuyết tt học hòa nhp trong nh trường, nh trẻ thực hiện theo quy định của Lut Người khuyết tt v cc văn bản hướng dẫn thi hnh”. 2. Khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: “ 2. Hiệu trưởng do Trưởng phòng gio dc v đo tạo bổ nhiệm đối với nh trường, nh trẻ công lp, công nhn đối với nh trường, nh trẻ dân lp, tư thc theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhn Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng nh trường, nh trẻ l 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đnh gi v có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhn lại. Đối với nh trường, nh trẻ công lp, mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản lí một nh trường hoặc một nh trẻ không qu hai nhiệm kì. Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tc, Hiệu trưởng nh trường, nh trẻ được cn bộ, gio viên trong trường v cấp có thẩm quyền đnh gi về công tc quản lí cc hoạt động v chất lượng gio dc của nh trường theo quy định”. 3. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Phó Hiệu trưởng do Trưởng phòng gio dc v đo tạo bổ nhiệm đối với nh trường, nh trẻ công lp, công nhn đối với nh trường, nh trẻ dân lp, tư thc theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhn Phó Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền. Phó Hiệu trưởng l người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trch nhiệm trước Hiệu trưởng v trước php lut”. 4. Điểm c khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: “c) Thủ tc thnh lp: Căn c vo cơ cấu tổ chc, nhiệm v, quyền hạn v hoạt động của Hội đồng trường, tp thể gio viên v cc tổ chc, đon thể nh trường, nh trẻ giới thiệu nhân sự, Hiệu trưởng tổng hợp danh sch nhân sự v lm tờ trình gửi phòng gio dc v đo tạo. Chủ tịch Hội đồng trường do cc thnh viên hội đồng bầu; Thư ký hội đồng trường do Chủ tịch hội đồng trường chỉ định. Trưởng phòng gio dc v đo tạo công nhn Hội đồng trường v Chủ tịch Hội đồng trường. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường l 5 năm. Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, Hiệu trưởng lm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền công nhn, bổ 2 sung cc thnh viên Hội đồng trường”. Điều 2. Thông tư ny có hiệu lực thi hnh kể từ ngy 27 thng 3 năm 2011. Cc quy định trước đây tri với Thông tư ny đều bị bãi bỏ. Điều 3. Chnh Văn phòng, V trưởng V Gio dc Mầm non, Thủ trưởng cc đơn vị có liên quan thuộc Bộ Gio dc v Đo tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cc tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương, Gim đốc sở gio dc v đo tạo chịu trch nhiệm thi hnh Thông tư ny./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - UBVHGDTNTN&NĐ của QH; - Cc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; - Kiểm ton nh nước; - Như Điều 3; - Cc KTrVBQPPL (Bộ Tư Php); - Công bo; - Website Bộ; - Lưu VT, V PC, V GDMN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Thị Nghĩa 3 . dc Mầm non, Bộ trưởng Bộ Gio dc v Đo tạo Quyết định: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 v điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban. 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non Căn c Lut Gio dc ngy 14 thng 6 năm 2005; Lut sửa đổi, bổ sung một số điều của Lut Gio. Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

Từ khóa liên quan