bài 52

1 181 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Bi 52 : CC C TRNG C BN CA QUN TH . S phõn b ca cỏc qun th trong khụng gian: Cỏc cỏ th trong qun th phõn b theo 3 dng: - Phõn b u : ớt gp trong t nhiờn, ch xut hin trong mụi trng ng nht, cỏc cỏ th cú tớnh lónh th cao. lm gim cnh tranh gay gt gia cỏc cỏ th. - Phõn b ngu nhiờn: ớt gp, xut hin trong mụi trng ng nht nhng cỏc cỏ th khụng cú tớnh lónh th v khụng sng t hp. tn dng c ngun sng tim tng trong mụi trng. - Phõn b theo nhúm: ph bin, gp trong mụi trng khụng ng nht, sng t hp vi nhau h tr nhau qua hiu qu nhúm. II. Cu trỳc ca qun th: 1. Cu trỳc gii tớnh: t l c/ cỏi - cỏc qt t nhiờn, t l c/ cỏi thng l 1:1, - T l gt thay i tu loi, theo cỏc giai on phỏt trin cỏ th v iu kin sng ca qth. 2. Tui v cu trỳc tui: a. Tui th - Tuụi tho sinh lớ: t lỳc sinh ra -> cht vỡ gi - Tui th sinh thỏi : t lỳc sinh ra -> cht vỡ nguyờn nhõn sinh thỏi. - Tui th ca qth: l tui th trung bỡnh ca cỏ th trong qth. b. Cu trỳc tui: T hp cỏc nhúm tui ca qt - Trong gii hn sinh thỏi, cu trỳc tui ca qth bin i theo chu ky thớch ng vi s bin i ca iu kin mụi trng. - Qun th cú 3 nhúm tui : trc sinh sn, ang sinh sn v sau sinh sn.(mụt sụ loai khụng co nhom tuụi sau sinh san (ca chinh, ca hụi viờn ụng) - Khi xp chng cỏc nhúm tui t non -> gi ta cú thỏp tui. Thỏp tui ch ra 3 trng thỏi phỏt trin s lng ca qth: qun th ang phỏt trin. qth n nh v qth suy thoỏi. 3.Cu trỳc dõn s ca qun th ngi: Dõn s ca nhõn loi phỏt trin theo 3 giai oan: g nguyờn thy, dõn s tng chm g ca nn vn minh nụng nghip, ds bt u tng nhanh vo thi i CN, nht l hu cụng nghip, ds bc vo g bựng n. phõn tich hinh 52.5 : 3 dang thap dõn sụ Dõn sụ cac nc ang phat triờn, ụn inh, suy giam. Sử dụng ô ghi nhớ và bài tập cuối bài 1. Qun th b dit vong khi mt i mt s nhúm trong cỏc nhúm tui: A. ang sinh sn v sau sinh sn. B. ang sinh sn C. Trc sinh sn v sau sinh sn. D. Trc sinh sn v ang sinh sn. 2. Chim cỏnh ct hong Nam Cc thuc dng phõn b no ca cỏc cỏ th trong khụng gian ? A. Phõn b u. C. Phõn b nhúm. B. Phõn b ngu nhiờn. D. Phõn b c nh. 3. Khi trng vớch c p nhit thp hn 15 0 C thỡ : A. S con c v cỏi bng nhau. B. S con c n ra nhiu hn con cỏi. C. S con cỏi n ra nhiu hn con c. D. Ch n ra con cỏi. 4. Loi no sau õy khụng cú nhúm tui sau sinh sn ? A. Chun chun, phự du. B. Ve su, mui. C. Cỏ chỡnh, mui. D. Cỏ chỡnh, cỏ hi. 5. Hỡnh thc phõn b cỏ th ng u trong qun th cú ý ngha sinh thỏi gỡ ? A. Cỏc cỏ th h tr nhau chng chi vi u kin bt li cu mụi trng. B. Cỏc cỏ th tn dng c nhiu ngun sng t mụi trng . C. Gim s cnh tranh gay gt gia cỏc cỏ th. D. Cỏc cỏ th cnh tranh nhau gay gt ginh ngun sng. * Hớng dẫn về nhà : làm bài tập,học bài cũ và chuẩn bị bài mới trớc khi đến lớp. . Bi 52 : CC C TRNG C BN CA QUN TH . S phõn b ca cỏc qun th trong khụng gian: Cỏc cỏ th trong qun th. nụng nghip, ds bt u tng nhanh vo thi i CN, nht l hu cụng nghip, ds bc vo g bựng n. phõn tich hinh 52. 5 : 3 dang thap dõn sụ Dõn sụ cac nc ang phat triờn, ụn inh, suy giam. Sử dụng ô ghi nhớ và bài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 52, bài 52, bài 52