38 kieu cot giay day

19 196 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Kiểu vắt chéo lên trên: đơn giản và nghệ thuật 3. Kiểu buộc thẳng châu Âu: 4. Kiểu buộc thẳng thời trang: số nút chẵn 5. Buộc thẳng kiểu lười: số nút chẵn 6. Kiểu buộc vòng:số nút chẵn 7. Kiểu răng cưa: 8. Kiểu cửa hàng bán giày:buộc nhanh 9. Kiểu trưng bày: 10. Kiểu bậc thang 11.Kiểu Double Back (2 version) 12.Kiểu thắt nơ: 13.Kiểu xoắn ốc kép 14. Kiểu thắt chéo kép: số nút chẵn 15. Kiểu mắt cáo 1: số nút chẵn 16. Kiểu mắt cáo 2: 17. Kiểu kéo khóa 18. Kiểu giày đi mô tô 19. Kiểu 1 tay 20. Kiểu thắt chia phần 21. Kiểu thắt nút chia phần
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 kieu cot giay day, 38 kieu cot giay day, 38 kieu cot giay day