cac_ham_trong_excel_

9 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

CÁC HÀM TRONG EXCEL I. HÀM LOGIC. 1. Ham AND:̀ __Cu phap:  __ AND (Logical1, Logical2, ….) __Cac đôi sô:   __Logical1, Logical2… la cac biêu th c điêu ki n.      __Ham tra vê gia tr TRUE (1) nêu tât ca cac đôi sô cua no la đung, tra vê gia tr FALSE                   (0) nêu m t hay nhiêu đôi sô cua no la sai.        __L u y:  __- Cac đôi sô phai la gia tr logic ho c mang hay tham chiêu co ch a gia tr logic.              __- Nêu đôi sô tham chiêu la gia tr text ho c Null (rông) thi nh ng gia tr đo b bo qua.                __- Nêu vung tham chiêu không ch a gia tr logic thi hàm tra vê lôi #VALUE!          __Vi du:  __=AND(D7>0,D7<5000) __2. Ham OR:̀ __Cu phap:  __ OR (Logical1, Logical2…) __Cac đôi sô: Logical1, Logical2… la cac biêu th c điêu ki n.         __Ham tra vê gia tr TRUE (1) nêu bât c m t đôi sô nao cua no la đung, tra vê gia tr                    FALSE (0) nêu tât ca cac đôi sô cua no la sai.         ____ __Vi du:  __ =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002) __3. Ham NOT:̀ __Cu phap:  __ NOT(Logical) __Đôi sô: Logical la m t gia tr hay m t biêu th c logic.         __Ham đao ng c gia tr cua đôi sô. S d ng NOT khi b n muôn phu đ nh gia tr cua                 đôi sô trong phep toan nay.     II. NHÓM HÀM TOÁN H C.Ọ 1. Ham ABS:̀ __Lây gia tr tuy t đôi cua m t sô        __Cu phap: ABS(Number)  __Đôi sô: Number la m t gia tr sô, m t tham chiêu hay m t biêu th c.            __Vi du:  __=ABS(A5 + 5) __2. POWER: __Ham tra vê luy th a cua m t sô.        __Cu phap: POWER(Number, Power)  ngoducthodmc __Cac tham sô:   __- Number: La m t sô th c ma b n muôn lây luy th a.          __- Power: La sô mu.   __Vi du  __= POWER(5,2) = 25 ____ __3. Ham PRODUCT:̀ __Ban co thê s d ng hàm PRODUCT thay cho toan t nhân * đê tinh tich cua m t            day. __Cu phap:  __ PRODUCT(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… la day sô ma b n muôn nhân.        ____ __4. Ham MOD:̀ __Lây gia tr d cua phep chia.      __Cu phap: MOD(Number, Divisor)  __Cac đôi sô:    __- Number: Sô b chia.  __- Divisor: Sô chia. ____ __5. Ham ROUNDUP:̀ __Lam tron m t sô.    __ Cu phap:  __ ROUNDUP(Number, Num_digits) __Cac tham sô:  __- Number: La m t sô th c ma b n muôn lam tron lên.         __- Number_digits: la bâc sô th p phân ma b n muôn lam tron.         __Chu y:  __- Nêu Num_digits > 0 se lam tron phân th p phân.      __- Nêu Num_digits = 0 se lam tron lên sô t nhiên gân nhât.        __- Nêu Num_digits < 0 se lam tron ph n nguyên sau d u th p phân.       __ __6. Ham EVEN:̀ __Lam tron lên thanh sô nguyên chăn gân nhât.       __Cu phap: EVEN(Number)  __tham sô: Number la sô ma b n muôn lam tron.        __Chu y:  __- Nêu Number không phai la kiêu sô thi hàm tra vê lôi #VALUE!         __7. Ham ODD:̀ __Lam tron lên thanh sô nguyên le gân nhât.       __Cu phap: ODD(Number)  __Tham sô: Number la sô ma b n muôn lam tron.        ngoducthodmc __8. Ham ROUNDDOWN:̀ __Lam tron xuông m t sô.     __Cu phap:  __ ROUNDDOWN(Number, Num_digits) __Cac tham sô: t ng t nh hàm ROUNDUP.     III. NHÓM HÀM TH NG KÊ.Ố __ A. Nhom hàm tinh tônǵ ́ ̉ __1. Ham SUM:̀ __C ng tât ca cac sô trong m t vung d li u đ c ch n.           __Cu phap:  __ SUM(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… la cac sô cân tinh tông.        __2. Ham SUMIF:̀ __Tinh tông cua cac ô đ c chi đ nh b i nh ng tiêu chuân đ a vao.            __Cu phap:  __ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) __Cac tham sô:  __- Range: La day ma b n muôn xac đ nh.       __- Criteria: cac tiêu chuân ma muôn tinh tông. Tiêu chuân nay co thê la sô, biêu th c              ho c chuôi.  __- Sum_range: La cac ô th c s cân tinh tông.        __Vi du:  __= SUMIF(B3:B8,”<=10″) __Tinh tông cua cac gia tr trong vung t B2 đên B5 v i điêu ki n la cac gia tr nho                 h n ho c băng 10.   __B. Nhom hàm tinh gia tr trung binh́ ́ ́ ị ̀ __1. Ham AVERAGE:̀ __Tra vê gi tr trung binh cua cac đôi sô.        __Cu phap:  __ AVERAGE(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2 … la cac sô cân tinh gia tr trung binh.          __2. Ham SUMPRODUCT:̀ __Lây tich cua cac day đ a vao, sau đo tinh tông cua cac tich đo.              __Cu phap:  __ SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) __Cac tham sô: Array1, Array2, Array3… la cac day ô ma b n muôn nhân sau đo tinh          tông cac tich.   __Chu y:  __ Cac đôi sô trong cac day phai cung chiêu. Nêu không hàm se tra vê gia tr lôi               #VALUE. __C. Nhom hàm tim gia tr l n nhât va nho nhât́ ̀ ́ ị ớ ́ ̀ ̉ ́ ngoducthodmc __1. Ham MAX:̀ __Tra vê sô l n nhât trong day đ c nh p.        __Cu phap:  __ MAX(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… la day ma b n muôn tim gia tr l n nhât trong             đo. Vi du.   __2. Ham LAGRE:̀ __Tim sô l n th k trong m t day đ c nh p.         __Cu phap:  __ LARGE(Array, k) __Cac tham sô:  __- Array: La m t mang ho c m t vung d li u.        __- k: La th h ng cua sô b n muôn tim kê t sô l n nhât trong day.               __Vi du.  __3. Ham MIN:̀ __Tra vê sô nho nhât trong day đ c nh p vao.         __Cu phap:  __ MIN(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… la day ma b n muôn tim gia tr nho nhât trong             đo. __4. Ham SMALL:̀ __Tim sô nho th k trong m t day đ c nh p vao.         __Cu phap:  __ SMALL(Array, k) __Cac tham sô:  __- Array: La m t mang ho c m t vung cua d li u.         __- k: La th h ng cua sô ma b n muôn tim kê t sô nho nhât trong day.               __D. Nhom hàm đêm d li ú ́ ư ệ __1. Ham COUNT:̀ __Ham COUNT đêm cac ô ch a d li u kiêu sô trong day.          __Cu phap:  __ COUNT(Value1, Value2, …) __Cac tham sô: Value1, Value2… la mang hay day d li u.       __2. Ham COUNTA:̀ __Đêm tât ca cac ô ch a d li u.       __Cu phap:  __ COUNTA(Value1, Value2, …) __Cac tham sô: Value1, Value2… la mang hay day d li u.       __Vi du.  __3. Ham COUNTIF: ̀ __Ham COUNTIF đêm cac ô ch a gia tr sô theo m t điêu ki n cho tr c.           __Cu phap:  ngoducthodmc __ COUNTIF(Range, Criteria) __Cac tham sô:  __- Range: Day d li u ma b n muôn đêm.       __- Criteria: La tiêu chuân cho cac ô đ c đêm.      __Vi du:  __= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đêm tât ca cac ô trong day B3:B11 co ch a sô l n         h n 100) IV. NHÓM HÀM CHU I.Ỗ 1. Ham LEFT:̀ __Trich cac ky t bên trai cua chuôi nh p vao.         __Cu phap: LEFT(Text,Num_chars)  __Cac đôi sô:    __- Text: Chuôi văn ban.  __- Num_Chars: Sô ky t muôn trich.     __Vi du:  __=LEFT(Tôi tên la,3) = “Tôi” __2. Ham RIGHT:̀ __Trich cac ky t bên phai cua chuôi nh p vao.         __Cu phap: RIGHT(Text,Num_chars)  __Cac đôi sô: t ng t hàm LEFT.     __Vi du:  __=RIGHT(Tôi tên la,2) = “la”  __3. Ham MID:̀ __Trich cac ky t t sô băt đâu trong chuôi đ c nh p vao.            __Cu phap:  __MID(Text,Start_num, Num_chars) __Cac đôi sô:   __- Text: chuôi văn ban.  __- Start_num: Sô th t c a ky t băt đâu đ c trich.          __- Num_chars: Sô ky t cân trich.     __4. Ham UPPER:̀ __Đôi chuôi nh p vao thanh ch hoa.      __Cu phap: UPPER(Text)  __5. Ham LOWER:̀ __Đôi chuôi nh p vao thanh ch th ng.       __Cu phap: LOWER(Text)  __6. Ham PROPER:̀ __Đôi ky t đâu cua t trong chuôi thanh ch hoa.         __Cu phap: PROPER(Text)  __Vi du:   __=PROPER(phan van a) = “Phan Van A” ngoducthodmc __7. Ham TRIM:̀ __Căt bo cac ky t trăng đâu chuôi va cuôi chuôi.            __Cu phap: TRIM(Text)  V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG. __ 1. Ham DATE:̀ __Ham Date tra vê m t chuôi trinh bay m t kiêu ngay đ c thu.            __Cu phap: DATE(year,month,day)  __Cac tham sô:  __- Year: miêu ta năm, co thê t 1 đên 4 ch sô. Nêu b n nh p 2 ch sô, theo m c             đ nh Excel se lây năm băt đâu la: 1900.(Vi du)        __- Month: miêu ta thang trong năm. Nêu month l n h n 12 thi Excel se t đ ng tinh          thêm cac thang cho sô miêu ta năm.(Vi du)      __- Day: miêu ta ngay trong thang. Nêu Day l n h n sô ngay trong thang chi đ nh, thi            Excel se t đ ng tinh thêm ngay cho sô miêu ta thang.(Vi du)          __L u y:  __- Excel l u tr kiêu ngay nh m t chuôi sô liên t c, vi vây co thê s d ng cac phep                 toan công (+), tr (-) cho kiêu ngay.(Vi du)       __2. Ham DAY:̀ __Tra vê ngay t ng ng v i chuôi ngay đ a vao. Gia tr tra vê la m t sô kiêu Integer                  trong khoang t 1 đên 31.    __Cu phap: DAY(Serial_num)  __Tham sô: __Serial_num: La d li u kiêu Date, co thê la m t hàm DATE ho c kêt qua cua m t             hàm hay công th c khac.(Vi du)    __3. Ham MONTH:̀ __Tra vê thang cua chuôi ngay đ c mô ta. Gia tr tra vê la m t sô trong khoang 1                 đên 12. __Cu phap: MONTH(Series_num)  __Tham sô:  __Series_num: La m t chuôi ngay, co thê la m t hàm DATE ho c kêt qua cua m t hàm             hay công th c khac. (Vi du)    __4. Ham YEAR:̀ __Tra vê năm t ng ng v i chuôi ngay đ a vao. Year đ c tra vê la m t kiêu Integer               trong khoang 1900-9999. __Cu phap: YEAR(Serial_num)  __Tham sô: __Serial_num: La m t d li u kiêu ngay, co thê la m t hàm DATE ho c kêt qua cua              m t hàm hay công th c khac.(vi du)     __5. Ham TODAY:̀ __Tra vê ngay hi n th i cua h thông.        __Cu phap: TODAY()  ngoducthodmc __Ham nay không co cac đôi sô.      __6. Ham WEEKDAY:̀ __Tra vê sô chi th trong tuân.      __Cu phap:  __ WEEKDAY(Serial, Return_type) __Cac đôi sô:    __- Serial: m t sô hay gia tr kiêu ngay.      __- Return_type: chi đ nh kiêu d li u tra vê.       VI. HÀM V TH I GIAN.Ề Ờ 1. Ham TIME:̀ __Tra vê m t chuôi trinh bay m t kiêu th i gian đ c thu. Gia tr tra vê la m t sô trong                  khoang t 0 đên 0.99999999, miêu ta th i gian t 0:00:00 đên 23:59:59.       __Cu phap:  __ TIME(Hour,Minute,Second) __Cac tham sô: Đ c tinh t ng t hàm DATE.       __- Hour: miêu ta gi , la m t sô t 0 đên 32767.        __- Minute: miêu ta phut, la m t sô t 0 đên 32767.       __- Second: miêu ta giây, la m t sô t 0 đên 32767.      __2. Ham HOUR:̀ __Tra vê gi trong ngay cua d li u kiêu gi đ a vao. Gia tr tra vê la m t kiêu Integer                  trong khoang t 0 (12:00A.M) đên 23 (11:00P.M).   __Cu phap: HOUR(Serial_num)  __Tham sô: __Serial_num: La d li u kiêu Time. Th i gian co thê đ c nh p nh :          __- M t chuôi ki t năm trong dâu nhay (vi du “5:30 PM”)         __- M t sô th p phân (vi du 0,2145 mô ta 5:08 AM)      __- Kêt qua cua m t công th c hay m t hàm khac.       __3. Ham MINUTE:̀ __Tra vê phut cua d li u kiêu Time đ a vao. Gia tr tra vê la m t kiêu Integer trong                khoang t 0 đên 59.   __Cu phap: MINUTE(Serial_num)  __Tham sô: __Serial_num: T ng t nh trong công th c HOUR.    __4. Ham SECOND:̀ __Tra vê giây cua d li u kiêu Time đ a vao. Gia tr tra vê la m t kiêu Integer trong               khoang t 0 đên 59.   __Cu phap: SECOND(Serial_num)  __Tham sô: __Serial_num: T ng t nh trong công th c HOUR.    __5. Ham NOW:̀ __Tra vê ngay gi hi n th i cua h thông.         ngoducthodmc __Cu phap: NOW()  __Ham nay không co cac đôi sô.      VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM D LI U.Ữ Ệ 1. Ham VLOOKUP:̀ __Tim ra m t gia tr khac trong m t hang băng cach so sanh no v i cac gia tr trong c t                đâu tiên cua bang nh p vao.     ____ __Cu phap:  __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Cac tham sô:  __- Lookup Value: Gia tr cân đem ra so sanh đê tim kiêm.        __- Table array: Bang ch a thông tin ma d li u trong bang la d li u đê so sanh. Vung            d li u nay phai la tham chiêu tuy t đôi.        __ Nêu gia tr Range lookup la TRUE ho c đ c bo qua, thi cac gia tr trong c t dung             đê so sanh phai đ c săp xêp tăng dân.       __- Col idx num: sô chi c t d li u ma b n muôn lây trong phep so sanh.            __- Range lookup: La m t gia tr luân ly đê chi đ nh cho hàm VLOOKUP tim gia tr            chinh xac ho c tim gia tr gân đung. + Nêu Range lookup la TRUE ho c bo qua, thi gia              tr gân đung đ c tra vê.      __Chu y:  __- Nêu gia tr Lookup value nho h n gia tr nho nhât trong c t đâu tiên cua bang Table             array, no se thông bao lôi #N/A.    __Vi du:  __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) __Tim m t gia tr băng gia tr ô F11 trong c t th nhât, va lây gia tr t ng ng                   c t th 2.   __2. Ham HLOOKUP:̀ __ Tim kiêm t ng t nh hàm VLOOKUP nh ng băng cach so sanh no v i cac gia tr              trong hang đâu tiên cua bang nh p vao.      __Cu phap:  __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Cac tham sô t ng t nh hàm VLOOKUP.     __3. Ham INDEX:̀ __Tra vê m t gia tr hay m t tham chiêu đên m t gia tr trong ph m vi bang hay vung              d li u.  __Cu phap:  __INDEX(Array,Row_num,Col_num) __Cac tham sô:  __- Array: La m t vung ch a cac ô ho c m t mang bât biên.          __Nêu Array chi ch a m t hang va m t c t, tham sô Row_num ho c Col_num t ng           ng la tuy y.    ngoducthodmc __Nêu Array co nhiêu h n m t hang ho c m t c t thi chi m t Row_num ho c             Col_num đ c s d ng.   __- Row_num: Ch n l a hang trong Array. Nêu Row_num đ c bo qua thi Col_num la        băt buôc.  __- Col_num: Ch n l a c t trong Array. Nêu Col_num đ c bo qua thi Row_num la        băt buôc.  ngoducthodmc . CÁC HÀM TRONG EXCEL I. HÀM LOGIC. 1. Ham AND:̀ __Cu phap:  __ AND (Logical1, Logical2, ….) _ _Cac đôi sô:   __Logical1, Logical2… la cac biêu th c điêu ki n.      _ _Ham tra vê gia. Value2, …) _ _Cac tham sô: Value1, Value2… la mang hay day d li u.       __2. Ham COUNTA:̀ __Đêm tât ca cac ô ch a d li u.       __Cu phap:  __ COUNTA(Value1, Value2, …) _ _Cac tham sô:.  __Cu phap:  __ SUM(Number1, Number2…) _ _Cac tham sô: Number1, Number2… la cac sô cân tinh tông.        __2. Ham SUMIF:̀ __Tinh tông cua cac ô đ c chi đ nh b i nh ng tiêu chuân đ a
- Xem thêm -

Xem thêm: cac_ham_trong_excel_, cac_ham_trong_excel_, cac_ham_trong_excel_