Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

11 362 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số / SGD&ĐT- VP Pleiku, ngày 24 tháng 9 năm 2009 V/v : Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009 - 2010 Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện , thị xã, thành phố - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2009 - 2010 như sau : I . VỀ DANH HIỆU THI ĐUA : 1. Danh hiệu thi đua xét tặng cho cá nhân là : Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh ; Chiến sỹ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến . 2 . Danh hiệu thi đua để xét tặng cho tập thể là : Cờ Thi đua của Chính phủ ; Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương ; tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến . II . VỀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG : Hình thức khen thưởng gồm có Huân chương, Huy chương các loại, danh hiệu vinh dự Nhà nước ( Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ; Anh hùng lao động ; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ; Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú ; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú ); Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước ; Kỷ niệm chương , Huy hiệu ; Bằng khen , giấy khen . Huy chương “vì sự nghiệp Giáo dục” được thay thế bằng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” . III . VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA : Các truờng trực thuộc huyện, thị xã, thành phố, Danh hiệu “Lao động tiến tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định trao tặng . Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu “Lao động tiến tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động tiên tiến” do Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo quyết định trao tặng . IV . VỀ CĂN CỨ , NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA : + Điều 10 trong Luật Thi đua , Khen thưởng quy định một trong các căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua là phải “ Đăng ký thi đua” . + Điều 3 trong Nghị định121/2005/NĐ – CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định : “ Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu , chỉ tiêu thi đua ; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua”. + Hướng dẫn số 56/TĐKT - HD - V1 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Ban Thi đua, Khen thưởng trung ương quy định : “ Những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua thì mới được bình xét danh hiệu thi đua” . - - 1 Trong năm học 2009 - 2010, những tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét thi đua , khen thưởng . V . VỀ TIỀN THƯỞNG : Trong cùng một thời điểm , cùng một thành tích, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau, thì chỉ được nhận tiền thưởng ( hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng cao nhất . Tuy nhiên trong một thời điểm đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó do có thời gian cống hiến và thành tích đạt được khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu . Ví dụ : Năm 2007 ông A được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở và sau đó đồng thời được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ , ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ông A được nhận tiền thưởng chiến sỹ thi đua cơ sở và cả tiền thưởng chiến sỹ thi đua cấp Bộ , ngành , tỉnh ( vì thành tích 3 năm liên tục) . VI . HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA , KHEN THƯỞNG 1. Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” : + 01 Tờ trình đề nghị + 01 Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trường ( đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo ) . + 01 Danh sách trích ngang gồm các cột : thứ tự , tên đơn vị , tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn của Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu thi đua năm trước . + 01 Báo cáo thành tích theo mẫu quy định ( viết thành tích 1 năm) . 2 . Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” : + 02 Tờ trình đề nghị ( các trường trực thuộc huyện , thị xã, thành phố quản lý phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã., thành phố ) + 02 Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, thị xã, thành phố ( Đối với các trường trực thuộc huyện), cấp trường ( đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo ) . + 02 Danh sách trích ngang : thứ tự, tên đơn vị, tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn của tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, danh hiệu thi đua năm trước + 02 Báo cáo thành tích theo mẫu quy định( viết thành tích 1 năm) . + Các phòng Giáo dục phải có thêm 01báo cáo tóm tắt thành tích của các đơn vị đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” . 3. Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” : + 02Tờ trình đề nghị ( các trường trực thuộc huyện , thị xã, thành phố quản lý phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã., thành phố ) + 02 Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua , khen thưởng huyện , thị xã , thành phố ( Đối với các trường trực thuộc huyện) , cấp trường ( đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo ) . + 02 Danh sách trích ngang gồm các cột : Thứ tự ; Họ và tên ; Dân tộc ; nữ ; Năm sinh ; Chức vụ ; đơn vị công tác ; kết quả thi đua trong 3 năm liên tục . - - 2 + 01 báo cáo chung tổng hợp tóm tắt thành tích của từng cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” . + 02 Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định ( viết thành tích đạt được trong 3 năm liên tục) . + Bản pho to giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua cơ sở trong 3 năm liên tục . 4. Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” : + 01Tờ trình đề nghị + 01Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua , khen thưởng cấp trường + 01 Danh sách trích ngang gồm :Thứ tự ; Họ và tên ; Dân tộc ; nữ ; Năm sinh ; Chức vụ ; đơn vị công tác ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ ; kết quả xếp loại hồ sơ chuyên môn, giờ dạy ; kết quả xếp loại học lực của học sinh ; kết quả tín nhiệm của Tập thể nhà trường . + 01 bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định. Báo cáo thành tích phải nêu cụ thể kết quả dạy học : dạy mấy lớp, số lượng học sinh của từng lớp, số học sinh đạt học lực loại giỏi, khá, trung bình, yếu kém của từng lớp, kết quả tính bình quân số học sinh yếu kém trong cả năm học. Nếu là cán bộ quản lý phải ghi rõ kết quả xếp loại học lực của học sinh toàn trường trong năm học, cụ thể loại giỏi, khá, trung bình, yếu kém (Báo cáo thành tích 1 năm) . 5 . Đề nghị tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” : + 01Tờ trình đề nghị + 01 Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua , khen thưởng cấp trường + 01 Danh sách trích ngang gồm các cột : thứ tự, họ tên, dân tộc, nữ, chức vụ , đơn vị công tác. + 01 Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định . 6 . Đề nghị tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân + 02 tờ trình đề nghị + 02 Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua , khen thưởng cấp trường . + 02Danh sách trích ngang gồm các cột : thứ tự, họ và tên ( Hoặc tên đơn vị) , nữ , dân tộc, chức vụ, đơn vị công tác, tóm tắt thành tích, danh hiệu thi đua trong 2 năm liền kề . + 02 Báo cáo thành tích theo mẫu quy định (viết thành tích trong 2 năm liên tục) + Kèm theo bản pho to giấy chứng nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc “Tập thể Lao động xuất sắc”trong 2 năm liên tục liền kề . + 01 báo cáo chung tổng hợp tóm tắt thành tích của từng cá nhân hoặc tập thể đề nghị tặng Bằng khen . 7 . Đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể và cá nhân + 01 Tờ trình đề nghị - - 3 + 01 Danh sách trích ngang gồm các cột : thứ tự, họ và tên ( Hoặc tên đơn vị) , nữ , dân tộc, chức vụ, đơn vị công tác. + 01 Báo cáo thành tích theo mẫu quy định . 8 . Đề nghị tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao : Theo quy định trong Luật Thi Đua, Khen thưởng và các văn bản quy định về Thi đua , Khen thưởng của tỉnh . Báo cáo thành tích phải viết theo mẫu quy định VII . THỜI GIAN : 1. Đăng ký thi đua : Các đơn vị gửi đăng ký thi đua về Văn phòng Sở trước 30 tháng 10 năm 2009 theo mẫu quy định . Phòng Giáo dục các huyện , thị xã , thành phố chỉ gửi đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua, Bằng khen và các đề nghị khen thưởng bậc cao . 2 . Hồ sơ thủ tục đề nghị tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng gửi về Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo trước 15 tháng 6 năm 2010 . VIII . MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý : 1. Thông tư số 01/2007/TT – VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ – CP quy định : “ … trong 1 năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục trở lên( tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến. Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu lao động tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác…” 2 . Báo cáo thành tích của cá nhân : - Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ hoặc tỉnh viết thành tích trong 2 năm liên tục, liền kề và nộp 02 bản báo cáo thành tích về sở. Mỗi bản báo cáo thành tích phải bấm kèm theo 01 bản pho to giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua cơ sở của 02 năm liên tục, liền kề. - Đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh phải chú ý ghi rõ tên đề tài NCKH hoặc sáng kiến kinh nghiệm đã được đánh giá xếp loại, hiệu quả triển khai áp dụng trong thực tế của 03 năm : 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010. Báo cáo thành tích phải báo cáo cụ thể thành tích của 03 năm liên tục (2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010) và có so sánh đối chiếu năm sau với năm trước để chứng minh rõ đã đạt được thành tích xuất sắc trong 03 năm liên tục. Kẹp theo mỗi bản báo cáo thành tích là 03 tờ pho to giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của 03 năm 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010. - - 4 - Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ viết thành tích trong 5 năm liên tục và nộp 6 bản báo cáo thành tích và 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích về sở . Kẹp theo mỗi bản báo cáo thành tích là 05 tờ pho to giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua cơ sở của 5 năm liên tục liền kề. - Đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc viết thành tích trong 6 năm liên tục liền kề và nộp 6 bản báo cáo thành tích, 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích, 06 bản báo cáo tóm tắt về kết quả cải tiến,sáng kiến trong 6 năm . - Đề nghị tặng Huân chương hạng ba viết thành tích trong 7 năm liên tục và nộp 6 bản báo cáo thành tích và 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích, 06 bản báo cáo tóm tắt về kết quả sáng kiến trong 7-10 năm về sở. 3 . Báo cáo thành tích của tập thể : - Đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ viết báo cáo thành tích trong 1 năm và nộp 6 bản báo cáo thành tích và 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích về sở. - Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ hoặc tỉnh viết thành tích trong 2 năm liên tục, liền kề và nộp 02 bản báo cáo thành tích về sở. - Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ viết thành tích trong 3 năm liên tục liền kề và nộp 6 bản báo cáo thành tích và 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích về sở . - Đề nghị tặng Huân chương các loại nộp 6 bản báo cáo thành tích và 6 bản tóm tắt báo cáo thành tích về sở. 4 . Cá nhân đăng ký đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trong năm học 2009 - 2010 phải gửi sáng kiến, hoặc đề tài nghiên cứu.v.v…( bản pho to) đã được Hội đồng khoa học( Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở) đánh giá xếp loại của 3 năm học ( 2007-2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010) về Hội đồng khoa học của ngành trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 để Hội đồng khoa học của Sở kiểm tra thẩm định. 5 .Thực hiện Thông tư số 21/2008/TT - BGD&ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp của tỉnh đăng ký đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trong năm học 2009 - 2010 phải gửi sáng kiến kinh nghiệm về Sở trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 để hội đồng khoa học cấp cơ sở của Sở đánh giá, xếp loại . Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phải có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học cấp cơ sở của Sở đánh giá, xếp loại đạt từ loại khá trở lên. Cách viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm vẫn áp dụng theo công văn số : 1200/ SGD&ĐT ngày 26/11/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “ Hướng dẫn viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm”. Ngoài việc đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, để được xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, cá nhân là giáo viên phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau : Đạt trình độ chuẩn theo quy định ; hồ sơ chuyên môn, giờ dạy xếp loại tốt ;đạt hiệu quả cao trong dạy học ; được 2/3 số người trong đơn vị nhất trí tín nhiệm . Đối với cá nhân là cán bộ quản lý trường hoặc tổ, khối trưởng chuyên môn, - - 5 khoa , phòng , ban …tập thể đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên . Tuy Ngành Giáo dục và Đào tạo không còn áp dụng danh hiệu giáo viên giỏi các cấp nhưng việc tổ chức hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp vẫn tiến hành bình thường tùy theo điều kiện, yêu cầu của các đơn vị và của toàn ngành . Bởi vì Giáo viên dạy giỏi ( hồ sơ chuyên môn + giờ dạy tốt) chỉ là một tiêu chuẩn trong nhiều tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp . 6 .Từ ngày 1 tháng 3 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2010 , Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ kiểm tra , thẩm định các đơn vị đăng ký tặng cờ thi đua . 7 .Trong những năm gần đây, Hội đồng Thi đua , Khen thưởng tỉnh đặc biệt quan tâm báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân . Do vậy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thông báo rộng rãi mẫu báo cáo thành tích và các yêu cầu viết báo cáo thành tích đến cán bộ, giáo viên, nhân viên . 8 . Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của ngành không xét thi đua những tập thể và cá nhân không thực hiện đăng ký thi đua, hồ sơ thủ tục không đúng mẫu và thời gian quy định . Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở để xem xét giải quyết . GIÁM ĐỐC Nơi nhận : - Như trên; - Ban TĐ, KT tỉnh ( để BC); - UBND huyện, TX, TP, Sở NV ( để phối hợp); - Phòng Nội vụ UBND huyện, TX, TP ( để phối hợp); - Lưu VP . - - 6 Mẫu 1 : Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng : Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Lao động tiên tiến (1), giấy khen. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày ………tháng …….năm ………. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng …………… (2) I - Sơ lược lý lịch : - Họ và tên : Bí danh ( nếu có) - Nam, nữ : Dân tộc - Ngày tháng năm sinh : - Quê quán ( 3) : - Nơi thường trú : - Đơn vị công tác : - Chức vụ hiện nay : - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : - Ngày vào Đảng chính thức ( hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể) : - Quá trình công tác ( 4) : - Những khó khăn thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ : II – Thành tích đạt được : 1 – Sơ lược thành tích của đơn vị (5): 2 – Thành tích đạt được của cá nhân ( 6) : - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận : - Thành tích đạt được : III - Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7) Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích ( ký, đóng dấu) ( ký, ghi rõ họ và tên) Xác nhận của cấp trình khen ( Ký, đóng dấu) Ghi chú : - - 7 - (1) : Báo cáo thành tích 7 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua tỉnh. - (2) : Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - (3) : Đơn vị hành chính : Xã ( phường, thị trấn) ; huyện ( quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh ( thành phố trực thuộc trung ương). - (4) : Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính. - ( 5) : Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị . - ( 6) : Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ( kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…). - ( 7) : Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ , ban ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng( ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). + Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 7 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 06 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.v.v… + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc” : ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua tỉnh” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận. + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua tỉnh” ghi rõ thời gian 3 lần liên tục được tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. + Báo cáo thành tích của cá nhân : Tất cả được đóng thành tập. Nói chung không nên quá dày( tối đa 15 trang ruột). Văn bản cần đánh máy vi tính( không viết tayvà không đóng bìa, dán gáy), đuợc in 01 mặt trên giấy trắng khổ giấy A4 ( 210x 297), font Unicode kiểu chữ Times New Roman, size 14, định lề trên 3cm, dưới 2cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm, dãn dòng đặt ở chế độ1,5lines . Số trang được đánh chính giữa trên mỗi đầu trang. + Trong báo cáo thành tích phải có so sánh với năm trước để làm rõ sự chuyển biến tiến bộ của tập thể , cá nhân . - - 8 Mẫu 2 : Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo (1) ; tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, giấy khen. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………….ngày … tháng … năm …… BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng …………………….(2) I - Sơ lược đặc điểm, tình hình đon vị : 1 - Đặc điểm tình hình : - Tên đơn vị : ( ghi đầy đủ, không viết tắt) - Địa điểm trụ sở chính : - Quá trình thành lập : - Tóm tắt cơ cấu tổ chức : phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ( trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương ( về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ. - Cơ sở vật chất : (3) 2 - Chức năng, nhiệm vụ : Những chức năng nhiệm vụ được giao ( hoặc đảm nhận) . II - Thành tích đạt được : 1 - Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan ( đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ – CP ngày 30 /9/2005 của Chính phủ. Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu( nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước( hoặc so với lần khen thưởng trước đây) ; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến , kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban , ngành, địa phương và cả nước (4). 2 - Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 3 - Thực hiện các nhiệm vụ khác : (5) 4 - Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới ( nêu ngắn gọn) : III - Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6) - - 9 Thủ trưởng đơn vị cấp trên Thủ trưởng đơn vị trực tiếp nhận xét, xác nhận ( ký , đóng dấu) ( ký, đóng dấu) Xác nhận của cấp trình khen ( ký, đóng dấu) Ghi chú : - (1) : Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; 05 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương bảo vệ Tổ Quốc, Huân chương Lao Động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ Thi đua của Chính phủ, cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - (2) : Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - ( 3) : Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính : Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn ( ngân sách, tự có, vay ngân hàng …) - ( 4) : Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị ( có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ : + Đối với trường học : Tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện ( quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh ( thành phố thuộc trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu , cải tiến phương pháp giảng dạy … - ( 5) : Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện … - (6) : Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban , ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng ( ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). - Báo cáo thành tích của tập thể : Tất cả được đóng thành tập. Nói chung không nên quá dày( tối đa 15 trang ruột). Văn bản cần đánh máy vi tính( không viết tayvà không đóng bìa, dán gáy), đuợc in 01 mặt trên giấy trắng khổ giấy A4 ( 210x 297), font Unicode kiểu chữ Times New Roman, size 14, định lề trên 3cm, dưới 2cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm, dãn dòng đặt ở chế độ1,5lines . Số trang được đánh chính giữa trên mỗi đầu trang. + Trong báo cáo thành tích phải có so sánh với năm trước để làm rõ sự chuyển biến tiến bộ của tập thể , cá nhân . - - 10 [...]...MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA ( dùng cho cá nhân) PHẤN ĐẤU ĐẠT NĂM HỌC ……………………… Đơn vị : TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA ( dùng cho tập thể ) PHẤN ĐẤU ĐẠT NĂM HỌC …………………………… . Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2009 - 2010 như sau : I . VỀ DANH HIỆU THI. gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu , chỉ tiêu thi đua ; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua . + Hướng dẫn số 56/TĐKT. HIỆU THI ĐUA : 1. Danh hiệu thi đua xét tặng cho cá nhân là : Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh ; Chiến sỹ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến . 2 . Danh hiệu thi đua để xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng