GAL2-T23-CKT+BVMT+KNS+...

22 351 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2B TUẦN 23 Thứ ngày Môn Tiết Bài dạy ĐDDH HAI 14/2 2011 CC 23 Sinh hoạt đầu tuần TĐ 67 Bác só Sói (T1) Tranh m.họa TĐ 68 Bác só Sói (T2) nt T 111 Số bò chia – Số chia - Thương B.phụ, phiếu, … Đ Đ 23 Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại(T1) Phiếu học tập. BA 15/2 2011 TD 4 Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng. Trò chơi: Kết bạn Còi, cờ, … MT 23 VTT: Trang trí đường diềm Tranh dân gian, … CT 45 Bác só Sói Bảng phụ,… T 112 Bảng chia 2 Que tính, bảng, … TC 23 Ơn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán. Giấy màu, tranh quy trình, mẫu, … TƯ 16/2 2011 TĐ 69 Nội quy Đảo Khỉ Bảng phụ, tranh,… T 113 Một phần ba Bảng phụ,… LTVC 23 Từ ngữ về muông thú . Đặt và TLCH –NTN? nt, … TNXH 23 Ơn tập tự nhiên xã hội Hình ở SGK, … NĂM 17/2 2011 TD 46 Đi nhanh chuyển sang chạy (TC) kết bạn Còi, khăn, … T 114 Luyện tập B. phụ, phiếu HT, CT 46 Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (NV) Bảng phụ,… TV 23 Chữ hoa T Chữ mẫu,… SÁU 18/2 2011 T 115 Tìm một thừa số của phép nhân Cân đ.hồ, tờ lòch… ÂN 23 HH:Chú chim nhỏ rễ thương Nhạc cụ, … TLV 23 Đáp lời khẳng đinh –Viết nội quy Bảng phụ, tranh,… KC 23 Bác só Sói Tranh m.hoạ,… SH 23 Sinh hoạt cuối tuần. 1 Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 PPCT23 CHÀO CỜ SINH HOẠT ĐẦU TUẦN ……………………………………………………………………………… TẬP ĐỌC PPCT 66-67 BÁC SĨ SÓI (2 Tiết ) I. MỤC TIÊU: - §äc tr«i ch¶y tõng ®o¹n, tồn bµi nghØ h¬i dóng chç. - Hiểu nội dung bài: Sãi gian ngoan bµy mu lõa Ngùa ®Ĩ ¨n thÞt, kh«ng ngê bị Ngùa th«ng minh dïng mĐo trÞ l¹i (trả lời CH 1,2,3,5) -HS kh¸, giái biÕt t¶ l¹i c¶nh Sãi bÞ Ngùa ®¸ (c©u hái 4) * GDKNS: KN Ra quyết định ; KN Ứng phó với căng thẳng. II. CHU ẨN BỊ:Tranh minh họa, băng giấy ghi sẳn câu cần luyện đọc, SGK. III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1.Khởi động: Hát 2.Kiểm tra bài cũ: “Cò và Cuốc” 2. Yêu cầu 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc Cò và Cuốc GV nhận xét ghi điểm 3.Bài mới: “Bác só Sói” Hoạt động 1: Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài - GV yêu cầu 1 HS đọc lại Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ * Đọc từng câu: - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng câu cho đến hết bài. * Đọc đoạn trước lớp GV hướng dẫn hs cách đọc GV theo dõi sửa sai * Đọc trong nhóm: - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo từng đoạn, từ đầu cho đến hết bài * Thi đọc: - Tổ chức cho các nhóm thi đọc nối tiếp, GV nhận xét, tuyên dương Cho cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2 Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu bài + Hỏi: từ ngữ nào diễn tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? + Sói đã lừa Ngựa bằng cách nào? Hát - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Lớp lắng nghe và nhận xét bạn HS theo dõi - 1 HS đọc bài, lớp mở SGK, đọc thầm theo HS đọc nối tiếp từng câu cho đến hết bài - HS nối tiếp nhau đọc đoạn trước lớp HS nêu: chú giải HS đọc - HS thi đọc - HS nxét, bình chọn - HS đọc Thảo luận nhóm. -“Sói thèm rõ dãi” - Sói đóng giả làm bác só đang đi khám bệnh để lừa Ngựa 2 + Ngựa đã bình tónh giả đau như thế nào? +Tả lại cảnh Sói bò Ngựa đá +Chọn tên khác cho truyện * Hoạt động 4: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn HS đọc lại bài theo hình thức phân vai - Nhận xét nhóm đọc hay nhất. *GDKNS: Em sẽ làm gì nếu có kẻ bắt nạt mình? 4 Củng cố: 5 Dặn dò: Yêu cầu HS đọc lại bài kỹ để có ý kể lại câu chuyện cho mạch lạc dựa theo các yêu cầu kể trong SGK. - Nhận xét tiết học - Ngựa giả đau chân sau để nhờ Sói khám giúp -Sói bò Ngựa đá một cú trời giáng. - HS trả lời - HS phân vai đọc bài - 2 HS đọc lại bài. - HS nghe. - Nhận xét tiết học TOÁN PPCT 111 SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được sè bÞ chia - sè chia - th¬ng - BiÕt c¸ch t×m kết quả trong phép chia. - Bµi tËp cÇn lµm: 1 ; 2 II. CHU ẨN BỊ: Các thẻ từ ghi sẳn “Số bò chia”, “Số chia”, “Thương” III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1.Ổn đònh: 2.Bài cũ: “Luyện tập” - Gọi 2 HS lên bảng làm bài điền dấu: 2 x 3 …… 2 x 5 10 : 2 …… 2 x 4 12 …… 20 : 2 GV nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu tên gọi thành phần và kết quả của phép chia GV viết lên bảng 6 : 2 yêu cầu HS tính kết quả - GV nói: trong phép chia 6 : 2 = 3 thì 6 là số bò chia, 2 là số chia, 3 là thương - Gắn thẻ từ lên cạnh số • 6 gọi là gì? • 2 gọi là gì? • 3 gọi là gì? Kết luận: Số bò chia là số được chia, số chia là số các phần bằng nhau, thương là kết quả Hát - 2 HS lên bảng thực hiện, lớp làm vào bảng con - HS nxét 6 : 2 = 3 HS nhắc lại • Số bò chia • Số chia • Thương 3 Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Bài 1: Điền số - 8 : 2 = 4 trong đó 8 là số bò chia, 2 là số chia, 4 là thương. Vậy các em hãy thực hiện: 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 = 20 : 2 = Bài 2: Tính nhẩm 2 x 3 = 2 x 4 = 6 : 2 = 8 : 2 = 2 x 5 = 2 x 6 = 10 : 2 = 12 : 2 = GV sửa bài Bài 3: H.dẫn HS làm ở nhà. 4.Củng cố 5.Dặn dò: Học tên gọi các thành phầnxem lại BT Chuẩn bò “Bảng chia 3” Đọc yêu cầu - HS nêu miệng kết quả và tên gọi các thành phần và làm vào vở Đọc yêu cầu 4 HS lên bảng làm Đọc 2 x 3 = 6 2 HS lên bảng 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 - Nxét tiết học ĐẠO ĐỨC PPCT 23 LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU- Nªu ®ỵc mét sè yªu cÇu tèi thiĨu khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i. VÝ dơ: BiÕt chµo hái vµ tù giíi thiƯu; nãi n¨ng râ rµng, lƠ phÐp, ng¾n gän; nhÊc vµ ®Ỉt ®iƯn tho¹i nhĐ nhµng. - BiÕt xư lý mét sè t×nh hng ®¬n gi¶n thêng gỈp khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i. -BiÕt: LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i lµ biĨu hiƯn cđa nÕp sèng v¨n minh. *GDKNS : KN Giao tiếp. NX 6(CC 2, 3) TTCC: HS tổ 1 + 3 II. CHU ẨN BỊ: Điện thoại, bìa ghi nội dung bài tập 2, bảng đúng sai. III. CÁC PP/KTDH: Đóng vai ; Thảo luận nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò (Tiết 2) - GV nêu các tình huống, yêu cầu HS giơ bảng Đ, S  Nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Lòch sự khi gọi và nhận điện thoại (T.1) Hoạt động 1 : - GV yêu cầu 2 HS đóng vai đang nói chuyện điện thoại (trang 36 VBT) - GV đặt câu hỏi : + Khi điện thoại reo, bạn đã làm gì và nói gì? + Bạn Nam hỏi thăm Vinh qua điện thoại như - Hát - HS giơ bảng Đúng - Sai - HS nxét Đóng vai - HS đóng vai, lớp theo dõi - Xưng tên. - Chân bạn hết đau chưa. 4 thế nào? + Em có thích cách nói chuyện của 2 bạn không? Vì sao? - GV nhận xét - Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại cần có thái độ lòch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. Hoạt động 2 : Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại - GV phát cho 3 nhóm, mỗi nhóm 1 tờ bìa ghi 4 câu rời  các nhóm thảo luận 1 phút, nêu ra trình tự của các câu. - GV nhận xét, tuyên dương. + Đoạn hội thoại trên diễn ra như thế nào? + Họ đã lòch sự chưa? Vì sao? - GV nhận xét. Kết luận: Khi gọi điện thoại, cần nói năng rõ ràng, lòch sự. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi : + Hãy nêu những việc cần làm khi gọi và nhận điện thoại ? + Lòch sự khi gọi và nhận điện thoại thể hiện điều gì ? *GDKNS: Khi nhận hoặc gọi điện thoại, điều đầu tiên em cần làm gì? 4. Củng cố 5 Dặn dò : Chuẩn bò: Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại (tiết 2). - Nhận xét tiết học. - HS nêu. - HS nhắc lại Thảo luận nhóm. - HS thảo luận nhóm. - Khi Mai gọi cho Ngọc. - HS nêu. Thảo luận nhóm. - HS thảo luận nhóm đôi. - Các nhóm trình bày. - HS nhắc lại nội dung bài. - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 THỂ DỤC PPCT 45 ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HƠNG. TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: - Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn”. NX 6(CC1) và NX 8(CC 1; 2; 3) TTCC: HS tổ 3 + 2 II. CHUẨN BỊ: Sân trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn. Còi III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 5 MĨ THUẬT PPCT23 VT:ĐỀ TÀI MẸ VÀ CÔ GIÁO GV Chuyên trách dạy ……………………………………………………………………… Chính tả PPCT 45 BÁC SĨ SÓI I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Bác sĩ Sói. - Làm được BT 2 a/b hoặc BT3 a/b II.: CHU ẨN BỊ: Bảng phụ ghi nội dung bài viết, giấy ghi nội dung bài tập 2 (a, b). Vở, bảng con III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cũ: “Cò và Cuốc” Viết lại các cặp từ phân biệt r/d/gi riêng/ tháng giêng Loài dơi/ rơi vãi 3.Bài mới: “Bác só Sói” Hát 2 HS làm bảng lớp Lớp viết bảng con Giáo viên TG Học sinh 1. Phần mở đầu : - GV tập hợp lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Xoay cánh tay, khớp vai, cổ, tay, gối - Đi thường theo vòng tròn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản: - Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. - Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang: Đ/C: Bỏ - Trò chơi “Kết bạn”. - GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp cho 1 tổ làm mẫu theo đội hình hàng dọc. Khi thấy HS đã nắm vững, GV cho HS đi thường theo hang dọc sau đó hô “kết hai”, “kết ba”. 3. Phần kết thúc : - Đứng vỗ tay hát. - Cúi lắc người thả lỏng: 4 – 5 lần. - Nhảy thả lỏng: 5 – 6 lần. - GV cùng HS hệ thống bài. GV nhận xét, giao bài tập về nhà. 7’ 16’ 7’ - Theo đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x - Theo đội hình vòng tròn. GV - HS thực hiện theo y/c - Về nhà tập chơi lại cho thuần thục. - Nxét tiết học 6 Hoạt động 1: Bài viết Yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS nêu từ khó viết: chữa, giúp, trời giáng … - Luyện viết từ khó + Nhận xét tên riêng trong bài + Lời nói của Sói đặt trong dấu gì? Nhắc HS tư thế ngồi viết Chấm sữa lỗi  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2: HS làm vào vở bài tập Nối liền, lối đi Ngọn lửa, một nửa Ước mong, khăn ướt Lần lượt, cái lược Bài 3: - Trò chơi thi đua tìm nhanh các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n, vần ươc/ươt - Nhận xét tuyên dương đội thắng 4.Củng cố, 5. Dặn dò Về nhà viết sửa từ sai Chuẩn bò: “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên” -Nhận xét tiết học HS đọc lại HS viết bảng con Ngựa, Sói: viết hoa - Được đặt trong dấu ngoặc kép Chép bài vào vở HS làm vào vở HS sửa bài Mội đội cử 5 bạn tham gia Nhận xét đội bạn Toán PPCT 112 BẢNG CHIA 3 I. MỤC TIÊU: - Lập bảng chia 3 - Nhí ®ỵc b¶ng chia 3. -BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia(trong b¶ng chia 3). - Bµi tËp cÇn lµm: 1, 2 II. CHU ẨN BỊ: Mẫu vật chấm tròn- bảng con, vở bài tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. n đònh: 2. Bài cũ: “Số bò chia, số chia, thương” GV cho HS sửa bài 3 - Trong phép chia 8 : 4 = 2 số 8, 4, 2 được gọi là gì? GV nhận xét, chấm điểm. 3. Bài mới: “Bảng chia 3” Yêu cầu HS đọc bảng nhân 3 GV ghi tựa bài. Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia 3 Hát HS lên bảng sửa bài3 - 8: số bò chia, 4: số chia, 2: thương HS đọc HS nhắc lại 7 - GV gắn 4 tấm bìa, hỏi: mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn? - Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn, vậy 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? - Trên bảng cô có bao nhiêu chấm tròn? - Cô chia đều thành 3 phần bằng nhau. Hỏi một phần có mấy chấm tròn? (GV vừa nói vừa thao tác) Yêu cầu 1 HS lên lập phép tính tương ứng - GV chốt: vậy từ phép nhân 3 x 4 = 12 ta lập được phép chia 12 : 3 = 4 Hoạt động 2: Lập bảng chia 3 - Tổ chức trò chơi tiếp sức lập bảng chia 3 từ bảng nhân 3 3 x 1 = 3 3 x 6 = 18 3 x 2 = 6 3 x 7 = 21 3 x 3 = 9 3 x 8 = 24 3 x 4 = 12 3 x 9 = 27 3 x 5 = 15 3 x 10 = 30 - GV cho HS học thuộc lòng bằng thao tác xóa dần Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Tính nhẩm Yêu cầu HS dựa vào bảng chia 3 làm bài tập. GV sửa bài Bài 2: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? GV nhận xét 4.Củng cố-Yêu cầu HS đọc lại bảng chia 3 5. Dặn dò Về nhà học thuộc bảng chia 3, làm bài 3/SGK 3 chấm tròn có 12 chấm tròn - HS nhìn mẫu vật và nêu: có 12 chia đều 3 phần thì mỗi phần có 4 chấm tròn 12 : 3 = 4 HS nhắc lại - 2 tổ lên thi đua, mỗi bạn lập 1 phép chia tương ứng với phép nhân 3 : 3 = 1 18 : 3 = 6 6 : 3 = 2 21 : 3 = 7 9 : 3 = 3 24 : 3 = 8 12 : 3 = 4 27 : 3 = 9 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10 HS học thuộc bảng chia 3 HS đọc đề - HS làm bài tập vào VBT, em nào xong lên bảng sửa bài - HS đọc đề bài Giải Số HS của mỗi tổ là: 24 : 3 = 8 (hs) Đáp số: 8 HS HS đọc Nhận xét tiết hoc THỦ CÔNG PPCT 23 ÔN TẬP chđ ®Ị PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN. I. MỤC TIÊU:- Cđng cè kiÕn thøc, kü n¨ng gÊp c¸c h×nh ®· häc - Phèi hỵp gÊp, c¾t, d¸n ®ỵc Ýt nhÊt mét s¶n phÈm ®· häc. - Víi HS khÐo tay : Phối hợp gấp, c¾t, d¸n ®ỵc ít nhất 2 sản phẩm đã học ; có thể gấp, cắt, dán sản phẩn mới có tính sáng tạo. TTCC 1 ; 2 ; 3 CỦA NX5 : CẢ LỚP. II. CHUẨN BỊ: Các mẫu hình: hình tròn, biển báo, thiệp, phong bì -Giấy thủ công, kéo, hồ, bút chì 8 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1.Khởi động: 2.Bài mới: “Gấp, cắt, dán phong bì” Kiểm tra dụng cụ học tập Nhận xét, tuyên dương 3. Bài mới: Hoạt động 1: Chọn nội dung GV nêu lại các bài đã học trong chương 2 - GV đưa các mẫu hình đã chuẩn bò hướng dẫn HS quan sát - Cho HS chọn mẫu theo ý thích Hoạt động 2: Thực hành - GV hỏi: để thực hiện 1 trong những sản phẩm trên ta phải làm gì - GV lưu ý HS: làm biển báo phải chú ý màu sắc - GV quan sát, gợi ý Hoạt động 3: Đánh giá - Hướng dẫn đánh giá kết quả kiểm tra qua sản phẩm theo 2 bước: + Hoàn thành + Chưa hoàn thành Kết luận: rèn kỹ năng quan sát, nhận xét 4.Tổng kết : 5 Dặn dò: Về nha xem lại bài Chuẩn bò: “Làm dây xúc xích trang trí” Hát HS để dụng cụ lên bàn - HS nêu: gấp cắt dán hình tròn, các biển báo giao thông, thiệp chúc mừng, phong bì - HS quan sát các mẫu và tự chọn mẫu thích hợp - HS nêu: nếp gấp, cắt, dán phải thẳng, cân đối, phẳng, đúng qui trình kỹ thuật, màu sắc phải hài hòa, phù hợp - Cả lớp thực hiện sản phẩm - HS nêu nhận xét, đánh giá sản phẩm của bạn -Nhận xét tiết học Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 PPCT 69 Tập đọc NỘI QUY ĐẢO KHỈ I. MỤC TIÊU: - BiÕt nghØ h¬i ®óng chç ; ®äc râ rµng rµnh m¹ch ®ỵc tõng ®iỊu trong b¶n néi quy. - HiĨu vµ cã ý thøc tu©n theo b¶n néi quy.(tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 1, 2) - HS kh¸, giái tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 3. * GDBVMT (Khai thác trực tiếp) : HS luyện đọc bài văiệt nam và tìm hiểu những điều cần thực hiện khi đến tham quan du lịch tại Đảo Khỉ chính là được nâng cao về ý thức BVMT. II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết 2 điều trong bảng nội quy trong bài học bảng nội quy nhàtrường III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: “Bác só Sói” Gọi HS đọc phân vai đọc bài GV nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: “Nội quy đảo khỉ” Hát 3 HS đọc . 9 Hoạt động 1: Luyện đọc GV đọc mẫu Luyện đọc và giải nghóa từ: + Đọc từng câu, chú ý các từ ngữ: thay đổi, tấm biển, bến tàu, bảo tồn, thực hiện, trêu, nuôi, giữ gìn + Đọc từng đoạn: Hướng dẫn luyện đọc //Mua vé tham quan trước khi lên đảo.// //Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng.// Đọc chú giải Đọc từng đoạn trong nhóm Thi đọc từng đoạn Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Nội quy đảo khỉ có mấy điều? - Em hiểu những điều quy đònh nói trên như thế nào - GV theo dõi nhận xét bổ sung - Vì sao đọc xong nội quy Khỉ Nâu lại khoái chí Hoạt động 3: Luyện đọc Thi đọc cả bài hay GV nhận xét, đánh giá 4.Củng cố: GV TG bảng nội quy của nhà trường 5 Dặn dò Tập đọc bài nhiều lần, trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bò bài tập đọc tiết tới “Sư tử xuất quân” -Nhận xét tiết học - HS nối tiếp nhau đọc từng câu - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn - Vài HS đọc ở SGK - Có 4 điều - Mỗi HS giải thích 1 điều 2, 3 cặp HS thi đọc Lớp nhận xét, đánh giá. -Nhận xét tiết học TOÁN PPCT 113 MỘT PHẦN BA I. MỤC TIÊU: - Nhận biết (b»ng h×nh ¶nh trùc quan)“một phần ba”, biÕt ®äc, viÕt1/3 - BiÕt thùc hµnh chia mét nhãm ®å vËt thµnh 3 phÇn b»ng nhau. - Bµi tËp cÇn lµm: 1, 3 II. CHUẨN BỊ: Các hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều giống như hình vẽ SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: “Bảng chia 3” Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập sau: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia 3 Hát 2 HS làm 9 : 3 = 6 : 2 15 : 3 > 2 x 2 2 x 5 = 30 : 3 HS đọc bảng chia 3 10
- Xem thêm -

Xem thêm: GAL2-T23-CKT+BVMT+KNS+..., GAL2-T23-CKT+BVMT+KNS+..., GAL2-T23-CKT+BVMT+KNS+..., Bài 2: H.dẫn HS làm ở nhà.