ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)

5 326 1
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 17:00

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2010 - 2011. Môn: Hoá Học. Thời gian làm bài: 90 phút. - Cho biết khối lượng nguyển tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; C = 12; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Cl = 35,5; Zn = 65; Ag = 108; N = 14; He = 4; Br = 80; Mn = 55, Cr = 52. - Thể tích của các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO 3 đã tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của NaCl trong hỗn hợp đầu là: A. 25,84% B. 27,84% C. 40,45% D. 27,48%. Câu 2: Dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối thì phương pháp đó gọi là: A. Phương pháp nhiệt luyện. B. Phương pháp thủy luyện C. Phương pháp điện phân D. Phương pháp thủy phân Câu 3: Hiđrocacbon X là đồng đẳng của axetilen, có công thức phân tử C n H n + 2 . X là hợp chất nào dưới đây? A. C 3 H 4 . B. C 4 H 6 . C. C 5 H 7 . D. C 6 H 8 . Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO 2 vào bình đựng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 1,15 gam B. 11,5 gam C. 15,1 gam D. 1,51 gam Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO 2 và CO 2 ? A. Dung dịch brom trong nước B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Ba(OH) 2 D. Dung dịch Ca(OH) 2 . Câu 6: Ancol X mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 12,4 g ancol X tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí. Công thức cấu tạo của X là: A. CH 3 OH. B. CH 2 OH-CHOH-CH 2 OH. C. CH 2 OH-CH 2 OH. D. C 2 H 5 OH. Câu 7: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C 8 H 10 O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không làm mất màu dung dịch Br 2 ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 8: Sau khi ozon hóa 100 ml khí oxi, đưa nhiệt độ về trạng thái trước phản ứng thì áp suất giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần % của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng: A. 10% B. 10,53% C. 15,3% D. 20,3%. Câu 9: Cho hỗn hợp gồm N 2 , H 2 và NH 3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 SO 4 đặc dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp là: A. 25% N 2 , 25% H 2 và 50% NH 3 . B. 25% NH 3 , 25% H 2 và 50% N 2 . C. 25% N 2 , 25% NH 3 và 50% H 2 . D. 15% H 2 , 35% N 2 và 50% NH 3 . Câu 10: Chia 0,6 mol hỗn hợp hai axit hữu cơ no thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít khí CO 2 . Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 250 ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo thu gọn của hai axit là: A. CH 3 -COOH, CH 2 =CH-COOH. B. H-COOH, HOOC-COOH. C. CH 3 -COOH, HOOC-COOH. D. H-COOH, CH 3 -CH 2 -COOH. Câu 11: Đốt cháy 14,6 gam một axit cacboxylic no, đa chức mạch hở, không phân nhánh thu được 0,6 mol CO 2 và 0,5 mol H 2 O. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 axit là: A. HOOC-CH 2 -COOH. B. HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH. C. HOOC-(CH 2 ) 3 -COOH. D. HOOC-(CH 2 ) 4 -COOH. Câu 12: Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , cần 4,48 lít CO . Khối lượng sắt thu được là: A.14,5g B. 15,5g C. 14,4g D. 16,5g. - 1 –mã đề 214 TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Mã Đề 214 Câu 13: Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch: A. Na + , Mg 2+ , NO 3 − , SO 4 2 − . B. Ba 2+ , Al 3+ , Cl − , HSO 4 − . C. Cu 2+ , Fe 3+ , SO 4 2 − , Cl − . D. K + , NH 4 + , OH − , PO 4 3 − . Câu 14: Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H 3 PO 4 20% thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các muối sau: A. Na 3 PO 4 . B. Na 2 HPO 4 . C. NaH 2 PO 4 , Na 2 HPO 4 . D. Na 2 HPO 4 , Na 3 PO 4 . Câu 15. Khi trùng hợp monome CH 2 = C(CH 3 )COOCH 3 thu được polime? A.poli(metyl metacrylat) B. poli(vinyl axetat) C.poli(metyl acrylat) D. poli acrilonitrin Câu 16: Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol etylic. m(gam) X hóa hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam N 2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất . Nếu cho m(gam) X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sẽ thu được dung dịch chứa 1,94 gam muối. Giá trị của m là: A.2,02 g B. 2,06g C. 2,26 g D. 2,34g Câu 17: Đốt nhôm trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng thêm 4,26 gam so với khối lượng nhôm ban đầu. Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là: A. 1,08 g. B. 2,7 g. C. 5,4 g. D. 2,16 g. Câu 18: Oxit của một kim loại có chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm % theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 19: Trong phương trình phản ứng: a K 2 SO 3 + bKMnO 4 + cKHSO 4 → dK 2 SO 4 + eMnSO 4 + gH 2 O ( các hệ số a,b, c là những số nguyên tối giản). Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng ( a + b + c ) là: A. 13. B. 10. C. 15. D. 18. Câu 20: Khi lấy 14,25gam muối clorua của một kim loại M chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của M với số mol như nhau, thì thấy khối lượng khác nhau là 7,95g. Công thức của hai muối là: A. CuCl 2 , Cu(NO 3 ) 2 B. FeCl 2 , Fe(NO 3 ) 2 C. MgCl 2 , Mg(NO 3 ) 2 D. CaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 Câu 21: Oxi hóa 4,0 gam ancol đơn chức X bằng O 2 ( xúc tác, t 0 ) thu được 5,6 gam hỗn hợp Y gồm anđehit, ancol dư và nước. Tên của X và hiệu suất phản ứng là: A. metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn a gam một ancol thu được 33a/ 23 gam CO 2 và 18a/ 23 gam H 2 O. Ancol đó là: A. C 2 H 5 OH. B. C 2 H 4 (OH) 2 . C. C 3 H 7 OH. D. C 3 H 5 (OH) 3 . Câu 23: Đốt 0,1 mol chất béo người ta thu được khí CO 2 và H 2 O với số mol CO 2 lớn hơn số mol H 2 O là 0,6 mol. Hỏi 1 mol chất béo đó có thể cộng hợp tối đa với bao nhiêu mol Br 2 ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 24: Một este có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO 3 / NH 3 . Công thức cấu tạo của este đó là: A. HCOOC 2 H 5 . B. HCOOC 3 H 7 . C. CH 3 COOCH 3 . D. C 2 H 5 COOCH 3 . Câu 25: Axit fomic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Mg, Cu, dung dịch NH 3 , NaHCO 3 . B. Mg, Ag, CH 3 OH/H 2 SO 4 đặc nóng C. Mg, dung dịch NH 3 , dung dịch NaCl. D. Mg, dung dịch NH 3 , NaHCO 3 . Câu 26: Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức thành 2 phần bằng nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0,54 gam H 2 O. - Phần thứ hai cộng H 2 ( Ni, t 0 ) thu được hỗn hợp X. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích khí CO 2 thu được là: A. 0,112 lít. B. 0,672 lít. C. 1,68 lít. D. 2,24 lít. Câu 27: Hỗn hợp gồm C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOH. Người ta thu hồi CH 3 COOH bằng cách dùng hóa chất: A. Na, dung dịch H 2 SO 4 . B. AgNO 3 /NH 3 , dung dịch H 2 SO 4 . C. Cu(OH) 2 , dung dịch NaOH. D. dung dịch NaOH, dung dịch H 2 SO 4 . Câu 28: Đun 9,2 gam glixerol và 9 gam CH 3 COOH có xúc tác thu được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. Giá trị của m là: A. 8,76. B. 9,64. C. 7,54. D. 6,54. - 2 –mã đề 214 Câu 29: Một dung dịch có tính chất sau: Tác dụng được với dd AgNO 3 /NH 3 và Cu(OH) 2 khi đun nóng. Hòa tan được Cu(OH) 2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim. Dung dịch đó là : A. Fructozơ B. Saccarozơ C. mantozơ D. Xenlulozơ Câu 30: Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo? A. C 2 H 7 N B. C 3 H 9 N C. C 4 H 11 N D. C 5 H 13 N Câu 31: Nếu để dầu mỡ trong không khí một thời gian bị ôi thiu là do. A. chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí. B. ch ấ t béo b ị phân hu ỷ thành các chất có mùi khó ch ị u C. ch ấ t béo b ị thu ỷ phân v ớ i n ướ c trong không khí D. ch ấ t béo b ị r ữ a ra gây mùi khó chịu Câu 32: Khi thuỷ phân một peptit X (được cấu tạo từ các α–aminoaxit A, B, C, D, E, F) trong môi trường H + thì thu được các đipeptit và tripeptit sau BC, DE, EF, CAD. Công thức cấu tạo của X là: A. ABCDEF B. CADEFB C. EFBCAD D. BCADEF Câu 33: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol, m-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là: A. 3. B. 4 C. 5. D. 6. Câu 34: Xác định các chất hữu cơ X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng sau: Butilen → X → Y → Z → T → Axetilen A. X: Butan; Y: But- 2- en; Z: Propen, T: Metan B. X: Butan; Y: Etan; Z: Clo etan; T: Điclo etan C. X: Butan; Y: Propan; Z: Etan; T: Metan D. X: Butan; Y: Propan; Z: Etilen; T: Điclo etan Câu 35: Nguyên tố X thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của X với hiđro thì X chiếm 97,26 % về khối lượng. Nguyên tố X là: A. N B. S C. F D. Cl Câu 36: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeS, FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A. 5. B.7. C. 8. D. 6. Câu 37: Cho cân bằng hóa học: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇔ 2SO 3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O 2 . C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO 3 . Câu 38: Cho hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là A. Fe(NO 3 ) 3 . B. HNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 2 . D. Cu(NO 3 ) 2 . Câu 39: Đun sôi 4 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau: KHCO 3 ; NaHCO 3 ; Ca(HCO 3 ) 2 và NH 4 HCO 3 . Khi phản ứng xãy ra hoàn toàn , trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất( giả sử nước bay hơi không đáng kể) A. KHCO 3 B. NaHCO 3 C. Ca(HCO 3 ) 2 D. NH 4 HCO 3 Câu 40: Đun m gam ancol X với H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C thu được 2,688 lít khí của một olefin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ hết vào dung dịch NaOH dư thì khối lượng của bình tăng 17,04 gam. m có giá trị là: A. 5,52 gam B. 7,2 gam. C. 6,96 gam. D. 8,88 gam. Phần riêng: 10 câu: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần (Phần A hoặc phần B) A. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu) Câu 41: Cho 21,8 g chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lit dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M. Công thức phân tử của A là: A. CH 3 COOC 2 H 5 B. (CH 3 COO) 2 C 2 H 4 C. (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 D. C 3 H 5 (COOCH 3 ) 3 . - 3 –mã đề 214 Câu 42: Một este có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO 3 /NH 3 , công thức cấu tạo của este đó là: A. HCOOC 3 H 7 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. C 3 H 7 COOH D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 43: Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp 2 este no đơn chức X, Y cần 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 2 rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là: A. HCOOCH 3 và HCOOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. C 2 H 5 COOCH 3 và C 2 H 5 COOC 2 H 5 D. C 3 H 7 COOCH 3 và C 4 H 9 COOC 2 H 5 Câu 44: Chất thơm P thuộc loại este có công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Chất P không được điều chế từ phản ứng của axit và rượu tương ứng, đồng thời không có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của P là: A. C 6 H 5 COOCH 3 B. HCOOCH 2 C 6 H 5 C. CH 3 COOC 6 H 5. D. HCOOC 6 H 4 CH 3 Câu 45: Trường hợp nào sau đây là hiện tượng ăn mòn điện hóa? A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm. B. Kẽm tan trong dung dịch H 2 SO 4 loãng. C. Kẽm bị phá hủy trong khí clo. D. Natri cháy trong không khí. Câu 46: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối clorua của kim loại hóa trị II với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Kim loại trong muối clorua trên là: A. Ni. B. Zn. C. Cu. D. Fe. Câu 47: Nếu trong 500ml dung dịch CH 3 COOH 0,01 M có 3,13.10 21 hạt(ptử và ion) thì độ điện li α và pH của dung dịch là: A. α = 0,399%; pH= 3,4 B. Α = 3,99%; pH = 3,4 C. α = 0,0399%; pH= 4,4 D. Α = 0,399%; pH = 4,4 Câu 48: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là A. As. B. S. C. N. D. P. Câu 49: Cho 12,6 g hỗn hợp Mg, Al theo tỉ lệ mol 3 : 2 tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng vừa đủ thu được 0,15 mol sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. Sản phẩm đó là: A. H 2 S B. S C. SO 2 D. SO 3 Câu 50: Điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I = 0,5 A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O 2 sinh ra là: A. 0,32 gvà 0,112 lít B. 0,32g và 0,056 lít C. 0,64g và 0,056 lít D. 1,28g và 0,224 lít B. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: (10 câu) Câu 41: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là A. AgNO 3 và Zn(NO 3 ) 2 . B. Fe(NO 3 ) 3 và Zn(NO 3 ) 2 . C. Zn(NO 3 ) 2 và Fe(NO 3 ) 2 . D. Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Câu 42: Cho sơ đồ: CH 3 COOC 2 H 5 → X → Y → Cao su buna. X,Y tương ứng là: A. C 2 H 5 OH, CH 2 =CH-CH=CH 2 . A. CH 3 COOH, CH 3 CH=CHCH 3 . C. CH 3 COOH, CH 2 =CH-CH=CH 2 . D. C 2 H 5 OH, CH 3 CH=CHCH 3 . Câu 43. Hợp chất A 1 có CTPT C 3 H 6 O 2 thoả mản sơ đồ A 1 dd NaOH → A 2 2 4 dd H SO → A 3 3 3 dd AgNO / NH → A 4 Cấu tạo thỏa mãn của A 1 là: A. HCOO−CH 2 −CH 3 . B. CH 3 −CH 2 −COOH. C. HO−CH 2 −CH 2 −CHO. D. CH 3 −CO−CH 2 −OH. Câu 44: Cho 4 chất Phenol, axit axetic, benzen, rượu etylic. độ linh động của nguyên tố hiđro trong phân tử các chất trên giảm dần theo thứ tự nào sau đây? A. Phenol, benzen, axit axetic, rượu etylic. B. Axit axetic, rượu etylic, phenol, benzen. C. Axit axetic, phenol, rượu etylic, benzen. D. Benzen, axit axetic, phenol, rượu etylic. Câu 45: Nhiệt độ sôi của các chất CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 2 H 6 , tăng theo thứ tự là A. C 2 H 6 < CH 3 CHO < C 2 H 5 OH < CH 3 COOH. B. CH 3 COOH < C 2 H 5 OH < CH 3 CHO < C 2 H 6 . C. C 2 H 6 < C 2 H 5 OH < CH 3 CHO < CH 3 COOH. D. C 2 H 6 < CH 3 CHO < CH 3 COOH < C 2 H 5 OH. - 4 –mã đề 214 Câu 46: Đun nóng 6 gam CH 3 COOH với 6 gam CH 3 CH 2 OH( có H 2 SO 4 làm chất xúc tác) hiệu suất phản ứng este hoá là 50%. Khối lượng este thu được là: A. 8,8 B. 6 C. 4,4 D. 5,2 Câu 47: Cho a gam hỗn hợp bột Fe và Zn vào lượng dư dung dịch CuSO 4 . Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được a gam bột rắn. Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp bột ban đầu là: A.12,5% B. 9,72% C. 50% D. 46,28%. Câu 48: Sắp xếp các cặp oxi hoá - khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn 2+ /Mn, Cu 2+ /Cu, Ag + /Ag, 2H + /H 2 : A. Mn 2+ /Mn < Cu 2+ /Cu < Ag + /Ag < 2H + /H 2 . B. Mn 2+ /Mn < Cu 2+ /Cu <2H + /H 2 < Ag + /Ag. C. Mn 2+ /Mn < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Ag + /Ag. D. Mn 2+ /Mn < 2H + /H 2 < Ag + /Ag < Cu 2+ /Cu Câu 49: Đun 82,8g hỗn hợp 3ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau với H 2 SO 4 đặc ở 140 o C (H=100%) thu được 66,6g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Công thức 3 ancol là: A. CH 4 O , C 2 H 6 O, C 3 H 8 O. B. C 2 H 4 O, C 3 H 6 O, C 4 H 8 O C. C 3 H 6 O, C 4 H 8 O, C 5 H 10 O D. C 2 H 6 O, C 3 H 8 O, C 4 H 10 O Câu 50: Gỗ  → %35hs C 6 H 12 O 6  → %80hs C 2 H 5 OH hs60% → C 4 H 6 hs80% → Cao su Bu na Khối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su là A- ≈ 17,8 tấn B. ≈ 22,3 tấn C- ≈ 15,6 tấn D- ≈ 13,4 tấn Hết - Chú ý: - Học sinh không được dùng bất kì tài liệu nào kể cả bảng tuần hoàn. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên: Số báo danh: - 5 –mã đề 214 . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 010 - 2 011 . Môn: Hoá Học. Thời gian làm bài: 90 phút. - Cho biết khối lượng nguyển tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; O = 16 ; C = 12 ; Na = 23;. Câu 12 : Khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , cần 4,48 lít CO . Khối lượng sắt thu được là: A .14 ,5g B. 15 ,5g C. 14 ,4g D. 16 ,5g. - 1 –mã đề 214 TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Mã Đề 214 Câu 13 :. dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 1, 15 gam B. 11 ,5 gam C. 15 ,1 gam D. 1, 51 gam Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO 2 và
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011), ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011), ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn