PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG.doc

88 1,001 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNGGiáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN HUỲNH NGỌC ĐIỂMMã số SV: 4043409Lớp: Tài chính - Ngân hàngKhóa: 30iCần Thơ - 2008MỤC LỤCTrangChưong 1: Giới thiệu chung----------------------------------------------------------------11.1 Lý do chọn đề tài------------------------------------------------------------------------11.2 Mục tiêu nghiên cứu-------------------------------------------------------------------21.2.1 Mục tiêu chung .21.2.2 Mục tiêu cụ thể .21.3 Phạm vi nghiên cứu--------------------------------------------------------------------2Chương 2: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu-----------------------32.1 Phương pháp luận----------------------------------------------------------------------32.1.1 Khái quát về tín dụng .32.1.2 Bản chất tín dụng .32.1.3 Lãi suất tín dụng 52.1.4 Phân loại tín dụng 52.1.5 Các phương thức tín dụng 62.1.6 Vai trò của tín dụng 72.1.7 Chức năng của tín dụng .92.2 Phương pháp nghiên cứu------------------------------------------------------------112.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 112.2.2 Phương pháp xử lý số liệu .11Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG--------------------------------------143.1 Lịch sử hình thành------------------------------------------------------------143.1.1 Giới thiệu về NHNo & PTNT Việt Nam .143.1.2 Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng .153.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng .163.2 Cơ cấu tổ chức điều hành-------------------------------------------------183.2.1 Sơ đồ, cơ cấu tổ chức 20ii2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận .193.3 Tình hình kinh tế xã hội địa phương ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng ---------------------------------------------------------------------22a. Thuận lợi .22b. Khó khăn .233.4 Tình hình kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng qua ba năm 2005 - 2007 -------------------------------------------------------------------233.5 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng năm 2008--------------------------------------------283.5.1 Mục tiêu phấn đấu .283.5.2 Những chương trình lớn thực hiện trong năm 2008 .283.5.3 Những biện pháp chính sẽ triển khai thực hiện trong năm 2008 29Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG-----------------------------------------------------------314.1 Cơ cấu nguồn vốn-------------------------------------------------------------314.2 Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007----334.2.1 Tình hình huy động vốn theo thời hạn .344.2.2 Tình hình huy động theo tính chất nguồn huy động 364.3 Phân tích tình hình cho vay--------------------------------------------------384.3.1 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn 394.3.2 Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng .444.4 Doanh số thu nợ---------------------------------------------------------------474.4.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 474.4.2 Thu nợ theo đối tượng 504.5 Tình hình dư nợ----------------------------------------------------------------524.5.1 Dư nợ theo thời hạn 524.5.2 Dư nợ theo đối tượng .544.6 Tình hình nợ xấu--------------------------------------------------------------564.6.1 Nợ xấu theo thời hạn .574.6.2 Nợ xấu theo đối tượng 584.7 Phân tích các chỉ số tài chính------------------------------------------------60iii4.7.1 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn .614.7.2 Vốn huy động theo thời hạn trên tổng vốn huy động .614.7.3 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn .624.7.4 Tổng dư nợ trên vốn huy động 624.7.5 Dư nợ ngắn hạn (trung, dài hạn) trên trên tổng dư nợ 634.7.6 Hệ số thu nợ 644.7.7 Vòng quay vốn tín dụng 644.7.8 Nợ xấu trên tổng dư nợ .65Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG .665.1 Tồn tại nguyên nhân-------------------------------------------------------665.1.1 Bên ngoài Ngân hàng .665.1.2 Bên trong Ngân hàng 675.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sóc Trăng--------------------------------------685.2.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho vay .685.2.2 Một số biên pháp hạn chế nợ xấu 71Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ---------------------------------------------736.1 Kết luận--------------------------------------------------------------------------736.2 Kiến nghị------------------------------------------------------------------------756.2.1 Đối với ngân hàng 756.2.1 Đối với địa phương .76ivDANH MỤC SƠ ĐỒTrangSơ đồ 1: Sơ đồ tín dụng.-------------------------------------------------------3Sơ đồ 2 : Quy trình cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.------------------------------------------------------4Sơ đồ 3: Cơ cấu bộ máy quản lý của Ngân hàng.-------------------------18Sơ đồ 4: Chi nhánh hoạt động.-----------------------------------------------19vDANH MỤC BIỂU BẢNGTrangBảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------24Bảng 2: Kế hoạch, định hướng hoạt động của Ngân hàng năm 2008---28Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng trong ba năm----------------31Bảng 4: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007------------------------------------------------------------------------------------------------34Bảng 5: Tình hình huy động vốn theo tính chất nguồn huy động -------36Bảng 6: Tình hình cho vay theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------39Bảng 7: Tình hình cho vay theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------44Bảng 8: Tình hình thu nợ theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng qua trong năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------47Bảng 9: Tình hình thu nợ theo đối tượng của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------50Bảng 10: Tình hình dư nợ theo thời hạn của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------52Bảng 11: Tình hình dư nợ theo đối tượng của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------54Bảng 12: Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------57Bảng 13: Tình hình nợ xấu phân theo đối tượng tín dụng của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007----------------------------------------------------------------58Bảng 14: Phân tích các chỉ số tài chính của Ngân hàng trong ba năm 2005 – 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------60viDANH MỤC HÌNHTrang Hình 1: Lợi nhuận của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007-------------24Hình 2: Thành phần thu nhập của Ngân hàng qua các năm 2005, 2006, 2007------------------------------------------------------------------------------------------25Hình 3: Cơ cấu chi phí của Ngân hàng trong từng năm 2005, 2006, 200726Hình 2: Cơ cấu nguồn vốn trong từng năm 2005, 2006, 2007-----------32Hình 3: Sự tăng trưởng của vốn Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007----------------------------------------------------------------------------------------34Hình 4: Cơ cấu nguồn vốn trong từng năm 2005, 2006, 2007----------31Hình 5: Sự tăng trưởng nguồn vốn của Ngân hàng qua ba năm 2005 - 2007------------------------------------------------------------------------------------------------32Hình 6: Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của Ngân hàng trong ba năm 2005- 2007----------------------------------------------------------------------------------34Hình 7: Tình hình huy động vốn theo tính chất nguồn vốn từ năm 2005 đến 2007------------------------------------------------------------------------------------------37Hình 8: Sự tăng trưởng doanh số cho vay của Ngân hàng qua ba năm 2005 - 2007----------------------------------------------------------------------------------------40Hình 9: Tỷ trọng cho vay theo thời hạn trong năm 2005-----------------42Hình 10: Tỷ trọng cho vay theo thời hạn trong năm 2005----------------42Hình 11: Tỷ trọng cho vay theo thời hạn trong năm 2005----------------43Hình 12: Tình hình cho vay theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------44Hình 13: Tình hình thu nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------48viiHình 14: Cơ cấu thu nợ theo đối tượng của Ngân hàng trong các năm 2005, 2006, 2007----------------------------------------------------------------------------------50Hình 15: Tình hình dư nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------------------52Hình 16: Tình hình dư nợ theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------55Hình 17: Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007---------------------------------------------------------------------------57Hình 18: Tỷ trọng nợ xấu của các đối tượng trong tổng nợ xấu của Ngân hàng ở từng năm 2005, 2006, 2007-----------------------------------------------------59 viiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTCBVC: Cán bộ viên chứcDNNN: Doanh nghiệp nhà nước.DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanhHĐQT: Hội đồng quản trị.HTX: Hợp tác xã.NHNo: Ngân hàng nông nghiệp.NHNN: Ngân hàng nhà nước.NHTM: Ngân hàng thương mại.PTNT: Phát triển nông thôn.WTO: Tổ chức thương mại thế giới.ixChương 1GIỚI THIỆU CHUNG1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển động tích cực để từng bước đáp ứng yêu cầu cam kết khi gia nhập WTO đến bây giờ không chỉ ngành Ngân hàng mà tất cả các ngành kinh tế liên quan ở nước ta đều nhận thức được rõ những thuận lợi những khó khăn thách thức cả những giải pháp để đối mặt với những khó khăn thách thức nhằm đứng vững trong cạnh tranh hội nhập. Cùng với nhịp độ phát triển đổi mới không ngừng của hệ thống Ngân hàng ở nước ta như hiện nay thì các Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã không ngừng đổi mới để tồn tại phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt với phương châm “Nhanh chóng - Hiệu quả - Chính xác”. Để đạt được mục tiêu đó trong hoạt động Ngân hàng đã không ngừng quản trị tốt toàn bộ hoạt kinh doanh đặc biệt là hoat động tín dụng của mình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược chung là “mang phồn vinh đến với khách hàng” của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam.Hoạt động tín dụng là một hoạt động chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, đây là một trong những hoạt động rất nhạy cảm đối với sự biến động của thị trường, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của thị trường như: lạm phát, giá cả thị trường, GDP, lãi suất,… Bởi vì, bất cứ yếu tố nào biến động cũng sẽ ảnh hưởng đến lãi suất huy động cho vay của Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng phải theo dõi, phân tích đánh giá tình hình tín dụng một cách thường xuyên để có thể điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.Với các lý do nêu trên nên đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng” là cần thiết để thực hiện để từ đó có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tín dụng Ngân hàng.1[...]... 644.7.7 Vịng quay vốn tín dụng 644.7.8 Nợ xấu trên tổng dư nợ 65Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 665.1 Tồn tại nguyên nhân 665.1.1 Bên ngoài Ngân hàng 665.1.2 Bên trong Ngân hàng 675.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sóc Trăng 685.2.1... vay theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007 44Hình 13: Tình hình thu nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2005 – 2007 48vii Chương 3:GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH SĨC TRĂNG3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam được... giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống NHTM ở Việt Nam.3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng:Theo quyết định số 53/NH của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, ngày 14/07/1989 Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Tỉnh Hậu Giang đã được thành lập, thời gian đó Ngân hàng nơng nghiệp Tỉnh Sóc Trăng chỉ là một chi nhánh Thị xã của Ngân hàng nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang.Sau... nay, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Tỉnh Sóc Trăng ln bám sát định hướng phát triển của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, từng bước đi vào hoạt động một cách có hiệu quả, Ngân hàng mở rộng ra lĩnh vực hoạt động không những trong lĩnh vực nơng nghiệp mà cịn phát triển kinh tế xã hội hiện nay Ngân hàng đã mở rộng lĩnh vực hoạt động với nhiều hình thức đa dạng. Ngân hàng. .. nào biến động cũng sẽ ảnh hưởng đến lãi suất huy động cho vay của Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng phải theo dõi, phân tích đánh giá tình hình tín dụng một cách thường xun để có thể điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.Với các lý do nêu trên nên đề tài Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng”... thu từ hoạt động phi tín dụng như thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thu từ dịch vụ thanh toán, ngân quỹ các hoạt động khác. Trong các nguồn thu thì nguồn thu từ hoạt động tín dụng chi m tỷ trọng lớn năm 2005 thu từ hoạt động tín dụng chi m 2512,07%95,6%4,32%7,3%92,7%87,93%20052006 2007Thu từ hoạt động phi tín dụng Thu từ hoạt động tín dụng Trong đó:(1): Đề xuất tín dụng (2):... trưởng doanh số cho vay của NHNo & PTNT Sóc Trăng qua ba năm (2005-2007), chúng ta hãy xem xét đồ thị sau:39 Ngắn hạn Dài hạn Chương 4:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG.4.1 CƠ CẤU NGUỒN VỐN:Mỗi Ngân hàng khác nhau có cơ cấu nguồn vốn khác nhau. Nguồn vốn của Ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng được hình... biệt là hoat động tín dụng của mình nhằm đạt đến mục tiêu chi n lược chung là “mang phồn vinh đến với khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam. Hoạt động tín dụng là một hoạt động chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, đây là một trong những hoạt động rất nhạy cảm đối với sự biến động của thị trường, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của thị trường như: lạm phát, giá cả... các hoạt động của mình vào xu thế hội nhập phát triển chung của cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay mạng lưới hoạt động của Ngân hàng trong tồn tỉnh có 14 chi nhánh đặt ở trung tâm của các huyện, các cụm đông dân cư 2 phòng giao dịch lớn trên địa bàn thị xã Sóc Trăng nay là thành phố Sóc Trăng. Ngân hàng NN & PTNT Sóc Trăng là Ngân hàng. .. động là loại tín dụng được cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNGGiáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN HUỲNH NGỌC ĐIỂMMã số SV: 4043409Lớp: Tài chính - Ngân hàng Khóa: 30iCần . KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNGGiáo viên hướng dẫn:. nợ.................................................................65Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG...............................................................................665.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. .1 Mục tiêu chung:, Bản chất tín dụng: Lãi suất tín dụng:, Các phương thức tín dụng:, Căn cứ vào đối tượng tín dụng Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng Xét về mặt tích cực, tín dụng có vai trò to lớn sau:, Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hồn trả. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thơng cho xã hội., Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn: Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn:, Dư nợ trên vốn huy động. Dư nợ ngắn trung, dài hạn trên tổng dư nợ. Nợ xấu trên tổng dư nợ. Hệ số thu nợ. Vốn huy dộng theo kỳ hạn trên tổng vốn huy độn Vòng quay vốn tín dụng., CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH: .1 Sơ đồ, cơ cấu tổ chức:, Thuận lợi: Khó khăn:, Những chương trình lớn thực hiện trong năm 2008: Những biện pháp chính sẽ triển khai thực hiện trong năm 2008:, CƠ CẤU NGUỒN VỐN:, TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2005 – 2007, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY:, DOANH SỐ THU NỢ., TÌNH HÌNH DƯ NỢ., Vốn huy động trên tổng nguồn vốn VHĐTNV: Vốn huy động theo thời hạn trên tổng vốn huy động:, Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn TDNTNV: Tổng dư nợ trên vốn huy động TDNVHĐ:, Vòng quay vốn tín dụng: Nợ xấu trên tổng dư nợ NXTDN:, Bên trong Ngân hàng: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và cho vay:, KẾT LUẬN.

Từ khóa liên quan