PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009.doc

33 445 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009. Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải phápMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 41.1 Sự cần thiết của đề tài…………………………………………………………… .41.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………….51.2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………………51.2.2 Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………………51.3 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………… 51.3.1 Phạm vi không gian………………………………………………………………51.3.2 Phạm vi thời gian…………………………………………………………………51.3.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………51.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………… 51.4.1 Phương pháp thu thập số liệu………………………………………………… 51.4.2 Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………6CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN…………………………………………… .72.1 Khái niệm tín dụng và một số khái niệm về hoạt động tín dụng………………… 72.1.1 Khái niệm tín dụng……………………………………………………………….72.1.2 Các khái niệm về hoạt động tín dụng………………………………………….72.2 Chất lượng tín dụng……………………………………………………………… 72.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng………………………………………………….82.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng…………………………………….8CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG Á……………………103.1 Quá trình hình thành và phát triển……………………………………………… 103.2 Tầm nhìn và sứ mệnh…………………………………………………………… 113.2.1 Tầm nhìn………………………………………………………………………….123.2.2 Sứ mệnh………………………………………………………………………… 123.3 cấu tổ chức của ngân hàng……………………………………………………123.4 Mạng lưới hoạt động và các công ty thành viên………………………………….133.4.1 Mạng lưới hoạt động……………………………………………………………133.4.2 Công ty thành viên………………………………………………………………133.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3 năm từ 2007 2009………………………………………………………………13Trang 1 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải phápCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 2009……………………………174.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2007 2009…………………….174.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng trong 3 năm qua………… 174.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng………………………………………………….194.2 Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu………………………….….254.2.1 Tỷ lệ Nợ xấu/ Tổng dư nợ………………………………………………………264.2.2 Hiệu suất sử dụng vốn………………………………………………………….274.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng……………………………………………… .274.2.4 Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng…………………………………………… .284.2.5 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng…………………………………….28CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á………………………………….… 305.1 Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng…………….305.1.1 Hạn chế………………………………………………………………………… 305.1.2 Nguyên nhân…………………………………………………………………… 305.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của ngân hàng Đông Á……….315.2.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng……………………………………………….315.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng………………….32CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN………………………………………………………… .33TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 34PHỤ LỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒTrang 2 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải phápBảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á qua 3 năm từ 2007 2009………………………………………………………………………………… .14Bảng 2: Tình hình tín dụng tại ngân hàng Đông Á………………………………… .17Bảng 3: Tình hình dư nợ theo thời hạn cho vay của ngân hàng Đông Á từ năm 2007 2009………………………………………………………………………………… .19Bảng 4: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của ngân hàng Đông Á trong giai đoạn từ 2007 2009………………………………………………………………… 21Bảng 5: Tình hình dư nợ theo nhóm nợ của ngân hàng Đông Á từ 2007 2009……23Bảng 6: Tình hình dư nợ theo cấu ngành kinh tế của ngân hàng trong 3 năm 2007 2009………………………………………………………………………………… .24Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng………………………………… .25Hình 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á qua 3 năm từ 2007 2009………………………………………………………………………………… .15Hình 2: Tình hình tín dụng tại ngân hàng Đông Á……………………………………18Hình 3: Tình hình dư nợ theo thời hạn cho vay từ 2007 2009…………………… .20Hình 4: Hiệu suất sử dụng vốn của ngân hàng Đông Á trong giai đoạn 2007 2009 27Sơ đồ tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á………………………… 12CHƯƠNG 1GIỚI THIỆUTrang 3 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀISuy thoái kinh tế thế giới năm 2009 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nước ta, ngành tài chính ngân hàng cũng không nằm ngoài tác động đó. Trong xu hướng tự do hóa, toàn cầu hóa kinh tế và quốc tế hóa các luồng tài chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, tuy khủng hoảng kinh tế đã qua nhưng những hậu quả mà nó để lại đã tạo ra những thách thức lớn cho các ngân hàng trong nước. Vì vậy, hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp hơn và áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng lớn hơn và cùng với nó, mức độ rủi ro cũng tăng lên. Tín dụng là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, đồng thời cũng là nghiệp vụ nguy rủi ro cao nhất của ngân hàng. Do vậy mối lo lắng lớn nhất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng chính là rủi ro tín dụng. Để hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất và nâng cao chất lượng tín dụng các tổ chức tín dụng phải quản trị rủi ro tín dụng. Quản trị tín dụng là hoạt động trung tâm trong các tổ chức tài chính ngân hàng bởi kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽ đồng nghĩa với việc sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy độngchất lượng tín dụng càng tăng cao. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường nếu không chấp nhận rủi ro thì không thể tạo ra các hội đầu và kinh doanh mới. Do đó quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng là một yêu cầu tất yếu đặt ra trong quá trình tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại.Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á được thành lập năm 1992 là một trong những Ngân hàng tốt nhất ở Việt Nam hiện nay với mục tiêu “trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt nhất và hướng đến mô hình một tập đoàn tài chính đa năng, hiệu quả hàng đầu Việt Nam”, tuy nhiên rủi ro trong hoạt động tín dụng vẫn còn tồn tại và ở một mức tỷ lệ chấp nhận được. Qua phân tích sơ lược ta thấy lợi nhuận của Ngân hàng tăng đều qua các năm cụ thể năm 2007 là 454 tỷ đồng thì năm 2008 đạt trên 703 tỷ đồng và đến năm 2009 mức lợi nhuận này 788 tỷ đồng, điều đó nói lên Ngân hàng đang hoạt động hiệu quả. Năm 2007 Ngân hàng Đông Á là một trong những Ngân hàng chất lượng tín dụng tốt nhất Việt Nam với tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Ngân hàng chỉ 0,44% đến năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể 2,54%, với nỗ lực vượt trội con số này đến năm 2009 chỉ còn 1,33% nhưng so với năm 2007 vẫn còn quá lớn. Vì vậy đề tài “Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp” được thực hiện nhằm giúp ngân hàng nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng trong tương lai.Trang 4 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungMục tiêu nghiên cứu của đề tàiphân tích hiện trạng hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng.1.2.2. Mục tiêu cụ thể− Phân tích doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ của ngân hàng từ đó đưa ra nhận xét khái quát về ngân hàng.− Đánh giá chất lượng tín dụng hiện nay của Ngân hàng.− Đưa ra một số giải pháp nâng cao tín dụng.1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1. Phạm vi không gianNgân hàng thương mại cổ phần Đông Á1.3.2. Phạm vi thời gianĐề tài được thực hiện trong thời gian 3 tháng: từ 01/2011 đến 04/2011.Các số liệu thống kê dùng phân tích được trích từ năm 2007 đến năm 2009.1.3.3. Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụngchất lượng của hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3 năm 2007, 2008, 20091.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPhương pháp thu thập số liệuSố liệu phục vụ cho chuyên đề được thu thập từ các tài liệu như các bảng cân đối kế toán, các báo cáo thường niên của ngân hàng qua các năm, tạp chí ngân hàng, tạp chí kinh tế, các thông tin thị trường và các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á.Phương pháp phân tích số liệuPhương pháp thống kê mô tả (Descriptive statistics)Là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu.Phương pháp so sánh So sánh số tuyệt đốiTrang 5 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải phápLà kết quả của phép trừ giữa trị số của năm phân tích so với năm gốc của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện khối lượng và quy mô của các hiện tượng kinh tế.Số tuyệt đối ý nghĩa quan trọng vì thông qua các số tuyệt đối ta sẽ một nhận thức cụ thể về quy mô, khối lượng thực tế của hiện tượng nghiên cứu. Số tuyệt đối chính xác là sự thật khách quan, sức thuyết phục không ai thể phủ nhận.Tăng (+) Giảm (-) tuyệt đối = Chỉ tiêu thực tế - Chỉ tiêu kế hoạch So sánh số tương đối Số tương đối động tháiSố tương đối động thái thường được sử dụng rộng rãi để thể hiện biến động về mức độ của hiện tượng nghiên cứu qua một thời gian nào đó. Số tương đối này được tính bằng cách so sánh hai mức độ cùng loại của hiện tượng ở hai thời kì (hay thời điểm) khác nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm. Mức độ đem ra nghiên cứu được gọi là mức độ kỳ nghiên cứu, còn mức độ được dùng làm sở so sánh được gọi là mức độ kỳ gốc. Số tương đối kết cấuSố tương đối kết cấu phản ảnh tỷ trọng mỗi bộ phận chiếm trong tổng thể. Số tương đối này thường thể hiện bằng số phần trăm và được tính bằng cách so sánh mức độ tuyệt đối của từng bộ phận với mức độ của toàn bộ tổng thể.CHƯƠNG 2PHƯƠNG PHÁP LUẬN1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG1.1.1. Khái niệm tín dụngTín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Ngày nay 3 định nghĩa về tín dụng như sau: Trang 6Số tương đối động thái=Mức độ kỳ nghiên cứuMức độ kỳ gốcx 100%Số tương đối kết cấu=Mức độ của bộ phậnMức độ của tổng thểx 100% Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp− Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định.− Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa.− Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ - người cho vay) cấp tiền, hang hóa, dịch vụ, chứng khoán…dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái - người đi vay).Mặc dù “tín dụng” thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng nội dung thống nhất của những định nghĩa này là: phản ánh một bên là người cho vay, còn bên kia là người đi vay; quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi chế tín dụng và pháp luật hiện tại. 1.1.2. Các khái niệm về hoạt động tín dụng− Dư nợ: Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà Ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một thời điểm nhất định. Để xác định đuợc dư nợ, Ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ.− Nợ xấu: là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN.− Dự phòng rủi ro: là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Dự phòng rủi ro bao gồm: Dự phòng cụ thể và Dự phòng chung.1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụngChất lượng tín dụng là một phạm trù phản ánh mức độ rủi ro trong bảng tổng hợp cho vay của một tổ chức tín dụng. Để phản ánh về chất lượng tín dụng, rất nhiều chỉ tiêu, nhưng nói chung người ta thường quan tâm: tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ và cấu tài sản đảm bảo. Ngoài ra, để đánh giá định tính về chất lượng tín dụng, người ta còn quan tâm đến: cấu dư nợ các khoản vay ngắn - dài hạn trong tương quan cấu nguồn vốn của tổ chức tín dụng, dư nợ cho vay các lĩnh vực rủi ro cao tại thời điểm đó như: bất động sản, cổ phiếu .1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụngTrang 7 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp− Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợTổng dư nợ là một chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền ngân hàng cấp cho nền kinh tế tại một thời điểm. Tổng dư nợ bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tổng dư nợ thấp chứng tỏ hoạt động của ngân hàng yếu kém, không khả năng mở rộng, khả năng tiếp thị của ngân hàng kém, trình độ cán bộ công nhân viên thấp. Mặc dù vậy, không nghĩa là chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng tín dụng càng cao vì đằng sau những khoản tín dụng đó còn những rủi ro tín dụngngân hàng phải gánh chịu.Kết cấu dư nợ phản ánh tỷ trọng của các loại dư nợ trong tổng dư nợ. phân tích kết cấu dư nợ sẽ giúp ngân hàng biết được ngân hàng cần đẩy mạnh cho vay theo loại hình nào để cân đối với thực lực ngân hàng. Kết cấu dư nợ khi so với kết cấu nguồn huy động sẽ cho biết rủi ro của loại hình nào là nhiều nhất.− Tình hình nợ xấuChỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Những ngân hàng chỉ số này thấp nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng này cao.− Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụngKhông thể nói một khoản tín dụng chất lượng cao khi nó không đem lại một khoản thu nhập cho ngân hàng. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu để ngân hàng tồn tại và phát triển. Lợi nhuận do tín dụng đem lại chứng tỏ các khoản vay không những thu hồi được gốc mà còn lãi, đảm bảo được độ an toàn của nguồn vốn cho vay.Ta thấy rằng, nếu ngân hàng thương mại chỉ chú trọng vào việc giảm và duy trì 1 tỷ lệ nợ xấu thấp mà không tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng thì tỷ lệ nợ xấu thấp cũng không ý nghĩa. Chất lượng tín dụng được nâng cao chỉ thực sự ý nghĩa khi nó góp phần nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng.− Hiệu suất sử dụng vốnPhân tích cấu cho vay trong tổng nguồn vốn huy động là việc xem xét đánh giá tỷ trọng cho vay đã phù hợp với khả năng đáp ứng của bản thân ngân hàng cũng như Trang 8Tình hình nợ xấu =Nợ xấuTổng dư nợTỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng=Lãi từ hoạt động tín dụngTổng thu nhậpHiệu suất sử dụng vốn=Tổng dư nợTổng vốn huy động Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải phápđòi hỏi về vốn của nền kinh tế chưa. Trên sở đó, các ngân hàng thương mại thể biết được khả năng mở rộng tín dụng của mình. Từ đó, thể quyết định quy mô, tỷ trọng đầu vào các lĩnh vực một cách hợp lý để vừa đảm bảo an toàn vốn cho vay, vừa thể thu lại lợi nhuận cao nhất thể.− Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụngPhản ánh tỷ lệ khoản tiền được trích lập dự phòng cho những khoản tổn thất thể xảy ra do khách hàng của ngân hàng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.− Khả năng bù đắp rủi roChỉ số này phản ánh khả năng bù đắp rủi ro tín dụng của ngân hàng.CHƯƠNG 3KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN− Năm 1992: ngày 01/07/1992 đánh dấu sự ra đời của DongA Bank với 56 cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở đầu tiên, số 60-62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi). Với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.− Năm 1993: DongA Bank thành lập 3 chi nhánh: Quận 1, Hậu Giang (TP.HCM) và Hà Nội, chính thức triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế, chuyển tiền nhanh và chi lương hộ.Trang 9Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụngDự phòng rủi ro tín dụng được trích lậpTổng dư nợ=Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng=Dự phòng rủi ro tín dụng được trích lậpNợ xấu Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á Thực trạng và giải pháp− Năm 1994: vốn điều lệ DongA Bank tăng 30 tỷ đồng sau 2 năm hoạt động. Ngân hàng thành lập Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên.− Năm 1995: vốn điều lệ DongA Bank tiếp tục tăng lên thành 49,6 tỷ đồng. DongA Bank trở thành đối tác duy nhất nhận vốn ủy thác từ Tổ chức Hợp tác quốc tế của Thụy Điển (SIDA), tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.− Năm 1998: DongA Bank là một trong hai Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam nhận vốn tài trợ từ Quỹ Phát triển nông thôn (RDF) của Ngân hàng thế giới.− Năm 2000: vốn điều lệ DongA Bank tăng lên 97,4 tỷ đồng. Tháng 9/2000, DongA Bank trở thành thành viên chính thức của Mạng thanh toán toàn cầu (SWIFT).− Năm 2001: công ty thành viên của DongA Bank - Công ty Kiều hối Đông Á được thành lập. DongA Bank tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động.− Năm 2002: sau 10 năm hoạt động, vốn điều lệ của DongA Bank tăng lên gấp 10 lần - với tổng vốn là 200 tỷ đồng. DongA Bank là một trong hai ngân hàng cổ phần nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm này, DongA Bank thành lập Trung tâm thẻ Ngân hàng Đông Á, phát hành thẻ Đông Á.− Năm 2004: vốn điều lệ DongA Bank là 350 tỷ đồng. DongA Bank chính thức triển khai hệ thống ATM và dịch vụ thanh toán tiền điện tự động qua ATM. Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc cho ngân hàng là 824 người.− Năm 2005: DongA Bank thành lập hệ thống Vietnam Bankcard (VNBC) kết nối hệ thống thẻ giữa các ngân hàng, hợp tác thành công với Tập đoàn China Union Pay (Trung Quốc) và ký kết hợp đồng nguyên tắc liên kết kinh doanh tại Việt Nam và Đài Loan giữa DongA Bank Công ty cổ phần Mai Linh Tập đoàn Jampoo (Đài Loan).− Năm 2006: cùng với mạng lưới 69 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, DongA Bank khánh thành toà nhà hội sở tại 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. DongA Bank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về tốc độ phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Việt Nam. Ngân hàng triển khai thêm hai kênh giao dịch - Ngân hàng Đông Á Tự ĐộngNgân hàng Đông Á Điện Tử và chuyển đổi thành công sang core - banking, giao dịch online toàn hệ thống. Trang 10[...]... Ngân hàng thương mại, 2009, Nhà xuất bản Giao thông vận tải4. Thái Văn Đại, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tủ sách trường Đại học Cần ThơTrang 32 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đơng Á Thực trạng và giải phápCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á TỪ 2007 2009……………………………174.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2007 2009…………………….174.1.1... tàiphân tích hiện trạng hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể− Phân tích doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ của ngân hàng từ đó đưa ra nhận xét khái quát về ngân hàng. − Đánh giá chất lượng tín dụng hiện nay của Ngân hàng. − Đưa ra một số giải pháp nâng cao tín dụng. 1.3.... hạn cho vay từ 2007 2009…………………… 20Hình 4: Hiệu suất sử dụng vốn của ngân hàng Đông Á trong giai đoạn 2007 2009 27Sơ đồ tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ……………………… 12CHƯƠNG 1GIỚI THIỆUTrang 3 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đơng Á Thực trạng và giải phápkhẳng định công tác tín dụng tại ngân hàng Đơng Á hiệu quả, ln nằm trong tầm kiểm sốt của ngân hàng. 4.2.2.... Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đơng Á Thực trạng và giải phápgiảm xuống thấp. Với kết quả trên sẽ làm nền tảng và định hướng cho hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới ngày càng tốt hơn góp phần làm tăng uy tín ngân hàng. CHƯƠNG 5GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 5.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN... hạn.CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 - 20094.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2007- 20094.1.1. Khái quát hoạt động huy động và cho vay tại ngân hàng qua 3 năm 2007 2009Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngoài hoạt động huy động vốn nhằm chủ động được nguồn vốn thì hoạt động sử dụng vốn được xem là hoạt động chủ yếu mà ngân hàng cần... nợ của ngân hàng Đông Á từ 2007 2009……23Bảng 6: Tình hình dư nợ theo cấu ngành kinh tế của ngân hàng trong 3 năm 2007 2009………………………………………………………………………………… 24Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ……………………………… 25Hình 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á qua 3 năm từ 2007 2009………………………………………………………………………………… 15Hình 2: Tình hình tín dụng tại ngân hàng Đơng Á …………………………………18Hình... gian Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á 1.3.2. Phạm vi thời gianĐề tài được thực hiện trong thời gian 3 tháng: từ 01/2011 đến 04/2011.Các số liệu thống kê dùng phân tích được trích từ năm 2007 đến năm 2009.1.3.3. Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụngchất lượng của hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3 năm 2007, 2008, 20091.4. PHƯƠNG PHÁP... ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Trong phần trên như đã phân tích thì cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng những diễn biến tốt. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hiệu quả của hoạt động tín dụng thì chúng ta phải dựa vào các chỉ tiêu tài chính như: hiệu suất sử dụng vốn, mức độ rủi ro tín dụng, … Trước khi đi vào phần đánh giá chúng ta quan sát bảng số liệu sau:BẢNG 7: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH... với các ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á với sự nổ lực của mình đã đạt được những kết quả khả quan. Điều đó thể hiện qua bảng số liệu sau:BẢNG 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á QUA 3 NĂM TỪ 2007 - 2009ĐVT: tỷ đồngChỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008 so với 2007 Chênh lệch 2009 so với 2008Trang 13 Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đơng Á Thực... thu nhập từ hoạt động tín dụng ………………………………….28CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á ……………………………….… 305.1 Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ………….305.1.1 Hạn chế………………………………………………………………………… 305.1.2 Nguyên nhân…………………………………………………………………… 305.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của ngân hàng Đơng Á …….315.2.1 . 4PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 - 20094 .1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2007- 20094 .1.1. Khái. phápCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009 …………………………174.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009.doc, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009.doc, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009.doc, Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, Tình hình dư nợ theo cơ cấu ngành kinh tế, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG THƠNG QUA CÁC CHỈ TIÊU, Mạng lưới hoạt động Nợ xấuTổng dư nợ, Hiệu suất sử dụng vốn Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng, Hạn chế Nguyên nhân