MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN.docx

53 1,059 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN Học Viện Ngân Hàng 1 Chuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤCChương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1.1. Hộ sản xuất. 61.1.1. Khái niệm hộ sản xuất 61.1.2. Đặc điểm kinh tế hộ. 61.1.3. Vai trò của kinh tế hộ trong sự phát triển kinh tế của nước ta 71.2. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ. .8 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8 1.2.2.Vai trò của vốn tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ 71.3 . Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ 9 1.3.1- Quan niệm về hiệu quả cho vay đối với kinh tế hộ .9 1.3.2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay vốn. .11 1.3.3- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ 14Chương 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN - TỈNH YÊN BÁI .182.1. NHNo&PTNT Huyện Lục yên với sự phát triển kinh tế của huyện 182.1.1-Tình hình phát triển kinh tế của huyện Lục yên .182.1.2-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục yên và tình hình hoạt động của chi nhánh 192.2. Thực trạng hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên 242.2.1. Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên 242.2.2. Hiệu quả cho vay kinh tế hộ tại NHNo huyên Lục Yên. .282.2.3. Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất 30Hoàng Thị Ngọc Lan Lớp CK B _ K 62.2.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân trong việc cho vay hộ sản xuất .2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất 312.3.1. Những kết quả đạt được 312.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân .33Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN .373.1. Định hướng hoạt động của NHNo&PTNT huyện Lục yên năm 2007 373.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất đối với NHNo&PTNT huyện Lục Yên .383.2.1.Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ tín dụng kinh tế hộ 383.2.2.Thực hiện tôt chính sách thu hút và phát triển nguồn vốn 403.2.3.Đa dạng hoá các phương thức cho vay và đơn giản hoá các thủ tục cho vay 413.2.4. Tăng cường việc kiểm tra , kiểm soát việc sứ dụng tiền vay 423.2.5.Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và có chính sách hợp lý đối với cán bộ tín dụng 433.3. Một số kiến nghị 44 3.3.1- Kiến nghị với Nhà nước .44 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .45 3.3.3 - Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 46Kết luận .48Tài liệu tham khảo .5022Chuyên đề tốt nghiệpLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. TÁC GIẢ CHUYÊN ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên) Hoàng Thị Ngọc Lan3LỜI NÓI ĐẦUĐối với một quốc gia có hơn 80% dân số là nông dân như Việt nam, việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiếm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, Hội nghị TW lần thứ VI đã khẳng định “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.Mọi hoạt động vừa cơ bản, lâu dài, vừa cần kíp trước mắt của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đều cần đến vốn và tín dụng. Đương nhiên vốn và tín dụng không quyết định hết thảy, nhưng không thể không nhấn mạnh rằng, để đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ, nhất định phải có chính sách hỗ trợ có bài bản và cụ thể về vốn, tín dụng, nhất định phải có sự đầu tư thích đáng của nhà nước, của các ngành, trong đó không thể xem nhẹ vai trò của NHNo & PTNT Việt nam.Trong quá trình CNH – HĐH đất nước đặc biệt quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, Đảng và nhà nước ta có rất nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và hộ sản xuất nói riêng. Tuy nhiên Trong thực tế cho thấy vấn đề vốn và cho vay ở khu vực nông thôn đang có những khó khăn nhất định mà hiện nay NHNo&PTNT đang phải đảm đương thực hiện nhiệm vụ ‘ rót vốn” vào khu vực nông thôn, việc mở rộng cho vay hộ sản xuất ngày càng khó khăn do tính chất phức tạp của hoạt động này, món vay nhỏ bé, chi phí nghiệp vụ cao, khả năng rủi ro ngày càng lớn . Do vậy vấn đề tạo vốn và cho vayhiệu quả đối với hộ sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, nó đóng vai trò chủ lực chủ đạo trong việc góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung .44Chuyên đề tốt nghiệpHuyện Lục yên là một huyện miền núi phía đông bắc của tỉnh Yên bái dân số chủ yếu sống ở khu vực nông thôn, trình độ dân trí chưa cao, kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, trình độ sản xuất còn thấp kém, hiệu quả sản xuất - kinh doanh chưa cao nhỏ lẻ, trong thời gian qua NHNo&PTNT Huyên Lục yên còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo vốn và cho vay vốn đối với hộ sản xuất. Tuy vậy, trong những năm gần đây NHNo &PTNT Huyện Lục yên đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn đáp ứng được nhu cầu thiếu vốn của các hộ sản xuất trên địa bàn huyện và đây cũng chính là thị trường kinh doanh chính của NHNo&PTNT Huyện Lục yên. Trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Huyên Lục yên được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo hướng dẫn thực tập , của các cô chú công tác tại NHNo&PTNT Huyện Lục yên và cùng với những kiến thức đã học được trong trường và thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Huyện lục yên được tiếp cận với thực tế tình hình cho vay phát triển kinh tế đối với hộ sản xuất. Chính vậy mà em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện Lục yên- Tỉnh Yên bái“ để nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những nhu cầu bức xúc của thực tiễn. Vì trình độ, kiến thức còn nhiều hạn chế, bài viết không thể tránh những thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp của các Thầy cô giáo .Em xin cảm ơn TS . Lê Thị Tuấn Nghĩa đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp . Em xin cảm ơn Ban Giám đốc và các cô chú cán bộ trong chi nhánh NHNo &PTNT Lục yên , đặc biệt là các cô, chú cán bộ phòng Tín dụng đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thiện viết bài này .Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu làm 3 chương như sau:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại .5Chương 2:Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ tại NHNo&PTNT huyện Lục Yên.Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ tại NHNo&PTNT Huyện Lục Yên- Yên Bái.Chương 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Hộ sản xuất1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất.Trong công cuộc đổi mớí xây dựng Đất nước, thành phần kinh té hộ rất quan trọng, là một trong những thành phần kinh tế quyết định đến sự thành công của con đường Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Đất nước. Để phù hợp với xu thế phát triển chung, phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước, NHNo & PTNT Việt nam ban hành phụ luc số 1 kèm theo quyết định 499A ngày 2/9/1993, theo đó thì khái niệm hộ sản xuất được hiểu như sau: “ Hộ sản xuất là đơn vị kinh tế tự chủ, trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh là chủ thể trong mọi quan hệ sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của mình” Như vậy, hộ sản xuấtmột lực lượng sản xuất to lớn ở nông rhôn. Hộ sản xuất hoạt động trong nhiều ngành nghề nhưng hiện nay phần lớn hoạt động trong linh vực nông nghiệp và PTNT, các hộ này tiến hành sản xuất kinh doanh đa dạng kết hợp trồng trọt với chăn nuôi và kinh doanh ngành nghề phụ. Đặc điểm sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề nói trên đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ sản xuất ở nước ta trong thời gian qua.1.1.2. Đặc điểm kinh tế hộ.- Hộ sản xuất là tế bào tổ chức kinh tế nông thôn. Nó đáp ứng được những yêu cầu của tổ chức sản xuất nông nghiệp (có tính linh hoạt cao, qui mô vừa và nhỏ .)66Chuyên đề tốt nghiệp- Kinh tế hộ có tư cách pháp lý bình đẳng với mọi thành phần kinh tế khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi hộ hoàn toàn độc lập tự chủ.Mỗi hộ tự xác định phương hướng sản xuất và điều chỉnh kế hoạch, tự chịu trách nhiệm khả năng sản xuất của mình. - Qui mô, cơ sở vật chất kỹ thuật của các hộ chênh lệch nhau giữa các vùng và ngay trong cả một số vùng cũng có sự chênh lệch nhau. Tính chất sản xuất phân tán, manh mún, lạc hậu của kinh tế tiểu nông, suất đầu tư thấp.Theo yêu cầu của sản xuất hàng hoá quá trình tích tụ và tập trung sản xuất được coi là hợp lý. Các hộ sản xuất ở nông thôn nước ta hiện nay đang chuyển từ kinh tế tự cấp, tự túc lên dần nền kinh tế hàng hoá, chuyển từ nghề nông thuần túy sang nền kinh tế đa dạng theo xu hướng ai giỏi nghề gì thì làm nghề ấy. Trong qúa trình chuyển hoá của kinh tế hộ xuất hiện nhiều hình thức kinh tế hộ khác nhau, nhưng hình thức kinh tế hộ cao hơn đó là hình thức kinh tế trang trại. Như vậy hộ sản xuất là đơn vị kinh tế tự chủ, là chủ thể sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế ở nước ta. Từ sau đại hội VII những chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước ta được ban hành đã có tác động thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, đồng thời chủ động đối phó những khó khăn, tồn tại đang nảy sinh từ kinh tế nông hộ. Mô hình kinh tế hiện nay đã phân định khu vực kinh tế nhà nước, tập thể và tư nhân dưới sự điều hành chung của Chính phủ. Kinh tế hộ đã phát huy được tính ưu việt ngày càng mở rộng và dần tiếp cận với thị trường, khuyến khích được nông dân khơi tăng các nguồn lực, tăng được thu nhập, nhờ đó người nông dân gắn bó với ruộng đát hơn, chủ động đầu tư vốn để thâm canh tăng vụ, vừa đổi mới cơ cấu sản xuất, việc trao quyền tự chủ cho hộ nông dân đã khơi dậy nhiều làng nghề truyền thống, mạnh dạn vận dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất để có hiệu quả kinh tế lớn nhất. Điều này càng khẳng định sự tồn tại khách quan của hộ sản xuất với vai trò là cầu nối trung gian giữa 2 nền 7kinh tế, là đơn vị tích tụ vốn,góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động giải quyết việc làm ở nông thôn.* Hộ sản xuất là cầu nối trung gian để chuyển nền kinh tế tự nhiên sang kinh tê hàng hoá* Hộ sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động, giải quyết việc làm ở nông thôn* Hộ sản xuất có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường thúc đẩy sản xuất hàng hoá. Với quy mô nhỏ, bộ máy quản lý gọn nhẹ, năng động, hộ sản xuất có thể dễ dàng đáp ứng được những thay đổi của nhu cầu thị trường mà không sợ ảnh hưởng đến tốn kém về mặt chi phí. Thêm vào đó lại được Đảng và Nhà nước có những chính sách khuyến khích tạo điều kiện để hộ sản xuất phát triển. Như vậy với khả năng nhạy bén trước nhu cầu thị trường, hộ sản xuất đã góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của thị trường tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển cao hơn. 1.2. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ.1.2.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng.Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các Ngân hàng với các tác nhân khác trong nền kinh tế được thực hiện dưới hình thức cho nhau vay bằng tiền.Thực chất của tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng cho các khách hàng vay một khoản tiền, đến hạn khách hàng sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng. 1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng với sự phát triển kinh tế hộ sản xuấtTrong thực tế kinh tế hộ thường xuất phát từ lao động dư thừa, tuy nhiên do mức thu nhập thấp, khả năng tích luỹ kém. Do vậy vốn tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ ,nhằm khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Nhờ có vốn tín dụng ngân hàng đã 88Chuyên đề tốt nghiệpgóp phần giải quyết công ăn việc làm cho các hộ sản xuất, thực hiện được chính sách xã hội Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống , với nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương tạo công ăn việc làm cho lao động dư thừa . Do vậyphát triển kinh tế hộ sản xuất , kích thích sức tiêu thụ sản phẩm của xã hội Các thành phần kinh tế hộ không thể tiến hành sản xuất kinh doanh được khi mà thiếu vốn để thực hiện quá trình sản xuất của mình . Nhờ nguồn vốn tín dụng, các hộ sản xuất không những đảm bảo được quá trình sản xuất bình thường, mà còn mở rộng được sản xuất, cải tiến kỹ thuật, còn có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch hướng phát triển kinh tế hộ từ chỗ tự cung, tự cấp mang tính tự phát sang nền kinh tế hàng hoá có tính đến yếu tố thị trường Hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện, duy trì mối liên hệ hữu cơ giữa sản xuất với lưu thông hàng hoá và tiêu dùng trong xã hội.Tín dụng có vai trò trong nền kinh tế nói chung và kinh tế hộ nói riêng vì nó là đòn bẩy kinh tế trong hệ thống các đòn bẩy kinh tế được sử dụng thường xuyên và linh hoạt nhất đối với mọi thành phần kinh tế. 1. 3. Hiệu quả cho vay kinh tế hộ. 3.1.Quan niệm về hiệu quả cho vay.Trong cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng được phân chia thành 2 cấp, Ngân hàng nhà nước đảm nhiệm chức năng quản lý vĩ mô và các ngân hàng thương mại thực hiện kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh độc lập trên cơ sở hạch toán lỗ lãi “ lời ăn lỗ chịu” nguồn vốn trong kinh doanh của ngân hàng thương mại giờ đây không còn do nhà nước bao cấp mà phải tự huy động từ những nguồn nhàn 9rỗi tạm thời trong xã hội, tiến hành cho hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận bù đắp các chi phí đầu vào trên quy tắc phù hợp với các chế độ chính sách kinh tế xã hội hiện hành của nhà nước. Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng thương mại ( trên 70%) được thực hiện trên cơ sở tính toán về khối lượng các nguồn vốn mà ngân hàng huy động có thể sử dụng cho vay. Các khoản tín dụng ngân hàng thương mại cấp ra phải đảm bảo được hiệu quả kinh tế,thu hồi được vốn và lãi đúng hạn, lãi thu được không chỉ đủ bù đắp phần lãi mà ngân hàng phải trả cho người gửi tiền và các chi phí khác trong việc thực hiện khoản cho vay mà còn phải tạo ra lợi nhuận cho hoạt động tín dụngTrong hoạt động của ngân hàng có rất nhiều nghiệp vụ kinh doanh đem lại thu nhập cho ngân hàng trong đó nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng.Vì vậy ngân hàng cần phải chú trọng đến hiệu quả kinh doanh đặc biệt là hiệu quả tín dụng.Hiệu quả cho vay có thể được hiểu là ngân hàng đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho khách hàng của mình và được khách hàng sử dụng đúng mục đích và tạo ra được số tiền lớn hơn số tiền bỏ ra ban đầu, hoàn trả được ngân hàng cả gốc và lãi theo thoả thuận, đảm bảo thu nhập cho cả ngân hàng và khách hàng.Đầu tư tín dụng có hiệu quả được thể hiện đầy đủ, đúng đắn các nguyên tắc và định hướng đầu tư của nhà nước, đối với các ngành kinh tế, các doanh nghiệp, các hộ dân cư, khi thực hiện quan hệ tín dụng có chất lượng cao thì các khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích, tăng cường tính khả thi của dự án, sản phẩm sản xuất ra từ dự án có chất lượng cao, giá thành rẻ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của toàn xã hội. Như vậy khách hàng có lợi nhuận tăng thu nhập cho mình, ổn định đời sống xã hội. Hiệu quả cho vay thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải phù hợp với khả năng thực lực theo hướng tích cực của bản thân Ngân hàng 1010[...]... 192.2. Thực trạng hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên 242.2.1. Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên 242.2.2. Hiệu quả cho vay kinh tế hộ tại NHNo huyên Lục Yên. 282.2.3. Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất 30Hoàng Thị Ngọc Lan Lớp CK B _ K 6 chủ yếu là hộ sản xuất. NHNo & PTNT Huyện Lục yên đã chú trọng đến nâng cao chất lượng... chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay vốn. 11 1.3.3- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ. 14Chương 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN - TỈNH YÊN BÁI 182.1. NHNo&PTNT Huyện Lục yên với sự phát triển kinh tế của huyện 182.1.1-Tình hình phát triển kinh tế của huyện Lục yên 182.1.2-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục yên và tình... nợ hộ sản xuất .Từ số liệu phân tích trên cho phép khẳng định hoạt động đầu tư tín dụng cho hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên bứơc đầu đã có hiệu quả tỷ lệ nợ quá hạn hộ sản xuất giảm dần qua các năm 2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất. 2.3.1. Những kết quả đạt được. Kể từ khi NHNo & PTNT Huyện Lục yên được thành lập và nhất là những năm gần đây NHNo huyện. .. tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của tồn xã hội. Như vậy khách hàng có lợi nhuận tăng thu nhập cho mình, ổn định đời sống xã hội. Hiệu quả cho vay thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải phù hợp với khả năng thực lực theo hướng tích cực của bản thân Ngân hàng 1010 Chương 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO & PTNT HUYỆN LỤC YÊN3.1. Định hướng... xã hội. Bằng các nguồn vốn trên NH thơng qua nghiệp vụ tín dụng đã cung cấp vốn cho mọi họat động cho quá trình sản xuất tăng năng xuất lao động, nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế.1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay kinh tế hộ. Để nâng cao hiệu quả cho vay đối với thành phần kinh tế nào đó thì các NHTM nói chung phải xác định và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho. .. tác tại NHNo&PTNT Huyện Lục yên và cùng với những kiến thức đã học được trong trường và thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Huyện lục yên được tiếp cận với thực tế tình hình cho vay phát triển kinh tế đối với hộ sản xuất. Chính vậy mà em đã lựa chọn đề tài Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện Lục yên- Tỉnh Yên bái“ để nghiên cứu nhằm. .. hàng đặc biệt chú trọng đầu tư cho hộ nông dân sản xuất nông, lâm nghiệp, vì đây là ngành kinh tế trọng tâm của huyện .Kết quả nổi bật nhất là dư nợ cho vay hộ sản xuất ngày càng tăng và duy trì ở mức cao, dư nợ hộ sản xuất hàng năm hơn 61818 triệu đồng giúp cho hàng ngàn hộ sản xuất có đủ vốn đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, nhờ có đồng vốn của Ngân hàng cho vay nên nơng dân có điều kiện... thể nói Hiệu quả cho vay một chỉ tiêu tổng hợp nó thể hiện năng lực của Ngân hàng trong quá trình cạnh tranh và tồn tại trong nền kinh tế thị trường.1. 3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất. Hiệu quả cho vay là chỉ tiêu phát triển kinh tế phản ánh kết quả hoạt động cho vay trong một thời kỳ nhất định của ngân hàng , nó thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:+ Chỉ tiêu về hiệu suất... hàng.1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất. - Đối với hoạt động của NHNo&PTNT : Là một ngân hàng thương mại với đặc trưng hoạt động là "đi vay để cho vay ", do vậy khi cấp tiền vay, ngân hàng cần phải tính đến việc thu hồi được vốn( bao gồm cả gốc + lãi ) đúng hạn để có khả năng hồn trả cho khách hàng giử tiền , mặt khác cho vay hộ sản xuất có 1 vị trí quan... tăng, cho vay đảm bảo có hiệu quả là đảm bảo sự tồn tại của chính ngân hàng - Đối với hộ sản xuất : Để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của khách hàng, thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh, bằng các nguồn vốn huy động được trong xã hội và thông qua nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng đã cung cấp đủ vốn, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời góp phần tăng năng xuất lao động, nâng cao hiệu quả . quả cho vay phát triển kinh tế hộ tại NHNo&PTNT huyện Lục Yên. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ tại NHNo&PTNT. nhân.................................................33Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN.........................................................................373.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN.docx, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN.docx, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN.docx

Từ khóa liên quan