Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án

41 457 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 13:56

• Chương 3: Hoạch định& lậptiến độ dự án 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án • Hoạch định& lậptiến độ dự ánnhằm: – Đảm bảo đạt mụctiêu củadự án – Đảm bảo trìnhtự côngviệc – Xác địnhthờigian, chi phí, yêucầuchấtlượng –Nângcaohiệu quả sử dụngnguồnlực – Giúpviệckiểm soátvà theo dõi –Tăngcườnggiaotiếp, phốihợp –Khuyến khích độngviên –Huy độngvốn –Cungcấpdữ liệu • Hầuhếtcácdự ángặpkhó khăn là do khônglậpkế hoạchhay lậpkế hoạchkhông đúng 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án •Nộidung chính củaviệc hoạch định& lậptiến độ dự án: – Xác định cáccôngviệc – Trìnhtự thựchiện/mốiquanhệ giữa cáccôngviệc – Xác định cácnguồn tàinguyên, yêucầuchất lượngchotừngcôngviệc – Xác địnhthờigian, chi phí chotừng hoạtcông việc –Xâydựngkế hoạchtiến độ chodự án –Kiểm soáttiến độ dự án 3. Hoạch định& lậptiến đợ dự án Xácđònh côngviệc Xácđònh côngviệc Tổchức Tổchức Kếhoạch nguồnlực& tàichính Kếhoạch nguồnlực& tàichính Lập tiếnđộ Lập tiếnđộ Kếhoạch kiểmsoát Kếhoạch kiểmsoát Làmchi tiết thiếtkếdựán Xácđònh mụctiêu Xácđònh mụctiêu 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án • Xác định cáccôngviệc • Sử dụngCấutrúcphânviệc (WBS) • WBS là mộtcông cụ để xác địnhmộtcáchhệ thống cáccông việc củamộtdự ánbằng cáchchianhỏ dự án thành cáccông việcnhỏ dầnvớimụcđích: – Táchdự án thành cáccôngviệcvớimứcđộ chi tiết, rõ rànghơn. – Xác địnhtất cả cáccôngviệc – Xác định các điểmmốccủadự án(milestones) – Ước tínhnguồnlực, thờigian, chi phí và cácyêucầucho mỗicôngviệc –Phânchia tráchnhiệm cụ thể và hợplý 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án • NguyêntắcxâydựngWBS: 1. Bắt đầuvớiphátbiểuvề phạmvi & kếtxuất củadự án Đặtmộtcôngviệc phải hoàntấtđể tạo sảnphẩmdự án ở đầu danh sách 2. Xác định các đầu vào, đầura, cácnguồnlựcvà cộtmốc chocôngviệc này. 3. Nếucôngviệc đã được định nghĩa đượcthựchiệnmột cách độclập, thựchiệntiếpbước5. Ngược lạithựchiện bước4 4. Tạo cáccôngviệccon chocôngviệc này, lặp lạibước2 và 3 chomỗicôngviệccon 5. Quay lạibước2 để thựchiệntiếpchocôngviệckế tiếp cho đếnkhitất cả cáccôngviệc đã đượcphân tíchvà xác địnhrõ 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án Nộidung dự án Nộidung dự án Module 2 Module 2 Module 3 Module 3 A A B B Caáp1 Caáp2 Caáp3 C C D D E E F F Cấutrúcphânviệc dạngsơđồ khối Module 1 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án Cấu trúcphânviệc dạngliệtkê 1.Dự ánxâydựngweb site quảnlý quanhệ khách hàng 1. 1 Xâydựng mụctiêunộidung dự án 1.2 Xâydựng độidự án 1.3 Xác định cácbên có liênquan 1.4 …. 2. Phân tích cácyêucầu 2.1 Tậphợpyêucầucủacácbên có liênquan 2.2 Phân tích cácyêucầu 2.3 Cácchứcnăng củahệ thống … 3. Hoạch định& lậptiến đợ dự án Mộtgóicôngviệcđượcxácđònhrõràngcócácđặcđiểm sau: –Nócósựkiệnbắtđầuvàkếtthúc –Nóbaogồmcáccôngviệccóthểquảnlý, cóthểđượcvàcác côngviệcnàộclậpvớicáccôngviệccủahoạtđộngkhác. –Nóthườnggồmmộtchuỗicáccôngviệcliêntụctừkhibắtđầu đếnkhikếtthúc. –Chấtlượngvàmứcđộhoànthànhcủanócóthểđượcmột cáchdễdàng. –Nóquenthuộcđốivớinhómdựán; thờigian, chi phívàcác nguồnnhânlựccóthểđượcdựtínhmộtcáchdễdàng. 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án • Xác địnhmốiquanhệ giữa cáccôngviệc: Hoàntất-Bắt đầu(Finish-to-start) Bắt đầu-Bắtđầu(Start-to-start) Hoàntất- Hoàntất(Finish-to-finish) Bắt đầu-Hoàntất(Start-to-finish) [...]... ngày 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Tính thời gian hồn thành sớm nhất của dự án: – Tính từ trái qua phải • Tính thời gian bắt đầu sớm nhất của dự án: – Tính từ phải sang trái 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Bài tập: Xây dựng sơ đờ thanh ngang cho dự án sau • • Cơng tác A Cơng tác trước - Thời gian (tuần) 5 • B - 3 • C A 8 • D A, B 7 • E - 7 • F C, D, E 4 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án. .. 326,5 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Hoạch định tiến độ dựa trên nguồn lực giới hạn – Thay đổi thời gian thực hiện các cơng việc có nguồn lực giới hạn • • • • • Xác định các nguồn lực giới hạn của dự án Xác định các cơng việc có sử dụng nguồn lực này Phân bổ nguồn lực giới hạn cho các cơng việc này Xác định thời gian hồn thành các cơng việc này Hoạch định tiến độ cho dự án: – – – – Tránh thực...3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Mẫu bảng danh mục các cơng việc để phát triển hệ thống 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Cấu trúc phân việc – dạng mạng lưới cơng việc 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Ghi chú: Thời gian cho mỗi cơng việc được ghi trên mỗi mũi tên Sơ đờ cấu trúc phân việc – dạng mạng lưới cơng việc với cơng việc được ghi trên mũi tên (Activity-on-Arrow) 3 Hoạch định & lập tiến. .. dụng cho những dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Sơ đồ thanh ngang với các bở sung 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Phương pháp đường găng (Critical Path Method - CPM) – 1957 – Các DA bảo trì nhà máy cho c.ty DuPont – Nhằm cân đối giữa chi phí và thời gian – Phương pháp tất đònh 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Phương pháp đường găng (Critical Path Method... thành của dự án là bao nhiêu %? 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Sử dụng mơ phỏng để tính tốn thời gian hồn thành dự án • Dùng kỹ thuật mơ phỏng Monte Carlo • Gán phân phối xác suất cho thời gian hồn thành mỗi cơng việc • Dùng sơ đờ PERT để xác định đường găng và thời gian hồn thành dự án • 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Hoạch định tiến độ dựa trên thời gian – Thay đổi thời gian thực... … 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Lập kế hoạch tiến đợ: – Dự kiến thời gian hồn thành cho mỗi cơng việc: • Dựa vào kinh nghiệm/Delphi • Dùng phân phối tam giác để ước lượng thời gian – Thời gian hồn thành sớm nhất (T1) – Thời gian hồn thành trễ nhất (T2) – Thời gian khả dĩ hồn thành cơng việc (T3) Thời gian hồn thành trung bình = (T1+T2+4T3)/6 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án – Xác định. .. các cơng việc Thêm thời gian đệm vào cuối dự án (Project Buffer) Thêm thời gian đệm khởi đầu (Feeding Buffer) cho các cơng việc sử dụng nguồn lực giới hạn khi các cơng việc này được đứng trước bởi một cơng việc khơng thuộc đường găng 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Ba cơng việc khơng song song nhau Ba cơng việc song song nhau 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Lập tiến đợ theo chuỗi giới hạn ... hoạt động và mối quan hệ giữa các hoạt động – Kiểm tra nguồn lực để đảm bảo cân bằng nguồn lực và thời gian hồn tất các hoạt động – Xác định các mốc quan trọng của dự án – Xác định đường găng và thời gian hồn tất dự án – Xác định các hoạt động quan trọng và rủi ro – Xác định sự cân đối giữa thời gian và chi phí – Cơng cụ: Biểu đờ thanh ngang (sơ đờ Gantt), CPM, PERT 3 Hoạch định & lập tiến. .. việc xác định thời gian sớm nhất hồn thành một dự án • Là đường có tổng thời gian dài nhất so với các đường khác trong sơ đồ mạng lưới và có thời gian dự trữ giữa các cơng việc là nhỏ nhất 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Đường 1: ADHJ Độ dài thời gian = 1+4+6+3 = 14 ngày Đường 2: BEHJ Độ dài thời gian = 2+5+6+3 = 16 ngày ß Đường găng Đường 2: BFJ Độ dài thời gian = 2+4+3 = 9 ngày Đường 2: CGIJ Độ dài... tiến đợ dự án Sơ đờ cấu trúc phân việc – dạng PDM (Precedence-Diagram-Method) 3 Hoạch định & lập tiến đợ dự án Xác định các nguồn tài ngun – Xác định nhu cầu nhân lực, máy, thiết bị, cơng cụ, ngun vật liệu/vật tư…cho từng cơng việc – Dùng phương pháp brainstorming hay Delphi để xác định các nguồn tài ngun cho từng cơng việc – Tính sẳn sàng của các nguồn tài ngun theo tiến độ của dự án – Các nguồn . độ dự án Nộidung dự án Nộidung dự án Module 2 Module 2 Module 3 Module 3 A A B B Caáp1 Caáp2 Caáp3 C C D D E E F F Cấutrúcphânviệc dạngsơđồ khối Module 1 3. Hoạch định& lậptiến độ. ánxâydựngweb site quảnlý quanhệ khách hàng 1. 1 Xâydựng mụctiêunộidung dự án 1.2 Xâydựng độidự án 1 .3 Xác định cácbên có liênquan 1.4 …. 2. Phân tích cácyêucầu 2.1 Tậphợpyêucầucủacácbên có liênquan 2.2. đượcghitrên m it n(Activity-on-Arrow) Ghichú: Thờigianchomỗicôngviệc đượcghitrênmỗim it n. 3. Hoạch định& lậptiến độ dự án Sơđồ cấutrúcphânviệc–dạngPDM (Precedence-Diagram-Method) 3. Hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án, Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án

Từ khóa liên quan