Một số biện pháp phát triển hoạt độn cho thuê tài chính của địa bàn tp Hcm.doc

16 554 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Một số biện pháp phát triển hoạt độn cho thuê tài chính của địa bàn tp Hcm Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc AnhSinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm54Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh3.1. Định hướng phát triển ngành CTTC đến năm 2010:3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010:Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt tốc độ tăng trưởng của TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước (năm 2006 đạt 12,2%).Với mục tiêu phát triển kinh tế năm 2007-2010 là phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đồng thời tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế, đưa đất nước vượt nhanh ra khỏi tình trạng kém phát triển, thu nhập thấp, phát triển mạnh nguồn lực con người, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao một bước về chất trình độ công nghệ trong nền kinh tế quốc dân, chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới và tạo ra bước phát triển trên con đường công nghiệp hóa rút ngắn theo hướng hiện đại.3.1.2. Định hướng phát triển ngành CTTC đến năm 2010Hoạt động CTTC trong thời gian qua đã đạt được một số thành tựu. Tuy vậy, để có thể tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động của ngành này cho tương xứng với tiềm năng thì cần phải hoạch định một chiến lược đúng đắn đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Trên cơ sở đó Nhà nước, các cơ quan ban ngành liên quan và chính bản thân các công ty CTTC sẽ đưa ra những giải pháp thích hợp để từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập, tồn tại hiện có và xây dựng được một kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.Hoạt động CTTC nằm trong những hoạt động của ngành tài chính – ngân hàng. Để đề ra định hướng phát triển ngành CTTC ta phải xem xét định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng từ năm 2007-2010.Định hướng hoạt động ngành Ngân hàng năm 2007 - 2010:Trên cơ sở mục tiêu kinh tế vĩ mô, định hướng đổi mới điều hành chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các phân tích, dự báo kinh tế - tiền tệ quốc tế và trong nước, NHNN định hướng hoạt động Ngành Ngân hàng năm 2007-2010 là:- Đẩy mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động ngân hàng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thông thoáng, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các TCTD và phù hợp với các cam kết và chuẩn mực quốc tế. Xây dựng 2 Luật Ngân hàng Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm55Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anhmới tạo cơ sở phápcho mô hình NHTW hiện đại và phát triển hệ thống TCTD trong giai đoạn mới- Đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ trên cơ sở điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, kết hợp các mục tiêu tiền tệ ngắn hạn với trung hạn để tránh các tác động có độ trễ đến lạm phát, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền tệ.- Đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu vốn của nền kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững của các TCTD.- Triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.- Đẩy nhanh việc cơ cấu lại hệ thống NHTM. Tập trung triển khai các công việc nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng.Định hướng hoạt động CTTC từ năm 2007 – 2010:Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hoạt động tài chính – ngân hàng như vậy, do đó ngành CTTC cần phải có những định hướng phát triển cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu chung của cả nước, của ngành tài chính – ngân hàng đến năm 2010 như sau:- Một là: hoàn thiện môi trường pháp lý về CTTC, trên cơ sở đó hình thành và phát triển đồng bộ thị trường CTTC.- Hai là: Tăng lượng vốn cho các công ty CTTC trên cơ sở phát triển mạnh các kênh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu (lên 10%- 13,5%), đồng thời một số công ty CTTC nên hướng đến mục tiêu cổ phần hóa để có thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán tại Việt Nam rất phát triển như hiện nay.- Ba là: Phấn đấu đến năm 2010, mạng lưới hoạt động CTTC được mở rộng đến khắp các địa phương trong những ngành có triển vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật hoặc khó tiếp cận các nguồn tài trợ vốn khác như: nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy hải sản, ngành dệt may, ngành gỗ để đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu thuê tài chính.Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm56Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh- Bốn là: mở rộng đối tượng thuê đến mọi chủ thể có nhu cầu trang bị, đối mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh bằng hình thức CTTC, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất, lắp ráp và chế tạo máy móc thiết bị. Trên cơ sở đó, vẫn tiếp tục tập trung vào các DNNVV tăng số lượng các DNNVV có quan hệ CTTC lên 17-20% vào năm 2010, tăng mức dư nợ cho thuê lên 7-7,5% trong tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn. 3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010:3.2.1. Về phía chính phủ và các cơ quan ban ngành:Hiện nay, hoạt động CTTC chỉ dựa trên Nghị định 64/CP, Nghị định 16/CP, Nghị định 65/CP chưa được đưa vào luật như các nước trên thế giới nên mọi hoạt động đều chưa có nền tảng vững chắc. Thực tế hoạt động CTTC trong mấy năm qua đã cho thấy còn nhiều bất cập về mội trường pháp lý cần phải tiếp tục giải quyết.Hoạt động CTTC liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: ngân hàng, xuất nhập khẩu, dân sự, thương mại, tài chính,…Các đạo luật này chưa đưa ra được đầy đủ và đồng bộ các quy định về hoạt động CTTC. Trong đó luật hợp đồng và luật liên quan đến quyền sở hữu, luật thuế, luật khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài ảnh hưởng lớn đến hoạt động CTTC. Quá trình xây dựng luật dùng để điều chỉnh hoạt động CTTC phải được thực hiện trên cơ sở tiếp thu, kinh nghiệm của các nước có ngành CTTC phát triển đồng thời phải dựa trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua. Việc nhanh chóng hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động CTTC sẽ giúp cho hoạt động CTTC sẽ giúp cho hoạt động CTTC diễn ra thuận lợi và hiệu quả, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.Trong khi chưa xây dựng được một đạo luật riêng cho hoạt động CTTC thì Nhà nước cần thiết phải bổ sung chỉnh sửa Nghị định 16, nghị định 65.3.2.1.1.Qui định thêm đối tượng tham gia hoạt động CTTC:Hiện nay theo qui định của nghị định 16 chỉ có các công ty CTTC mới được kinh doanh hoạt động CTTC. Các công ty này chỉ tập trung một lĩnh vực với mức độ chuyên môn hóa cao nên có điều kiện trau dồi nghiệp vụ, kiến thức thị trường về các loại tài sản cho thuê, lựa Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm57Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anhchọn khách hàng mục tiêu nên chất lượng phục vụ ngày càng tốt. Tuy nhiên, với nguồn vốn ít ỏi, quy mô hoạt động hạn chế, nhân sự có giới hạn, mạng lưới hoạt động nhỏ hẹp nên các công ty CTTC rất khó khăn trong việc mở rộng thị phần, tìm kiếm và thuyết phục khách hàng. Học hỏi kinh nghiệm những quốc gia lân cận có điều kiện kinh tế xã hội tương tư như nước ta như: Trung Quốc, Singapore cho phép tất cả các công ty tài chính đầu tư, công ty tài chính tư vấn cũng được phép thực hiện hoạt động CTTC để góp phần làm thị trường tín dụng thuê mua hoạt động sôi nổi và nhộn nhịp, tăng tính cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển.Theo đó nếu mở rộng các đối tượng tham gia hoạt động CTTC là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo luật pháp Việt Nam được sử dụng tài sản để cho thuê theo các qui định tại Nghị định này. Nếu được như vậy thì không chỉ các doanh nghiệp chuyên doanh CTTC mới được thực hiện nghiệp vụ CTTC mà còn các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, doanh nghiệp khác họ vẫn có thể tham gia vào hoạt động CTTC nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm của chính bản thân doanh nghiệp của họ.3.2.1.2. Qui định thêm các phương thức cho thuê:Như đã trình bày thì CTTC có nhiều hình thức cho thuê, nhưng hiện tại 90% các giao dịch CTTC là thuê tài chính thuần. Hình thức cho thuê này không mấy khác biệt so với hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn của ngân hàng hay các quĩ đầu tư nên CTTC sẽ khó dành được ưu thế so với ngân hàng và các doanh nghiệp cũng sẽ nghĩ đến ngân hàng trước tiên khi có nhu cầu về vốn.Do đó, các công ty CTTC rất muốn mở rộng nhiều hình thức CTTC khác để đa dạng hóa hoạt động của mình. Tuy nhiêu họ gặp nhiều trở ngại và bất cập từ các qui định:- Hình thức mua và cho thuê lại: Thực chất nghiệp vụ này nhằm tài trợ cho các DN thoát khỏi khó khăn về tài chính vì các tài sản nhập khẩu thường có giá trị cao. Nhưng do các tài sản này thuộc diện này thường được miễn thuế nhập khẩu nên nhằm ngăn ngừa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lợi dụng ưu đãi này để trốn thuế nên nghị định 24 qui định những tài sản này nếu bán tại thị trường Việt Nam phải được Bộ Thương Mại cho phép. Trong thực tế, việc này khó được Bộ Thương Mại cho phép mà nếu được cho phép thì thủ tục rất phức tạp.Ngoài ra, việc bán tài sản cho các công ty CTTC còn làm phát sinh các khoản thuế VAT, thuế thu nhập từ việc bán tài sản nên chi phí cho việc bántái thuê trở nên khá cao và hình thức cho thuê này trở nên kém Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm58Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anhhiệu quả. Vì vậy, chính phủ nên xem xét bỏ qua các giới hạn chuyển nhượng tài sản máy móc thiết bị cũng như miễn giảm thuế thu nhập phát sinh từ việc bán tài sản để hình thức mua và cho thuê lại thực sự phát huy hiệu quả.- Hình thức cho thuê vận hành: Để phát triển hệ thống CTTC, tháng 6/2004 NHNN đã có quyết định cho phép các công ty CTTC được thực hiện cho thuê vận hành (cho thuê hoạt động). So với CTTC thì cho thuê vận hành cũng có những lợi thế nhất định: người đi thuê chỉ thuê trong thời gian ngắn do nhu cầu sử dụng thiết bị mang tính thời hạn, kết thúc hợp đồng thuê không có sự chuyển giao sở hữu tài sản từ công ty CTTC sang người thuê, người thuê không hạch toán giá trị tài sản thuê vào bảng cân đối kế toán mà chỉ hạch toán tiền thuê là chi phí. Đây là bước tháo gỡ rất hữu hiệu cho những bế tắc hiện tại của các công ty CTTC, giúp họ mau chóng xử lý các tài sản thu hồi, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà không được phép sở hữu tài sản như: các văn phòng đại diện hoặc các đơn vị có thời gian hoạt động ngắn hạn. Đây là một nghiệp vụ mà các công ty CTTC rất muốn thực hiện nhưng để thực hiện nghiệp vụ này thì phải đáp ứng những điều kiện như có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành, có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm, hoạt động kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối quý trước không dưới 5%, không vi phạm các quy định an toàn khi hoạt động, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho thuê như kho hàng, bến bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê…Vì vậy, để thực hiện nghiệp vụ này, các công ty CTTC phải được sự cho phép của NHNN.- Hình thức cho thuê hợp tác: Hình thức cho thuê này mang lại nhiều lợi ích như: vấn đề giới hạn về vốn được giải quyết nếu cho thuê các hợp đồng có giá trị lớn, cho thuê hợp tác giúp các công ty phân tán rủi ro khi cho thuê một dự án có giá trị lớn, khi thuê hợp vốn các công ty CTTC có thể tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm thẩm định và có nhiều nguồn thông tin nên ngoài việc đánh giá chính xác tính khả thi của dự án, ngoài ra còn giúp các công ty tích lũy kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Với những lợi thế như vậy nhưng đến tháng 10/2006, NHNN mới ban hành thông tư 08 hướng dẫn hoạt động cho thuê hợp vốn của các công ty CTTC. Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẩn dẫn đến hoạt động này đi vào hoạt động và phát huy tác dụng.Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm59Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh3.2.1.3. Qui định thêm về tài sản cho thuê:Theo qui định hiện nay, tài sản thuê của hoạt động CTTC là các động sản. Còn các loại bất động sản chưa được xếp vào loại tài sản CTTC. Điều này không phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay, trên thế giới loại hình CTTC phần lớn tài sản thuê là bất động sản. Còn tại Việt Nam đặc biệt là TP.HCM nơi có giá bất động sản thuộc loại cao nhất khu vực thì việc doanh nghiệp đầu tư vốn vào văn phòng, nhà xưởng là quá tốn kém và nhiều khi vượt ngoài tầm tay họ. Do đó, Chính phủ và NHNN nên mở rộng tài sản cho thuê sang cả bất động sản để đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư nơi sản xuất ổn định, lâu dài của doanh nghiệp thuộc các ngành công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn mới ra đời, hoặc loại hình kinh tế trang trại đang cần thuê lâu dài các loại bất động sản.3.2.1.4. Ưu đãi về chính sách thuế:Để tăng tính hấp dẫn của hoạt động CTTC, luật thuế cần có những qui định ưu đãi về thuế đối với những máy móc, thiết bị dung để CTTC.- Thuế GTGT: Để đảm bảo sự bình đẳng trong việc khấu trừ thuế VAT đối với tài sản cho thuê so với tài sản mua sắm bằng nguồn vốn tự có hay tín dụng ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được với các nguồn tài trợ từ các công ty CTTC thì Nhà nước cần thực hiện khấu trừ thuế cho người đi thuê như đối với người mua sắm tài sản trực tiếp hay vay tín dụng ngân hàng.- Ngoài ra, Nhà nước cần có những chính sách về thuế để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thị trường này nhằm tăng cung cho thị trường CTTC, thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua hoạt động CTTC, tăng khả năng cạnh tranh giữa các công ty CTTC với các TCTD khác. Nhà nước cũng cần có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp CTTC trong những năm đầu. Việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp một số năm đầu sẽ tạo ra sức đầu tư trong lĩnh vực này. Mặt khác, cần nới rộng những ưu đãi về thuế chuyển tiền, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài dành riêng cho hoạt động CTTC.3.2.1.5. Nhà nước nên cho phép doanh nghiệp tự chủ trong việc áp dụng phương pháp khấu hao tài sản thuê.Ở các nước phát triển, bên cho thuê thường là bên trích khấu hao tài sản thuê vì đó là tài sản của họ và họ có mức lợi nhuận cao hơn nên sẽ tiết kiệm thuế nhiều hơn. Số thuế tiết kiệm Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm60Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anhđược này sẽ được chuyển hóa một phần cho bên thuê thông qua việc giảm phí thuê, từ đó có thể làm cho phí thuê tài chính có thể thấp hơn lãi vay ngân hàng và đây là một trong những lợi ích chủ yếu của CTTC. Nhưng ở Việt Nam, qui định tài sản thuêtài sản nợ của bên thuê và bên thuê phải là người trích khấu hao. Do đó, Nhà nước hãy để bên thuê và bên cho thuê tự thỏa thuận với nhau về quyền trích khấu hao tài sản thuê để có thể tận dụng được hết ưu thế do thuê tài chính mang lại.3.2.1.6. Nhà nước nên cho phép các công ty CTTC chủ động trong việc thu hồi và xử lý tài sản thuê:Nhà nước cần có những qui định đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối của công ty CTTC đối với tài sản thuê, cũng như các qui định đồng bộ giữa NHNN và các cơ quan khác để hỗ trợ các công ty CTTC nhằm đảm bảo việc thu hồi tài sản khi bên thuê không còn khả năng hoặc không có thiện chí thanh toán tiền thuê.Việc tranh chấp giữa bên thuê và bên cho thuê chỉ nên căn cứ vào hợp đồng cho thuê giữa hai bên. Trước khi kết thúc thời hạn thuê thì tài sản vẫn thuộc bên cho thuê nên bên cho thuê phải có quyền thu hồi lại tài sản khi bên thuê không còn khả năng chi trả tiền thuê tiếp tục, tránh tình trạng việc tranh chấp và chờ tòa án giải quyết mất quá nhiều thời gian, đang thi hành án nhưng tài sản thuê đã bị hư hỏng hoặc lạc hậu về mặt công nghệ nên không tìm được người thuê mới, gây thiệt hại lớn cho bên cho thuê3.2.1.7. Nhà nước nên hỗ trợ đối với các quy định khác:Hiện nay, theo nghị định 65 thì công ty CTTC được đăng ký sở hữu tài sản cho thuê tại cơ quan có thẩm quyền nơi công ty CTTC đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc nơi bên thuê cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động. Nhưng trên thực tế thì với các tài sản thuê bắt buộc phải có đăng ký như: xe ô tô, tàu thuyền… phải đăng ký sở hữu tại nơi công ty CTTC có trụ sở và đăng ký kinh doanh trong khi khách hàng thuê lại ở các địa phương khác vì Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp chưa cho phép. Việc này dẫn đến bên thuê gặp nhiều bất tiện trong việc sử dụng tài sản thuê như: phải mang xe ra địa bàn nơi công ty CTTC đăng ký xe để khám kiểm định định kỳ, đóng các lệ phí cầu đường do lưu hành xe có biển số của địa phương khác, chuyển quyền sở hữu phải làm nhiều thủ tục rườm rà, mất thời gian…Vì vậy, Nhà nước nên ban hành các thông tư liên bộ hướng dẫn đối với các cơ quan có thẩm quyền để cho phép đăng ký những tài sản này tại địa bàn bên đi thuê.Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm61Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc AnhNgoài ra để tạo điều kiện cho hoạt động CTTC phát triển cần thiết phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định 16/CP như:- Hướng dẫn về việc lưu hành phương tiện vận tải của người đi thuê khi các phương tiện này khi lưu hành chỉ có bản sao giấy đăng ký có chứng nhận của công chứng nhà nước và xác nhận của công ty CTTC.- Hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị của các công ty CTTC3.2.2. Về phía các công ty CTTCBên cạnh các giải pháp từ phía NHNN và các cơ quan ban ngành, thì để có thể phát triển thị trường CTTC thì chính bản thân các công ty CTTC phải có các động thái tích cực để thúc đẩy sự phát triển ngành. Sau đây là một số giải pháp cho các công ty CTTC:3.2.2.1. Tăng nguồn vốn kinh doanh của các công ty CTTC:Bất kì hoạt động kinh doanh nào muốn phát triển được phải có nguồn vốn lớn. Vì vậy, để hoạt động CTTC phát triển thì cần phải có đủ nguồn vốn để đáp ứng mục tiêu này. Do đó, việc xây dựng chiến lược tạo nguồn vốn của các công ty CTTC là một việc làm rất cần thiết và cấp bách. Muốn tạo ra đủ nguồn vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh cũng như chí phí lãi suất đầu vào của nguồn vốn hợp lý thì các công ty CTTC phải đa dạng hóa các hình thức và các kênh huy động vốn. Nguồn vốn kinh doanh của các công ty CTTC bao gồm vốn tự có và vốn huy động. Đối với vốn tự có:Do vốn tự có của các công ty CTTC nhỏ nên khả năng tài trợ cho một khách hàng bị hạn chế. Vì vậy, các công ty CTTC nên mạnh dạn tăng thêm vốn tự có bằng nguồn tái đầu tư và nguồn đầu tư thêm của các cổ đông, dù chưa có được bước nhảy vọt như các NHTM cổ phần thì cũng phải tương đương với mức tăng trưởng quy mô hoạt động hàng năm của mỗi công ty. Đối với vốn huy động:Các công ty CTTC có thể tăng nguồn vốn huy động thông qua việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn:Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm62Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh- Đối với nguồn vốn huy động từ tiền gửi dài hạn: đây là một nguồn vốn vô cùng quan trọng với chi phí thấp hơn đi vay, thời gian lại linh hoạt hơn và đây cũng là đầu vào ổn định giúp cho các công ty CTTC đẩy mạnh đầu ra. Tuy hình thức huy động vốn chưa phát huy được hiệu quả vì khách hàng chỉ quen với việc gửi tiền qua các ngân hàng, nhưng trong tương lai, nếu các công ty CTTC cần làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh của mình thì mới tạo được niềm tin nơi dân chúng và thu hút được nguồn vốn này.- Đối với nguồn vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu: Nghiệp vụ này mới chỉ được VILC huy động. Nếu kết hợp với thị trường chứng khoán đang phát triển như hiện nay thì các công ty CTTC sẽ có khả năng huy động được vốn nhàn rỗi trong dân chúng cũng như các nguồn đầu tư gián tiếp bên ngoài.- Các công ty CTTC có thể huy động vốn vay từ NHTM và các TCTD, tài chính khác trong và ngoài nước. Mới đây, NHNN đã cho thí điểm (từ tháng 4 đến tháng 8/2006) về việc các công ty CTTC sẽ được phép thực hiện chuyển nhượng (bán) các quyền lợi ở một số khoản cho nhà đầu tư, huy động vốn với các kỳ hạn tương ứng. Trong tương lai NHNN sẽ ban hành “Quy chế về bán các khoản phải thu từ hợp đồng CTTC”, cơ chế này sẽ tạo cho các công ty CTTC một kênh huy động vốn mới.- Ngoài ra, các công ty CTTC có thể huy động vốn từ việc trả chậm trong việc mua máy móc, thiết bị từ nhà cung ứng. Trong quá trình hội nhập sẽ có thêm nhiều nhà cung cấp thiết bị máy móc theo hình thức trả chậm, nhất là cho các công ty CTTC vốn có sự đảm bảo hơn về tài chính so với mua bán trực tiếp với khách hàng sử dụng. Do đó, các công ty CTTC phải có chiến lược kinh doanh hợp lý, sổ sách tài chính rõ ràng, đối tượng khách hàng phù hợp để thuyết phục nhà cung cấp.3.2.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh cần sát thực tế và thực sự khoa học:Các công ty CTTC cần phải xây dựng ngay chiến lược kinh doanh của mình với các bước đi phù hợp với chiến lược đổi mới công nghệ của Chính phủ và chiến lược kinh doanh của NHTM. Muốn vậy, các công ty CTTC phải xác định được nhu cầu tài trợ về máy móc, thiết bị trên từng phân đoạn thị trường của khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng tức là phải tìm hiểu, nghiên cứu để xác định được thị trường CTTC.Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm63[...]... thúc đẩy hoạt động CTTC. Có lẽ do mới thành lập thời gian chưa lâu nên trong thời gian qua Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam hoạt động chưa có hiệu quả, vẫn chưa có website riêng của Hiệp hội cho người dân tìm hiểu, chưa có tổ chức các hoạt động tuyên truyền về CTTC đến công chúng. Để hoạt động CTTC có thể phát triển, trong thời gian tới Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam cần hoạt động có... hoạt động của hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng.Định hướng hoạt động CTTC từ năm 2007 – 2010:Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hoạt động tài chính – ngân hàng như vậy, do đó ngành CTTC cần phải có những định hướng phát triển cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu chung của cả nước, của ngành tài chính – ngân hàng đến năm 2010 như sau:- Một là: hồn thiện mơi trường pháp. .. nghiệp vụ, kiến thức thị trường về các loại tài sản cho thuê, lựa Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm57 Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh3.2.1.3. Qui định thêm về tài sản cho thuê: Theo qui định hiện nay, tài sản thuê của hoạt động CTTC là các động sản. Còn các loại bất động sản chưa được xếp vào loại tài sản CTTC. Điều này không phù hợp với...Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh3.2.3.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội cho thuê tài chính: Sau một thời gian dài chờ đợi thì đến tháng 10/2006 thì Hiệp hội cho th tài chính Việt Nam đã ra đời. Với vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các công ty CTTC, làm cầu nối giữa... cho thuê lên 7-7,5% trong tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn. 3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010:3.2.1. Về phía chính phủ và các cơ quan ban ngành:Hiện nay, hoạt động CTTC chỉ dựa trên Nghị định 64/CP, Nghị định 16/CP, Nghị định 65/CP chưa được đưa vào luật như các nước trên thế giới nên mọi hoạt động đều chưa có nền tảng vững chắc. Thực tế hoạt động... Nhưng ở Việt Nam, qui định tài sản thuêtài sản nợ của bên thuê và bên thuê phải là người trích khấu hao. Do đó, Nhà nước hãy để bên thuê và bên cho thuê tự thỏa thuận với nhau về quyền trích khấu hao tài sản thuê để có thể tận dụng được hết ưu thế do thuê tài chính mang lại.3.2.1.6. Nhà nước nên cho phép các công ty CTTC chủ động trong việc thu hồi và xử lý tài sản thuê: Nhà nước cần có những... quyền để cho phép đăng ký những tài sản này tại địa bàn bên đi thuê. Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm61 Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anhmới tạo cơ sở phápcho mơ hình NHTW hiện đại và phát triển hệ thống TCTD trong giai đoạn mới- Đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ trên cơ sở điều hành các công cụ chính sách... ngành nhằm phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010:Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm68 Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động CTTC đến năm 2010GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh- Đối với nguồn vốn huy động từ tiền gửi dài hạn: đây là một nguồn vốn vô cùng quan trọng với chi phí thấp hơn đi vay, thời gian lại linh hoạt hơn và đây cũng là đầu vào ổn định giúp cho các công ty... hưởng lớn đến hoạt động CTTC. Quá trình xây dựng luật dùng để điều chỉnh hoạt động CTTC phải được thực hiện trên cơ sở tiếp thu, kinh nghiệm của các nước có ngành CTTC phát triển đồng thời phải dựa trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua. Việc nhanh chóng hồn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động CTTC sẽ giúp cho hoạt động CTTC sẽ giúp cho hoạt động CTTC... hoạt động CTTC được mở rộng đến khắp các địa phương trong những ngành có triển vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật hoặc khó tiếp cận các nguồn tài trợ vốn khác như: nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy hải sản, ngành dệt may, ngành gỗ để đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu thuê tài chính. Sinh viên thực hiện: Lê Quỳnh Trâm56 Chương 3: Một số giải pháp phát triển họat động . tăng mức dư nợ cho thuê lên 7-7,5% trong tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn. 3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP. HCM đến năm. hữu hiệu cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội .Hoạt động CTTC nằm trong những hoạt động của ngành tài chính – ngân hàng. Để đề ra định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển hoạt độn cho thuê tài chính của địa bàn tp Hcm.doc, Một số biện pháp phát triển hoạt độn cho thuê tài chính của địa bàn tp Hcm.doc, Một số biện pháp phát triển hoạt độn cho thuê tài chính của địa bàn tp Hcm.doc, Định hướng phát triển ngành CTTC đến năm 2010, Qui định thêm các phương thức cho thuê:, Qui định thêm về tài sản cho thuê: Ưu đãi về chính sách thuế:, Tăng nguồn vốn kinh doanh của các công ty CTTC:, Xây dựng chiến lược kinh doanh cần sát thực tế và thực sự khoa học: Đa dạng hóa các hình thức CTTC và tài sản CTTC:, Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp Hồn thiện tổ chức của cơng ty CTTC: