Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

48 521 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 22:53

Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu cơng nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài. Dưới tác động của đổi mới, cơng nghiệp hố- hiện đại hố đang là một q trình phát triển tất yếu của hầu hết các quốc gia hiện nay. Cơng nghiệp hố - hiện đại hố nó làm thay đổi và tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống trong xã hội cũng như cơ may cuộc đời của mỗi cá nhân, mỗi nhóm thu nhập mà trong đó chỉ báo quan trọng nhất đó chính là thu nhập.Vấn đề thu nhập hiện nay đang là vấn đề được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm. Đặc biệt ở những nước đang phát triển thì việc nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống đang là mục tiêu phấn đấu được đặt lên hàng đầu. Trong văn kiện Đại hội Đảng Tồn quốc lần thứ X đã vạch ra nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là “ Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả về tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hố và tinh thần của nhân dân. Tạo được nền tảng để đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước cơng nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định chính trị, an tồn xã hội. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”[1] thì vấn đề về thu nhập, nâng cao mức sống trở thành nội dung và mục tiêu chính của q trình cơng nghiệp hố - hiện đại hố Xã Ái Quốc là một xã đồng bằng nằm ở phía đơng nam huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Ái Quốc có diện tích đất tự nhiên là 818,9 hecta trong đó đất dành cho sản xuất nơng nghiệp là 450 hecta, đất canh tác dành cho khu cơng nghiệp là 133,1 hecta. Trên địa bàn xã có một khu cơng nghiệp Nam Sách và một cụm cơng nghiệp Ba Hàng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngồi địa phương. Đây cũng là nơi có quốc lộ 5 tuyến Hà Nội - Hải THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1 Phòng đi qua và quốc lộ 183 đi Quảng Ninh. Địa bàn xã nằm giữa tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phía đơng bắc của xã giáp xã Lai Vu huyện Kim Thành, phía tây giáp xã Quyết Thắng huyện Thanh Hà, phía nam giáp thành phố Hải Dương và phía bắc giáp xã Đồng Lạc huyện Nam Sách. Tổng dân số của xã là 8585 nhân khẩu với gần 2235 hộ gia đình được chia làm 10 thơn. Có 2200 nhân khẩu giành ruộng sản xuất nơng nghiệp cho khu cơng nghiệp tập trung vào 5 thơn là Vũ Xá, Vũ Thượng, Tiền Trung, Độc Lập và Tiến Đạt. Tình hình đó có tác động rất lớn đến thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc có thể được xem như ví dụ điển hình về thu nhập của những khu vực trước đây chỉ làm nơng nghiệp ( thuần nơng) nay trong điều kiện chịu tác động của cơng nghiệp hố - hiện đại hố nên ít nhiều gây nên sự biến đổi về thu nhập của các hộ gia đình. Quan tâm, chú ý tới vấn đề thu nhập của người dân nơi đây nên chúng tơi đã chọn đề tài nghiên cứu này để có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về vấn đề thu nhập của các hộ gia đình cũng như tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự thay đổi về nguồn thu nhập ấy. Từ kết quả nghiên cứu chúng tơi đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập ở địa phương này cũng như giải quyết các khía cạnh xã hội nảy sinh do thu nhập mang lại. 2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 2.1. Ý nghĩa khoa học. Nghiên cứu về thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc sẽ làm sáng tỏ vấn đề về nghề nghiệp, độ tuổi, số người sống chung… ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của các hộ gia đình nơi đây. Tìm hiểu thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc cho chúng ta thấy rõ hơn về ý nghĩa của đường lối đổi mới trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây là hồn tồn đúng đắn. Được thể hiện qua các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, cơng bằng xã hội… 2.2 Ý nghĩa thực tiễn. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 Nghiên cứu sẽ cho chúng ta thấy được thực trạng về thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc trong điều kiện mới, nó đã phản ánh được phần nào đời sống vật chất của các hộ gia đình. Từ đó, chúng tôi phác hoạ được thực trạng về thu nhập và những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của các hộ gia đình ấy. Trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra một số đề xuất có thể được xem như là giải pháp tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương có cơ sở để đưa ra những chính sách thích hợp nhằm từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình ở xã Ái Quốc nói riêng và các hộ gia đình trên cả nước nói chung. 3. Mục tiêu nghiên cứu. Từ những vấn đề đã nêu trên, do đây là một đề tài lớn nên trong phạm vi của một bài báo cáo thực tập, chúng tôi chỉ nhằm nghiên cứu những vấn đề sau. Tìm hiểu thực trạng về thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. - Chỉ ra một số yếu tố làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ gia đình. Trên cơ sở phân tích chúng tôi đưa ra những khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. 4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu, mẫu nghiên cứu. 4.1. Đối tượng nghiên cứu. Thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. 4.2. Khách thể nghiên cứu. Các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. 4.3. Phạm vi nghiên cứu. Điều tra xã hội của chúng tôi được tiến hành trên địa bàn của 6 thôn của xã Ái Quốc được thực hiện vào tháng 5/2007. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn mẫu. Được xử lý qua phần mềm SPSS. - Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân. Được thực hiện với những người có hiểu biết về vấn đề thu nhập của gia đình đang sống và làm việc tại xã Ái Quốc. THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 3 - Phng phỏp phõn tớch ti liu. Trong quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu ny chỳng tụi ó c v phõn tớch nhng ti liu cú liờn quan nhm thu thp nhng thụng tin tr giỳp cho ti nghiờn cu. ng thi chỳng tụi cng rt quan tõm ti nhng bỏo cỏo ca a phng, nhng sỏch bỏo, nhng tp chớ cựng cỏc s liu ó c cụng b b sung nhng thụng tin m cỏc phng phỏp khỏc cũn thiu. 6. Gi thuyt nghiờn cu v khung lý thuyt. 6.1. Gi thuyt nghiờn cu. Trong gii hn ca mt bi bỏo cỏo thc tp chỳng tụi a ra mt s gi thuyt sau õy: Thu nhp ca h gia ỡnh c to nờn t ngun thu v lng thu Yu t ngh nghip, tui, nh hng trc tip ti thu nhp ca cỏc h gia ỡnh xó i Quc. 6.2. Khung lý thuyt. Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ Thu nhp ca h gia ỡnh Ngun thu Lng thu Yờỳ t nh hng THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 4 * Mụ t khung lý thuyt: Di tỏc ng ca quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, thu nhp ca h gia ỡnh c hỡnh thnh nờn t hai ngun chớnh ú l ngun thu v lng thu. ng thi cỏc yu t nh hng nh ngh nghip, tui ó tỏc ng trc tip n ngun thu v lng thu ca cỏc h gia ỡnh y. õy, tt c cỏc yu t u cú mi liờn h, tỏc ng ln nhau vỡ th cú th thy cỏc yu t nh hng li chu s tỏc ng trc tip ca quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 5 PHN NI DUNG CHNH CHNG I : C S Lí LUN V THC TIN CA TI 1. C s lý lun v thc tin ca ti. 1.1. C s lý lun. Nghiờn cu ny c thc hin trờn c s cỏc nguyờn tc ca ch ngha duy vt bin chng v ch ngha duy vt lch s luụn xem xột s vt hin tng trong mt quỏ trỡnh phỏt trin v nhng mi liờn h ph bin. ỏp dng quan im ny chỳng tụi phõn tớch cỏc yu t nh hng n thu nhp ca cỏc h gia ỡnh xó i Quc. i sõu lý gii v thu nhp ca cỏc h gia ỡnh nh l kt qu tỏc ng ca nhiu yu t trong ú cú cỏc nhúm yu t chớnh l ngun thu, lng thu v cỏc yu t tỏc ng khỏc nh ngh nghip, tui, s ngi sng chung qua x lý tng quan. 1.2. Lý thuyt ỏp dng. 1.2.1. Lý thuyt v s bin i xó hi. Mi xó hi u khụng ngng bin i. S n nh ca xó hi ch l s n nh ca b ngoi, cũn thc t nú khụng ngng thay i bờn trong bn thõn nú. V s bin i ú trong xó hi hin i ang ngy cng rừ hn, nhanh hn, iu ny lm cho ta nhn thy s bin i khụng cũn l iu mi m. Cú nhiu cỏch quan nim v s bin i xó hi. Cỏch hiu rng nht, ú l mt s thay i so sỏnh vi mt tỡnh trng xó hi hoc mt np sng cú trc. Trong mt phm vi hp hn, ngi ta cho rng s bin i xó hi c cp n s bin i v cu trỳc ca xó hi (hay t chc xó hi no ú) m s bin i ny nh hng sõu sc n phn ln cỏc thnh viờn ca mt xó hi. August Comte- ngi a ra thut ng xó hi hc ó tin tng rng khi cỏc nh xó hi hc xỏc nh nhng ngun gc ca s bin i xó hi thỡ h cú th giỳp chng trỡnh cho mt xó hi tng lai tt hn. A.Comte tuyờn b rng, bin i xó hi l : chc chn s xy ra- nú theo mt con ng phỏt trin- v nhng tin b tt nhiờn hng ti mt xó hi tt hn [2]. Bin i xó hi l nhng thay i din ra trong khuụn mu t chc xó hi, cu trỳc, thit ch, i sng xó hi: bin i xó hi bao trựm mt lot hin tng THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 6 rt a dng, t nhng bin i trờn quy mụ ln ti quy mụ nh, t ngn hn cho n di hn, t cp ton cu ti cp gia ỡnh. Bin i cú th khi xng t phớa Chớnh ph thụng qua hot ng lp phỏp, hnh phỏp; t phớa cụng dõn khi h t chc li thnh cỏc phong tro xó hi, t vic truyn bỏ vn húa, t tng hay do cỏc h qu khụng cú ch nh ca khoa hc cụng ngh. Bin i xó hi cũn do yu t mụi trng hay do nhng chuyn dch trong c cu kinh t [3]. Vn dng lý thuyt v bin i xó hi gii thớch s bin i v xó hi nú din ra bao trựm mt lot nhng hin tng; nú tỏc ng, bin i n hu ht cỏc lnh vc trong xó hi m iu chỳng ta c bit quan tõm trong bi bỏo cỏo ny ú l nhng s chuyn dch trong c cu kinh t. iu ny cú ngha l t s bin i xó hi lm chuyn dch trong c cu kinh t v ng nhiờn l thu nhp ca gia ỡnh s khụng trỏnh khi s thay i ang din ra trong bi cnh kinh t - xó hi ny. Trờn c s lý lun ca cỏc lý thuyt bin i xó hi, chỳng tụi xem xột thờm lý thuyt v phõn tng xó hi gii thớch thờm cho s thay i v thu nhp ca cỏc h gia ỡnh. 1.2.2. Lý thuyt phõn tng xó hi. hiu khỏi nim phõn tng xó hi cn nghiờn cu khỏi nim tng xó hi. Tng xó hi theo ngha rng nht l nhúm nhng ngi cú nhng v trớ xó hi tng i ngang bng nhau. Max Weber l ngi u tiờn cp n khỏi nim phõn tng xó hi. ễng a ra 3 tiờu chun c bn phõn tng: a v kinh t (ti sn), a v chớnh tr (quyn lc), v a v xó hi (uy tớn). Chỳng tn ti c lp vi nhau, song cú quan h mt thit vi nhau. Theo T. Parsons phõn tng xó hi l s sp xp cỏc cỏ nhõn vo trong mt h thng xó hi trờn c s s phõn chia cỏc ngch bc v nhng mc tiờu v giỏ tr [4]. Theo quan im ca Karl Marx trong Tuyờn ngụn cng sn núi vi chỳng ta rng mi lch s u l lch s ca u tranh giai cp thỡ lỳc ú ụng cho THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 7 rng mi xung t v thay i trong xó hi cui cựng u cú th c truy nguyờn n s xung t giai cp, trờn c s cỏc quyn li giai cp i lp ny sinh t s búc lt. Thờm vo ú nhng quan h kinh t c bn nho nn mi khớa cnh cỏc cu trỳc xó hi [5]. Vi Marx, c s ca s phõn chia giai cp v s phõn tng xó hi theo giai cp l trỡnh sn xut cũn thp. Quy lut phõn cụng lao ng quy nh s phõn chia xó hi thnh cỏc giai cp. ễng ch ra rng ch t hu t nhõn v t liu sn xut sinh ra cu trỳc xó hi phõn tng. Cũn vi Max Weber thỡ mi xó hi, v mt lch s, u c nht v phc tp. Weber khụng coi mi cu trỳc xó hi bt bỡnh ng nh mt xó hi cú giai cp, ng cp Weber nhn mnh rng: quyn lc kinh t cú th kt qu t s s hu quyn lc da trờn cỏc nn tng khỏc. a v xó hi hay uy tớn cú th xut phỏt t quyn lc kinh t, nhng õy khụng phi l trng hp tt yu. Weber chc chn phi nhỡn ch ngha t bn nh mt xó hi giai cp mi. Nhng quan h kinh t hỡnh thnh c s ca bt bỡnh ng. Weber nhn mnh tm quan trng th trng nh l c s kinh t cho giai cp hn ti sn[6]. õy, ỏp dng lý thuyt vo xem xột t s thay i trong thu nhp s dn n nhng bin i no v xó hi. 2. Cỏc khỏi nim cụng c - Mc sng: l khỏi nim ch mc tho món cỏc nhu cu vt cht v tinh thn.Mc sng c th hin khi lng cỏc dch v vt phm k t loi thit yu nht v n, , mc, i li, bo v sc kho cho ti nhng nhu cu cao nht liờn quan ti vic tho món cỏc ũi hi v tinh thn, o c, thm m.[7] Khỏi nim mc sng rng hn khỏi nim thu nhp, nú cũn bao gm c vn hoỏ v sinh hot , hnh vi tiờu dựng, vic s dng qu thi gian nhn ri. - Thu nhp: l vic nhn c tin bc, ca ci vt cht t mt hot ng no ú hay cũn cú cỏc khon thu nhp trong mt khong thi gian nht nh thng tớnh theo thỏng, nm[8] THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 8 - H theo nh ngha ca Liờn Hp Quc: H l nhng ngi cựng chung sng di mt mỏi nh, cựng n chung v cựng cú mt ngõn qu. Vy h gia ỡnh õy c s dng theo: + Gia ỡnh: l mt nhúm xó hi gm 2 hay nhiu ngi gn bú vi nhau bng quan h hụn nhõn, quan h huyt thng ( hoc quan h nhn con nuụi) va nhm ỏp ng nhu cu riờng t ca h, va nhm cung cp nhu cu ca xó hi v c th xỏc ln tinh thn. Hin nay cú rt nhiu cỏch nh ngha, nhiu tiờu chun khỏc nhau v h nghốo, h trung bỡnh, h giu. Nhng ch tiờu quan trng nht cho vic ỏnh giỏ l thu nhp v ch tiờu ca cỏc h gia ỡnh. 3. Tng quan v a bn nghiờn cu v võn nghiờn cu 3.1. Tng quan v a bn nghiờn cu. Hi Dng l mt tnh nm vựng ng bng Bc b, tip giỏp vi 6 tnh, thnh ph l: Hi Phũng, Qung Ninh, Bc Ninh, Bc Giang, Thỏi Bỡnh, Hng Yờn. Vi din tớch l 1661,2 km 2 v dõn s (nm 1999) l 1649779 ngi. Hi Dng cú 11 huyn v mt thnh ph Hi Dng - Trung tõm kinh t, chớnh tr, vn húa, khoa hc k thut ca tnh. L mt tnh cú h thng giao thụng ng thy, ng b, ng st phõn b hp lý: trờn a bn cú nhiu trc giao thụng quc gia quan trng nh ng quc l 5, 18, 183. L tnh nm gia vựng kinh t trng im Bc B, Hi Dng s cú c hi tham gia v phõn cụng lao ng trờn phm vi ton vựng v xut khu. 3.1.1. Xó i Quc. L mt xó ca huyn Nam Sỏch vi din tớch l 818,9 ha trong ú t sn xut nụng nghip l 450 ha, t canh tỏc dnh cho khu cụng nghip l 133,1 ha; 8585 nhõn khu. Xó cú 36 cụng ty, doanh nghip trong v ngoi nc úng trờn a bn. H thng giao thụng i li thun tin, c s h tng ó c tnh u t tng bc hon chnh, h thng chớnh tr thng xuyờn c cng c, kin ton, m bo s lónh o ch o thc hin cỏc nhim v chớnh tr ca a phng. C cu kinh t c chuyn dch ỳng hng: dch v, cụng nghip, tiu th cụng nghip, nụng nghip. Sn xut nụng nghip ang dn dn b thu hp, THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 9 nhõn dõn ó v ang chuyn sang lm dch v. Quy mụ sn xut kinh doanh phỏt trin mnh m c v s lng v cht lng. Thu ngõn sỏch nm tng giỏ tr ngnh tiu th cụng nghip v xõy dng trong nm 2006 thu c 16 t ng, tng 2% so vi k hoch tng 14,3% so vi cựng k nm trc. Ngun thu t dch v l 19,9 t ng tng 4,8% so vi k hoch tng so vi nm 2001 l 21,4%. Sn xut bỡnh quõn nng sut lỳa t 127 t/ha. Lng thc bỡnh quõn u ngi l 495kg/ngi/nm. Giỏo dc, cỏc trng duy trỡ s s 100%. Xó cú 4 trng hc mm non, cp I, cp II , cp III u cú phũng hc kiờn c cao tng; riờng trng cp I v cp II ó t danh hiu chun Quc gia v giỏo dc giai on 2000 - 2006 m bo dy v hc tt cho con em a phng. V vn húa th thao, xó ó thc hin tt ch xó hi húa cỏc khu dõn c, thỳc y phong tro vn húa, vn ngh, th dc th thao, phong tro ton dõn xõy dng i sng vn húa - gia ỡnh vn húa - lng vn húa. Hin xó cú 3/10 thụn t danh hiu lng vn húa. Xó thc hin tt cụng tỏc KHHG, h thp t l sinh v sinh con th ba. Nm 2006 ch cũn 0,8% h gia ỡnh sinh con th ba, hng nm u hon thnh ch tiờu cp trờn giao. Mc dự cũn nhiu khú khn nhng t khi cụng nghip phỏt trin, lao ng ni khỏc n c trỳ ụng kộo theo nhiu vn xó hi ny sinh: an ninh trt t phc tp hn, t nn xó hi gia tng, mụi trng v sinh ụ nhim, qu t b hn chSong chớnh quyn v nhõn dõn xó vn m bo tng cng cụng tỏc an ninh trt t, gii quyt tt cỏc v vic ỳng k cng, ỳng phỏp lut, thc hin tt quy ch dõn ch c s, y mnh phỏt trin kinh t - xó hi. 3.2. Tng quan vn nghiờn cu Tin hnh nghiờn cu v thu nhp ca cỏc h gia ỡnh l rt cn thit v cú tỏc dng rt to ln. Trong thc t nghiờn cu v thu nhp ó t nn múng cho cỏc nghiờn cu v mc sng v phõn tng xó hi. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN [...]... TUYẾN u tiên, các nghiên c u ch hư ng n t p trung xem xét vào các ngu n thu nh p chính và cơ c u chi tiêu c a các h gia ình Ti p ó, các nghiên c u mơ t n s hư ng th , ti p c n v t ch t và tinh th n c a các h gia ình th i nh ng nghiên c u v các y u t ình ã ch ra các y u t tác nghi p, trình ng nh hư ng n thu nh p c a các h gia n thu nh p c a các h gia ình như ngh h c v n… Xã h i h c tham gia nghiên c... lo i ư c t ng thu nh p c a các h gia ình 1.5 Thu nh p bình qn và di n tích bình qn c a các h gia ình xã Ái Qu c ây là y u t cu i cùng mà tơi mu n c p B i vì thu nh p bình qn góp ph n t o nên t ng thu nh p và ngư c l i, t ng thu nh p chia ra theo năm, hay theo tháng t o ra thu nh p bình qn Cho nên thu nh p bình qn và t ng thu nh p g n như ư c nh n nh là có m i quan h ph thu c l n nhau: thu THƯ VIỆN ĐIỆN... tri n kinh t c a c t nh nói chung và làm bi n i v thu nh p c a ngư i dân nói riêng 1.1 T ng thu nh p( lư ng thu) B ng 1 cung c p thơng tin v t ng thu nh p theo m c xã Ái Qu c ư c th hi n 11 c a các h gia ình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B ng 1: T ng thu nh p c các h gia ình xã Ái Qu c T ng thu nh p S lư ng Dư i 17 tri u ng 272 M c T 17 ÷ 28 tri u ng 172 thu T 28 ÷ 45 tri u ng 193 nh p Trên 45 tri u ng... do Vi n Xã h i h c ti n hành kh o sát - Th c tr ng m c s ng và nhu c u (T p chí Xã h i h c s 4 (44) 1993) - Cơ c u xã h i và s phân t ng xã h i và chính sách xã h i nơng thơn Nam B (T p chí Xã h i h c s 3 (43) 1993) Dư i góc nghiên c u chun nghành xã h i h c g n ây có 2 nghiên c u là c a Phó Văn Chi n v i gia ình thành ph Nam c a các h gia ình t tác tài lu n văn là “ Tìm hi u m c s ng c a các h nh”... c a các h gia ình xã Ái Qu c xem âu là ngh nghi p có s lư ng h gia ình tham gia nhi u nh t, âu là nh ng ngh nghi p ít ư c làm nh t THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B ng 7 Ngh nghi p chính c a các h gia ình xã Ái Qu c Ngh nghi p chính S lư ng h gia ình T l (%) Thu n nơng 150 18,3% H nh p 460 56,2% Phi nơng 205 25,1% Khơng tr l i 3 0,4% T ng 818 100% B ng s lư ng ph n ánh v ngh nghi p chính c a các h gia. .. /nămvà g p 1,6 l n s lư ng h gia ình năm trong m c thu nh p trên 17 ÷ 28 tri u ng/h /năm Và như v y là s lư ng nh ng h có thu nh p th p nh t chi m s lư ng nhi u hơn so v i t t c các nhóm h còn l i 1.2 Ngh nghi p chính óng góp vào t ng thu nh p c a xã Ái Qu c Qua 2 b ng s li u trên cho cúng ta th y ư c v t ng thu nh p c a xã Ái Qu c ư c chia theo m c thu nh p c a các h gia ình 12 nhìn vào ó chúng ta... nh p (giá th c t ) - T l h nghèo chia theo thành th , nơng thơn và vùng [9] V i tài này c a mình, tơi mu n i sâu nghiên c u v v n các h gia ình vùng ven khu cơng nghi p cũng như nh ng y u t tác ng tr c ti p thu nh p c a nh hư ng, n ngu n thu nh p c a các h gia ình y CHƯƠNG II: K T QU NGHIÊN C U 1 Th c tr ng thu nh p c a ngư i dân xã Ái Qu c Ch tính riêng t nh H i Dương s li u th ng kê c a UBND t nh... như th nào Chưa có m t thu nh p và các y u t làm nh n thu nh p c a các h gia ình vùng ven khu cơng nghi p 10 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ngồi ra, g n ây nh t T ng C c Th ng kê cũng ã ti n hành kh o sát v “M c s ng h gia ình năm 2004” bao g m nh ng n i dung ch y u ph n ánh m c s ng dân cư : c i m nhân kh u h c, trình h c v n, trình chun mơn k thu t ,thu nh p, chi tiêu, s d ng các d ch v y t , tình tr... chung trong h gia ình xã Ái Qu c S ngư i s ng chung S lư ng h gia ình T l % 1 4 0,5% 2 51 6,2% 3 127 15,5% 4 340 41,6% 5 193 23,6% 6 72 8,8% 7 23 2,8% 8 5 0,6% 9 2 0,2% 10 1 0,1% T ng 818 100% Qua b ng s li u trên ta có th th y r ng trong 818 h gia ình xã ái Qu c ư c chúng tơi kh o sát, nghiên c u m t cách ng u nhiên b ng phương pháp ch n m u nó mang tính h gia ình có y i di n cho c xã Ái Qu c thì s... tác nâng cao ư c thu nh p bình qn và ti n t i qn bình l i di n tích bình qn ang là nh ng v n 2 Các y u t ng r t m nh, c p bách và lâu dài t ra nh hư ng tr c ti p t i thu nh p c a các h gia ình xã Ái Qu c Thu nh p như ã nh nghĩa v t ch t t m t ho t trên thì: ó là vi c nhân ư c ti n b c, c a c i ng nào ó hay còn có các kho n thu nh p trong m t kho ng th i gian nh t nh tính theo tháng, năm Thu nh p ư c tính . Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu cơng nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) PHẦN MỞ ĐẦU 1 thần của các hộ gia đình. Đồng thời những nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình đã chỉ ra các yếu tố tác động đến thu nhập của các hộ gia đình như nghề nghiệp, . cứu. Thu nhập của các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. 4.2. Khách thể nghiên cứu. Các hộ gia đình ở xã Ái Quốc. 4.3. Phạm vi nghiên cứu. Điều tra xã hội của chúng tôi được tiến hành trên địa bàn của
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

Từ khóa liên quan