GOLDENLOTUS_DANH GIA TINH HINH HOAT DONG MB 2007-2009.doc

8 386 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

GOLDENLOTUS_DANH GIA TINH HINH HOAT DONG MB BÌADANH SÁCH NHÓMMỤC LỤC2. đánh giá tình hình hđộng của MB qua các năm 2008-2009 Khái quát tình hình kinh tế-xã hội 2008-2009 Bảng CĐKT-BCKQHĐKD2.1. nghiệp vụ TS nợ• Tiền gửi KH• Tiền gửi các TCTD khác• Tiền gửi NHNN và kho bạc NN• Vay các TCTD khác• Vay NHNN• Vay bằng phát hành trái phiếu, kỳ phiếuNGHIỆP VỤ TS NỢ QUA CÁC NĂM 2007-2009 Nghiệp vụ TS Nợ 2007 20008 20091 Tiền gửi khách hàng 17,784,837.0027,162,881.00 39,978,447.00 Tiền, vàng gửi không kỳ hạn 7,467,631.00 8,986,691.00 14,567,183.00 Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND 5,400,078.00 7,189,239.00 9,949,762.00 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VND 75,698.00 1,785,257.00 22,303.00 Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ 1,979,942.00 0.00 4,580,720.00 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ 11,913.00 12,195.00 14,398.00 Tiền, vàng gửi có kỳ hạn 9,640,276.00 16,266,101.00 23,170,207.00 Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND 2,159,531.00 4,833,752.00 6,878,809.00 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND 5,778,550.00 1,825,232.00 2,022,170.00 Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ 441,752.00 7,567,510.00 10,833,841.00 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ 1,260,443.00 2,039,607.00 3,435,387.00 Tiền gửi vốn chuyên dùng 15,893.00 28,613.00 197,049.00 Tiền ký quỹ 661,037.00 1,881,476.00 2,044,008.00 Tiền ký quỹ bằng VND 661,037.00 241,146.00 57,149.00 Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ 0.00 1,640,330.00 1,472,518.002 Tiền gửi và vay các TCTD khác 4,992,934.008,531,866.00 11,696,905.00 Tiền gửi không kỳ hạn 9,011.0026,663.00 1,113,102.00 Bằng VND 816.00 21,829.00 1,102,350.00 Bằng vàng và các ngoại tệ khác 8,195.00 4,834.00 10,752.00 Tiền gửi có kỳ hạn 78,024.00 8,505,203.00 9,516,869.00 Bằng VND 88,745.00 7,675,983.00 6,302,086.00 Bằng vàng và các ngoại tệ khác 89,279.00 829,220.00 3,214,783.00 Vay các TCTD khác 5,899.00 0.00 1,066,934.00 Bằng VND 31,775.00 0.00 502,000.00 Bằng vàng và các ngoại tệ khác 74,124.00 0.00 564,934.003 Vay NHNN 68,547.000.00 4,708,749.004 Vay bằng phát hành trái phiếu, kỳ phiếu 2,020,000.002,137,326.00 2,420,537.00TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG NGHIỆP VỤ TS NỢ QUA CÁC NĂM 2007-2009 Nghiệp vụ TS Nợ2007 20008 2009SốtươngđốiSốtuyệtđốiSốtươngđốiSốtuyệtđốiSốtươngđối1 Tiền gửi khách hàng 100% 9,378,044.00 153% 22,193,610.00 225% Tiền, vàng gửi không kỳ hạn 100% 1,519,060.00 120% 7,099,552.00 195% Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND 100% 1,789,161.00 133% 4,549,684.00 184% Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VND 100% 1,709,559.00 2358% -53,395.00 29% Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ 100% -1,979,942.00 0% 2,600,778.00 231% Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ 100% 282.00 102% 2,485.00 121% Tiền, vàng gửi có kỳ hạn 100% 6,625,825.00 169%13,529,931.00 240% Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND 100% 2,674,221.00 224% 4,719,278.00 319% Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND 100% -3,953,318.00 32% -3,756,380.00 35% Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ 100% 7,125,758.00 1713%10,392,089.00 2452% Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ 100% 779,164.00 162% 2,174,944.00 273% Tiền gửi vốn chuyên dùng 100% 12,720.00 180% 181,156.00 1240% Tiền ký quỹ 100% 1,220,439.00 285% 1,382,971.00 309% Tiền ký quỹ bằng VND 100% -419,891.00 36% -603,888.00 9% Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ 1,640,330.00 1,472,518.002 Tiền gửi và vay các TCTD khác 100% 3,538,932.00 171% 6,703,971.00 234% Tiền gửi không kỳ hạn 100% 17,652.00 296% 1,104,091.00 12353% Bằng VND 100% 21,013.00 2675% 1,101,534.00 135092% Bằng vàng và các ngoại tệ khác 100% -3,361.00 59% 2,557.00 131% Tiền gửi có kỳ hạn 100% 8,427,179.00 10901% 9,438,845.00 12197% Bằng VND 100% 7,587,238.00 8649% 6,213,341.00 7101% Bằng vàng và các ngoại tệ khác 100% 739,941.00 929% 3,125,504.00 3601% Vay các TCTD khác 100% -5,899.00 0% 1,061,035.00 18087% Bằng VND 100% -31,775.00 0% 470,225.00 1580% Bằng vàng và các ngoại tệ khác 100% -74,124.00 0% 490,810.00 762%3 Vay NHNN 100% -68,547.00 0% 4,640,202.00 6869%4 Vay bằng phát hành trái phiếu, kỳ phiếu 100% 117,326.00 106% 400,537.00 120%BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NGHIỆP VỤ TS NỢ QUA CÁC NĂM 2007-2009100%153%225%100%106%120%171%234%0%50%100%150%200%250%2007 2008 20091 Tiền gửi khác h hàng2 Tiền gửi và vay các TC TDkhác3 V ay bằng phát hành tráiphiếu, kỳ phiếu . BÌA DANH SÁCH NHÓMMỤC LỤC2. đánh giá tình hình hđộng của MB qua các năm 2008-2009 Khái quát tình hình kinh. Vay NHNN• Vay bằng phát hành trái phiếu, kỳ phiếuNGHIỆP VỤ TS NỢ QUA CÁC NĂM 2007-2009 Nghiệp vụ TS Nợ 2007 20008 20091 Tiền gửi khách hàng 17,784,837.0027,162,881.00
- Xem thêm -

Xem thêm: GOLDENLOTUS_DANH GIA TINH HINH HOAT DONG MB 2007-2009.doc, GOLDENLOTUS_DANH GIA TINH HINH HOAT DONG MB 2007-2009.doc