giải pháp PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK.doc

33 800 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

giải pháp PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK [...]... TẬP TỔNG HỢP VP BANKPHẦN IITÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank .2.1.1 Hoạt động huy động vốn Huy động vốn là một hoạt động được VP Bank rất chú trọng, với mục tiêu đảm bảo vốn cho vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản Có, nâng cao vị thế của VP Bank trong hệ thống ngân hàng. Do đó, trong các năm qua, các hoạt động huy động vốn từ... Vốn 23 Hoàng Thị Thu Hà- TCDN46B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VP BANKPHẦN IIIPHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK . VP Bank tiếp tục duy trì chiến lược ngân hàng bán lẻ, tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ gia đình và các cá nhân. Để xây dựng VP Bank trở thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở khu vực phía... những vấn đề đó sẽ được trình bày trong báo cáo thực tập tổng hợp này.Báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm 3 phần:Phần 1: Giới thiệu chung về VP Bank Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của VP Bank.Phần 3: Phương hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của VP Bank.PHẦN IHoàng Thị Thu Hà- TCDN46B 5 ... HỢP VP BANKGIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGỒI QUỐC DOANH (VP BANK)1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank.1.1.1 Lịch sử hình thành của VPBankVPBank là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam. • Giấy phép thành lập: Số 1535/QĐ-UB ngày 4/9/1993 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cấp ngày 4/9/1993.• Giấy phép hoạt động: ... huy động của chi nhánh thì chủ yếu là nguồn ngắn hạn, và chính kỳ hạn của nguồn huy động là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến kỳ hạn cho vay của ngân hàng. Đây khơng chỉ là vấn đề khó khăn về huy động vốn trung và dài hạn của VP Bank mà còn là vấn đề chung của các ngân hàng khác. Có thể nói VP Bank đã và đang phát triển cả về chất và lượng, với những gì VP Bank huy động được, cùng với hiệu quả của. .. huy động trên thị trường liên ngân hàng cũng được VP Bank điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn từng thời kỳ. 2.1.2 Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng vẫn ln là hoạt động chủ yếu mang lại nguồn thu lớn cho các ngân hàng. Hoạt động tín dụng của VP Bank cũng đã phát triển qua các năm, mang lại trên 50% thu nhập cho ngân hàng.Hoàng Thị Thu Hà- TCDN46B 18 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VP. .. lợi của ngân hàng, trừ phạm vi của Đại hội cổ đông. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 4 năm. Hiện nay, chủ tịch HĐQT là Ơng Phạm Hà Trung.• Ban kiểm sốt: có thẩm quyền kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng, sổ sách kế tốn và báo cáo tài chính, được thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng, báo cáo với HĐQT về kết quả hoạt. .. để chia sẻ khó khăn của cộng đồng”. Ngay từ khi mới thành lập, VP Bank luôn mong muốn sẽ khẳng định được giá trị cốt lõi của mình - của một ngân hàng thương mại đô thị đa năng, hoạt động với phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao Hồng Thị Thu Hà- TCDN46B 29 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VP BANKbình quân giai đoạn 2004-2006 nguồn vốn huy động của VP Bank đạt mức tăng... hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực địi hỏi sự nhạy bén, linh động. 1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của VP Bank.1.2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của VP Bank Theo quyết định số 481/2002/QĐ-HĐQT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh VPBank, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh là 1 pháp nhân duy nhất bao gồm:• Hội sở, các chi nhánh cấp 1, và các văn phịng... vụ khác, chính vì thế các sản phẩm của VP Bank còn tương đối đơn điệu.+ Các chi nhánh chưa có những chiến lược khai thác khách hàng rõ ràng, vì thế kết quả hoạt động kinh doanh của một số chi nhánh chưa tốt. Mặc dù VP Bank mở rộng thêm rất nhiều chi nhánh để đầu tư theo “chiều rộng” nhưng ở một số chưa được chú ý phát triển theo chiều sâu, chưa có những biện pháp cụ thể để tăng thị phần khách . thiệu chung về VP Bank. .Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của VP Bank. Phần 3: Phương hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của VP Bank. PHẦN. VP BANKPHẦN IITÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK2 .1 Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank .2.1.1 Hoạt động huy động vốn Huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK.doc, giải pháp PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK.doc, giải pháp PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VP BANK.doc, Quá trình phát triển của VPBank, Chức năng, nhiệm vụ., Mối quan hệ giữa các phòng ban

Từ khóa liên quan