GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.doc

32 1,599 24
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MỤC LỤCMỞ ĐẦU .1PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .3I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .31. Qúa trình hình thành và phát triển .32. Khái niệm và phân loại Ngân hàng thương mại 33. Chức năng của Ngân hàng thương mại 5II. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .51. Huy động vốn .52. Cho vay và đầu tư tài chính .63. Là trung gian tài chính .7III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG .71. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời trong hoạt động ngân hàng .72. Nhóm các chỉ tiêu rủi ro .93. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ………………………………………………………………10PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ……………………………………………………………………….101. Giai đoạn 1987 - 1990 ………………………………………………………………………………….102. Giai đoạn 1990 – 1999 ………………………………………………………………………………… 113. Giai đoạn 2000 – 2005 ………………………………………………………………………………… 13PHẦN III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………….261. Giải pháp từ phía chính phủ và ngân hàng nhà nước ……………………………………………………262. Giải pháp trong nội bộ các ngân hàng ………………………………………………………………… .27TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….32MỞ ĐẦUỞ hầu hết các nước, ngành ngân hàng được coi là khu vực then chốt đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động một cách nhịp nhàng. Vì vậy khu vực này được chính phủ các nước quan tâm đặc biệt, và là một trong 1những ngành được giám sát chặt chẽ nhất trong nền kinh tế, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng tại các nước này thường bị chỉ trích mạnh mẽ đó là thiếu sức cạnh tranh và còn thụ động trong hoạt động. Ngoài ra, cơ chế và bộ máy quan liêu ở những nước đang phát triển cũng làm cho hoạt động của các ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế. Kỹ năng và trình độ quản trị ngân hàng còn nhiều yếu kém làm cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại chưa đạt hiệu quả, ví dụ các khoản vay không có khả năng thu hồi đã làm tăng chi phí và dẫn đến mất khả năng thanh toán của ngân hàng.Hơn 20 năm qua, nhờ mạnh dạn đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và dần dần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết quả đã thu được nhiều thành tựu to lớn trong việc phổ cập giáo dục, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Cũng nhờ chính sách đổi mới kinh tế, trong 20 năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có những thay đổi to lớn và Việt Nam đã xây dựng được các cơ sở quan trọng về tiền tệ và hệ thống ngân hàng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường.Hiện nay trong quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, Việt Nam đã đạt được nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức. Để có thể xây dựng được một hệ thống ngân hàng hiện đại, có đủ năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, chúng ta cần đánh gía lại hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua một cách khách quan. Qua đó giúp chúng ta nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam điểm mạnh là gì và điểm yếu là gì? Có như vậy mới giúp ta hoạch định chính sách cũng như quản trị ngân hàng thương mại trở nên có hiệu quả hơn và nhờ đó mà nâng cao hoạt động ngân hàng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, tôi xin trình bày nghiên cứu của chuyên đề là: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm mục tiêu đánh giá tổng quan hoạt động của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua trên các khía cạnh về năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, tiến bộ công nghệ, cơ chế và thể chế cũng như trình độ của nguồn nhân lực… Qua đó đưa ra một số gợi ý về mặt chính sách làm cho hệ thống ngân hàng hoạt độnghiệu quả hơn để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nội dung chuyên đề được thiết kế gồm ba phần:Phần I. Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại Việt Nam.Phần II. Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam.Phần III. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam.2PHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. Quá trình hình thành và phát triểnTrên thế giới, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế đã đòi hỏi sự phát triển của Ngân hàng và đến lượt mình sự phát triển của Ngân hàng lại thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế.Ở Việt Nam, ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, chính thức khai sinh một ngành kinh tế rất trọng yếu của Nhà nước – ngành Ngân hàng. Ngân hàng quốc gia Việt Nam ban đầu có những nhiệm vụ chủ yếu là: quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý kho bạc nhà nước, huy động vốn và cho vay phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa, quản lý ngoại hối và các khoản giao dịch bằng ngoại tệ và đấu tranh tiền tệ với địch. Ngày 21/1/1960 Ngân hàng quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến năm 1975 các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế cũng như hệ thống tiền tệ - ngân hàng theo mô hình ở miền Bắc đã áp dụng thống nhất trong cả nước, song do nhiều nguyên nhân mà trong nhiều năm liên tục, cán cân thanh toán quốc tế bội chi rất lớn, kinh tế vĩ mô mất cân đối nghiêm trọng, tình hình tài chính tiền tệ căng thẳng, lạm phát phi mã tới 3 con số (774% năm 1986), sản xuất đình trệ… Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới cho đất nước, hai pháp lệnh Ngân hàng được công bố ngày 24/5/1990 là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định sự thay đổi mạnh mẽ của Ngân hàng: từ Ngân hàng một cấp thành Ngân hàng hai cấp. Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng với vai trò là Ngân hàng Trung Ương được theo sau bởi một hệ thống ngân hàng thương mại với chức năng kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ qua thực tiễn đã yêu cầu đưa hoạt động Ngân hàng vào khuôn khổ pháp luật cao hơn, hai pháp lệnh Ngân hàng đã được tổng kết, nâng lên thành hai luật được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/10/1998. Từ đây, ngành ngân hàng đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc và phát triển ngày càng lớn với 5 NHTM Quốc doanh, 31 chi nhánh của 26 ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh, 35 NHTM cổ phần, 959 quỹ tín dụng nhân dân và một số công ty tài chính khác. Các nghiệp vụ ngân hàng đã trở nên phong phú, đa dạng, và không ngừng tăng lên, huy động vốn tăng gấp trên 1.000 lần so với năm 1986 và gấp 21 lần so với năm 1990, cho vay nền kinh tế tăng gấp 28 lần so với năm 1990. 32. Khái niệm và phân loại Ngân hàng thương mại.a. Khái niệm: Ở Việt Nam, Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của hội đồng Nhà nước Việt Nam xác định: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Như vậy qua NHTM các chính sách tài chính tiền tệ của Quốc gia sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và cũng nhờ đó mà việc kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng luật pháp được dễ dàng hơn đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.b. Phân loại:Có nhiều cách để phân loại NHTM nhưng ở Việt Nam phân loại NHTM theo hình thức sở hữu. Theo cách phân loại này, NHTM bao gồm:- NHTM Nhà nước(NHTM Quốc doanh)- NHTM cổ phần- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài- Ngân hàng liên doanhCác NHTM Nhà nước hiện nay:• Vietcombank: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam• Agribank: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam• Viettinbank: Ngân hàng công thương Việt Nam• BIDV: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam• MHB: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu LongTổ chức hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay43. Chức năng của Ngân hàng thương mạiTrong sự phát triển của nền kinh tế xã hội, Ngân hàng là một yếu tố không thể thiếu với các chức năng cơ bản của nó là: - Chức năng trung gian tín dụng- Chức năng trung gian thanh toán- Chức năng “tạo tiền” - Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính – ngân hàngII. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIi1. Huy động vốnBản chất của Ngân hàng là “đi vay để cho vay” vì vậy hoạt động huy động vốn là hoạt động quan trọng của Ngân hàng. Trong thời buổi kinh tế hội nhập, nhu cầu vốn lớn và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt các Ngân hàng đều tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để tập trung được những nguồn vốn lớn cho kinh doanh. Các hình thức huy động vốn ngày càng phong phú, các loại hình tiền gửi khác nhau được đưa ra đã đáp ứng đước nhu cầu của khách hàng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm …Hệ thống NHVNHệ thống NHVNCác tổ chức tín dụngCác tổ chức tín dụngNgân hàng nhà nước Việt NamNgân hàng nhà nước Việt NamChi nhánh NHNNVNChi nhánh NHNNVNNgân hàng quốc doanhNgân hàng quốc doanhHợp tác xã tín dụngHợp tác xã tín dụngCông ty tài chínhCông ty tài chínhNHLD & NHNNNHLD & NHNNNHTMCPNHTMCPNHNTNHNTNHNNNHNNNHĐT & PTNHĐT & PTNHCTNHCTNHPT nhà ĐBSCLNHPT nhà ĐBSCLNHCP đô thịNHCP đô thịNHCP nông thônNHCP nông thônNHLDNHLDChi nhánh NHNNChi nhánh NHNN5Ngân hàng có thể huy động vốn từ các nguồn sau:1.Tiền gửi thanh toán của khách hàng loại có kỳ hạn và không kỳ hạn.2. Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng loại có kỳ hạn và không kỳ hạn.3. Vay NHTW - Vay thông thường- Vay tái chiết khấu- Vay cầm cố- Vay thanh toán bù trừ- Vay hỗ trợ đặc biệt3. Vay các NHTM khác- Vay thông thường- Vay chiết khấu các giấy tờ có giá- Vay theo hồ sơ tín dụng- Vay cầm cố- Vay hỗ trợ …4. Vay phát hành- Kỳ phiếu ngân hàng- Trái phiếu ngân hàng- Chứng chỉ tiền gửi5. Vốn huy động khác- Vốn tài trợ- Vốn ủy thác đầu tư- Vốn để cho vay đồng tài trợ- Nhận vốn liên doanh liên kết2. Cho vay và đầu tư tài chínhKhi đã huy động được vốn, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng Ngân hàng sẽ thực hiện các nghiệp vụ cho vay và đầu tư tài chính để hưởng phần chênh lệch lãi suất cũng như các khoản phí.Hiện nay các Ngân hàng có các hình thức cho vay chủ yếu sau:1. Cho vay từng lần (Cho vay theo món)2. Cho vay theo hạn mức tín dụng3. Cho vay dự án đầu tưTỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)64. Cho vay đồng tài trợ5. Cho vay bảo lãnh6. Chiết khấu các giấy tờ có giá7. Cho thuê tài chính8. Mua bán nợ3. Là trung gian tài chínhCung cấp các tiện ích cho khách hàng luôn là mục tiêu của mỗi Ngân hàng, bắt đầu từ việc giữ hộ tiền ngày nay các dịch vụ đã phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng đáp ứng tốt hơn cho khách hàng.Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng khi là một trung gian tài chính bao gồm:1. Mua bán ngoại tệ2. Cung cấp các dịch vụ ủy thác và tư vấn3. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn4. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán5. Dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán6. Dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh7. Quản lý ngân quỹ8. Tài trợ các hoạt động của chính phủIII. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời trong hoạt động ngân hàng.Các chỉ tiêu quan trọng nhất đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng được sử dụng hiện nay gồm: Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu – ROE, tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản – ROA, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên – NIM, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên, tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên, thu nhập cận biên trước những giao dịch đặc biệt – NRST, thu nhập trên cổ phiếu – EPS.Công thức xác định:Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)7Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)Thu nhập sau thuếVốn chủ sở hữuTỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA)Thu nhập sau thuếTổng tài sảnTỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM)Thu lãi từ các khoản cho vay và đầu tư chứng khoán – chi phí trả lãi tiền gửi và nợ khácTổng tài sảnTỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biênThu ngoài lãi – chi phí ngoài lãiTổng tài sảnTỷ lệ thu nhập hoạt động cận biênTổng thu từ hoạt động – Tổng chi từ hoạt độngTổng tài sảnThu nhập cận biên trước những giao dịch đặc biệt (NRST)Thu nhập sau thuế + Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh chứng khoán + các khoản bất thường khácTổng tài sảnThu nhập trên cổ phiếuThu nhập sau thuếTổng số cổ phiếu thường hiện hành8Giống như tất cả các chỉ số tài chính khác, mỗi tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời được sử dụng trong từng trường hợp khác nhau và phản ánh những ý nghĩa không khác nhau đáng kể. ROA là một thông số chủ yếu về tính hiệu quả quản lý, nó chỉ khả năng của hội đồng quản trị ngân hàng trong quá trình chuyển tài sản của ngân hàng thành thu nhập ròng. Ngược lại, ROE là một chỉ tiêu đo lường tỷ lệ thu nhập cho các cổ đông của ngân hàng, nó thể hiện thu nhập mà các cổ đông nhận được từ việc đầu tư vào ngân hàng.Tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên là các thước đo tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời. Chúng chỉ ra năng lực của hội đồng quản trị và nhân viên ngân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các nguồn thu (chủ yếu là thu từ các khoản cho vay, đầu tư và phí dịch vụ) so với mức tăng của chi phí (chủ yếu là chi phí trả lãi cho tiền gửi, những khoản vay trên thị trường tiền tệ tiền lương nhân viên và phúc lợi). Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đo lường mức chênh lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt được thông qua hoạt động kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và theo đuổi các nguồn vốn có chi phí thấp nhất. Trái lại, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên đo lường mức chênh lệch giữa nguồn thu ngoài lãi, chủ yếu là nguồn thu phí từ các dịch vụ với các chi phí ngoài lãi mà ngân hàng phải chịu (gồm tiền lương, chi phí sửa chữa, bảo hành thiết bị, và chi phí tổn thất tín dụng). Đối với hầu hết các ngân hàng, chênh lệch ngoài lãi thường là âm, chi phí ngoài lãi nhìn chung vượt quá thu từ phí, mặc dù tỷ lệ thu từ phí trong tổng các nguồn thu của ngân hàng đã tăng rất nhanh trong những năm gần đây.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh rủi ro.Nợ có vấn đề/dư nợNợ quá hạn/dư nợNợ quá hạn/vốn của chủNgân quỹ/nguồn ngắn hạnTài sản nhạy cảm/nguồn vốn nhạy cảmNợ/Vốn của chủCác chỉ tiêu phản ánh rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất …) bổ sung cho các chỉ tiêu phản ánh sinh lời nhằm phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh của ngân hàng trong một thời kỳ. Nếu ngân hàng theo đuổi các khoản đầu tư mạo hiểm, có thể tỷ lệ sinh lời hiện tại sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nếu tổn thất xảy ra (thường qua một thời gian nhất định), sinh lời của ngân hàng sẽ giảm sút, thậm chí có thể ngân hàng sẽ bị phá sản. Do vậy, thời kỳ này rủi ro cao có thể gây ra tổn thất kỳ sau, làm giảm khả năng sinh lời kỳ sau. Tỷ lệ Nợ/vốn của chủ càng cao, tỷ lệ sinh lời ROE càng lớn, song khả năng chống đỡ với 9những tổn thất của ngân hàng càng kém. Tỷ lệ Tài sản nhạy cảm/nguồn vốn nhạy cảm phản ánh rủi ro lãi suất khi lãi suất thay đổi theo hướng có lợi hoặc không thay đổi, thu nhập của ngân hàng sẽ gia tăng.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụngĐiển hình của hoạt động trong ngân hànghoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau và là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, nó thể hiện sức mạnh của một ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại.Chất lượng tín dụng được đánh giá theo một số chỉ tiêu cơ bản, vừa có chỉ tiêu mang tính định tính lại vừa có chỉ tiêu mang tính định lượng. Nhưng hiện nay ở nước ta việc qui định tiêu chuẩn cho các chỉ tiêu định tính rất khó do nó chỉ mang tính tương đối. Vì vậy nếu xét về bản chất và yêu cầu đối với một ngân hàng trước mắt cần qui định hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của các NHTM theo các chỉ tiêu sau:- Tỷ lệ nợ quá hạn- Cơ cấu vốn đầu tư- Tỷ lệ thanh toán nợ do bán tài sản của người vay- Vòng quay vốn tín dụng- Phân loại tài sản cóPHẦN IITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIVIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.1. Giai đoạn 1987-1990Đây chính là giai đoạn thực hiện thí điểm hệ thống ngân hàng hai cấp. Trong thời kỳ này các ngân hàng bước đầu chú ý tới hiệu quả hoạt động bởi vậy đã thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đặc biệt là tín dụng ngắn hạn, trong đó cho vay vốn lưu động chiếm từ 90 đến 95% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Tín dụng theo định mức vốn lưu động đã được xoá bỏ mà tín dụng trong thời kỳ này chỉ nhằm bổ xung nhu cầu vốn vượt quá vốn cần thiết của doanh nghiệp. Điều này đã phát huy được đòn bẩy tín dụng, chống bao cấp, thu hẹp dần phạm vi cấp phát vốn của ngân sách nhà nước thông qua tín dụng. Bằng việc cho vay trong và ngoài hạn mức tín dụng đã bước đầu gắn được hoạt động tín dụng của các ngân hàng với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và buộc các doanh nghiệp phải sử dụng vốn hiệu quả hơn.Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng trong giai đoạn này cũng còn rất nhiều hạn chế và chưa có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của nền kinh tế cụ thể là:10[...]... ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .3I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31. Qúa trình hình thành và phát triển 32. Khái niệm và phân loại Ngân hàng thương mại 33. Chức năng của Ngân hàng thương mại 5II. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 51. Huy động vốn 52. Cho vay và đầu tư tài chính 63. Là trung gian tài chính 7III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 71. Các... ngân hàng thương mại trở nên có hiệu quả hơn và nhờ đó mà nâng cao hoạt động ngân hàng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.Xuất phát từ những u cầu thực tế đó, tơi xin trình bày nghiên cứu của chuyên đề là: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm mục tiêu đánh giá tổng quan hoạt động của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua trên các... này. Hiệu quả hoạt động ngân hàng phản ánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, của nền kinh tế: “sự thành đạt của khách hàng là sự thành đạt của ngân hàng . Điều này đồng nghĩa với rủi ro của ngân hàng thương mại tăng lên gấp bội do tính bất ổn định, khó dự đốn của thị trường và tính lan truyền rủi ro của thời đại công nghệ thông tin. Hơn nữa sự yếu kém cịn nảy sinh chính từ nội tại hệ thống ngân. .. toàn và hiệu quả kinh doanh ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng. Thường xuyên nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng của đội ngũ nhân viên ngân hàng bởi đây được đánh giá như một trong những nhân tố làm tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Chương trình đào tạo ở các ngân hàng thương mại phải... cực đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng hai cấp ở Việt Nam. hoạt động của các ngân hàng từng bước đáp ứng tốt nhu cầu vốn của nền kinh tế. Ngân hàng đã duy trì được mức lãi suất dương và tiến dần đến mức lãi suất thị trường, từng bước đa dạng hố các hoạt động tín dụng và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới.Trong hệ thống ngân hàng thương mại thời kỳ này, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần... cấp. Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng với vai trị là Ngân hàng Trung Ương được theo sau bởi một hệ thống ngân hàng thương mại với chức năng kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ qua thực tiễn đã yêu cầu đưa hoạt động Ngân hàng vào khuôn khổ pháp luật cao hơn, hai pháp lệnh Ngân hàng đã được tổng kết, nâng lên thành hai luật... ………………………………………………………………………………… 13PHẦN III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………….261. Giải pháp từ phía chính phủ và ngân hàng nhà nước ……………………………………………………262. Giải pháp trong nội bộ các ngân hàng ………………………………………………………………… 27TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….32MỞ ĐẦUỞ hầu hết các nước, ngành ngân hàng được coi là khu vực... pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam.2 Tính đến năm 2003 số lượng các ngân hàng cung cấp dịch vụ hiện đại gồm: 8 ngân hàng đã có hệ thống kế tốn tập trung tài khoản kết nối online; 55 ngân hàng và 215 chi nhánh tham gia hệ thống thanh tốn điện tín liên ngân hàng; 15 ngân hàng đã có máy ATM; 17 ngân hàng đã phát hành thẻ nội địa; 5 ngân hàng đã phát hành thẻ quốc tế và 42 ngân hàng. .. ngồi vịng kiểm sốt của ngành. Cấu trúc hệ thống ngân hàng tuy phát triển mạnh mẽ về chiều rộng(cả khu vực quản lý lẫn khu vực kinh doanh) nhưng hiệu quả và chất lượng hoạt động kém.Các chi nhánh ngân hàng nhà nước tại các tỉnh, thành phố hiện tại hoạt động như là “Sở ngân hàng của chính quyền địa phương hơn là chi nhánh của ngân hàng trung ương vì vậy làm cho hiệu quả quản lý ngân hàng trung ương... phức tạp thì mơ hình trên sẽ bộc lộ những điểm bất hợp lý. Năng lực quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế so với yêu cầu của ngân hàng thương mại hiện đại.Các công cụ và cách thức quản lý điều hành của ngân hàng thương mại Việt Nam còn chưa theo kịp ngân hàng thương mại hiện đại. Chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện tập trung chủ yếu đầu tư theo chiều rộng chứ không phải . trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm mục tiêu đánh giá tổng quan hoạt động của các ngân hàng Việt Nam. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………….261. Giải pháp từ phía chính phủ và ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.doc, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.doc, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.doc, Quá trình hình thành và phát triển, Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời trong hoạt động ngân hàng., Nhóm các chỉ tiêu phản ánh rủi ro. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan