cho vay tieu dung- de cuong.doc

6 1,337 26
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

cho vay tieu dung- de cuong Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân độiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNHTMCPQĐ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân độiKHDN: Khách hàng doanh nghiệpKHCN: Khách hàng cá nhânCvtd: Cho vay tiêu dùng Cvk: Cho vay khác LỜI MỞ ĐẦUTrong những năm gần đây,nền kinh tế nước ta ln đạt tăng trưởng cao.Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,6% là mức cao nhất trong sáu năm qua,và cũng là mức cao so với bình qn của thế giới, đối với trong khu vực chỉ đứng sau Trung Quốc (9%), Singapore (trên 8%).Cùng với mức tăng trưởng của nền kinh tế thì thu nhập của người dân cũng được nâng lên ,theo đó nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng theo .Tuy nhiên, khơng phải lúc nào nhu cầu tiêu dùng đó cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh tốn. Nắm bắt được thực tế đó ,các Ngân hàng thươg mại đã đưa ra sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỗ mãn nhu cầu tiêu dùng của mình trước khi họ có đủ khả năng thanh tốn cho nhu cầu đó.Mặc dù các Ngân hàng thương mại nước ta mới chỉ đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường từ những năm 1993-1994 và chỉ thực sự phát triển mạnh từ những năm 2000 trở lại đây nhưng số lượng khách hàng đến với ngân hàng đã khơng ngừng tăng lên .Tuy nhiên cho vay tiêu dùng vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ cả về doanh số cho vay lẫn dư nợ trong tồn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng và chưa thực sự phát huy hết vai trò và tiềm năng của mình.Với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế,các ngân hàng phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng cùng với nó là việc đảm bảo an tồn ,hiệu quả từ đó tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế và của tồn xã hộiCùng với xu thế phát triển đó,NHTMCPQĐ đã thực hiện những nghiên cứu và triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng.Trải qua hơn 6 năm, hoạt động này đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay cho vay tiêu dùng vẫn chưa được mở rộng tương xứng với tiềm năng của Ngân hàng. Do đó, sau một thời gian thực tập tại NHTMCPQĐ với mong muốn phát triển hơn nữa hoạt động cho vay tiêu dùng, em xin chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội” làm đề tài cho báo cáo chuyên đề thực tập của mình.Chuyên đề gồm 3 nội dung chính:Chương một: Tổng quan về cho vay tiêu dùng Chương hai: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCPQĐChương ba: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 41.1.HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41.1.1.Khái niệm cho vay tiêu dùng .41.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng .51.1.2.1. Quy mô và nhu cầu cho vay tiêu dùng 51.1.2.3.Đối tượng cho vay tiêu dùng 71.1.2.4. Mức độ rủi ro cho vay tiêu dùng .71.1.2.5. Mức thu nhập và trình độ học vấn 81.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 81.1.3.1.Căn cứ vào mục đích vay .81.1.3.2.Căn cứ vào hình thức hoàn trả 91.1.3.3.Căn cứ vào nguồn gốc khoản vay 101.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .111.2.1. Nhân tố khách quan 111.2.2. Nhân tố chủ quan 13CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 162.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .162.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của NHTMCPQĐ 162 1.2.Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHTMCPQĐ .172.1.3.Chức năng ,nhiệm vụ của các phòng ban 182.1.4. Hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ trong thời gian qua 202.1.4.1. Kết quả một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 202.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội .232.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .252.2.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng 252.2.1.1. Những văn bản Luật do Nhà nước ban hành 252.2.1.2. Những văn bản luật do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội ban hành262.2.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 27 2.2.4. Phân tích tín dụng .322.2.5. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội .362.2.5.1. Diễn biến cho vay tiêu dùng trong thời kỳ 2005 - 2007 .362.2.5.2. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay .362.2.5.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm .382.2.5.4. Thu từ lãi của hoạt động cho vay tiêu dùng 392.2.6. Đánh giá khái quát về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 402.2.6.1. Thành tựu đạt được 402.2.6.2. Những hạn chế .40CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 423.1. PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .423.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG .433.2.1. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ 433.2.1.1. Hoàn thiện các sản phẩm hiện có 433.2.1.2. Triển khai các sản phẩm mới 443.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay .453.2.3.Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng và tăng cường bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng 473.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .483.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 483.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .49KẾT LUẬN .51DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 DANH MỤC BẢNGBảng 2.1: Quy mô vốn điều lệ của NHTMCPQĐ qua các năm .20Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu tổng hợp của NHTMCPQĐ qua các năm .24Bảng 2.4: Các bước xếp hạng tín dụng cá nhân tại NHTMCPQĐ .35Bảng 2.6: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay tại NHTMCPQĐ giai đoạn 2005 – 2007 37Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại NHTMCPQĐ thời kỳ 2005 – 2007 38Bảng 2.8: Thu từ lãi của hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCPQĐ giai đoạn 2005 – 2007 39DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 2.1: Tổng vốn huy động của NHTMCPQĐ trong một vài năm .21Biểu đồ 2.2: Tổng dư nợ của NHTMCPQĐ qua các năm 22Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trước thuế của NHTMCPQĐ thời gian qua 23 . chính:Chương một: Tổng quan về cho vay tiêu dùng Chương hai: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCPQĐChương ba: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP. TẮT.......................................................1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG......41.1.HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......41.1.1.Khái niệm cho vay tiêu dùng...............................................................................41.1.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: cho vay tieu dung- de cuong.doc, cho vay tieu dung- de cuong.doc, cho vay tieu dung- de cuong.doc

Từ khóa liên quan