Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam

39 641 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 10:14

Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam Lời mở đầu Trong các chương trình kinh tế- xã hội và các chiến lược phát triển kinh tế thì hầu hết các quốc gia đều nhấn mạnh vào việc tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh. Nhưng có thật sự chỉ cần tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh thì nó sẽ là đầu tầu, kéo theo việc giải quyết các vấn đề cơ cấu kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Thực tế cho thấy rằng nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao nhưng những vấn đề về xã hội thì rất phức tạp, thu nhập bình quân tăng cao nhưng đời sống của nhân dân không được cải thiện, thậm chí còn thấp hơn.Khoảng cách về giàu nghèo cũng ngày càng tăng thêm. Phát triển kinh tế bao gồm 3 nội dung : tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và phúc lợi cho con người.Trong nội dung phúc lợi cho con người bao gồm 3 vấn đề: bất bình đẳng, đói nghèo và điều kiện sống khác. Làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tếxoá đói giảm nghèo để thấy rằng tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để phát triển kinh tế. Để từ đó có những biện pháp vừa tăng trưởng kinh tế nhanh mà còn nâng cao đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo , để từ đó có thể đua ra được những chính sách phát triển toàn diện cho quốc gia. Chương 1:Những vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế xoá đói giảm nghèo 1. Tăng trưởng kinh tế 1.1 Bản chất của tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế thường được quan niệm là sự tăng thêm ( hay gia tăng ) về quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời gian nhất định. Đó là kết quả của tất cả các hoạt động sản xuất và dịch vụ cuat nền kinh tế tạo ra. Do vậy , để biểu thị sự tăng trưởng kinh tế, người ta dung mức tăng thêm của tổng sản lượng nền kinh tế ( tính toàn bộ hay tính bình quân theo đầu người) của thời kỳ sau so với thời kỳ trước. Như vậy, tăng trưởng kinh tế được xem xét trên 2 mặt biểu hiện: đó là mức tăng tuyệt đối hay mức tăng phần trăm(%) hang năm, hoặc bình quân trong một giai đoạn. 1.2 Các đại lượng đo lường tăng trưởng kinh tế - Tổng sản phẩm trong nước( hay tổng sản phẩm quốc nội) –GDP : thường được hiểu là toàn bộ sản phẩm và dịch vụ mới được tạo ra trong năm bằng các yếu tố sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. +Về phương diện sản xuất: GDP có thể xác định đyươc bằng toàn bộ giá trị tăng của các ngành, các khu vực sản xuất và dịch vụ trong cả nước Giá trị gia tăng (Y) = Giá trị sản lượng (GO) – Chi phí các yếu tố trung gian(IE) +Về phương diện tiêu dung, GDP biểu hiện toàn bộ hang hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành của thị trường, được tạo ra trên phạm vu lãnh thổ quốc gia hàng năm GDP =C+ I+ G+ ( X- M ) +Xác định theo phương diện thu nhập GDP thu nhập = Cp+ Ip+ T -Tổng sản phẩm quốc dân (GNI):là toàn bộ sản phâtm và dịch vụ cuối cùng mà tất cả công dân một nước tạo ra và có thể thu nhập trong năm, không phân biệt sản xuất được thực hiên trong nước hay ngoài nước GNP = GDP + Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài -Sảp phẩm quốc dân thuần tuý (NNP) NNP= GNP- Dp -Thu nhập quốc dân sử dụng(NDI) NDI = NNP – (Ti+Td) + Sd -Thu nhập binhg quân đầu người 2.Phát triển kinh tế 21.Bản chất của phát triẻn kinh tế Phát triển kinh tế có thể hiểu là một quá trình lớn lên (hay tăng tiến) về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sẳn lượng (tăng trưởng) và cả sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế-xã hội). Những vấn đề cơ bản của định nghĩa trên bao gồm: + Trước hết sự phát triển bao gồm cả sự tăng thêm về khối lượng của cải vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tiến bộ về cơ cấu kinh tếđời sống xã hội +Tăng thêm về quy mô sản lượng và tiến bộ về cơ cấu kinh tế-xã hội là hai mặt có mối quan hệ vừa phụ thuộc vưa độc lập tương đối của lượng và chất. +Sự phát triển là một quá trình tiến hoá theo thời gian do những nhân tố nội tại của bản than nền kinh tế quyết định. +Kết quả của sự phát triến kinh tế-xã hội là kết quả của một quá trình vận động khách quan, còn mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra là thể hiện sự tiếp cận tới các kết quả đó. Phát triẻn kinh tes là một khái niệm chunh nhất về sự chuyển biến của nền kinh tế,từ trạng thiái thấp lên một trạng thái cao hơn.Do vậy không có tiêu chuẩn chung về sự phát triển. Để nó lên trình độ phát triển cao, thấp khác nhau giữa các nền kinh tế trong mối thời kỳ, các nhà kinh tế học phân quá trình đó ra các nấc thang: kém phát triển, đang phát triển và phát triển…gắn với các nấc thang đó là những giá trị nhất định mà hiện tại chưa có sự thống nhất hoàn toàn. 2.2 Các đại lượng đo lường phát triển kinh tế Ngoài các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, các đại lượng đo lường phát triển kinh tế còn sử dụng các chỉ số phản ánh sự biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Các chỉ số xã hội của phát triển -Tuổi thọ bình quân trong dân số:phản ánh một cách tổng hợp về tình hình sức khoẻ của dân cuu trong một nước.Trong đó nó bao hàm sự văn minh trong đời sống của mức sinh hoạt vật chất và tinh thần được nâng cao. -Mức tăng dân số hằng năm:là một chỉ số đi liền với chỉ số tăng thu nhập bình quân đầu người. -Số calo bình quân đầu người (calo/người/ngày): chỉ số này phản ánh mức cung ứng các loại nhu cầu thiết yếu nhất đối với mọi người dân, về lương thực, thực phâtm hang ngày được quy đổi thành calo.Nó cũng thấy một nền kinh tế giải quyết được nhu cầu cơ bản như thế nào.Với nền kinh tế đã phát triển thì chỉ tiêu này ít ý nghĩa. -Tỷ lệ người có học ( biết chữ) trong dân số:cùng với chỉ số này còn dùng chỉ số tỷ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi đi học,hay trình độ phổ cập văn hoá của người lao động trong dân số.Các chỉ số này phản ánh trình độ phát triển và sự biến đổi về chất của xã hội.Xã hội hiện đại đã coi việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đầu tư cho phát triểnkinh tế- xã hội trong dài ạn.Tỷ lệ người biết chữ và trẻ em đi học cao, đồng nghĩa với sự văn minh xã hội, và nó thường đi đôi với nền kinh tếcơ mức tăng trưởng cao.Do vậy nó là một chỉ số quan trọng để dánh giá trình độ phát triển kinh tế- xã hộicủa một nước -Các chỉ số khác về phát triểnkinh tế- xã hội: một số các chỉ số khác cũng hay được dùng như về mặt bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ (số gường bệnh, số bệnh viện, viện an dưỡng, số bác sĩ,y sĩ tính bình quân cho một triệu dân).Về văn hoá, giáo dục có tổng số các nhà bác học, giáo sư, tiến sỹ, số lớp học, trường học, viện nghiên cứu, thư viện, bảo tàng…tính bình quân cho nghìn hoặc triệu dân. b) Các chỉ số về cơ cấu kinh tế -Chỉ số cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội -Chỉ số về cơ cấu hoạt động ngoại thương(X-M) -Chỉ số về mức tiết kiệm-đầu tư(I): I = GNP- C+ X –M -Chỉ số cơ cấu nông thôn và thành thị -Chỉ số về sự liên kết kinh tế :chỉ số này biểu hiện mối quan hệ trong sản xuất và giao lưu kinh tế giữa các ngành và các khu vực trong nước, sự chặt chẽ của mối liên kết được đánh giá thông qua trao đổi các yếu tố đầu vào- đầu ra trong các ma trận liên ngành, liên vùng. Điều đó thể hiện sự tiến bộ của nền sản xuất trong nước bằng việc đáp ứng được ngày càng nhiều các yếu tố sản xuất do trong nước khai thác 3.Nghèo đói và phương pháp tiếp cận 3.1 Đói nghèo và các khía cạnh của nghèo đói Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu và đang thu hút nỗ lực chung của cả cộng đòng quốc tế nhằm từng bước xoá bỏ đói nghèo nâng cao phúc lợi chủa người dân. Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra một khái niệm chung, thống nhất về thế nào là đói nghèo.Hầu hết tất cả đều coi đói nghoè là tình trạng một nhóm người trong xã hội không có khả năng được hưởng “một cái gì đó” mức độ tối thiểu cần thiết. Sự khác nhau về việc xác định “ cái gì đó” đã tạm chia thành ba trường phái chính trong quan niệm về nghèo đói. Trường phái thứ nhất , được coi là trường phái phúc lợi, coi một xã hội có hiện tượng đói nghèo khi một hay nhiều cá nhân trong xã hộiđó không có được một mức phúc lợi kinh tế được coi là cần thiết để đảm bảo một cuộc sống tối thiểu hợp lý theo tiêu chuânt của xã hội đó.Cách hiểunày coi” cái gì đó” là phúc lợi kinh tế của cá nhân, hay độ thoả dụng cá nhân.Tuy nhiên, vì độ thoả dụng vốn là một khái niệm mang tính ước lệ, không thể đo lường hay lượng hoá được,nên người ra thường đồng nhất nó với một khái niệm khác cụ thể hơn, đó là mức sống.Khi đó, tăng thu nhập được xem là điều quan trọng nhất để nâng cao mức sống hay độ thoả dụng cá nhân. Quan niệm về nghèo đói như vậy tuy được coi là cần , nhung chưa đủ vì đói nghoè còn bao hàm nhiều khía cạnh khác chứ không chỉ riêng thu nhập.Vì thế, trường phái thứ hai, trường phái nhu cầu cơ bản, coi “cái gì đó” mà người nghèo thiếu là một tập hợp những hang hoá và dịch vụ được xác định cụ thểmà việc thoả mãn chúng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cuộc sống.Những nhu cầu cơ bản đó bao gồm lương thực thực phẩm, nước, điều kiện vệ sinh, nhà ở, quần áo, giáo dục, y tế sở và giao thông công cộng.Trong nhưng nhu cầu đó thì nhu cầu về dinh dưỡng là quan trọng nhất. Điểm khác biệt chính giữa trường phái này so với truờng phái phúc lợi là nó không đi vào xác định mức sống hay độ thoả dụng cá nhân, mà là một hệ thống các hang hoá cơ bản được coi là mọi cá nhân có quyền được hưởng.Trường phái này bătd nguồn từ những nghiên cứu đầu tiên của nhà kinh tế người Anh Seebohm Rowntree trong những năm 1900 và phổ biến từ thập niên 70.Quan niệm này về nghèo đói được phản ánh rất rõ qua định nghĩa về đói nghèomà Hội nghị Quốc tế về vấn đề này tại Thái Lan năm 1993 đã đưa ra, theo đódn là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế-xã hộivà phong tục tập quán của từng địa phương. Một khăn lớn nhất đối với quan niệm đói nghèo theo trường phái nhu cầu cơ bản là nhu cẩu cơ bản cũng thay đổi tuỳ theo tuổi tác, giới tính… và các đặc điểm nhân khẩu khác, cũng như mức độ tham gia các hoạt đọng của từng cá nhân.Vì thế, trường phái thứ ba không quan tâm đến những gì thiếu để thoả mãn độ thoả dụng cá nhân hay nhu cầu cơ bản của con người , mà chú trọng đến khả năng hay năng lực của con người.Do vây, trường phái này còn được gọi là trường phái năng lực, mới nổi lên từ những năm 80 với người đi tiên phong và nhà kinh tếhọc người Mỹ gốc Ấn Độ Âmrtya Sen.Theo ông, giá trị cuộc sống của con người không chỉ phụ thuộc duy nhất vào độ thoat dụng hay thoả mãn các nhu cầu cơ bản, mà đó là khả năng mà một con người có được, là quyền tự do đáng kể mà họ được hưởng, để vươn tới một cuộc song mà họ mong muốn.Như vây, truờng phái này khác cơ bản so vớicác trường phái trên chỗ nó chú trọng đến việc tạo cơ hội cho người nghờ đế họ có thể phát huy năng lực theocách mà họ tự chọn Từ sự phân tích trên có thể thấy, tuy chúng ta không thể tìm được một khái niệm duy nhất đầy đủ và đói nghèo, nhưng có thể chỉ ra những biển hiện cơ bản hay những khía cạnh chủ yếu của đói nghèo.Việc chỉ ra những khía cạnh như vậy rất quan trọng vì nó quyết định các thước đo đói nghèo cũng như định hướng cho chính sách XĐGN. Ngày ngay, hầu hết các tổ chức quốc tế như NHTG, Liên Hiệp Quốc đều đã mở rộng khái niệm đói nghèo để bao hàm cả những khía cạnh về năng lực như Sen đã đề xuất. Theo đó, đói nghèo gồm những khía cạnh cở bản sau: -Trứoc tiên và trên hết là sự khốn cùng về vật chất được đo lường theo một tiêu chí thích hợpvề thu nhập hoặc tiêu dùng -Đi kèm với sự khốn cùng về vật chất là sự hưởng thụ tiếu thốn về giáo dục và y tế -Nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro, tức là khả năng một hộ gia đình hay cá nhân bị rơi vào cảnh đói nghèo về thu nhập hoặc về sức khoẻ -Cuối cùng là tình trạng không có tiếng nói và quyền lực của người nghèo. 3.2 Thước đo đói nghèo Để tính toán một thước đo đói nghèo, cần có ba yếu tố.Thứ nhất, cần lựa chọn một tiêu chí nghiên cứu và chỉ số phản ánh phúc lời.Thứ hai, cần lựa chọn một ngưỡng nghèo, đólà mức giới hạn mà cá nhân hay hộ gia đình nằm dưới mức đó sẽ bị coi là nghèo.Cuối cùng, phải chỏna một thước đo đói nghèo được sử dụng để phản ánh cho tổng thể hoặc một nhóm dân cư. a).Xác định các chỉ số phúc lợi Những khía cạnh cơ bản cuả đói nghèo được nên trên có thể chia làm khía cạnh tiền tệ và phi tiền tệ. Khía cạnh tiền tệ của đói nghèo được phản ánh chủ yếu qua mức chi tiêu bình quân đầu người, vị chỉ số này tổng hợp được rất nhiều yếu tôd có thể làm cải thiện chất lượng cuộc sống, như chi cho ăn uống, học hành,thuốc thang và các dịch vụ y tế.Ngoài ra, thước đo chi tiêu còn bao gồm cả tính toán về “ giá trị sử dụng” hang năm của những hàng hoá lâu bềnvà nhà Các khía cạnh phi tiền tệ của đói nghèo được dùng để đo tình trạng thiếu thốn về y tế, giáo dục, các mối quan hệ xã hội, sự bất an, kém tự tin hay thiếu quyền lực…Trong một số trường hợp, có thể ước tính giá trị của các chỉ số phi tiền tệ này, nhưng đa phần phải dựa trên các đánh giá chủ quan do cá nhân tự khai báo qua các cuộc điều tra. b).Lựa chọn và ước tính ngưỡng nghèo Ngưỡng nghèo( hay còn gọi là chuẩn nghèo) là ranh giới để phân biệt giữa người nghèo và người không nghèo. Nó có thể là một ngưỡng tính băng tiền(thí dụ, một mức tiêu đung hay thu nhập nào đó),hay phi tiền tệ(ví dụ, một trình độ học vấn nhất định).Có hai cách chính để xác định ngưỡng nghèo: -Ngưỡng nghèo tuyệt đối: lag chuẩn tuyệt đói về mức sống được coi là tối cần thiết để cá nhân hoặc hộ gia đình có thể tồn tại khoẻ mạnh.Phương phápchung để xác định ngưỡng nghèo này sử dụng một rổ các loại lương thực đưộcci là cần thiết để đảm bảo mức độ dinh dưỡng tốt cho con người.Rổ lương thực đó sẽ tính đến cả cơ cấu tiêu dùng lương thực của các hộ gia đình đặc thù của một nước.Trên cơ sở đó, hai ngưỡng nghèo tuyệt đói sẽ được tính toán.Ngưỡng nghèo thứ nhất là số tiền cần thiết để mua một rổ lương thực thực phẩm hàng ngày, gọi là ngưỡng nghèo lương thực thựcphẩm(LTTP). Ngưỡng nghèo này thường thấp vì nó không tính đến chi tiêu cho các sản phẩm phi lương thực khác.Ngưỡng nghèo thứ hai là ngưỡng nghèo chung , bao gồm cả phần chi tiêu cho các sản phẩm phi lương thục. -Ngưỡng nghẽo tương đối: được xác định theo phân phối thu nhập hoặc tiêu dùng chung trong cả nước để phản ánh tình trạng của một bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình của cộng đồng(thí dụ, ngưỡng nghèo tương đối có thể là 50% mức thu nhập trung bình của cả nước). Do đặc thù của một nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp, Việt Nam chúng ta còn đưa ra khái niệm về đói và thiếu đói, để đảm bảo tính chất ưu tiên hoá chính xác hơn trong các chính sách XĐGN của chính phủ. Đó là tình trạng của một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức tối thiểu, chỉ đủ khả năng đảm bảo có được mức lương thực cần thiết để tồn tại. Trong bộ phận này có những người đói gay gắt, là tình trạng của một bộ phận dân cư có mức sống cách xa dưới mức tối thiểu, phải đói ăn chịu đứt bữa theo những thời gian nhất định. Trên bình diện quốc tế, để tiện so sánh mức độ đói nghoè giữa các nước, NHTG đã tính toán để ngưỡng nghèo tuyệt đối quốc tế cho các nước thu nhập thấp( có GNP trên đầu người từ 755 đô la/năm trở xuống, tính theo giá năm 1999) kà 1 đo la/ngày và cho các nước thu nhập trung bình thấp(GNP trênm đầu người theo giá năm 1999 từ 756-2.966 đô la/năm) là 2 đô la/ngày. Để đảm bảo tính so sánh được giữa các nước, những ngưỡng nghẽo này được tính theo ngang giá sức mua.Theo cách tính này, với mặt bằng giá cả của Mỹ hiện nay cao gấp khoảng 5 lần so với Việt Namthì chỉ cần khoảng 20 xem Việt Nam là mua được một hang hoá giá trị tương đương với 1 đô la Mỹ.Do đó, hai ngưỡng nghèo quốc tế trên khi quy đổi ra điều kiện của Việt Nam thì nó tương đương vói các ngưỡng 20xen và 40 xen một ngày.Theo báo cáo của NHTG năm 2003, tỉ lệ dân số sống dưới mức 1đôla/ngay theo ngang giá sức mua Việt Nam là ,9%, 14,6% và Ấn Độ 34,7% .Như vậy, từ năm 1993 đến 2002, tỉ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo quốc tế 1 đôla/ngày nước ta đã giảm 2/3, một thành tích hết sức to lớn so với bình diện chung của thế giới. c). Các thước đo đói nghèo thông dụng Sau khi xác định được ngưỡng nghèo, có thể tính toán một số thước đo để mô tả qui mô, độ sâu và có độ nghiêm trọng của đói nghèo. Ba thước đo thông dụng nhất phản ánh các khía cạnh đó lần lượt là chỉ số đếm đầu ( hay còn gọi là tỉ lệ đói nghèo), khoảng nghèo và bình phương khoảng nghèo.Ba thước đo đó đều có thể được tính bằng công thức chung như sau: α α       − = ∑ = z yz N P i M i )( 1 1 Trong đó , y i là mức chi tiêu (hoặc thu nhập) tính trên đầu người, tính cho người thứ I,z là ngưỡng nghèo, N là tổng dân số, M là số người nghèo “ al pha” là đại lượng đo mức độ quan tâm đến sự bất bình đẳng giữa những người nghèo. Khi α = 0, đẳng thức trở thành M/N tức là tỉ lệ những người nằm dưới ngưỡng nghèo.Chỉ số này được gọi là chỉ số đếm đầu hay tỉ lệ đói nghèo.Thông thường chỉ số này được biểu diễn dưới dạng phần trăm.Nó cho biết quy mô đói nghèo (hay diện nghèo) của một quốc gia. Khi α =1, đẳng thức trên cho biết sự thiếu hụt trong chi tiêu củấcc hộ nghèo so với ngưỡng nghèo và nó được biểu hiện như mức trung bình của [...]... đối với người nghèo, cộng đồng nghèo, vì người nghèo không tự bảo vệ được các quyền của mình, hơn nữa trong thành quả chung của tăng trưởng kinh tế, nhà nước có vai trò nòng cốt và có trách nhiệm thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội Chương 2 Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo Việt Nam 1 .Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở. .. người nghèo thoát khỏi vòng đói nghèo. Trong khi đó khả năng tiếp cận đến các dịch cụ phòng bệnh( nước sach, các chương trình y tế ) của người nghèo còn hạn chế càng làm tăng khả năng mắc bệnh của họ 3 .Thực trạng của tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo trong thời gian qua Việt Nam 3.1 Những thành tựu 3.1.1 Tăng trưởng kinh tế cao và ổn định là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến mức giảm. .. hội các xã đặc biệt khó khăn,… đã thực hiện có hiệu quả một số nơi, nhưng chưa toàn diện vì chưa có cơ chế giám sát phù hợp Chương 3: Mục tiêu và phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo Việt Nam 1.Mục tiêu tổng quát 1.1 Mục tiêu tổng quát về chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2001-2010 Đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao... vụ pháp lý miễn phí 5 Đề xuất ý kiến Nguyên nhân chính của vấn đề tăng trưởng kinh tế nhưng đời sống nhân dân không được cải thiện, đói nghèo vẫn còn nhiều và những người nghèo không được hưởng gì từ tăng trưởng kinh tế đó chính là vấn đề về phân phối Do vậy, để thực hiện tốt cồn tác xoá đói giảm nghèo trong điều kiện tăng trưởng kinh tế của đất nước cần chú trọng tới giải pháp về phân phối thu nhập... quan quyền lực của nhà nước 1.2 Khó khăn Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam phát triển chưa vững chắc.Từ 1997, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, nhịp độ tăng trưởng kinh tế chậm lại .Nam 2001 tăng 6,8%, chặn được đà giảm sút, nền kinh tế có chiều hướng tăng lên, song chưa đạt mức tăng trưởng như những năm giữa thập kỷ 90.Nền kinh tế Việt Nam còn phải trải qua những khó khăn to lớn do tác động... tỷ lệ nghèo đói chưa từng thấy sau hơn bốn thập kỷ của chiến tranh, khó khăn trong phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực này, Việt Nam đã được biết đến như một tấm gương xuất sắc về sựy chuyển đổi thành công từ một nền kinh tế kế hoach tập trung sang nền kinh tế thị trường.Cơ chế kinh tế mới đã tạo ra những nhân tố mới cho rằng tăng trưởng kinh tế với các kết quả đầy ấn tượng.Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời... đồng nghèo tiếp cận được các cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và hưởng thụ được từ thành quả tăng trưởng Tăng trưởng với chất lượng cao là để giảm nhanh mức nghèo đói .Thực tiễn nhũng năm vừa qua đã chứng minh rằng, nhờ kinh tế tăng trưởng cao Nhà nước có sức mạnh vật chất để hình thành và triển khai các chương trình hỗ trợ vật chất, tài chính và cho các xã khá khăn phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, ... lệ đói nghèo, trong đó phát triển sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản và kinh tế nong thôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng Theo ước tính vào giữa những năm 80, cư mười ngưòi dân Việt Nam thì có bảy người sống trong tình trạng nghèo đói Sau 15 năm đổi mới và chuyển đổi, nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản về các quan hệ kinh tế- xã hội, đưa đến một giai đoạn phát triển kinh tế giảm. .. triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản Người nghèo và cộng đòng nghèo nhờ đó có cơ hội vươn lên thoát khỏi đói nghèo .Tăng trưởng kinh tế là điều kiện quan trọng để xoá nghèo trên quy mô rộng; không có tăng trưởng mà chỉ thực hiện các chương trình tái phân phối hoặc các biện pháp giảm nghèo truyền thống thì tác dụng không lớn Tăng trưởng trên diện rộng với chất lượng cao và bền vững trước hết tập trung... quyền sở hữu các nguông vốn tái sản là chủ yếu.Qúa trình phân phối lại thường được thực hiện qua thuế, trợ cấp và chi tiêu công cộng của chính phủ nhằm giảm bớt mức thu nhập của người giàu và nâng cao mức thu nhập của người nghèo. Nhưng đây không phải là hình thức cơ bản để nâng cao thu nhập của đại bộ phận nhân dân 5 .Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo 5. 1Xoá đói giảm nghèo là . trị, kinh tế, xã hội Chương 2 Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam 1 .Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở Việt. luận về tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo 1. Tăng trưởng kinh tế 1.1 Bản chất của tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế thường được quan niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam

Từ khóa liên quan