chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp tại Long Biên, Hà Nội

68 657 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 09:33

chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp tại Long Biên, Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Mục lục Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 1 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Lời cảm ơn Năm năm qua đợc sự quan tâm, dìu dắt của các Thầy cô giáo trong khoa Luật - Đại học Quốc gia Nội, tôi đã học hỏi và tiếp thu đợc những kiến thức bổ ích và quý giá. Bản khoá luận tốt nghiệp này chứa đựng những thành quả mà tôi đã học tập và rèn luyện trong 5 năm học. Tôi xin ghi nhận công lao to lớn của các Thầy cô giáo, cán bộ giảng viên nhà trờng. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo viên hớng dẫn Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung ngời đã trực tiếp chỉ bảo, hớng dẫn một cách tận tình trong suốt thời gian thực hiện khoá luận. Do khả năng và thời gian có hạn, chắc chắn Khoá luận của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong có đợc sự góp ý của các Thầy cô giáo, các chuyên gia luật và các bạn bè đồng nghiệp để khoá luận này hoàn thiện hơn. Trong quá trình nghiên cứu làm khoá luận tôi đã học hỏi đợc nhiều điều bổ ích và hy vọng rằng với kiến thức mà mình lĩnh hội đợc trong quá trình học tập cũng nh những kiến thức có đợc trong thời gian thực tập sẽ là hành trang để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nớc. Nội, tháng 3 năm 2009 Ngời thực hiện SV: Nguyễn Văn Thế Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 2 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam : Tăng cờng sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, tiếp tục phát triển và đa nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp lên một trình độ mới bằng ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đẩy mạnh thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, quy hoạch sử dụng đất hợp líĐầu t nhiều hơn cho phát triển công nghiệp dịch vụ, các ngành nghề đa dạng, chú trọng công nghiệp chế biến chuyển một bộ phận quan trọng lao động công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao chất lợng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nông dândân c ở nông thôn. Việt Nam vốn là một đất nớc thuần nông, để phát triển đất nớc theo hớng công nghiệp hoá nh mục tiêu đã đề ra ở trên thì vấn đề đặt ra là phải thu hồi đất nông nghiệp làm cơ sở thực hiện các dự án phát triển đất nớc. Vấn đề này tiếp tục đợc nhấn mạnh và hoàn thiện tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ X. Theo đó .Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dânnông thôn có tầm chiến lợc đặc biệt quan trọng. Phải luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, hớng tới xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá lớn, đa dạng phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, chất lợng và khả năng cạnh tranh cao, tạo điều kiện từng bớc hình thành nền nông nghiệp sạch, phấn đấu giá trị tăng thêm trong nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng từ 3- 3,2%/ năm, tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn không thấp hơn mức bình quân của cả nớc. Gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông thôn và thành Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế thị, giữa các vùng miền, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội . Văn kiện đã đa ra t tởng chỉ đạo làm kim chỉ nam cho toàn bộ tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc là nông nghiệp phải tiến hành song song với công nghiệp. Với vai trò của một cán bộ quản lý ở cấp cơ sở, tôi nhận thấy vấn đề bồi th- ờng thiệt hại cho ngời nông dân ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới của đất nớc đang tồn tại nhiều bất cập trong quá trình Nhà nớc quản lý đất đai. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: Pháp luật và chính sách bồi th ờng thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Nội làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận tốt nghiệp cử nhân luật của mình. Đề tài đợc thực hiện dựa trên phân tích Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, thành phố Nội , hậu quả thu hồi đất nông nghiệp ( Bồi th- ờng sau thu hồi, giải quyết việc làm, các vấn đề xã hội khác đa ra một số kiến nghị cũng nh các giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại. 2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận. Nghiên cứu đề tài này, tôi muốn hớng tới mục đích tìm hiểu sâu hơn về vấn đề thu hồi đất nông nghiệp , góp phần xây dựng một cách nhìn đúng đắn hơn nữa về phát triển nông nghiệp trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3. Phạm vi nghiên cứu. Hiện nay theo quy định của pháp luật cũng nh trong thực tiễn, việc thu hồi đất có thể diễn ra với nhiều loại đất khác nhau và nhiều lí do khác nhau. Tuy nhiên trong khoá luận này, tôi chỉ nghiên cứu việc thu hồi đất dới góc độ thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho các công trình Quốc gia, các dự án chung c của các doanh nghiệp và những hậu quả của nó đã đợc triển khai trên địa bàn Quận Long Biên Nội. 4. Đối tợng và khách thể nghiên cứu: Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 4 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế - Đối tợng nghiên cứu: Thu hồi đất nông nghiệp những quy định của pháp luật, thực trạng, hậu quả và giải pháp. - Khách thể nghiên cứu: Một số hộ nông dânđất bị thu hồi tại tổ 7- Ph- ờng Thạch Bàn- Quận Long Biên- Nội. 5. Yêu cầu cần đạt đợc khi nghiên cứu đề tài: * Đa ra một số số liệu về thu hồi đất tại địa phơng và đánh giá. * Nghiên cứu những tác động của thu hồi đất nông nghiệp . * Tìm hiểu nguyên nhân và đa ra giải pháp cho thu hồi thực trạng trên. * Đa ra những ý kiến chủ quan của bản thân khi nghiên cứu đề tài. 6. Phơng pháp tiếp cận và nghiên cứu đề tài: Để hoàn thành đề tài này, tôi đã sử dụng các phơng pháp nghiên cứu sau: * Phơng pháp điều tra, thu thập số liệu từ Internet. * Phơng pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu. * Phơng pháp điều tra xã hội học. * Phơng pháp quan sát. 7. Bố cục của khoá luận Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận đợc kết cấu thành 3 chơng nh sau: Chơng 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật bồi thờng thiệt hại khi Nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp. Chơng 2: Thực trạng áp dụng pháp luật khi Nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên Nội. Chơng 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi đấtbồi thờng thiệt hại khi Nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp. Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 5 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế chơng I Những vấn đề lý luận về pháp luật bồi thờng thiệt hại nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp 1.1. Tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống con ngời. Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi Quốc gia. Đánh giá về tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống của con ngời đã có rất nhiều nhận định của các nhà nghiên cứu. William Betty đã từng nhận định : Lao động là cha còn đất đai là mẹ của mọi của cải, vật chất. Mác- Enghen khi nghiên cứu về vai trò của đất đai cũng đi đến kết luận đất đai là nguồn gốc đầu tiên của mọi của cải vật chất. Thật đúng vậy, trong bất kì thời điểm nào, xã hội nào chúng ta cũng không thể phủ nhận đợc vai trò không gì thay thế đợc của đất đai. Đất đai cũng có thể nghiên cứu dới nhiếu góc độ: Về mặt xã hội đất đai là nơi con ngời sinh sống là nền tảng để con ngời tiến hành các hoạt động cần thiết cho cuộc sống của mình nh lao động sản xuất, vui chơi, giải trí, xây dựng các công trình. Đất đai là yếu tố cơ bản của môi trờng sống Về mặt chính trị đất đai là thành quả của cách mạng, là kết quả của biết bao nhiêu mồ hôi xơng máu mà ông cha ta đã đổ xuống đấu tranh giành lại. Lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc khẩu hiệu giành đất cho dân cày, ngời cày có ruộngđã luôn đợc giơng cao. Cho đến nay, chính sách đất nông nghiệp vẫn là chính sách quan trọng nhất đối với ngời nông dân bởi với họ đất nông nghiệp là t liệu sản xuất chủ yếu tạo ra nguồn thu nhập chính và một thứ bảo hiểm an toàn cho họ trớc những rủi ro, biến động của cuộc sống. Về mặt kinh tế: đất đai là t liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế đợc đối với ngời nông dân. Nhờ có đất đai mà con ngời tạo ra lơng thực, thực phẩm, của cải vật chất đảm bảo cho sự tồn tại của mình. Nh vậy, đất nông nghiệp đã đóng vai trò Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 6 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế to lớn trong việc bảo đảm an ninh lơng thực, ngoài ra, còn đóng góp một nguồn ngoại tệ lớn cho đất nớc qua việc xuất khẩu gạo. Đối với một đất nớc nông nghiệp nh đất nớc ta thì vai trò của đất càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, đất nông nghiệp lại đang dần bị thu hẹp do việc xây dựng các công trình, do đô thị hóa, dẫn đến một bộ phận ngời nông dân thiếu hoặc không có đất để canh tác. Thêm vào đó, đất đai bị bạc màu do khai thác bừa bãi, việc sử dụng đất nông nghiệp lãng phí, hoang hóa đang là một trở ngại rất lớn trên con đờng, phát triển của đất nớc, bởi vậy, bảo vệ đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đề tài nghiên cứu. Pháp luật và chính sách bồi thờng thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nớc thu hồi nông nghiệp tại Quận Long Biên thành phố Nội của tôi cũng xuất phát từ việc nhìn nhận vai trò của đất nông nghiệp và cũng không nằm ngoài mục đích bảo vệ đất nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do việc thu hồi đất phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện đại hóa đất nớc. 1.2. Những quy định chung của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp. Ngợc lại với giao đất, cho thuê đất là hình thức pháp lí là hình thành một quan hệ pháp luật đất đai thì thu hồi đất lại là một biện pháp pháp lí làm chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai. Biện pháp này thể hiện quyền lực Nhà nớc trong t cách là ngời đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Thu hồi đất cần đợc xem xét dới các khía cạnh : Một là quyết định hành chính của ngời có thẩm quyền nhằm chấm dứt quan hệ sử dụng đất của ngời sử dụng. Hai là quyết định hành chính thể hiện quyền lực của Nhà nớc nhằm thực thi một trong những nội dung của quản lí Nhà nớc về đất đai. Ba là việc thu hồi xuất phát từ nhu cầu của Nhà nớc và xã hội hoặc là biện pháp chế tài đợc áp dụng nhằm xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai của ngời sử dụng. Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 7 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Quyết định : Thu hồi đất là văn bản hành chính của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền nhằm chấm dứt một quan hệ pháp luật đất đai để phục vụ lợi ích của Nhà nớc, của xã hội hoặc xử lí hành chính hành vi vi phạm pháp luật đất đai của ngời sử dụng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam có quy định rất cụ thể về việc thu hồi đất. Đất nông nghiệp là một trong ba loại đất theo phân loại của Luật Đất Đai 2003, nên việc thu hồi đất nông nghiệp cũng phải tuân theo những quy định chung về thu hồi đất. Cụ thể nh sau: 1.2.1. Các trờng hợp bị thu hồi đất. Các trờng hợp thu hồi đất đợc quy định tại Điều 38 Luật Đất đai 2003, theo đó đợc chia thành 3 nhóm trờng hợp. Đó là : Thu hồi đất vì lí do đơng nhiên: (thu hồi đất vì cá nhân sử dụng đất chết mà không có ngời thừa kế, ngời sử dụng đất tự nguyện trả đất ) Thu hồi đất do nhu cầu của Nhà nớc, bao gồm thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, lợi ích công cộng Quốc gia, sử dụng vào mục tiêu phát triển kinh tế để xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Thu hồi đất do hành vi vi phạm pháp luật đất đai của ngời sử dụng đất đai. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi đi sâu vào vấn đề thu hồi đất nông nghiệp vì mục đích phát triển kinh tế, cụ thể là thu hồi đất phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. 1.2.2 Quy định của pháp luật về bồi thờng sau thu hồi đất nông nghiệp. Phải nói rằng ngời nông dân là ngời chịu thiệt thòi nhất trong quá trình thu hồi đất. Họ là những ngời gắn bó với đồng ruộng nhất, họ không có con đờng nào khác ngoài sản xuất nông nghiệp mà t liệu cần sản xuất là đất. Việc thu hồi đất đã đẩy cuộc sống ngời nông dân vào khó khăn. Chính vì vậy, điều khiến họ quan tâm nhất là vấn đề giải quyết quyền lợi của họ sau khi thu hồi đất. Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 8 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của ngời dân, kèm theo những quy định về thu hồi đất là những quy định về bồi thờng . * Điều kiện đợc bồi thờng về đất: Luật Đất đai 2003 không quy định cụ thể điều kiện đợc bồi thờng về đất nh- ng có quy định các trờng hợp thu hồi đất mà không bồi thờng. (Điều 43) Luật Đất đai đã sửa đổi bổ xung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 . Trong quá trình thực hiện đã đợc hớng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, khoản 4 Điều 14 và Điểm b Khoản 2 Điều 67 nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007. Theo tìm hiểu tại thành phố Nội, để thực hiện các qui định trên UBND TP đã ban hành Quyết định số 137/2007/QĐ- UBND ngày 30/11/2007 trong đó đã giải thích cụ thể các điều kiện cụ thể đợc bồi thờng. Tại Điều 7 của nghị định quy định: Ngời bị Nhà nớc thu hồi đất có một trong các điều kiện sau đây thì đợc bồi thờng: 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. 3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, đợc UBND xã, phờng, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau: a) Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trớc ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thành uỷ Nội về tăng cờng lãnh đạo thực hiện công tác bồi thờng, hộ trợ, tái định c khi giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2008 của HĐND Thành phố Nội về đề án Một số giải pháp hội trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân vùng chuyển đổi mục đính sử dụng đất nông nghiệp. Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án một số giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Nội . Quyết định số 18/2008/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố Nội về việc Ban hành quy định về bồi thờng, hỗ trợ và tái định c trên địa bàn thành phố Nội Việc quy định cụ thể nh trên tạo cơ sở cho việc tiến hành bồi thờng, bảo đảm quyền lợi của ngời dân bị thu hồi đất. Một mặt nó phù hợp với chủ trơng minh bạch hoá, công khai hoá trong xây dựng và áp dụng pháp luật. * Nguyên tắc bồi thờng : Để bảo đảm quyền lợi của các chủ thể trong thu hồi đất, đặc biệt là ngời nông dân, Luật Đất đai 2003, có những quy định rất cụ thể về điều kiện thu hồi đất. Theo Luật Đất đai 2003, tại Khoản 2 Điều 42 có quy định : Ngời bị thu hồi loại đất nào thì đợc bồi thờng bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thờng thì đợc bồi thờng bằng giá trị quyền sử dụng đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi Cũng tại Khoản 4- điều 42 này thì : Trờng hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thờng cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc đợc bồi thờng bằng tiền, ngời bị thu hồi đất còn đợc Nhà nớc hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới. Tại Điều 29 (Thực hiện khoản 5 Điều 7 và 31 Nghị định số 197/ 2004/NĐ -CP) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm Nghị định số 197/2004/NĐ- CP và đợc sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4- Điều 4 Nghị định 17/2006/ NĐ- CP ngày Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 10 [...]... Ngời đợc Nhà nớc giao sử dụng dất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhng tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ đợc bồi thờng theo giá đất nông nghiệp Cụ thể đối với đất nông nghiệp, tại điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thờng, hỗ chợ và tái định c khi nhà đất thu hồi đất, đã giải quyết cặn kẽ các trờng hợp bồi thờng, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của... của bản quy định này khi Nhà nớc thu hồi thì đợc bồi thờng bằng tiền theo giá đất nông nghiệp 2 Đất nông nghiệp, vờn ao trong cùng một thửa đấtnhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân c mà tại thời điểm xây dựng nhà ở không vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, b,c,d,đ Khoản 5 Điều 7 Quyết định này khi Nhà nớc thu hồi, ngoài việc đợc bồi thờng theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích... hành cho thấy chính sách bồi thờng của Nhà nớc ta sau thu hồi đất nông nghiệp là vẫn đảm bảo cho ngời nông dânđất sản xuất Việc bồi thờng bằng tiền cho ngời dân chỉ là giải pháp cuối cùng khi mà không thực hiện đợc bồi thờng bằng đất canh tác và cũng không đền bù đợc bằng một ngành nghề phi nông nghiệp nào đó Các trờng hợp khác nh đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân c, đất vờn ao liền kề với đất. .. các nguyên tắc, ngời nông dân sau khi thu hồi đất sẽ đợc bồi thờng bằng đất nông nghiệp để sản xuất, trờng hợp không có đất nông nghiệp để bồi thờng thì mới tiến hành bồi thờng bằng tiền và các biện pháp hỗ trợ khác nh giao đất sản xuất kinh doanh dịch vụ có thu tiền sử dụng đất Việc quy định trên có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nớc đối với ngời nông dân bị thu hồi đất, đồng thời khẳng... thực hiện quyền sử dụng đất trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thờng, hỗ trợ tái định c khi Nhà nớc thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai mà ngời có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thờng giải phóng mặt bằng Với thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nớc, việc cỡng chế thu hồi đất có thể đợc tiến hành sau khi đại diện của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thờng giải phóng mặt... tài nghiên cứu pháp luật điều chỉnh hoạt động thu hồi đất và thực trạng thu hồi đất nông nghiệp 1.2.4 Thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp Căn cứ vào Điều 44 Luật Đất đai năm 2003 thì thẩm quyền thu hồi đất cụ thể nh sau: UBND tỉnh, thành phố trực thu c Trung ơng quyết định thu hồi đất đối Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 15 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế với tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngời Việt Nam định... thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp đợc giao theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 1 Trờng hợp Nhà nớc thu hồi đất mà ngời sử dụng đất đợc bồi thờng cha thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nớc theo quy định của pháp luật thì phải khấu trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành vào số tiền đợc bồi thờng để hoàn trả ngân sách Nhà nớc Ngời đợc Nhà. .. phận nông dân- những ngời đang trực tiếp chịu ảnh hỏng từ việc thu hồi đất Từ thực tiễn thu hồi đất nông nghiệp tại các địa phơng hiện nay, tôi đã tập trung vào nghiên cứu vấn đề Thu hồi đất nông nghiệp trong thời kì công nghiệp ho Tại Quận Long Biên 2.2 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp Lớp Luật tại chức K30 - Gia Lâm 24 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Thế Mặc dù nớc ta đang trong quá trình đô thị... 67 % lao động nông nghiệp vẫn giữ nguyên nghề cũ sau khi bị thu hồi đất, 13 % chuyển sang nghề mới và khoảng 20 % thất nghiệp hoặc có việc làm không ổn định Việc thu hồi đất nông nghiệp do mở rộng các khu công nghiệp tại vùng nông thôn tất yếu sẽ ảnh hởng đến thu nhập, đời sống của dân c vùng này Nhà nớc đã có chính sách đền bù cho họ, tuy nhiên sau khi nhận tiền đền bù, nhiều hộ nông dân có khoản tiền... huyện, quận, thị xã thành phố thu c tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c, ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài thu c đối tợng đợc mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam 1.2.5 Cỡng chế thu hồi đất Việc thu hồi đất có thể đợc bàn giao trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tổ chức làm nhiệm vụ bồi thờng giải phóng mặt bằng, thanh toán xong tiền bồi thờng theo phơng . luật khi Nhà nớc thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội. Chơng 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất và bồi thờng thiệt hại khi Nhà. tích Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, thành phố Hà Nội , hậu quả thu hồi đất nông nghiệp ( Bồi th- ờng sau thu hồi, giải quyết việc
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp tại Long Biên, Hà Nội, chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp tại Long Biên, Hà Nội, chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp tại Long Biên, Hà Nội, Tính cấp thiết của đề tài, Tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống con ngời., Các trờng hợp bị thu hồi đất . Quy định của pháp luật về bồi thờng sau thu hồi đất nông nghiệp., Bồi thờng thiệt hại sau thu hồi đất nông nghiệp. Thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp. Cỡng chế thu hồi đất., Giíi thiƯu tỉng quan vỊ Qn Long Biªn, Vấn đề an ninh - lơng thực ., Những ảnh hởng về môi trờng., Nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên ., Nhóm giải pháp về chính sách của Nhà nớc., Nhóm giải pháp về công tác quản lí:, Nhóm giải pháp việc làm:, Một số giải pháp khác:

Từ khóa liên quan