Các phản ứng của muối với muối

25 789 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:19

Các phản ứng của muối với muối GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)Bài 23Có 3 công thức viết phản ứng Công thức 1:2 Muối mớiMuối + Muối(Phản ứng trao đổi)9Sản phẩm phải có: Chất kết tủa Chất bay hơi Chất khó điện ly hơn9Muối pứ: Tan hoặc ít tan Công thức 1:2 Muối mớiMuối + Muối¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1:Viết các phản ứnga. BaCl2+ ddNa2SO4b. AgNO3+ ddNaCl→BaSO4+ NaClBaSO4↓2Na2SO4b. AgNO3+ ddNaClc. FeCl3 + Ag2SO4d. Ba(HCO3)2+ Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3b. AgNO3+ NaCl→ AgCl+NaNO3AgCl↓ Công thức 1:2 Muối mớiMuối + Muối¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1:9Muối pứ:Tan hoặc ít tanc. FeCl3 + Ag2SO4d. Ba(HCO3)2+ Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3 p dụng 2: Công thức 1:2 Muối mớiMuối + Muối¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1:9Muối pứ:Tan hoặc ít tanc. FeCl3 + Ag2SO4d. Ba(HCO3)2+ Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3→ AgClAgCl↓+ Fe2(SO4)3236 Công thức 1:2 Muối mớiMuối + Muối¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1:9Muối pứ:Tan hoặc ít tand. Ba(HCO3)2+Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3+→ BaSO4↓+2 NaHCO3→ BaCO3↓+2 NaHCO3 p dụng 2:Viết 5 phản ứng có dạng:BaCl2KCl?+? p dụng 2:Viết 5 phản ứng có dạng:BaCl2KCl?+? GiảiBaCl2+ K2SO4→ 2KCl + BaSO4↓:BaCl2+ K2CO3→ 2KCl + BaCO3↓BaCl2+ K2SiO3→ 2KCl + BaSiO3↓3BaCl2+2K3PO4→ 6KCl + Ba3(PO4)2↓BaCl2+ K2SO3→ 2KCl + BaSO3↓+++Viết và cân bằng phản ứnga. ddAlCl3ddKAlO2ddAlCl3ddNa2Sb.c. ddAlCl3dd NaHCO3(HVQY-2001) Áp dụng 3:Công thức 2:Khi gặp9 Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+MuốiA9 Phản ứng với các muối:CO32-;HCO3-;SO32-;HSO3-S2-;HS-;AlO-;MuốiB[...]...Công thức 2:p dụng riêng cho các muối 9 Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+ muối A9 Phản ứng với các muối: CO32-;HCO3-;SO32-;HSO3-S2-;HS-;AlO-; muối BPứ:? Muối A+PỨ cuối cùng+ AxitHydroxyt ↓+ Axit Muối mới+ Axit mới+ H2Odd→ Muối BThứ tự pứ:  Công thức 1:2 Muối mới Muối + Muối ¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1:Viết các phản öùnga. BaCl2+ ddNa2SO4b.... +++Viết và cân bằng phản ứng a. ddAlCl3ddKAlO2ddAlCl3ddNa2Sb.c. ddAlCl3dd NaHCO3(HVQY-2001) Áp dụng 3:Công thức 2:Khi gặp9 Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+ Muối A9 Phản ứng với các muối: CO32-;HCO3-;SO32-;HSO3-S2-;HS-;AlO-; Muối B Bđ:Pứ:Sau:0,10,10,10,10,10,10,10Ag↓Fe(NO3)3+ AgNO3Fe(NO3)2+→(1)0,2 0,100(mol)- Theo đề ta có pứ:(mol)(mol)Theo... : muối A Muối A Công thức 2:( Al3+, Fe3+, Zn2+)+ Muối BCO3; HCO3-2-SO3; HSO3-2-S2-;HS-;+ AxitHydroxyt ↓+ Axit Muối mới+ Axit mới+ H2Odd→ muối BPỨ:Ví dụ:AlCl3+ dd Na2CO3 :?AlCl3+ H2O→Al(OH)3↓ + HClHCl + Na2CO3→ H2ONaCl + CO2↑+3322366662AlCl3 + 3H2O+ 3Na2CO3→→ 2Al(OH)3↓+ 6NaCl +3CO2↑  p dụng 2:Viết 5 phản ứng. .. 2KCl + BaSO3↓  p dụng 2: Công thức 1:2 Muối mới Muối + Muối ¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1: 9Muối pứ:Tan hoặc ít tanc. FeCl3 + Ag2SO4d. Ba(HCO3)2+ Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3→ AgClAgCl↓+ Fe2(SO4)3236 GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) +++Viết và cân bằng phản ứng a. ddAlCl3ddKAlO2ddAlCl3ddNa2Sb.c.... (ml) = 0,2 (lít):[Fe(NO3)2]= [Fe(NO3)3]=0,10,2= 0,5 (M)  Công thức 1:2 Muối mới Muối + Muối ¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1: 9Muối pứ:Tan hoặc ít tand. Ba(HCO3)2+Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3+→ BaSO4↓+2 NaHCO3→ BaCO3↓+2 NaHCO3 Aùp dụng 2:Viết 5 phản ứng có dạng:BaCl2KCl?+? b. ddAlCl3 +ddNa2S  Áp dụng 3: (HVQY-2001)AlCl3+... NaCl + H2S33 22X 2X 3a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 ÁP dụng 4:(ĐHSP TPHCM -2000)b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2  Công thức 1:2 Muối mới Muối + Muối (Phản ứng trao đổi)9Sản phẩm phải có: Chất kết tủa Chất bay hơi Chất khó điện ly hơn 9Muối pứ: Tan hoặc ít tan ... Na2CO3 Viết và cân bằng phản ứng a. ddAlCl3ddKAlO2ddAlCl3ddNa2Sb.c. ddAlCl3dd NaHCO3(HVQY-2001) Áp duïng 3:+++AlCl3+ dd KAlO2 :?AlCl3+ H2O→Al(OH)3↓ + HClHCl+ KAlO2+ H2O →33X 3Al(OH)3↓+ KCl3333 3b. ddAlCl3 +ddNa2S AlCl3 + 6H2O+ 3KAlO2→→ 4Al(OH)3↓ + 3 KCl b. AgNO3+ NaCl→ AgCl+NaNO3AgCl↓ Công thức 1:2 Muối mới Muối + Muối ¾Sản phẩm phải... mới Muối + Muối ¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1: 9Muối pứ:Tan hoặc ít tanc. FeCl3 + Ag2SO4d. Ba(HCO3)2+ Na2SO4e. Ba(HCO3)2+ Na2CO3 b. FeCl3+ KI2 I-+ Fe3+21Fe2++→TQ:Fe2+FeCu2+CuAg+AgFe3+Fe2+I22I-Dãy điện hoá:I2Fe2+I-Fe3+ Ví dụ 6:Viết các phản ứng a. AgNO3 + Fe(NO3)2b. FeCl3+ KI a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3... + Fe(NO3)2b. FeCl3+ KI a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 Áp dụng 4: (ĐHSP TPHCM -2000)b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2Al2(SO4)3 +3H2O+3Na2CO3→Cho 0,1 mol FeCl3tác dụnghết với dd Na2CO3dư, thuđược chất khí và kết tủa. Lấy kết tủa đem nung ởnhiệt độ cao đến khối lượngkhông đổi thì thu được baonhiêu gam chất rắn? Áp dụng 5: (HVKTQS-1999)2 Al(OH)3↓3 Na2SO43 . với các muối: CO32-;HCO3-;SO32-;HSO3-S2-;HS-;AlO-;MuốiBCông thức 2:p dụng riêng cho các muối9 Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+muốiA9 Phản ứng với các muối: CO32-;HCO3-;SO32-;HSO3-S2-;HS-;AlO-;muốiBPứ:?MuốiA+PỨ. bằng phản ứnga. ddAlCl3ddKAlO2ddAlCl3ddNa2Sb.c. ddAlCl3dd NaHCO3(HVQY-2001) Áp dụng 3:Công thức 2:Khi gặp9 Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+MuốiA9 Phản ứng với các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phản ứng của muối với muối, Các phản ứng của muối với muối, Các phản ứng của muối với muối

Từ khóa liên quan