quản lí dịch vụ in ấn trong window server 2003

24 354 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 03:08

TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN Giảng viên: DƯƠNG THỊ THU HIỀN Email: thuhienkt81@yahoo.com Website: www.viethanit.edu.vn Hệ điều hành Windows Sever 2003 - 2 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in  Phân quyền in ấn - 3 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in • Nhấp chuột vào Start → Settings → Printers And Faxes. - 4 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in • Nhấp chuột vào biểu tượng Add Printer, tiện ích Add Printer Wizard sẽ khởi động. Nhấp chuột vào nút Next để tiếp tục. - 5 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp thoại Local Or Network Printer xuất hiện.  Chọn Local Printer Attached To This Computer: Nếu máy in được nối trực tiếp vào máy chủ Windows Server 2003. - 6 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Hộp thoại Local Or Network Printer xuất hiện.  Chú ý: Nếu có chọn ở mục “Automatically detects and installs new Plug and Play Printers” thì sẽ xuất hiện hộp thoại sau:  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ - 7 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Ngược lại, click vào “Next” để tiếp tục quá trình cài đặt. Hộp thoại tiếp theo xuất hiện như sau:  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ - 8 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Tiến hành chọn lựa loại máy in được kết nối vào máy chủ, sau đó click chuột vào nút “Next” để tiếp tục.  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ - 9 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Tiến hành đặt tên cho máy in được cài đặt:  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ - 10 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Hộp hội thoại này có 2 chọn lựa: Cho phép bạn không chia sẻ máy in Cho phép bạn chia sẻ máy in và đặt tên cho chia sẻ đó  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ [...]... máy in - 19 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Right click vào biểu tượng máy in đã chia sẻ kết nối in, chọn mục “Sharing…” - 20 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Trên thẻ Security, chọn mục “Add…” để tiến hành thêm các Users và nhóm được phép chia sẻ máy in - 21 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản. .. Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Tiếp tục click chuột vào mục “Advanced…” ở hộp thoại dưới: - 22 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Chọn User hoặc Group cần thực hiện chia sẻ máy in, ví dụ chọn HOCVIEN_NETWORK: - 23 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Cho phép in các tài liệu; tạm ngưng,... ý in thử o No: Không đồng ý in thử - 12 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Sau khi click “Next” ở hộp thoại trên, xuất hiện hộp thoại có giao diện như sau, click vào “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt máy in - 13 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với... giao diện như sau: - 14 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp thoại Local Or Network Printer xuất hiện  Chọn A Printer Attached To Another Computer: Nếu máy in được kết nối với một máy tính khác trên mạng - 15 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp...Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp hội thoại tiếp theo của quá trình cài đặt cho phép bạn mô tả về máy in được cài đặt và chia sẻ - 11 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Giao diện hộp hội thoại này có 2 chọn lựa: o Yes: Đồng ý in thử o No:... Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy chủ • Tại đây: o Chọn “Yes” để chấp nhận máy in vừa cài đặt là máy in mặc định o Chọn “No” nếu không muốn máy in vừa cài đặt là máy in mặc định khi in - 18 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy chủ • Click vào “Finish” để hoàn tất... a printer” để “duyệt” các máy in được kết nối trên mạng Click chuột vào “Next” để tiếp tục - 16 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy chủ • Tại giao diện của hộp thoại này bạn chọn loại máy in trên mạng được liệt kê trong mục “Shared printers” Click chuột vào mục “Next” để tiếp tục - 17 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003. .. ngưng, tiếp tục, khởi động lại các tài liệu của người dùng; kết nối đến máy in • Cho phép tất cả các cấp độ có trong Manage Documents; cho phép chia sẻ một máy in; thay đổi các đặc tính máy in; xóa các máy in; thay đổi các mức độ cho phép máy in • Cho phép tất cả các cấp độ có trong Print; cho phép điều khiển xác lập nội dung in cho tất cả các tài liệu; tạm ngưng, khởi động lại và xóa tất cả các tài . www.viethanit.edu.vn Hệ điều hành Windows Sever 2003 - 2 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in  Phân quyền in ấn - 3 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003. Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in • Nhấp chuột vào Start → Settings → Printers And Faxes. - 4 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in • Nhấp chuột. Or Network Printer xuất hiện.  Chọn Local Printer Attached To This Computer: Nếu máy in được nối trực tiếp vào máy chủ Windows Server 2003. - 6 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003 • Hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lí dịch vụ in ấn trong window server 2003, quản lí dịch vụ in ấn trong window server 2003, quản lí dịch vụ in ấn trong window server 2003

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn