Trắc nghiệm đề thi môn hóa

3 527 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:18

Trắc nghiệm đề thi môn hóa 1 s 23 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic. X v Y ln lt l A. glucoz, etyl axetat. B. mantoz, glucoz. C. ancol etylic, anehit axetic. D. glucoz, ancol etylic. Cõu 2: Nhúm cú cha dung dch (hoc cht) khụng lm giy qu tớm chuyn sang mu xanh l A. NH3, anilin. B. NaOH, NH3. C. NaOH, CH3-NH2. D. NH3, CH3-NH2. Cõu 3: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lợng polime thu đợc là A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Cõu 4: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú A. nhúm chc axit. B. nhúm chc anehit. C. nhúm chc ancol. D. nhúm chc xetụn. Cõu 5: Mt trong nhng im khỏc nhau gia protein vi gluxit v lipit l A. protein luụn cú khi lng phõn t ln hn. B. phõn t protein luụn cú nhúm chc -OH. C. protein luụn l cht hu c no. D. phõn t protein luụn cú cha nguyờn t nit. Cõu 6: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lợng ion hoá thứ nhất của các nguyên tử A. tăng dần. B. tăng dần rồi giảm. C. giảm dần. D. không đổi. Cõu 7: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC. Số mắt xích CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên là A. 6,02.1021. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1022. Cõu 8: Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucoz). D. HCHO. Cõu 9: Nha phenolfomanđehit c iu ch bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A. CH3CHO trong mụi trng axit. B. CH3COOH trong mụi trng axit. C. HCOOH trong mụi trng axit. D. HCHO trong mụi trng axit. Cõu 10: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3 (d) thỡ khi lng Ag ti a thu c l A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Cõu 11: Cht khụng cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l A. stiren. B. propen. C. isopren. D. toluen. Cõu 12: Khi trùng ngng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất là 80%, ngoài amino axit d ngời ta còn thu đợc m gam polime và 1,44 gam nớc. Giá trị của m là A. 4,56 gam. B. 5,56 gam. C. 4,25 gam. D. 5,25 gam. Cõu 13: phõn bit 2 khớ CO2 v SO2 ta dựng A. dung dch Ca(OH)2. B. dung dch BaCl2. C. qu tớm. D. dung dch nc brom. Cõu 14: tỏch riờng tng cht t hn hp benzen, anilin, phenol ta ch cn dựng cỏc hoỏ cht (dng c, iu kin thớ nghim y ) l A. dung dch Br2, dung dch NaOH, khớ CO2. B. dung dch NaOH, dung dch NaCl, khớ CO2. C. dung dch NaOH, dung dch HCl, khớ CO2. D. dung dch Br2, dung dch HCl, khớ CO2. Cõu 15: Cho các chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). Dãy các chất đợc sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là A. (2), (3), (1). B. (2), (1), (3). C. (3), (1), (2). D. (1), (2), (3). Cõu 16: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. B. CH3COOH, C2H3COOH. 2C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). Cõu 17: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu đợc 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lợng brom đã phản ứng là A. 9,6 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 28,8 gam. Cõu 18: Cho200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V; 200/Ni NiE+=-0,23 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Cõu 19: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. Tinh bột, C2H4, C2H2. B. Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột. D. C2H4, CH4, C2H2. Cõu 20: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. màu với iốt. B. với dung dịch NaCl. C. tráng gơng. D. thuỷ phân trong môi trờng axit. Cõu 21: Công thức cấu tạo của alanin là A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. C6H5NH2. Cõu 22: Số đồng phân của C3H9N là A. 4 chất. B. 2 chất. C. 5 chất. D. 3 chất. Cõu 23: Trung hoà 1 mol - amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lợng clo là 28,286% về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Cõu 24: Nhỳng mt thanh Cu vo 200ml dung dch AgNO31M, khi phn ng xy ra hon ton, ton b Ag to ra u bỏm vo thanh Cu, khi lng thanh Cu s A. gim 6,4 gam. B. tng 21,6 gam. C. tng 15,2 gam. D. tng 4,4 gam. Cõu 25: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (2). Cõu 26: chng minh amino axit l hp cht lng tớnh ta cú th dựng phn ng ca cht ny ln lt vi A. dung dch HCl v dung dch Na2SO4 . B. dung dch KOH v dung dch HCl. C. dung dch NaOH v dung dch NH3. D. dung dch KOH v CuO. Cõu 27: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu và Ag+/Ag, số pin điện hoá có thể lập đợc tối đa là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Cõu 28: Cho 500 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4 (c), sn phm thu c em kh thnh anilin. Nu hiu sut chung ca quỏ trỡnh l 78% thỡ khi lng anilin thu c l A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Cõu 29: Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3 - CH2-CHO. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2 - OH. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Cõu 30: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A. natri hiroxit. B. anilin. C. amoniac. D. natri axetat. Cõu 31: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu2+ ặCu +Zn2+ (Biết 200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là A. +0,42V. B. +1,10V. C. -0,42V. D. -1,10V. 3Cõu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C2H5N. Cõu 33: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin. X v Y tng ng l A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Cõu 34: Cho cỏc polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Cõu 35: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử là A. natri kim loại. B. dung dịch HCl. C. dung dịch NaOH. D. quì tím. Cõu 36: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là A. 11,16 gam. B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 12,5 gam Cõu 37: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C2H4O2. B. C6H12O6. C. C3H6O3. D. C5H10O5. Cõu 38: Mt thanh Zn ang tỏc dng vi dung dch HCl, nu thờm vi git dung dch CuSO4 vo thỡ A. lng bt khớ H2 bay ra nhiu hn. B. bt khớ H2 khụng bay ra na. C. lng bt khớ H2 bay ra ớt hn. D. lng bt khớ H2 bay ra khụng i. Cõu 39: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l A. glucoz, glixerol, mantoz, axit axetic. B. glucoz, glixerol, mantoz, ancol etylic. C. glucoz, glixerol, mantoz, natri axetat. D. glucoz, glixerol, anehit fomic, natri axetat. Cõu 40: Hai cht ng phõn ca nhau l A. saccaroz v glucoz. B. fructoz v mantoz. C. glucoz v mantoz . D. fructoz v glucoz . -----------------Ht----------------- . 1 s 23 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Cho s chuyn. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Cõu 19: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm đề thi môn hóa, Trắc nghiệm đề thi môn hóa, Trắc nghiệm đề thi môn hóa