Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

3 921 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên 1 s 22 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu và Ag+/Ag, số pin điện hoá có thể lập đợc tối đa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cõu 2: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cõu 3: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin. X v Y tng ng l A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Cõu 4: Cho các chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). Dãy các chất đợc sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Cõu 5: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. Cõu 6: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic. X v Y ln lt l A. mantoz, glucoz. B. glucoz, etyl axetat. C. glucoz, ancol etylic. D. ancol etylic, anehit axetic. Cõu 7: Nhỳng mt thanh Cu vo 200ml dung dch AgNO31M, khi phn ng xy ra hon ton, ton b Ag to ra u bỏm vo thanh Cu, khi lng thanh Cu s A. gim 6,4 gam. B. tng 15,2 gam. C. tng 4,4 gam. D. tng 21,6 gam. Cõu 8: Cht khụng cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Cõu 9: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lợng ion hoá thứ nhất của các nguyên tử A. tăng dần rồi giảm. B. tăng dần. C. không đổi. D. giảm dần. Cõu 10: Mt trong nhng im khỏc nhau gia protein vi gluxit v lipit l A. phõn t protein luụn cú cha nguyờn t nit. B. protein luụn l cht hu c no. C. phõn t protein luụn cú nhúm chc -OH. D. protein luụn cú khi lng phõn t ln hn. Cõu 11: Công thức cấu tạo của alanin là A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-COOH. Cõu 12: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C2H4O2. B. C5H10O5. C. C6H12O6. D. C3H6O3. Cõu 13: Cho200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V; 200/Ni NiE+=-0,23 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Zn2+,Ni2+. C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. D. Cu2+, Ni2+, Zn2+. Cõu 14: tỏch riờng tng cht t hn hp benzen, anilin, phenol ta ch cn dựng cỏc hoỏ cht (dng c, iu kin thớ nghim y ) l A. dung dch Br2, dung dch NaOH, khớ CO2. B. dung dch NaOH, dung dch HCl, khớ CO2. C. dung dch Br2, dung dch HCl, khớ CO2. D. dung dch NaOH, dung dch NaCl, khớ CO2. Cõu 15: Cho 500 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4 (c), sn phm thu c em kh thnh anilin. Nu hiu sut chung ca quỏ trỡnh l 78% thỡ khi lng anilin thu c l A. 546 gam. B. 465 gam. C. 564 gam. D. 456 gam. Cõu 16: Nhúm cú cha dung dch (hoc cht) khụng lm giy qu tớm chuyn sang mu xanh l A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. 2Cõu 17: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC. Số mắt xích CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên là A. 6,02.1020. B. 6,02.1021. C. 6,02.1022. D. 6,02.1023. Cõu 18: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử là A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl. Cõu 19: phõn bit 2 khớ CO2 v SO2 ta dựng A. dung dch BaCl2. B. dung dch nc brom. C. qu tớm. D. dung dch Ca(OH)2. Cõu 20: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l A. glucoz, glixerol, mantoz, ancol etylic. B. glucoz, glixerol, anehit fomic, natri axetat. C. glucoz, glixerol, mantoz, axit axetic. D. glucoz, glixerol, mantoz, natri axetat. Cõu 21: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2). Cõu 22: Số đồng phân của C3H9N là A. 2 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất. Cõu 23: Trung hoà 1 mol - amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lợng clo là 28,286% về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Cõu 24: Khi trùng ngng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất là 80%, ngoài amino axit d ngời ta còn thu đợc m gam polime và 1,44 gam nớc. Giá trị của m là A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 4,25 gam. Cõu 25: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. thuỷ phân trong môi trờng axit. B. với dung dịch NaCl. C. màu với iốt. D. tráng gơng. Cõu 26: Cho cỏc polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. Cõu 27: chng minh amino axit l hp cht lng tớnh ta cú th dựng phn ng ca cht ny ln lt vi A. dung dch NaOH v dung dch NH3. B. dung dch KOH v CuO. C. dung dch HCl v dung dch Na2SO4 . D. dung dch KOH v dung dch HCl. Cõu 28: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lợng polime thu đợc là A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Cõu 29: Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH(NH2) - CH3. C. CH3 - CH2 - OH. D. CH3 - CH2-CHO. Cõu 30: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A. amoniac. B. natri axetat. C. anilin. D. natri hiroxit. Cõu 31: Nha phenolfomanđehit c iu ch bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A. CH3COOH trong mụi trng axit. B. CH3CHO trong mụi trng axit. C. HCOOH trong mụi trng axit. D. HCHO trong mụi trng axit. Cõu 32: Hai cht ng phõn ca nhau l A. saccaroz v glucoz. B. fructoz v mantoz. 3C. glucoz v mantoz . D. fructoz v glucoz . Cõu 33: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H4, CH4, C2H2. B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột. C. Tinh bột, C2H4, C2H2. D. Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen. Cõu 34: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu đợc 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lợng brom đã phản ứng là A. 19,2 gam. B. 28,8 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Cõu 35: Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucoz). D. HCHO. Cõu 36: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú A. nhúm chc xetụn. B. nhúm chc ancol. C. nhúm chc anehit. D. nhúm chc axit. Cõu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C2H7N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C2H5N. Cõu 38: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu2+ ặCu +Zn2+ (Biết 200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là A. -1,10V. B. -0,42V. C. +1,10V. D. +0,42V. Cõu 39: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3 (d) thỡ khi lng Ag ti a thu c l A. 16,2 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 32,4 gam. Cõu 40: Mt thanh Zn ang tỏc dng vi dung dch HCl, nu thờm vi git dung dch CuSO4 vo thỡ A. lng bt khớ H2 bay ra nhiu hn. B. lng bt khớ H2 bay ra khụng i. C. bt khớ H2 khụng bay ra na. D. lng bt khớ H2 bay ra ớt hn. -----------------Ht----------------- . 1 s 22 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe,. Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cõu 3: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên , Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên , Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên