Các sơ đồ phản ứng và điều chế

23 427 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Các sơ đồ phản ứng và điều chế CaCáùchchtrtrììnhnhbabàøyy:: Viết lại đồ cụ thểCaCầànnnhơnhớù::--MỗiMỗimũimũitêntên: 1 : 1 phaphảûnnứứngng--MỗiMỗikykýùhiehiệäuuchchưưaabiebiếátt: 1cha: 1chấát t hoahoáùhohọïcc Viết các phảm ứngCác ví dụNH3A A1A2↑A3↑+H2OCO2+HCl+NaOHto,xt,PBiết A chứa C,H,O,N có: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 MA<MbenzenGơGợïiiyýù(NH2)2CO (NH4)2CO3CO2↑NH3↑+H2O+HCl+NaOHNH3CO2to,xt,PCâu I:-Từ gợi ý của A , ta dễ dàng suy được A: urê-Sơ đồ viết lại:Hoàn thành các phản ứng theo đồ:BiếtA làquặngtrongđócó46,67% Fe, còn lại là SI → H+KA+HCl → B+D+EB+O2→ P+H2OB + P → D + ?E+Cl2→ GG + NaOH → I + JH+CO → M+LM+HCl → G+…… .totoCâu II:GụGụùùiiyyựự::FeS2+ 2HCl H2S + S + FeCl2H2S+O2 SO2+H2OH2S + SO2 S + H2OFeCl2+Cl2 FeCl3FeCl3+ NaOH Fe(OH)3+ NaCl2Fe(OH)3 Fe2O3+3H2OFe2O3+CO Fe3O4+ Fe3O4+HCl FeCl3+H2O + Cl2totoHoàn thành phản ứng theo đồ sau:Câu III:FeS2+H2SO4(l) → X + Y + ZA + Y → X + H2OZ + Cl2→ D + PB+KOH → E + FE → I + JX + O2→ AE+H2→ L + ?L+HCl → D+…… .tototoGụùi yự:FeS2+H2SO4(l) S + H2S + FeSO4SO2+ 2H2S 3S + 2H2O3FeSO4+ Cl2 FeCl3+ Fe2(SO4)3Fe2(SO4)3 + 6KOH 2Fe(OH)3+ 3K2SO42Fe(OH)3 Fe2O3+ 3H2OS + O2 SO23Fe2O3+ H22Fe3O4+ H2OFe3O4+8HCl 2FeCl3+ FeCl2+ 4H2Otototo32Hoànthànhsơđồ: Câu IV:XKhí AKhí B Khí BddB DE+H2O+NaOH+HNO3to+H2 SO4(l)+HClF + G + H2OtoBiết khí A dùng nạp cho bình chữa lửa. Giảigợiý:(NH4)2CO3CO2NH3NH3ddNH3NH4ClNH4NO3+H2O+NaOH+HNO3to+H2 SO4(l)+HClN2+ O2+ H2OtoFeFeCl3D↓EFe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+A+B+Fto+ddNa2CO3Biết mỗi mũi tên một phản ứngHoàn thành phản ứng theo đồ sau:Câu V:[...]... nhất, F làhợp chất của K.(ĐH Kinh tế TP HCM)Hoàn thành phản ứng theo đồ sau:  Giảigợiý:(NH4)2CO3CO2NH3NH3ddNH3NH4ClNH4NO3+H2O+NaOH+HNO3to+H2 SO4(l)+HClN2+ O2+ H2Oto FeFeCl3D↓EFe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+A+B+Fto+ddNa2CO3Biết mỗi mũi tên một phản ứng Hoàn thành phản ứng theo đồ sau:Câu V: Câu VIII : Hoàn thành các phản ứng. .. có: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 và MA<MbenzenGơGơïïiiyyùù(NH2)2CO (NH4)2CO3CO2↑NH3↑+H2O+HCl+NaOHNH3CO2to,xt,PCâu I:-Từ gợi ý của A , ta dễ dàng suy được A: urê -Sơ đồ viết lại: Câu IX: Hoàn thành các phản ứng X + Y → A + B + DA + KMnO4 + Y → B + G +H + DMnO2+ Y → G + D + E↑Biết E có màu vàng Câu VI : Hoàn thành phản ứng: toA + O2→ BB + D → E... Câu VIII : Hoàn thành các phản ứng theo ñoàsau:KClO3→ A + B toB → D + E↑ñpncD + H2O → dd FE + F → ?to FeFeCl3Fe(OH)3↓Fe2O3Fe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+Cl2+Cuto+ddNa2CO3 phản ứng: 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2Fe3O4 + 8HCl + Fe = 4FeCl2+ 4H2OFe3O4+ 8HCl + Cl2= 3FeCl3+ 3H2OGợi ý: Các ví dụNH3A A1A2↑A3↑+H2OCO2+HCl+NaOHto,xt,PBiết . H2OtoFeFeCl3D↓EFe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+A+B+Fto+ddNa2CO3Biết mỗi mũi tên một phản ứngHoàn thành phản ứng theo sơ đồ sau:Câu V:FeFeCl3Fe(OH)3↓Fe2O3Fe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+Cl2+Cuto+ddNa2CO3 phản ứng: 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2Fe3O4. (NH4)2CO3CO2↑NH3↑+H2O+HCl+NaOHNH3CO2to,xt,PCâu I:-Từ gợi ý của A , ta dễ dàng suy được A: urê -Sơ đồ viết lại:Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ: BiếtA làquặngtrongđócó46,67% Fe, còn lại là SI →
- Xem thêm -

Xem thêm: Các sơ đồ phản ứng và điều chế, Các sơ đồ phản ứng và điều chế