Các định luật trong hóa học

12 343 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Các định luật trong hóa học Bổ trợ kiến thứcHÓA ĐẠI CƯƠNG -VÔ CƠCác đònh luật trong hóa họcCần nhớ 3 Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬTBẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI( ĐLTPKĐ)Bài 14Với:1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung dòch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)nđiện tích=•nionx Số điện tích Ví dụ 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molLập biểu thức liên hệ x, y, z, tTrong dung dòch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)nđiện tích=•nionx Số điện tích Ví dụ 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molLập biểu thức liên hệ x, y, z, tGiải:Theo ĐLBTĐT có: 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung dòch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)Trên phương trình ion:= Σđ.tích vế phảiΣđ.tích Vế trái Ví dụ 2:( ĐHNNTH – 1998)Cho pứ:3M +8H++2NO3-→ .Mn++ .NO + .H2OTính số oxi hóa +n của M?Pt:? Ví dụ 3: Cân bằng các phản ứng(bằng pp cân bằng e-) a. Al +OH-+ NO3+H2O →AlO2+ NH3--b. Al +OH-+ NO2+H2O →AlO2+ NH3--c.Zn + OH-+ NO3→ZnO2 + NH3+H2O -2-1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung dòch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)Trên phương trình ion:= Σđ.tích vế phảiΣđ.tích Vế trái Các quá trình oxi hóa khử= Σsố e nhậnΣSố e cho= Σ mole nhậnΣ mole cho( ĐHNNTH – 1998)Cho pứ:3M +8H++2NO3-→ .Mn++ .NO + .H2Oa.Tính số oxi hóa +n của M?Ví du4:ïb. Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử;chất tạo muối và vai trò HNO3Với:1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL): Có 3 nội dung cần nhớ•nion Ví dụ 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ionGiải:Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muốitrong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ion[...]... Trong dung dịch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)nđiện tích=•nionx Số điện tích Ví dụ 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molLập biểu thức liên hệ x, y, z, tGiải:Theo ĐLBTĐT có: Bổ trợ kiến thứcHÓA ĐẠI CƯƠNG -VÔ CƠ Giải:Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muối trong ddA theo... trợ kiến thứcHÓA ĐẠI CƯƠNG -VÔ CƠ Giải:Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dịch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ion . Bổ trợ kiến thứcHÓA ĐẠI CƯƠNG -VÔ CƠ Các đònh luật trong hóa họcCần nhớ 3 Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬTBẢO TOÀN KHỐI. KHỐI LƯNG( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI( ĐLTPKĐ)Bài 14Với:1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ Trong dung dòch=ΣMol
- Xem thêm -

Xem thêm: Các định luật trong hóa học, Các định luật trong hóa học