Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín saccombank.doc

19 1,103 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:30

Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín saccombank Chương 1TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)Trang 41.1. Lòch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được thành lập vào năm 1991 theo:- Giấy phép số 0006/NH – GP do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 05/12/1991- Giấy phép số 05/GD – UB do Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố cấp ngày 03/04/1992.Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương TínTên viết tắt: SacombankTên tiếng Anh: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSacombank thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dòch vụ ngân hàng.Mức vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, từ năm 2003 Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Đến tháng 10/2005, Sacombank đã tăng vốn điều lệ lên 1250 tỷ đồng.Sacombank là ngân hàng bán lẻ và là ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chú trọng đến dòng sản phẩm dòch vụ phục vụ khách hàng cá nhân.Sacombank có ba cổ đông lớn nước ngoài góp vốn đầu tư là Quỹ đầu tư Dragon Ginancial Holdings (Anh Quốc), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng ANZ.Trang 5Ngoài 3 cổ đông nước ngoài trên, Sacombank còn có các cổ đông là các nhà kinh doanh trong nước góp vốn đầu tư, Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có số lượng cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Sacombank1.2.1. Hội đồng quản trò- Chủ tòch: ng Đặng Văn Thành - Phó Chủ tòch thứ nhất: Bà Huỳnh Quế Hà - Ba (03) Phó Chủ tòch: ng Nguyễn Tấn Thànhng Dominic Scriven ng Nguyễn Châu - Bốn (04) Thành viên hội đồng quản trò1.2.2. Ban kiểm soát- Trưởng ban: ng Đỗ Xuân Du - Hai (02) Thành viên1.2.3. Ban điều hành- Tổng giám đốc: Bà Phan Bích Vân - Các Phó Tổng giám đốcTrang 6SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG SACOMBANK1.3. Mạng lưới hoạt độngVới đònh hướng là một ngân hàng bán lẻ việc mở rộng mạng lưới là một trong những mục tiêu chiến lược của Sacombank.Mạng lưới hoạt động của Sacombank từ 3 Chi nhánh và 1 Hội sở lúc thành lập, tính đến thời điểm hiện nay mạng lưới hoạt động của Sacombank đã phát triển lên trên 100 điểm giao dòch gồm 1 Sở giao dòch TP.HCM, 1 Sở giao dòch Hà Nội, 53 Trang 7ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGBAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊUỶ BAN QUẢN LÝ RỦI ROHỘI ĐỒNG TÍN DỤNGBAN TỔNG GIÁM ĐỐCCÁC UỶ BAN VÀ DỰ ÁNKHỐI CNTT & NHĐTCÔNG TY CONMẠNG LƯỚI CHI NHÁNHKHỐI NGÂN QUỸKHỐI QT VÀ ĐIỀU HÀNHKHỐI TÍN DỤNGPHÒNG ĐẦU TƯPHÒNG K.TRA K.TOÁNchi nhánh, 39 phòng giao dòch, 6 tổ tín dụng trải đều khắp các tỉnh/thành kinh tế trọng điểm trong cả nước: miền Bắc, duyên hải, miền Trung và miền Nam.Bên cạnh đó, Sacombank còn thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng đại lý ở nước ngoài và mở rộng quan hệ thanh toán và bảo lãnh với nhiều ngân hàng bạn.Ngoài việc mở rộng mạng lưới hoạt động, Sacombank còn thành lập công ty trực thuộc và tham gia góp vốn vào nhiều công ty. Riêng trong lónh vực tài chính tiền tệ, Sacombank đã thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – AMC) và góp vốn thành lập các công ty sau:- Công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).- Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VIETFUND MANAGEMENT).- Công ty Đòa ốc Sài Gòn Thương Tín (SACOMREAL).- Sacombank mới khai trương Công ty Kiều hối Sài Gòn Thương Tín (SACOMREX)Trang 8Trang 91.4. Nội dung hoạt động Theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Sacombank được phép thực hiện các hoạt động sau:1.4.1. Huy động vốnNgân hàng Sacombank được huy động vốn dưới các hình thức sau:a. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.b. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước chấp thuận.c. Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài.d. Vay vốn ngắn hạn của Ngân Hàng Nhà Nước dưới hình thức tái cấp vốn.e. Các hình thức huy động vốn khác theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.1.4.2. Hoạt động tín dụngNgân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.1.4.3. Các hình thức vayNgân hàng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau đây:a. Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dòch vụ, đời sống.Trang 10b. Cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dòch vụ, đời sống.1.4.4. Xét duyệt cho vay, kiểm tra và xử lýa. Ngân hàng được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án kinh doanh khả thi, khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi quyết đònh cho vay; có quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng.b. Ngân hàng có quyền xử lỷ tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng vay, tài sản của người bảo lãnh trong việc thực hiện nghóa vụ bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy đònh tại Nghò đònh của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng; khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng và người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghóa vụ bảo lãnh theo quy đònh của pháp luật.c. Ngân hàng được miễn, giảm lãi suất cho vay, phí ngân hàng; gia hạn nợ; mua bán nợ theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.1.4.5. Bảo lãnha. Ngân hàng bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng, cá nhân theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.b. Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế được thực hiện bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.Trang 111.4.6. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn kháca. Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy đònh của pháp luật hiện hành. Người chủ sở hữu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh từ các giấy tờ đó cho ngân hàng.b. Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy đònh pháp luật hiện hành. Ngân hàng được thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh trong trường hợp chủ sở hữu các giấy tờ đó không thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng tín dụng.c. Ngân hàng được tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác theo quy đònh của pháp luật hiện hành.d. Ngân hàng có thể được Ngân Hàng Nhà Nước tái chiết khấu và cho vay trên cơ sở cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã được chiết khấu theo quy đònh của pháp luật hiện hành.1.4.7. Công ty cho thuê tài chínhNgân hàng phải thành lập Công ty cho thuê tài chính khi hoạt động cho thuê tài chính.1.4.8. Tài khoản tiền gửi của ngân hànga. Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại Ngân Hàng Nhà Nước (Sở giao dòch hoặc chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh, thành phố) nơi ngân hàng đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.b. Chi nhánh của ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở của sở giao dòch, chi nhánh.Trang 12c. Ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng trong nước và ngoài nước theo quy đònh của pháp luật.1.4.9. Dòch vụ thanh toán và ngân quỹa. Ngân hàng thực hiện các dòch vụ thanh toán và ngân quỹ:- Cung ứng các phương tiện thanh toán;- Thực hiện các dòch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;- Thực hiện dòch vụ thu hộ và chi hộ;- Thực hiện các dòch vụ thanh toán khác theo quy đònh.- Thực hiện dòch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép;- Thực hiện dòch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.b. Ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. Tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép.1.4.10. Các hoạt động khácNgân hàng thực hiện các hoạt động khác sau đây:a. Dùng Vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy đònh của pháp luật.b. Góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại Việt Nam theo quy đònh của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.c. Tham gia thò trường tiền tệ theo quy đònh của Ngân Hàng Nhà Nước.d. Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thò trường trong nước và thò trường quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép.Trang 13[...]... nhánh của ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhaùnh.Trang 12 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được thành lập vào năm 1991 theo:- Giấy phép số 0006/NH – GP do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 05/12/1991- Giấy phép... chính Ngân hàng phải thành lập Công ty cho thuê tài chính khi hoạt động cho thuê tài chính.1.4.8. Tài khoản tiền gửi của ngân hàng a. Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại Ngân Hàng Nhà Nước (Sở giao dịch hoặc chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh, thành phố) nơi ngân hàng đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.b. Chi nhánh của ngân hàng. .. đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Tên viết tắt: SacombankTên tiếng Anh: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSacombank thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Mức vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, từ năm 2003 Sacombank là ngân hàng thương mại... (02) Thành viên1.2.3. Ban điều hành- Tổng giám đốc: Bà Phan Bích Vân - Các Phó Tổng giám đốcTrang 6 Đơn vị: Triệu USDChỉ tiêu 2005 2004 2003 2002 2001Doanh số 1.459 1.216 966,6 672,4 450(Nguồn: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín) Năm 2005, doanh số về chuyển tiền ra nước ngoài của Bộ phận thanh toán quốc tế – Sở giao dịch đạt trên 45 triệu USD (doanh số hàng tháng về chuyển tiền ra nước ngoài dao động... các giấy tờ đó không thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng tín dụng.c. Ngân hàng được tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật hiện hành.d. Ngân hàng có thể được Ngân Hàng Nhà Nước tái chiết khấu và cho vay trên cơ sở cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã được chiết khấu... khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người chủ sở hữu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh từ các giấy tờ đó cho ngân hàng. b. Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng. .. ngân quỹa. Ngân hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:- Cung ứng các phương tiện thanh toán;- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng; - Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ;- Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định.- Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép;- Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng. b. Ngân. .. 1250 tỷ đồng.Sacombank là ngân hàng bán lẻ và là ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chú trọng đến dòng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng cá nhân.Sacombank có ba cổ đông lớn nước ngoài góp vốn đầu tư là Quỹ đầu tư Dragon Ginancial Holdings (Anh Quốc), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng ANZ.Trang 5 ... pháp luật.b. Góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.c. Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.d. Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép.Trang 13... mặt cho khách hàng. b. Ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. Tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép.1.4.10. Các hoạt động khác Ngân hàng thực hiện các hoạt động khác sau đây:a. Dùng Vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định . 1TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)Trang 41.1. Lòch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Sài Gòn Thương Tín (Sacombank )Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được thành lập vào năm 1991 theo:- Giấy phép số 0006/NH – GP do Ngân hàng Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín saccombank.doc, Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín saccombank.doc, Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín saccombank.doc, Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Sacombank 1. Hội đồng quản trò Mạng lưới hoạt động, Huy động vốn Hoạt động tín dụng Các hình thức vay Xét duyệt cho vay, kiểm tra và xử lý, Bảo lãnh Công ty cho thuê tài chính Tài khoản tiền gửi của ngân hàng, Dòch vụ thanh toán và ngân quỹ Các hoạt động khác, Tiền gửi Cho vay Dòch vụ chuyển tiền Thanh toán quốc tế, Kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua

Từ khóa liên quan