SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ

38 1,400 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 22:19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÂN LOI V PHƯƠNG PHÁP GII MT S DNG BI TP HA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ" A. PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TI.   !" #$%&'()"*+,$!-% &'$%.%&'"""/$%0,12 ,$3!40,$1+!560,,&7,!,$! 560,"  8*+&7+1,220,9!,96.,&7 ,!,$,&7,!,5:!40$$!.+ /$!1,$; !560,,&7,!,$ !560," <*+$0,=+>>0+!56 0," ?@A,96!560,&B5C05:!40$ $0,', 77A+="@A- +'+D;/;&'!560,.;&' ,&7,!,$" EF,!G+6+.H%A I2!.2 656+!J,96,&7,!,$%560, ', 7&7K" II. THỰC TRNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GII PHÁP CỦA ĐỀ TI. 1. Khó khăn:*+.0,+56,,>L/$0, -=,$&',&7+1.-/)!.!560, ,&7,!,$!560,"*M,9,%&7+1,2 20,9!40$.!560,"&D+> >056!560,!$!!" 2. Thuận lợi: A6N!$.6M+M+1-! 0,', 77,&7,!,O5:!40$P !!" B –PHM VI ÁP DỤNG V GIỚI HN NI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: I . PHM VI ÁP DỤNG. Q--+1-%560,,&7,!,$"Q-- N+1-!40.,963+RA!,5:!40$ !"  -Q-!,5:&7+1B,8" Q-!,5:%$-A%A,-A6.S" II. GIỚI HN NI DUNG. Q-T+-=,96!560,.&+!40.5: )U40/$G560,&+ 0VW >X >,,!+/&B1Y!" *+&7+18+560,', 7 7.A,96+I,6,"*+- 23&+ %560,7$Z - BI TP VỀ MUI NITRAT , CACBOXYLAT, CACBONAT CỦA AMIN NO ĐƠN CHỨC MCH HỞ. - BI TP VỀ TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AMINO AXIT. - BI TP VỀ AMINO AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM ( HOẶC DUNG DỊCH AXIT) SAU Đ LẤY SN PHẨM THU ĐƯỢC CHO TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT( HOẶC DUNG DỊCH KIỀM) - BI TP VỀ PHN ỨNG THUỶ PHÂN PEPTIT. III. NI DUNG" *+&7+18+560,', 7 7*20-+[!>>T,!', 7Q*#*56Q V  - \ ] ^  .!M>>2>61 0-2&'!#*+!!"_`$%1a`2 %Y61+`$"@10-2656&+%2 %', 77,&7,!,$&7" Dạng 1: Muối cacboxylat của amin : Q2,9O)%56ZQ   8b< ^\ 8 cde"f%) 76PTVV-76P% (&g( Q   8b< ^\ 8 b b →Q V  8Vb Q\\bQ -  8-b< ^ b cVb-bhe Q   8b< ^\ 8 b\  →Q V  8Vb Q\\    bQ -  8-b< ^b 8 \cVb-bhe Ví dụ 1 :  7i.j2Q E ^\ 8 Q 8  k ^\ 8 "U',Fli j!5:B^\5&6+8.k8%5--+U', ( M h8k.E"U',F%&' A..?k B.8.m? C. ?.?8   D.<.<8 HƯỚNG DẪN GII:  *M+iQ*Q*ZQ\\^ ?  →j26ZQ\\ < ^Q <  c@1 ,$36+%5-Q\\^e  Q\\^ hn.n?→(hn.n?"8k.Eh.  8\ hn.n?"ohn.k8  ^\ hn.n?"?nh.p" *Mqfj*%&'Z F h8.k8b.bn.k8.ph8.m?"→Qj Ví dụ 2 : QU',Fl 7H2,9OQ 8  k ^\ 8 !5: G)B554^\.&'554r?.?o(U',sce l(cV-`tue"*3%7)s%B 8 [<.kE"Q26 554r&'%&'%Z A.p.E B.?.< C.o.m D. E.k   HƯỚNG DẪN GII: Q*#*ZQ 8  k ^\ 8 " #*ZQ < Q\\^ ? b^\→Q < Q\\^b^ < b 8 \cve ceVVVVV Q\\ < ^Q < b^\→Q\\^bQ < ^ 8 b 8 \c8ve ce----- *Mcve.c8veZ s hn.8ceh ^\ h 8\ h F  % hkk"n.8b?n"n.8o"n.8<.kE"8"n.8h?.<ce"→Qj Ví dụ 3 : ',F2Q 8  k ^\ 8 ,$+!&7.,$B 554^\w6+554r(s.s!5:B554 U',l^^\ 8  Q6+(#"Q.EEF!5:B554 ^\G).26554&'%+;Z A. ?.<8 B. m.E8 C. o.kE D. n.8 HƯỚNG DẪN GII: ',F2Q 8  k ^\ 8 ,$+!&7→26Z Q\\ < ^Q < #*ZQ\\ < ^Q < b^\→Q\\^bQ < ^ 8 b 8 \ n.En.E hpo"n.Ehn.8"→Qx Ví dụ 4 : f-m.',F2,9OQ <  m \ 8 ^!5:B5 54^\5&..&'8.8?(ce(rcV-`1(ue"q% !-&'(r+.&'o.oQ\ 8 "F.r=&' A. Q < Q\\^ < Q < LQ < ^ 8 B. Q\\^ < Q 8  < LQ 8  < ^ 8  C. Q 8 hQQ\\^ ? L^ <  D. Q\\^ < Q 8  E LQ 8  E ^ 8 HƯỚNG DẪN GII: Q2)F56ZQ V  8Vb Q\\  Q -  8-b< ^ b  #*ZQ V  8Vb Q\\  Q -  8-b< ^ b b^\→Q V  8Vb Q\\^bQ -  8-b< ^b 8 \cve n.n. *Mqfj*-%Zn."-hn.8→-h8 yT!Z<hVb-b→Vhn→Qx Dạng 2 : Muối nitrat của amin Q2,9O)%56ZQ   8b? \ < ^ 8 cde"f%)]7 -cQ   8  b< ^eV6c^\ < e%(V-"y%!5:B 5546%+bb&B Q   8b< ^ b ^\ <  b^\  →Q   8b< ^b 8 \b^^\ < Ví dụ 1 : Q 7F2,9OQ 8  o \ < ^ 8 !5:B554 ^\.&' 77r!27"_%&',9OcM Qe)r A.oE" B.po" C.?E" D.?p" HƯỚNG DẪN GII: *M+2)F56Q 8  k ^ b ^\ <  #*ZQ 8  k ^ b ^\ <  + ^\  → Q 8  k ^b 8 \b^^\ < rQ 8  k ^ → _%&',9OcMQe)r?E → QQ Ví dụ 2 :y%F2,9OQ p \ < ^ 8 "qFB^\&' 8.8?((rcr',Q..^$IV-`t(ue" *(%&'%&'z A. o.8 B. o.E C. p.o D. o.< HƯỚNG DẪN GII: Q p \ < ^ 8 2ZQ < ^ < ^\ < #*ZQ < ^ < ^\ < + ^\  → Q E ^b 8 \b^^\ < *M+ r hn.h ^^\< → ^^\< hoE"n.ho.E →Qj Ví dụ 3 :Q?.F2Q p ^ 8 \ < !5:B8nn554 ^\y."{,$>&'554r(s V-`1(u"Q26554r&'+;%&' A. 8.kEB. 8.oC. ?.kE D. <n.n HƯỚNG DẪN GII: #*ZQ < ^ < ^\ < + ^\  →Q E ^b 8 \b^^\ < n.En.E  ^^\< hoE"n.Eh8.kE→Qi Ví dụ 4:y%FQ*#*Q <  n \ < ^ 8 "f-m.E8F,$B8nn 554_\y"Q26554,$&'+;,=7" *+,=7 7r70|,=+;3U',!2 7%&'"}!+4)Z A. o.? B. <.8o C. 8.o D. m.o HƯỚNG DẪN GII: *M+Z{%)_\hn.8L)%Fhn.p" Q <  n \ < ^ 8 256ZQ <  m ^ b ^\ <  #*ZQ <  m ^ b ^\ <  + _\  →Q <  m ^b 8 \b_^\ < n.pn.pn.pn.p →_\5&"*Mqfj*%&'Zhm.E8bn.8"Epn.p"Emn.p"o ho.?→Qi Ví dụ 5:',7F2,9OQ p  o ^ 8 \ < "Q8o.noF!5: B8nn554_\8y,$&'554r"Q26554r &'+;"}!+4)Z A. 8.EB. <o.o C. <n.E D. o. HƯỚNG DẪN GII: *M+Z{%)_\hn.?L{%)Fhn.o" Q p  o ^ 8 \ < 256ZQ p  E ^ < b ^\ <   #*ZQ p  E ^ < b ^\ <  + _\  → Q p  E ^ 8 b 8 \b_^\ < [...]... học sinh tôi đã mạnh dạn phân loại bài tập về peptit và đưa ra một số phương pháp giải cho bài tập về peptit theo các dạng sau: Dạng 6: Phản ứng thuỷ phân peptit tạo ra các amino axit và các aminoaxit tác dụng với dung dịch axit Phương pháp giải: Để giải bài tập này học sinh cần nhớ một số nguyên tắc sau: Cứ 2 đơn vị α – amino axit thì tách 1 phân tử H2O Vậy cứ x đơn... Chọn A Dạng 8: Bài tập về phản ứng thuỷ phân không hoàn toàn peptit tạo ra hỗn hợp các peptit và amino axit Phương pháp giải : Để giải bài tập này học sinh cần nhớ một số nguyên tắc sau : Một peptit A được tạo thành từ một aminoaxit X bị thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit B,C,D,E và amino axit X (Aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2) Nếu đặt công thức phân. .. (4.0,905)/3 mol= 1,2067mol Vì aminoaxit chỉ có một nitơ nên số mol HCl = 1,2067 mol Hỗn hợp X tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 159,74 + 1,2067.36,5 = 203,78 gam → Chọn D Dạng 7: Bài toán thuỷ phân peptit bằng dung dịch kiềm Phương pháp giải: Để giải bài tập này học sinh cân nhớ một số nguyên tắc sau: M peptit = Tổng khối lượng phân tử của các aminoaxit cấu tạo nên peptit... trên - Bài tập về aminoaxit tuy không khó nhưng nếu biết vận dụng tốt một số kỹ thật giải toán, các kỹ thuật này được xây dựng trên cơ sở các định luật bảo toàn thì giúp cho HS đi đến kết quả nhanh hơn, chính xác hơn Dạng 4: Bài toán về tính lưỡng tính của amino axit Phương pháp giải chung như sau: Đặt công thức phân tử của aminoaxit ( viết tắt là aa) là R(COOH) x(NH2)y ta có : Phản ứng với... tách (x - 1) phân tử H2O Một phân tử đipepit sẽ cộng 1 phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có x đơn vị α – amino axit sẽ cộng (x-1) phân tử H2O → n H2O = (x-1) n peptit Theo ĐLBT khối lượng → m aa = mpeptit + mH2O Mpeptit = Tổng phân tử khối của các gốc α- aminoaxit tạo nên peptit- 18 số liên kết peptít Aminoaxit + HCl → Muối Theo ĐLBT khối lượng : m muôí = maa + m HCl LƯU Ý : Phương pháp... + 36,5 (nHCl - nNaOH ) + 58,5 nNaOH Hai bài toán này còn có thể khai thác ở các tình huống khác nhau như: có thể là hỗn hợp các aminoaxit, tìm số mol NaOH hoặc số mol HCl cần dùng cho phản ứng Vì vậy tuỳ tình huống mà giáo viên phân tích để học sinh sáng tạo trong cách vận dụng dạng bài tập này Ví dụ 1 : Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch... =55,83% → Chọn A Bài tập về peptit cũng là một dạng bài tập gây khó khăn cho khá nhiều học sinh , kể cả những em học sinh khá , giỏi Một trong những nguyên nhân gây khó khăn là do tài liệu về tính chất của peptit không nhiều , tên gọi và công thức cấu tạo của amino axit khó nhớ với đa số học sinh và học sinh không nắm đuợc một số kỹ thuật giải bài tập hiệu quả... Theo bài ra ta có : Số mol của NaOH =0,3 mol; của A=0,1 mol CTPT C3H12N2O3 có công thức cấu tạo là : (CH3NH3)2CO3 PTHH: (CH3NH3)2CO3 +2 NaOH → 2CH3NH2 + 2H2O + Na2CO3 0,1mol 0,2 mol 0,2mol 0,2mol 0,1mol → NaOH dư Theo ĐLBT khối lượng : m= 12,4 + 0,3 40 - 0,2.31 - 0,2.18 =14,6 gam → Chọn A Ngoài ba dạng bài tập trên - Bài tập về aminoaxit tuy không khó nhưng nếu biết vận dụng tốt một số kỹ... khan thu được khi cô cạn dung dịch Y Phương pháp giải : Cách 1: Theo bài ra ta có PTHH : R(COOH)x(NH2)y + y HCl → R(COOH)x(NH3Cl)y (1) Sau (1): Dung dịch X chứa R(COOH) x(NH3Cl)y và R(COOH)x(NH2)y dư hoặc HCl còn dư hoặc cả hai chất tham gia phản ứng đều hết Vì vậy khi cho dung dịch X với dung dịch NaOH sẽ phải xét ba trường hợp : Trường hợp 1 : Dung dịch X chỉ chứa R(COOH)x(NH3Cl)y... M peptit = Tổng khối lượng phân tử của các aminoaxit cấu tạo nên peptit - 18 (x-1) (x là số đơn vị α – amino axit) Một phân tử đipetit sẽ cộng 2 phân tử NaOH tạo ra 1 phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có x đơn vị α–amino axit sẽ cộng x phân tử NaOH tạo ra 1 phân tử H2O + Muối nNaOH=x.npeptit ; n H2O = n peptit Theo ĐLBT khối lượng : m muối = mpeptit + m NaOH - mH2O Ví dụ 1 : X là . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÂN LOI V PHƯƠNG PHÁP GII MT S DNG BI TP HA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ" A. PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TI.  . (Q < ^ < e 8 Q <  #*Z(Q < ^ < e 8 Q < b8^→8Q < ^ 8 b8 8 b^ 8 Q < n.n.8n.8n.8n. →^5& *Mqfj*%&'Zh8.?bn.<"?nn.8"<n.8"oh?.p→Qi Ngoài ba dạng bài tập trên - Bài tập về aminoaxit tuy không khó nhưng nếu biết vận dụng tốt một số kỹ thật giải toán, các kỹ thuật này được xây dựng trên cơ sở các định luật bảo. như: có thể là hỗn hợp các aminoaxit, tìm số mol NaOH hoặc số mol HCl cần dùng cho phản ứng Vì vậy tuỳ tình huống mà giáo viên phân tích để học sinh sáng tạo trong cách vận dụng dạng bài tập này. Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ, SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ, SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ, II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI.

Từ khóa liên quan