THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.doc

50 8,008 81
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh2.1 Nguồn vốn tại ngân hàng Á Châu :2.1.1 Vốn tự có:2.1.1.1 Khái quát:Trong vốn tự có thường bao gồm các loại vốn sau:2.1.1.1.1 Vốn pháp đònh – Vốn điều lệ:- Vốn pháp đònh: Là mức tối thiểu phải có để thành lập Ngân hàng do Pháp luật quy đònh- Vốn điều lệ: Là vốn do các cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ. Nguồn vốn này phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp đònh. Tuỳ theo loại hình ngân hàng mà nguồn hình thành vốn điều lệ do các chủ sở hữu đóng góp. Cụ thể: Ngân hàng quốc doanh:Vốn do ngân sách Nhà nước cấp. Ngân hàng cổ phần:Vốn do các cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phiếu. Ngân hàng liên doanh:Vốn này do đóng góp của bên ngân hàng nước sở tại và bên ngân hàng nước ngoài. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài:Vốn do ngân hàng nước ngoài cấp, gọi là vốn được cấp.- Tính chất của vốn điều lệ:Vốn điều lệ là nguồn vốn riêng, thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng. Trên thực tế đối với phần lớn các ngân hàng nhỏ hoặc mới thành lập thì nguồn vốn này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng nguồn vốn, còn đối với các ngân hàng lớn thì nguồn vốn này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng đó và hướng sử dụng chủ yếu của nguồn vốn này là xây dựng trụ sở làm việc, trang bò cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của ngân hàng.Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh- Vai trò của vốn điều lệ:Đối với mỗi ngân hàng, vốn điều lệ là cơ sở pháp lý được thành lập và hoạt động, đồng thời làm cơ sở đảm bảo tối thiểu cho quá trình hoạt động kinh doanh, hơn nữa đó là căn cứ để xác đònh quy mô hoạt động, và cũng là nguồn để trang trải, bù đắp cho những rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh của ngân hàng.2.1.1.1.2 Các quỹ:Theo Nghò đònh số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ, Ngân hàng phải trích lập các quỹ sau:- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:Là Quỹ để bổ sung vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại luôn cần có vốn để mở rộng quy mô, đầu tư mua sắm trang thiết bò kỹ thuật mới, hiện đại, do vậy mà các ngân hàng thương mại ngày càng nâng cao mức vốn điều lệ của mình.Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: trích 5% của lợi nhuận ròng sau thuế mỗi năm, mức tối đa của Quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ thực có của tổ chức tín dụng. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ được chuyển sang Vốn Pháp đònh khi có sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà Nước.- Quỹ dự phòng tài chính:Quỹ này được trích 10% của lợi nhuận ròng còn lại sau khi lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho đến khi Quỹ dự phòng tài chính đạt tới 25% vốn điều lệ thực có của tổ chức tín dụng.- Quỹ dự trữ đặc biệt:Là Quỹ để dự phòng bù đắp rủi ro. Ngân hàng luôn phải gánh chòu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Ngân hàng cần có một quỹ dự phòng để bù đắp khi rủi ro xảy ra.Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhSau khi quyết toán năm tài chính, nếu ngân hàng có lãi thì phải trích 10% lợi nhuận ròng để lập Quỹ dự trữ đặc biệt để bù đắp khi rủi ro xảy ra, cho đến khi bằng đúng vốn điều lệ của ngân hàng tại thời điểm trích lập Quỹ.Quỹ này nhằm bảo toàn và không ngừng nâng cao khả năng về vốn tự có của ngân hàng.- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:Quỹ này được trích 5% của lợi nhuận thuần sau thuế sau khi lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho đếùn khi Quỹ này đạt mức tương đương 6 tháng lương thực hiện.Theo thông tư số 07/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 và Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003, Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được phân loại sang các khoản phải trả khác và sẽ được chi trả cho nhân viên khi chấm dứt làm việc cho Ngân Hàng.- Các Quỹ khác: + Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản: 120 triệu đồng.+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:12.403 triệu đồng. Việc phân bổ Quỹ khen thưởng và phúc lợi đã được Hội Đồng Quản Trò duyệt.+ Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản: không có biến động kể từ năm 2000.+ Các quỹ khác…2.1.1.2 Thực tế:Vào ngày 21/03/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chuẩn y việc tăng vốn điều lệ ACB từ 423.911 triệu đồng lên 481.138 triệu đồng. ACB đã tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy đònh hiện hành và thay đổi điều lệ liên quan việc tăng vốn.Trong năm 2004, Ngân hàng đã chuyển 108.181 triệu đồng từ lợi nhuận 2004 sang Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng Vốn điều lệ trong năm 2005. Điều này đã được Hội Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhĐồng Quản Trò phê chuẩn. Vào ngày 16/02/2005, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã phê chuẩn việc chuyển 118.862 triệu đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Vốn điều lệ.Theo Nghò quyết của Đại Hội Cổ Đông năm 2005, Ngân hàng Á Châu tăng Vốn điều lệ lên 656.000 triệu đồng. Tuy nhiên theo dự kiến của ban điều hành, khả năng sẽ còn tăng lên đến 950.000 triệu đồng. * Quá trình tăng vốn điều lệ: (Đơn vò : triệu đồng)Năm Vốn điều lệ199320.000199470.0001997341.0001998481.0002004481.1382005656.000Tháng 3/20061.100.000(Nguồn: Báo cáo thường niên 2003 – 2004)Bảng 2: Nguồn vốn điều lệ của Ngân hàng Á Châu.Bảng 3: Biểu đồ nguồn Vốn điều lệ của Ngân hàng Á Châu.Trang 2070341481 481.13860065601002003004005006007001993 1994 1997 1998 1/3/2004 1/3/2005 2005Vốn điều lệVốn điều lệGVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhBên cạnh sự gia tăng nguồn vốn điều lệ, Vốn cổ phần tại Ngân hàng Á Châu cũng có sự tăng trưởng vượt bậc.Theo Quyết đònh 223/NHTP,2003 ngày 28/02/2003 do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – chi nhánh Tp HCM ban hành, Vốn cổ phần của Ngân hàng được tăng lên đến 423.911 triệu đồng do việc chuyển 82.483 triệu đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Vốn cổ phần trong năm.Theo Quyết đònh 146/NHNN-HCM 02 ngày 25/2/2004 do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – chi nhánh Tp HCM ban hành, Vốn cổ phần của Ngân hàng được tăng lên đến 481.138 triệu đồng do việc chuyển 57.227 triệu đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Vốn cổ phần trong năm.* Quá trình tăng vốn cổ phần:(Đơn vò : triệu đồng)Năm Vốn cổ phần 2002341.4282003423.9112004481.138(Nguồn: Báo cáo thường niên 2003 – 2004)Bảng 4: Nguồn vốn cổ phần của Ngân hàng Á Châu.Trang 341.428423.911481.13801002003004005002002 2003 2004Vốn cổ phần GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhBảng 5: Biểu đồ nguồn Vốn cổ phần của Ngân hàng Á Châu.Sự tăng trưởng ổn đònh và phát triển đều đặn của nguồn vốn cổ phần trong những năm gần đây đã khẳng đònh uy tín và hình ảnh của ACB trên thò trường. Hội đồng Quản trò tin tưởng rằng với sự ủng hộ đặc biệt của Quý cổ đông, kết hợp với sự nổ lực của tập thể Ban điều hành và đội ngũ nhân viên chắc chắn ACB sẽ thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh trong những năm tới. Đơn vò: Người (Cổ đông) Năm2002 2003 2004Số lượng cổ đông Pháp nhân 15 11 131.DN Nhà nước 3 3 32.Công ty cổ phần 3 4 53.Công ty TNHH 6 1 24.Pháp nhân nước ngoài 3 3 3Cá nhân 733 725 7471.Trong nước 733 725 747Tổng cộng 748 736 760(Nguồn: Báo cáo thường niên 2003 – 2004)Bảng 6: Số lượng cổ đông tại Ngân hàng Á Châu.Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhBảng 7: Biểu đồ số lượng cổ đông tại Ngân hàng Á Châu.2.1.2 Vốn huy động:2.1.2.1 Khái quát:2.1.2.1.1 Tính chất nguồn vốn huy động:Vốn huy động là những phương tiện tiền tệ do ngân hàng huy động được bằng nghiệp vụ khác của ngân hàng để làm vốn kinh doanh. Nguồn vốn huy động có những đặc điểm chính sau:+ Nguồn vốn này không thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, nhưng ngân hàng được quyền sử dụng đối với những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi.+ Đây là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên trong đó một bộ phận đáng kể trong nguồn vốn huy động luôn luôn biến động, do vậy khi sử dụng, ngân hàng phải dành một khoản dự trữ nhất đònh để đảm bảo khả năng thanh toán chi trả cho người gửi, ký thác.+ Hiện nay, theo Quy đònh của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Thương mại không được vượt quá 20 lần Vốn tự có của Ngân hàng Thương mại đó.Trang 183855775975602004006008001993 1994 1997 1998 2005Số lượng cổ đơng Số lượng cổ đơngGVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh2.1.2.1.2 Phân loại tiền gửi: Tiền gửi thanh toán bằng VNĐ (KCN.001 – HĐ.01): là tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân tại ACB nhằm mục đích thực hiện các giao dòch gửi, rút tiền mặt tại ACB hoặc chuyển/nhận tiền thanh toán hàng hóa, dòch vụ… Tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ ( KCN.002 – HĐ.02): là tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân tại ACB nhằm mục đích thực hiện các giao dòch gửi, rút tiền mặt, nhận tiền từ nước ngoài, chuyển tiền trong nước hoặc ngoài nước cho các mục đích cá nhân phù hợp với quy đònh về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ (KCN.003 – HĐ.03): là tiền gửi của cá nhân tại ACB trong một khoảng thời gian xác đònh (kỳ hạn gửi) nhằm mục đích hưởng lãi. Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ (KCN.004 – HĐ.04): là tiền gửi của cá nhân tại ACB trong một khoảng thời gian xác đònh (kỳ hạn gửi) nhằm mục đích hưởng lãi. Tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán thẻ (KCN.005 – HĐ.05): là tiền gửi bằng VNĐ hoặc USD của cá nhân ký quỹ tại ACB trong một khoảng thời gian nhất đònh (12 tháng) nhằm mục đích đảm bảo cho việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng do ACB phát hành và hưởng lãi. Tiết kiệm không kỳ hạn bằng VNĐ (KCN.006 – HĐ.06): là hình thức gửi tiết kiệm bằng VNĐ mà khách hàng có thể gửi hoặc rút tiền mặt vào bất kỳ thời điểm nào mà không bò hạn chế về số lần giao dòch. Tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ (KCN.007 – HĐ.07): là hình thức gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ mà khách hàng có thể gửi hoặc rút tiền mặt vào bất kỳ thời điểm nào mà không bò hạn chế về số lần giao dòch. Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ (KCN.008 – HĐ.08): là hình thức gửi tiết kiệm bằng VNĐ dành cho khách hàng cá nhân có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi muốn đầu tư trong một khoảng thời gian nhất đònh (kỳ hạn gửi) nhằm mục đích hưởng lãi.Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh Tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ (KCN.009 – HĐ.09): là hình thức gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ dành cho khách hàng cá nhân có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi muốn đầu tư trong một khoảng thời gian nhất đònh (kỳ hạn gửi) nhằm mục đích hưởng lãi. Tiết kiệm có kỳ hạn bằng vàng (KCN.010 – HĐ.10): là hình thức gửi tiết kiệm bằng vàng dành cho khách hàng cá nhân có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi muốn đầu tư trong một khoảng thời gian nhất đònh (kỳ hạn gửi) nhằm mục đích hưởng lãi. Tiết kiệm có kỳ hạn dự thưởng (KCN.011 – HĐ.11): là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn và được cấp số dự thưởng để tham gia chương trình trúng thưởng do ACB công bố. Với hình thức này, khách hàng ngoài việc hưởng lãi suất kỳ hạn còn có thêm cơ may trúng thưởng với giá trò lớn. Tiết kiệm tích góp dự thưởng bằng VNĐ (KCN.012 – HĐ.12): là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn và được gửi góp đònh kỳ theo thoả thuận trong một khoảng thời gian nhất đònh và được cấp số dự thưởng để tham gia chương trình trúng thưởng do ACB công bố. Với hình thức này, khách hàng ngoài việc hưởng lãi suất kỳ hạn còn có thêm cơ may tăng gấp 5 lần số dư hiện có trên thẻ tiết kiệm thông qua hình thức dự thưởng hàng quý.2.1.2.1.3 Vai trò của vốn huy động:Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Ý thức trước các thách thức và sự cạnh tranh gay gắt trong lónh vực ngân hàng khi mà các đònh chế tài chính nước ngoài được đối xử quốc gia, ACB càng quan tâm hơn nữa đến nguồn vốn huy động, vai trò của nguồn vốn này càng được chú trọng nhiều.Vì rằng vấn đề huy động vốn hết sức quan trọng, quyết đònh đến tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại. Ngân hàng muốn phát triển nhanh ổn đònh và bền vững lâu dài thì phải chú trọng nguồn vốn bên trong đồng thời phải quản ly,ù nắm bắt được nguồn vốn bên ngoài thò trường. Để hoàn thành tốt vấn đề trên, Ngân hàng phải vạch ra một chiến lược đồng bộ nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội.Trang [...]... 7: Biểu đồ số lượng cổ đông tại Ngân hàng Á Châu.2.1.2 Vốn huy động: 2.1.2.1 Khái quát:2.1.2.1.1 Tính chất nguồn vốn huy động: Vốn huy động là những phương tiện tiền tệ do ngân hàng huy động được bằng nghiệp vụ khác của ngân hàng để làm vốn kinh doanh. Nguồn vốn huy động có những đặc điểm chính sau:+ Nguồn vốn này không thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, nhưng ngân hàng được quyền sử dụng đối... doanh: Vốn này do đóng góp của bên ngân hàng nước sở tại và bên ngân hàng nước ngoài. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Vốn do ngân hàng nước ngoài cấp, gọi là vốn được cấp.- Tính chất của vốn điều lệ: Vốn điều lệ là nguồn vốn riêng, thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng. Trên thực tế đối với phần lớn các ngân hàng nhỏ hoặc mới thành lập thì nguồn vốn này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng nguồn vốn, ... Ngân hàng do Pháp luật quy định- Vốn điều lệ: Là vốn do các cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ. Nguồn vốn này phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. Tuỳ theo loại hình ngân hàng mà nguồn hình thành vốn điều lệ do các chủ sở hữu đóng góp. Cụ thể: Ngân hàng quốc doanh: Vốn do ngân sách Nhà nước cấp. Ngân hàng cổ phần: Vốn do các cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phiếu. Ngân hàng liên... chỉ định trước, Ngân hàng Á Châu sẽ tự động tái tục kỳ hạn mới theo quy định trên thể lệ sảm phẩm. Tại thời điểm tái tục, nếu kỳ hạn đã gửi hoặc kỳ hạn khách hàng chỉ định không còn được áp dụng, Ngân hàng Á Châu sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề (trừ trường hợp Ngân hàng Á Châu có quy định khác).2.3.3.15 Thẻ tiết kiệm:Thẻ tiết kiệm do Ngân hàng Á Châu phát hành bao gồm các yếu tố chủ yếu sau:Trang... quá 20 lần Vốn tự có của Ngân hàng Thương mại đó.Trang 183855775975602004006008001993 1994 1997 1998 2005Số lượng cổ đông Số lượng cổ đông GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh2.1 Nguồn vốn tại ngân hàng Á Châu :2.1.1 Vốn tự có:2.1.1.1 Khái quát:Trong vốn tự có thường bao gồm các loại vốn sau:2.1.1.1.1 Vốn pháp định – Vốn điều lệ:- Vốn pháp định: Là mức tối thiểu phải có để thành lập Ngân. .. đối với các ngân hàng lớn thì nguồn vốn này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng đó và hướng sử dụng chủ yếu của nguồn vốn này là xây dựng trụ sở làm việc, trang bị cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của ngân haøng.Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc AnhBảng 5: Biểu đồ nguồn Vốn cổ... nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên trong đó một bộ phận đáng kể trong nguồn vốn huy động luôn luôn biến động, do vậy khi sử dụng, ngân hàng phải dành một khoản dự trữ nhất định để đảm bảo khả năng thanh toán chi trả cho người gửi, ký thác.+ Hiện nay, theo Quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Thương... Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu trong từng thời kỳ.- Ba khoản trên không đáp ứng đối với các thẻ tiết kiệm do ngân hàng Á Châu tự động tái tục kỳ hạn mới theo thể lệ sản phẩm.* Hiện nay, Tổng Giám đốc chưa quy định mức phí đối với việc rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn mà không báo trước cho Ngân hàng Á Châu.Do vậy trước mắt chưa thu phí đối với khách hàng trong trường hợp này.Khi khách hàng gửi... người gửi tiền có yêu cầu, Ngân hàng Á Châu có thể chi trả gốc và lãi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ mặt do Ngân hàng Á Châu quy định tại thời điểm chi trả.Đối với ngoạïi tệ lẻ, Ngân hàng Á Châu sẽ chi trả bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ mặt do Ngân hàng Á Châu quy định tại thời điểm chi trả.- Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng vàng: Ngân hàng Á Châu chi trả gốc bằng vàng,... Nam đồng hoặc ngoại tệ được thực hiện tại Chi nhánh nhận tiền hoặc tại các Chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Á Châu tuỳ theo điều kiện về thanh khoản, điều chuyển vốn và địa điểm giao dịch do Ngân hàng Á Châu quy định.- Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng vàng,việc nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm chỉ được thực hiện tại cùng một địa điểm (Chi nhánh nào nhận, Chi nhánh đó chi trả).2.3.3.8 Lãi . THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Trang GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh2.1 Nguồn vốn tại ngân hàng Á Châu :2.1.1 Vốn tự có:2.1.1.1 Khái quát:Trong. nguồn vốn huy động: Vốn huy động là những phương tiện tiền tệ do ngân hàng huy động được bằng nghiệp vụ khác của ngân hàng để làm vốn kinh doanh. Nguồn vốn huy
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.doc, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.doc, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.doc, Các quỹ: Khái quát:, Thực tế: Nguồn vốn tại ngân hàng Á Châu : .1 Vốn tự có:, Phân loại tiền gửi:, Đặc điểm của lãi suất: Các nguyên tắc của lãi suất:, Vai trò của lãi suất: Tình hình thực tế:, Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm: Phạm vi nhận tiền gửi tiết kiệm: p dụng điều ước quốc tế:, Thủ tục các lần gửi tiền gửi tiết kiệm tiếp theo:, Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm:, Đồng tiền chi trả gốc và lãi:, Sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm: Đòa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm: Rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn:, Rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế: Rút tiền gửi tiết kiệm theo giấy ủy quyền: Kéo dài tái tục kỳ hạn gửi tiền: Thẻ tiết kiệm:, Sử dụng thẻ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo tiền vay: Xử lý các trường hợp rủi ro: 2.3.1.17.1, Quyền của người gửi tiền: Trách nhiệm của người gửi tiền: Quyền của Ngân hàng Á Châu:, Trách nhiệm của Ngân hàng Á Châu: Xử lý vi phạm:, Hệ thống lãi suất:

Từ khóa liên quan