Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội

86 731 5
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 12:52

Ba Vì là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, trong những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Thành phố Hà Nội với mục tiêu xây dựng huyện Ba Vì là lá phổi xanh của Thành phố, là điểm đến du lịch về sinh thái cũng như du lịch tâm linh của người dân thành phố. Trong bối cảnh đó, chính quyền huyện Ba Vì có những cố gắng vượt bậc để quản lý hiệu quả, đưa Ba Vì phát triển tương xứng với mong muốn của Thành phố Hà Nội cũng như người dân trong khu vực. Với tư cách là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc cho UBND huyện, Thanh tra huyện Ba Vì phát huy khá tốt vai trò của mình, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền huyện Ba Vì.Tuy nhiên, vai trò của công tác thanh tra nói chung cũng như vai trò của công tác thanh tra trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì còn nhiều hạn chế như: thiều chiều sâu, thiếu công khai, năng lực tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chưa quyết liệt và thiếu triệt để dẫn đến có những nội dung khiếu nại còn bị tái khiếu, công dân bức xúc đối với các nội dung khiếu nại hành chính đã được giải quyếtVì lý do trên đây, học viên chọn chủ đề “Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học của mình với mong muốn phát huy vai trò của Thanh tra, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính của chính quyền cấp huyện nói chung, tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nói riêng. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ NAM THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Chuyên ngành: Luật Hành chính Mã số: 60 38 20. LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HOC. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương HÀ NỘI 2014 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của Tôi. Các tài liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, các kết quả nghiên cứu là quá trình lao động trung thực của tôi. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo qui định của Học viên Khoa học xã hội. Vậy tôi viết Lời cam kết này đề nghị Học viện khoa học xã hội xem xét để tôi có thể bảo vệ luận văn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Nam 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Thanh tra là một chức năng, một khâu thiết yếu của quá trình lãnh đạo, quản lý, có nhiệm vụ đánh giá thực tiễn quản lý, giúp cho việc hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của cá nhân và xã hội ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả các hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật. Trong quá trình đổi mới quản lý nhà nước, vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước được đặt ra như một tất yếu khách quan phù hợp với bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, tăng cường các bảo đảm về dân chủ và quyền con người cũng như đáp ứng yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường định hướng xax hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Trong hệ thống cơ quan thanh tra, Thanh tra cấp huyện là cơ quan chuyên mụn thuộc UBND cấp huyện, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra cấp huyện được tổ chức theo hành thức song trùng trực thuộc. Một mặt Thanh tra cấp huyện chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân trong việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Mặt khác, Thanh tra cấp huyện chịu sự chỉ đạo của Thanh tra Thành phố, Sở, ngành về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với cấp xã. 3 Ba Vì là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, trong những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Thành phố Hà Nội với mục tiêu xây dựng huyện Ba Vì là " lá phổi xanh " của Thành phố, là điểm đến du lịch về sinh thái cũng như du lịch tâm linh của người dân thành phố. Trong bối cảnh đó, chính quyền huyện Ba Vì có những cố gắng vượt bậc để quản lý hiệu quả, đưa Ba Vì phát triển tương xứng với mong muốn của Thành phố Hà Nội cũng như người dân trong khu vực. Với tư cách là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc cho UBND huyện, Thanh tra huyện Ba Vì phát huy khá tốt vai trò của mình, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền huyện Ba Vì. Tuy nhiên, vai trò của công tác thanh tra nói chung cũng như vai trò của công tác thanh tra trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì còn nhiều hạn chế như: thiều chiều sâu, thiếu công khai, năng lực tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chưa quyết liệt và thiếu triệt để dẫn đến có những nội dung khiếu nại còn bị tái khiếu, công dân bức xúc đối với các nội dung khiếu nại hành chính đã được giải quyết Vì lý do trên đây, học viên chọn chủ đề “Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học của mình với mong muốn phát huy vai trò của Thanh tra, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính của chính quyền cấp huyện nói chung, tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nói riêng. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước tới nay đã có một số đề tài khoa học và luận văn tốt nghiệp cư nhân, thạc sỹ nghiên cứu ở mức độ nhất định về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu những qui định pháp luật khiếu nai, tố cáo. Ví dụ: nghiên cứu việc giải quyết khiếu nại của công dân trong trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong đó có các cơ quan thanh tra nhà nước khi thiết lập Tòa 4 án hành chính ở Việt Nam; nghiên cứu việc cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu các qui định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân… đặc biệt đã có đề tài nghiên cứu về vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. Tuy nhiên, những đề tài này nghiên cứu khi chưa sửa đổi Luật thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo vì vậy có nhũng qui định mới theo luật khiếu nại chưa được bổ sung cần được đề cập và nghiên cứu. Các đề tài luận văn đã được nghiên cứu: - Việc giải quyết khiếu nại của công dân trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước khi tòa án hành chính được thành lập. ( Đề tài cấp bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu, vụ trưởng vụ xét khiếu tố thanh tra nhà nước, nghiệm thu năm 1996) - Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. ( Đề tài cấp bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu, vụ trưởng vụ xét khiếu tố thanh tra nhà nước, nghiệm thu năm 1999) - Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.( Đề tài cấp bộ, chủ nhiệm đồng chí Trần Đức Lượng, vụ trưởng vụ thanh tra kinh tế II, thnah tra Nhà nước) - Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. ( đề tài cấp nhà nước, Chủ nhiệm đề tài đồng chí Phạm Văn Khanh, tổng biên tập tạp chí thanh tra, nghiệm thu năm 2002) - Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. ( Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Luật học; Mã số: 5.05.01 – Thạc sỹ Mai Thị Chung) 5 - Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. ( Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Luật học – Thạc sỹ Phạm Văn Long) - Hoàn thiện sự điều chỉnh của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam. ( Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Luật học; Mã số: 601.01 – Thạc sỹ Ngô Manh Toan) 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện các vấn đề lí luận về vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước cụ thể là thanh tra cấp huyện trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính từ thực trạng công tác giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính của chính quyền cấp huyện nói chung, tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nói riêng. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ những vấn đề lí luận chung về tổ chức, vai trò, chức năng của các cơ quan thanh tra nói chung và cơ quan thanh tra cấp huyện nói riêng trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính. - Phân tích đánh giá thực trạng công tác thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. - Đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính đối với cấp huyện nói chung và đối huyện Ba Vì nói riêng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 4. 1 Đối tượng của luận văn 6 Luận văn nghiên cứu làm rõ các vấn đề lí luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính cụ thể là vai trò, chức năng của thanh tra cấp huyện trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn giải quyết khiếu nại hành chính của thanh tra huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. 4.2. Phạm vi của luận văn Trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật học, tác giả chỉ Luận văn chỉ tập trung khai thác và nghiên cứu đề tài ở phạm vi những vấn đề pháp lý liên quan đến cơ cấu tổ chức,vai trò, chức năng của thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện, còn việc giải quyết trong giai đoạn xét xử của Tòa án không đề cấp đến. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu đề tài dưa trên phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đồng thời dựa trên quan điểm của Đảng và nhà nước ta về nhà nước và pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, tổng kết thực tiễn để xem xét giải quyết các vấn đề cụ thể về lí luận và thực tiễn. 6. Ý nghĩa của đề tài Trong thời gian qua đã có một số đề tài, luận văn nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác thanh tra. Nhưng thông qua việc nghiên cứu đề này tác giải mong muốn đưa ra những nhận định khoa học về vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính dựa trên những văn bản ra đời sau Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và 7 đặc biệt là sự ra đời của Luật Thanh tra năm 2010 và Luật khiếu nại năm 2011 về giải quyết khiếu nại hành chính trong nhũng năm qua từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm khẳng định vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước cấp huyện và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại hành chính cấp cơ sở. 7. Kết cấu của luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về thanh tra cấp huyện trong giải quyết khiếu nại hành chính. Chương 2: Thực trạng thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chương 3: Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò và chất lượng của thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 8 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 1.1. Nhận thức chung về giải quyết khiếu nại hành chính 1.1.1. Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính * Khiếu nại hành chính: Để hiểu về khái niệm khiếu nại hành chính một cách toàn diện, trước tiên cần tìm hiểu về khái niệm khiếu nại. Khiếu nại theo thuật ngữ pháp lý phổ thông, khiếu nại là việc yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc người có chức vụ giải quyết việc vi phạm các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại hay người khác. Theo một số từ điển tiếng Việt, khiếu nại thường được hiểu là đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lý [ 22, tr 151]. Như vậy, những khái niệm nêu trên được tiếp cận trên cơ sở những qui định của pháp luật và vì vậy nó hẹp hơn so với nghĩa của từ này, việc khiếu nại chỉ đề nghị chủ thể là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trong phạm vi một vài năm trước đây của thanh tra nhà nước thì khái niệm "khiếu nại" được hiểu một cách rộng hơn và đầy đủ hơn như sau: "Khiếu nại theo nghĩa chung nhất là việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cá nhân, tổ chức hay cơ quan nào đó xem xét, sửa chữa lại một việc làm mà họ cho là không đúng đắn, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của họ và đòi bồi thường thiệt hại do việc làm không đúng gây ra".[22, tr 505] Như vậy, khiếu nại là phạm trù rất rộng, có nội dung khá phức tạp, song căn cứ vào các khái niệm nêu trên thì ta có thể đưa ra các dấu hiệu của nội 9 hàm các khái niệm đó, trước hết chủ thể khiếu nại bao gồm: cá nhân (hoặc công dân), cơ quan, tổ chức; thứ hai, người bị khiếu nại có thể là cá nhân, cơ quan, tổ chức; thứ ba, nội dung khiếu nại là việc làm mà người khiếu nại cho là không đúng hoặc cho là trái pháp luật, việc làm đó được biểu hiện bằng quyết định hoặc hành vi; thứ tư, mục đích của việc khiếu nại là: hủy bỏ, đình chỉ việc làm, bồi thường thiệt hại (về vật chất hoặc tinh thần) do quyết định hoặc việc làm không đúng đã gây ra. Việc cá nhân, tổ chức đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại các quyết định pháp luật, hành vi pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước khi họ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ là khiếu nại hành chính. Có nhiều quan niệm khác nhau về khiếu nại hành chính. Tuy nhiên, quan niệm về khiếu nại hành chính của Thanh tra Chính phủ đưa ra có thể được coi là chính thống nhất. Quan niệm này đã chính thức được đưa vào Từ điển Bách khoa Việt Nam như sau: "Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cơ quan hành chính nhà nước xem xét, sửa chữa một hành vi hay một quyết định hành chính mà họ cho là hành vi và quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ" . [ 22, tr 506]. Từ quan niệm này có thể nhận diện khiếu nại hành chính ở một số đặc điểm sau: Khiếu nại hành chính là quyền của công dân khi tham gia vào quản lý hành chính nhà nước; khiếu nại hành chính là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức mà quyết định, hành vi đó có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ; chủ thể khiếu nại hành chính là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp tới quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; đối tượng của khiếu nại hành chính là quyết định hành chính, hành vi hành chính, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. 10 [...]... pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại Thứ ba, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính – thủ tục giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết về tính hợp pháp hay không hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính do cơ quan nhà nước ban hành khi thực hiện hoạt động quản lý nhà nước Đây là một... lý hành chính nhà nước về công tác thanh tra Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra là giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý của cơ quan thanh tra Do đó, thanh tra huyện có vai trò quan trong trọng trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính điều đó thể hiện ở các nội dung sau: Thứ nhất, cơ quan thanh tra huyện được xem là một yếu tố trong cơ chế giải quyết khiếu nại hành. .. nghiệm giải quyết hơn các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc giải quyết khiếu nại hành chính, do đó kết quả giải quyết khiếu nại hành chính cũng đạt được kết quả cao; giúp cho hoạt động quản lý nhà nước được ổn định 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính của thanh tra cấp huyện 1.3.1 Nhận thức về vai trò của thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. .. thẩm tra, xác minh, kết luận, ra quyết định giải quyết khiếu nại" Với quan niệm cơ quan thanh tra là một yếu tố trong cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, vai trò của cơ quan thanh tra được xem xét ở các góc độ sau: 25 Một là, cơ quan thanh tra huyện là một cấp trong cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Với ý nghĩa cơ quan thanh tra huyện là một cấp trong cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, ... hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại Điều 63 Luật khiếu nại cũng quy định: "Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra tỉnh, 23 thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra sở, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp quản lý công tác giải quyết khiếu nại" Do đó, chánh thanh tra huyện báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, ... quan trong quá 12 trình giải quyết, vì vậy, cần phải được tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định – thủ tục giải quyết khiếu nại Thứ tư, kết quả giải quyết khiếu nại là một quyết định hành chính của chủ thể giải quyết khiếu nại về việc xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức Quyết định hành chính của chủ thể giải quyết khiếu nại. .. tính đúng, sai của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, nhằm giúp cho việc kiến nghị giải quyết khiếu nại được đúng đắn Bốn là, cơ quan thanh tra huyện tham mưu cho chủ thể có thẩm quyền trong việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại được coi là một văn bản pháp luật cá biệt có hiệu lực buộc người khiếu nại phải chấp hành Nội dung quyết định xác định... việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền xem xét, kiểm tra lại hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp huyện; ra quyết định giải quyết khiếu nại với chủ thể bị khiếu nại là các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc quyền quản lý ở cấp huyện Hai là, là một yếu tố trong cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính cơ quan thanh tra huyện giữ vai trò tham mưu giải quyết khiếu nại hành chính cho Chủ... xác minh khiếu nại; tổ chức đối thoại; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại Đây là những giai đoạn mà cơ quan nhà nước phải thực hiện để giải quyết các khiếu nại hành chính của dân 1.1.2 Đặc điểm của giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính trước hết là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại khỏi bị xâm hại bởi những việc làm, những quyết định, chính sách... tra, kiểm tra Thanh huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành 27 chính Vơi thẩm quyền của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra những nội dung sau: - Việc giải quyết đúng thẩm quyền nội dung: Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của chủ . thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính cụ thể là vai trò, chức năng của thanh tra cấp huyện trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn giải quyết khiếu nại hành chính của thanh. thanh tra nhà nước cụ thể là thanh tra cấp huyện trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính từ thực trạng công tác giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà. huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chương 3: Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò và chất lượng của thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội, Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội, Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn