THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.doc

47 2,357 44
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ LớnChương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CHỢ LỚN .242.1. Những quy định chung .262.1.1. Điều kiện cấp tín dụng 262.1.1.1. Nguyên tắc chung 262.1.1.2. Điều kiện vay vốn .262.1.1.3. Quy định về thông tin tối thiểu cung cấp cho Ngân hàng .272.1.2. Những trường hợp không cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng hạn chế 282.1.2.1. Những trường hợp không được cấp tín dụng .282.1.2.2. Những hạn chế trong cấp tín dụng .262.1.3. Tài sản bảo đảm 312.1.3.1. Các loại tài sản bảo đảm 312.1.3.2. Tỷ lệ cấp tín dụng so với giá trị tài sản bảo đảm 322.1.3.3. Nguyên tắc thẩm định tài sản bảo đảm 332.1.3.4. Bảo hiểm tài sản bảo đảm 332.1.3.5. Quản lý tài sản bảo đảm 332.1.4. Thời hạn cho vay 342.1.5. Lãi suất cho vay 342.1.6. Mức cho vay .352.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Chợ Lớn 362.2.1. Tình hình huy động vốn 362.2.2. Tình hình hoạt động tín dụng 402.2.2.1. Quy trình thực hiện 40a. Quy trình tiếp thị phát triển khách hàng .40b. Tiếp nhận nhu cầu và đi xác minh .40c. Thẩm định và trình duyệt .42d. Ra quyết định cho vay 43e. Hoàn tất hồ sơ khoản vay đã phê duyệt 44f. Giải ngân .44SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 24Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớng. Thu vốn, lãi 45h. Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ .45i. Gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ 46j. Xử lý nợ quá hạn 46k. Tất toán nợ .47l. Lưu trữ hồ sơ 482.2.2.2. Minh hoạ một hồ sơ cụ thể 482.2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn .59a. Tình hình dư nợ cho vay theo loại tiền .60b. Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn cho vay 61c. Tình hình dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế .62d. Tình hình nợ quá hạn .64e. Các loại cho vay ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn .642.3. Nhận xét và đánh giá chung về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn 662.3.1. Thuận lợi 662.3.1. Khó khăn 662.3.3. Thành tựu .672.3.4. Hạn chế .682.3.4.1. Về phía Ngân hàng 682.3.4.2. Về phía khách hàng .69SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 25Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGHoạt động tín dụng là một trong những hoạt động mang lại nguồn doanh thu chính cho Ngân hàng, vì thế, để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống, Sacombank đã ban hành Chính sách Tín dụng (ban hành theo Quyết định số 258/2005/QĐ HĐQT ngày 14/07/2005 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng) quy định những quy tắc chung đối với hoạt động tín dụng cho toàn hệ thống. Một số quy định chung được quy định trong Quy chế là:2.1.1. Điều kiện cấp tín dụng:2.1.1.1. Nguyên tắc chung:Khách hàng muốn được Ngân hàng xem xét cấp tín dụng phải hội đủ các điều kiện theo quy định của Ngân hàng; có thể cung cấp cho Ngân hàng một số thông tin tối thiểu; và không thuộc diện không được cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng.2.1.1.2. Điều kiện vay vốn:Khách hàng muốn được xem xét cho vay phải hội đủ các điều kiện sau đây:a. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự. Đối với khách hàng là tổ chức và cá nhân Việt Nam:- Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự.- Cá nhân; chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên công ty hợp danh; đại diện hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Đối với khách hàng là tổ chức và cá nhân nước ngoài: phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc pháp nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định. b. Mục đích sử dụng vốn vay hợp phápc. Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết;SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 26Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớnd. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật; và có kế hoạch vay vốn, trả nợ.e. Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.Các trường hợp cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo có quy định riêng.f. Một số điều kiện khác tuỳ theo loại cho vay được quy định cụ thể tại các hướng dẫn.2.1.1.3. Quy định về thông tin tối thiểu cung cấp cho Ngân hàng:Ngoài các hồ sơ pháp lý theo quy định, các thông tin tối thiểu mà khách hàng phải cung cấp cho Ngân hàng khi đề nghị vay vốn gồm:a. Đối với Doanh nghiệp:- Thời gian hoạt động của Doanh nghiệp.- Kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp.- Bộ máy tổ chức.- Công tác hoạch định chiến lược phát triển.- Hệ thống hạch toán kiểm toán.- Kết quả kinh doanh, mức tăng trưởng doanh số trong hai năm liền kề hoặc trong thời gian kể từ khi bắt đầu hoạt động (trường hợp thời gian hoạt động chưa đủ hai năm).- Thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.- Cơ cấu hàng tồn kho hiện tại.- Tình hình bảo hiểm tài sản hoả hoạn của doanh nghiệp.- Tình hình khai thuế và nộp thuế.- Tình hình chi trả thu nhập cho người lao động.- Mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường.b. Đối với cá nhân vay sản xuất kinh doanh:- Mục đích khoàn vay.- Thời gian và lĩnh vực kinh doanh.- Số lượng nhân viên.- Tổng tài sản.SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 27Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn- Tài sản đảm bảo.- Thời gian quan hệ với Ngân hàng.- Tình trạng chỗ ở.- Độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc kinh tế.c. Đối với cá nhân vay tiêu dùng:- Mục đích khoản vay.- Tình trạng chỗ ở, thời gian cư ngụ.- Độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số người ăn theo.- Trình độ học vấn, công việc đang làm, thời gian làm việc.- Thu nhập dùng để trả nợ.- Thời gian quan hệ với khách hàng.- Tài sản bảo đảm.2.1.2. Những trường hợp không cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng hạn chế:2.1.2.1. Những trường hợp không được cấp tín dụng:a. Các khách hàng sau không được chấp nhận cấp tín dụng Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng không được cho vay, bảo lãnh đối với: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng. Cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ thẩm định và quyết định cho vay và/hoặc bảo lãnh. Bố, mẹ, vợ, chồng, con của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng. Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng không được chấp nhận việc bảo lãnh của các cá nhân được quy định trên để làm cơ sở cho việc cấp tín dụng đối với khách hàng khác. Ngân hàng không cấp tín dụng đối với những khách hàng có một trong những đặc điểm sau: Trú đóng, thường trú tại các địa phương (tỉnh, thành phố) ngoài vùng thị trường đã xác định của Chi nhánh. Các trường hợp mở rộng vùng thị trường của Chi nhánh SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 28Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớnphải được Tổng Giám đốc Ngân hàng phê duyệt nhưng phải bảo đảm hiệu quả, an toàn trong hoạt động Tín dụng. Khách hàng đề nghị cấp tín dụng là cá nhân nhỏ hơn 18 tuổi và trên 65 tuổi. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tổng Giám đốc được quyền quyết định cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân trên 65 tuổi nhưng không quá 70 tuổi. Hoạt động trong các lĩnh vực mà thị trường không chấp nhận. Hoạt động trong lĩnh vực rủi ro quá cao. Thiếu năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Cung cấp thông tin không đúng thực chất hoạt động; hoặc thông tin không đủ; hoặc có biểu hiện giấu diếm, tránh né trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng. Lỗ liên tiếp trong 2 năm gần kề nhưng không có biện pháp khắc phục khả thi. Có thông tin tiêu cực về khách hàng của Trung tâm Thông tin khách hàng hoặc của NHNN Việt Nam. Cư ngụ và sản xuất trên địa bàn cư ngụ quá khó khăn (vùng sâu, vùng xa). Có những biểu hiện tiêu cực trong giao dịch với Ngân hàng như: đang có nợ quá hạn tại Ngân hàng; thường xuyên để vốn lãi trễ hạn; để phát sinh nợ quá hạn nhiều lần vì lý do chủ quan; chây lì trong trả nợ. Đang bị truy tố hoặc chịu các biện pháp chế tài của các cơ quan pháp luật ảnh hưởng đến khả năng tài chính.b. Các khoản vay không được Ngân hàng chấp nhận: Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng không cấp tín dụng đối với những nhu cầu vốn để sử dụng vào các mục đích sau: Mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi. Thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch hoặc để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. Ngoài ra, các khoản tín dụng được sử dụng vào các mục đích sau cũng không được Ngân hàng chấp nhận cấp tín dụng: Khoản vay được sử dụng vào các giao dịch mà rủi ro của nó không thể đánh giá một cách đầy đủ do thiếu thông tin.SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 29Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn Khoản vay có thể ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Ngân hàng (sử dụng vào các hoạt động mà xã hội không đồng tình, khách hàng vay là những người đã có điều tiếng không tốt,…) Khoản vay được sử dụng vào các hoạt động gây tác động xấu đối với môi trường nhưng khách hàng không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; hoặc khách hàng phải di dời cơ sở sản xuất kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Khoản vay được khách hàng đưa cho người khác sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng không có sự tham gia quản lý của khách hàng. Khoản vay được sử dụng vào mục đích mua đi bán lại bất động sản.2.1.2.2. Những hạn chế trong cấp tín dụng:Ngân hàng không cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi đối với những đối tượng sau: Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại Ngân hàng; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại Ngân hàng; Kế toán trưởng của Ngân hàng. Các cổ đông lớn của Ngân hàng (là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 10% vốn cổ phần có quyền bỏ phiếu)Tổng dư nợ cho vay đối với các khách hàng trên không được vượt quá 5% vốn tự có của Ngân hàngNgoài ra, Ngân hàng cũng hạn chế trong việc cấp tín dụng đối với khách hàng bằng sự bảo lãnh của bên thứ ba trong trường hợp mối quan hệ gữa khách hàng và bên bảo lãnh không là mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh em ruột, hoặc bên bảo lãnh không phải là thành viên của doanh nghiệp và trường hợp bên bảo lãnh là cá nhân có tuổi trên 65.SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 30Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.1.3. Tài sản bảo đảm:2.1.3.1. Các loại tài sản bảo đảm:a. Các loại tài sản được Ngân hàng chấp nhận làm tài sản bảo đảm:- Nhà ở, nhà làm việc, kho tàng.- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuên đất.- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hoá, vàng.- Ngoại tệ có thể chuyển đổi dễ dàng, số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành.- Số dư tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng được Ngân hàng chấp nhận.- Tín phiếu, trái phiếu do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành.- Trái phiếu do chính quyền tỉnh, thành phố phát hành được Ngân hàng chấp nhận.- Bộ chứng từ L/C xuất khẩu được Ngân hàng chấp nhận.- Các loại tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật được Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ.b. Các loại tài sản không được Ngân hàng chấp nhận làm tài sản bảo đảm:- Bất động sản tranh chấp hoặc có yếu tố nước ngoài.- Bất động sản có từ 5 đồng sở hữu trở lên, trừ trường hợp đất cấp cho hộ gia đình.- Nhà ở vả đất ở trong hẻm hẹp dưới 1,0 mét; Nhà ở và đất ở trong hẻm rộng từ 1 đến 1,5 mét cách mặt tiền đường quá 100 mét.- Đất nông nghiệp có diện tích như sau: Đất lúa có diện tích dưới 500m² Đất thổ-vườn, thổ-màu có diện tích dưới 120m². Đất nông nghiệp khác có diện tích dưới 300m².- Máy móc thiết bị đã sản xuất trước ngày thế chấp hơn 5 năm; hoặc quá chuyên dùng; hoặc giá trị còn lại quá thấp.- Hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm ứ đọng, chậm tiêu thụ; hoặc có nguy cơ giảm giá.- Phương tiện vận chuyển giá trị còn lại thấp; khó thanh lý; hoặc được sản xuất trước ngày thế chấp hơn 5 năm (xe con), 8 năm (xe khách) và hơn 10 năm (xe tải, xe chuyên dùng).SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 31Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.1.3.2. Tỷ lệ cấp tín dụng so với giá trị tài sản bảo đảm:- Tuỳ theo tính chất của từng loại tài sản bảo đảm, Ngân hàng sẽ áp dụng tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm phù hợp. Tỷ lệ cho vay tối đa đối với từng loại tài sản bảo đảm được quy định theo bảng sau:Bảng 1: Tỷ lệ cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản bảo đảmSTT Loại tài sản bảo đảmTỷ lệ cấp tín dụng tối đa1Số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá do Sacombank phát hành.100% (1)2 Tín phiếu, trái phiếu do Chính phủ, NHNN phát hành. 100%3 Bộ chứng từ L/C xuất khẩu được Ngân hàng chấp nhận. 95%4Tín phiếu, trái phiếu do chính quyền tỉnh, thành phố phát hành được Ngân hàng chấp nhận.90%5Số dư tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng khác được Ngân hàng chấp nhận.90% (3)6 Hàng hoá 80%7 Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm 80%8 Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, kho tàng 70%9 Giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất 70%10 Phương tiện vận chuyển 70%11 Máy móc, thiết bị 60%12 Vàng(2)13 Ngoại tệ có thể chuyển đổi dễ dàng(2)14 Cổ phiếu; Trái phiếu của các công ty được Ngân hàng chấp nhận(3)(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)____________________(1) Có khấu trừ tiền lãi cho vay(2) Khi cho vay sẽ thoả thuận với khách hàng về tỷ lệ cho vay và trường hợp giá thị trường của tài sản bảo đảm xuống đến mức nào đó thì Ngân hàng được tự động thanh lý để thu hồi nợ dù chưa đến hạn trả nợ.(3)Do Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ sau khi được HĐQT chấp thuận.- Các trường hợp tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm vượt mức quy định sẽ do Hội đồng Tín dụng của Ngân hàng quyết định trong từng trường hợp cụ thể.2.1.3.3. Nguyên tắc thẩm định tài sản bảo đảm:SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 32Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn- Việc thẩm định tài sản bảo đảm sẽ do một bộ phận trực thuộc Ngân hàng độc lập với bộ phận đề xuất cho vay thực hiện để bảo đảm tính khách quan, trường hợp cần thiết có thể thuê cơ quan bên ngoài Ngân hàng thực hiện. Việc thẩm định tài sản bảo đảm tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh do AMC đảm nhận.- Đối với các khoản vay nhỏ, bộ phận đề xuất cho vay sẽ thực hiện việc thẩm định tài sản bảo đảm để không gây phiền toái cho khách hàng. Tổng Giám đốc ấn định cụ thể trách nhiệm thẩm định tài sản bảo đảm đối với từng mức cho vay cụ thể.2.1.3.4. Bảo hiểm tài sản bảo đảm:Các loại tài sản bảo đảm dễ bị thiệt hại do hư hỏng, cháy nổ, tai nạn… phải được bảo hiểm khi thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng. Khách hàng phải cam kết với Ngân hàng khi xảy ra thiệt hại thì Ngân hàng là người thụ hưởng khoản bồi thường của công ty Bảo hiểm.2.1.3.5. Quản lý tài sản bảo đảm:- Đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, kho tàng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển: Ngân hàng có thể giao cho khách hàng khai thác, sử dụng nhưng khách hàng không được: chuyển đổi, chuyển nhượng, bán , trao đổi, cho thuê, tặng, cho mượn, làm hư hỏng, làm giảm giá trị, làm thay đổi, huỷ hoại tài sản bảo đảm hoặc sử dụng tài sản bảo đảm để góp vốn, làm bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được sự đồng ý của Ngân hàng.- Đối với tài sản bảo đảm là hàng hoá, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm: sẽ được lưu giữ, bảo quản tại kho Ngân hàng hoặc kho thứ ba, một số trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh có thể để tại kho của khách hàng nhưng Ngân hàng phải cử nhân viên quản lý chặt chẽ.- Đối với tài sản bảo đảm là tín phiếu, trái phiếu do Chính phủ, chính quyền tỉnh, thành phố, NHNN phát hành, tiền gửi tại tổ chức tín dụng: Ngân hàng sẽ lưu giữ, bảo quản bản chính giấy chứng nhận (nếu có) và phải được cơ quan phát hành xác nhận phong toả (đối với chứng chỉ có ghi tên hoặc phát hành ghi sổ).- Đối với tài sản bảo đảm là cổ phần của các công ty: Ngân hàng sẽ lưu giữ, bảo quản bản chính giấy chứng nhận (nếu có) và phải được cơ quan phát hành hoặc cơ quan lưu ký xác nhận phong tỏa.SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 33[...]... Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ LớnChương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & Q TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CHỢ LỚN 242.1. Những quy định chung 262.1.1. Điều kiện cấp tín dụng 262.1.1.1. Nguyên tắc chung 262.1.1.2. Điều kiện vay vốn 262.1.1.3. Quy định về thông tin tối thiểu cung cấp cho... Mục đích sử dụng vốn vay hợp phápc. Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết;SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 26 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CHỢ LỚN:2.2.1. Tình hình huy động vốn Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn thực hiện các hoạt động kinh... quay vốn lưu động vòng 2,82 1,58 SVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 54 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ LớnNghiệp vụ cho vay là hoạt động chủ yếu của Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn và lợi nhuận thu được từ nghiệp vụ này cũng chi m tỷ trọng... 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động mang lại nguồn doanh thu chính cho Ngân hàng, vì thế, để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất trong hoạt động tín dụng của tồn hệ thống, Sacombank đã ban hành Chính sách Tín dụng (ban hành theo Quyết định số 258/2005/QĐ –. .. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớnvà dài hạn cho việc đầu tư dài hạn để hiện đại hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ. Biểu đồ 5: Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn cho vay0200,000400,000600,000800,0002004 2005 2006 Ngắn hạn Trung dài hạn (Nguồn: Bảng báo cáo tài chính năm Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn)c....Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn6. b)Tài sản bảo đảm:Liệt kê và mô tả tài sảnGiá trị theo đánh giá của Ngân hàngMức cấp tín dụng Tỷ lệ cấp tín dụng Phương thức quản lýTỷ lệ cấp tín dụng theo quy địnhXe Mitsubishi Jolie SS LimitedCăn cứ vào giá mua bán giữa hai bên và có tham khảo giá thị trường tại thời... AnhTrang 67 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớndạng hóa các loại hình sản phẩm nhằm có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn của khách hàng. d. Tình hình nợ quá hạn: Tình hình nợ quá hạn của Chi nhánh những năm gần đây đã có những diễn biến hết sức tích cực. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của Chi nhánh ln được duy trì ở... Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn Khoản vay có thể ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Ngân hàng (sử dụng vào các hoạt động mà xã hội khơng đồng tình, khách hàng vay là những người đã có điều tiếng khơng tốt,…) Khoản vay được sử dụng vào các hoạt động gây tác động xấu đối với môi trường nhưng khách hàng không thực hiện... tờ trình 05/04/2007Chữ ký của Nhân viên tín dụng Tên họ Nhân viên tín dụng Trương Huỳnh AnhÝ kiến và đề xuất của Phòng Dịch vụ khách hàngSVTH: Trương Huỳnh AnhTrang 58 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn Nếu Giám đốc từ chối cho vay: Nhân viên kiểm sốt tín dụng tổ chức lưu trữ hồ sơ bị từ chối cho vay. Nhân viên tín. .. 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn2.1.3.2. Tỷ lệ cấp tín dụng so với giá trị tài sản bảo đảm:- Tuỳ theo tính chất của từng loại tài sản bảo đảm, Ngân hàng sẽ áp dụng tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm phù hợp. Tỷ lệ cho vay tối đa đối với từng loại tài sản bảo đảm được quy định theo bảng sau:Bảng 1: Tỷ lệ cấp tín dụng . 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank – Chi nhánh Chợ LớnChương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ. 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & quá trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Sacombank – Chi nhánh Chợ LớnNguồn vốn huy động chủ yếu ở Sacombank – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.doc, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.doc, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & QUÁ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.doc, Điều kiện cấp tín dụng:, Những trường hợp khơng cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng hạn chế:, Tài sản bảo đảm:, Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay căn cứ vào: Lãi suất cho vay: Mức cho vay: Đối với Chi nhánh, mức cho vay căn cứ vào: Tình hình hoạt động tín dụng, Phân tích các chỉ số tài chính Các chỉ số tài chính, Thuận lợi: Khó khăn

Từ khóa liên quan