Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới

1 3,472 42
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 14:39

đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển và tăng trưởng của nền sản xuất xã hội. Tiểu luận: Tình hình xu hướng phát triển FDI trên thế giới MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………… 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ FDI ………………………………………………. 2 Khái niệm về đầu tư nước ngoài………………………………………………… ……… 2 Các hình thức FDI phổ biến đặc trưng của chúng………………………………… 3 Các nhân tố thúc đẩy đầu tư nước ngoài FDI………………………………………… . 7 Lợi ích vủa việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI…………………………………… 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FDI TRÊN THẾ GIỚI……………………………………… 11 Tình hình phát triển của FDI từ đầu thế kỉ XX đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX………………………………………………………………………………………………… 11 Tình hình vận động của FDI từ năm 2000 đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008………………………………………………………………………………… . 13 FDI với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay…………………………………………… 22 Tìm hiểu sơ qua về báo cáo đầu tư FDI 2010 của UNCTAD dự đoán xu thế phát triển của FDI trong các năm tới……………………………………………………… 24 CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU HÚT VỐN FDI TẠI VIỆT NAM…. 29 Tình hình FDI tại Việt Nam……………………………………………………………… 29 Hạn chế FDI đầu tư tại Việt Nam………………………………………………………… 31 Nguyên nhân của những hạn chế về thu hút FDI của Việt Nam……………………… 32 Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam………………………… 34 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………. 36 Quan hệ kinh tế quốc tế . ngoài FDI ………………………………… 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FDI TRÊN THẾ GIỚI……………………………………….. 11 Tình hình phát triển. Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ FDI ……………………………………………….
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới, Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới, Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn