Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng.docx

102 891 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng. MỤC LỤCTrang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT--------------------------------------------- 7DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ------------------------- 8LỜI MỞ ĐẦU------------------------------------------------------------------11CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ------- 131. Tổng quan về NHTM và hoạt động cho vay của NHTM131.1. Khái niệm NHTM----------------------------------------------------131.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM--------------------------------------- 141.2.1. Khái niệm. --------------------------------------------------------141.2.2. Các hình thức cho vay.--------------------------------------------142. Cho vay trả góp của NHTM---------------------------------- 172.1. Khái niệm cho vay trả góp.-----------------------------------------172.2. Đặc điểm cho vay trả góp-------------------------------------------172.2.1. Đặc điểm về quy mô khoản vay --------------------------------172.2.2. Đối tượng cho vay trả góp ---------------------------------------182.2.3. Đặc điểm về rủi ro-------------------------------------------------182.2.4. Đặc điểm về khả năng sinh lời-----------------------------------192.2.5. Đặc điểm về lãi suất.----------------------------------------------192.3. Vai trò -----------------------------------------------------------------192.3.1. Đối với Ngân hàng ------------------------------------------------192.3.2. Đối với khách hàng ----------------------------------------------202.3.3. Đối với nền kinh tế-------------------------------------------------203. Giới thiệu về hoạt động cho vay trả góp mua ôtô---------213.1. Khái niệm.-------------------------------------------------------------213.2. Đặc điểm.-------------------------------------------------------------223.2.1. Đặc điểm về đối tượng và phạm vi cho vay trả góp mua ôtô- 233.2.2. Đặc điểm về quy mô và số lượng món vay--------------------233.2.3. Đặc điểm về thời gian trả góp mua ôtô ---------------------2422Chuyên đề tốt nghiệp Khoa NH - TC3.2.4. Đặc điểm về lãi suất cho vay trả góp mua ôtô-----------------243.2.5. Đặc điểm về rủi ro khi cho vay trả góp mua ôtô--------------253.3. Phương thức cho vay trả góp mua ôtô.---------------------------- 253.3.1. Phương thức tài trợ cho doanh nghiệp bán ôtô ----------------263.3.2. Phương thức cho vay trực tiếp người mua ----------------273.4. Vai trò --------------------------------------------------------------273.4.1. Đối với Ngân hàng------------------------------------------------283.4.2. Đối với khách hàng------------------------------------------------293.4.3. Đối với nền kinh tế.-----------------------------------------------293.5. Một số chỉ tiêu phản ánh việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô của NHTM---------------------------------------------------------------------------293.5.1. Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô ---------------------------------303.5.2. Tỷ trọng dư nợ cho vay trả góp mua ôtô -----------------------313.5.3. Tốc độ tăng dư nợ cho vay trả góp mua ôtô -------------------32Nguyễn Thị Hiền A TCDN 46C33.5.4. Doanh thu cho vay trả góp mua ôtô ---------------------------323.5.5. Mức độ đa dạng hóa sản phẩm cho vay trả góp mua ôtô ----323.5.6. Thị phần cho vay trả góp mua ôtô của Ngân hàng -----------323.5.7. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay trả góp mua ôtô ----333.5.8. Số lượng khách hàng cho vay trả góp mua ôtô ----------------343.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô 3.6.1. Nhân tố từ môi trường vĩ mô------------------------------------343.6.2. Nhân tố từ phía khách hàng-------------------------------------353.6.3. Nhân tố xuất phát từ bản thân Ngân hàng--------------------373.6.4. Nhân tố từ các đối thủ cạnh tranh------------------------------39CHƯƠNGII : THỰC TRẠNG CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ CỦA VPBANK – PGD TRẦN DUY HƯNG---------- 401. VPBank Trần Duy Hưng: Lịch sử hình thành và phát triển-------------------------------------------------------------------- 402. Cơ cấu tổ chức của VPBank Trần Duy Hưng------------- 413. Chức năng của từng phòng------------------------------------ 4244Chuyên đề tốt nghiệp Khoa NH - TC4. Tình hình hoạt động của VPBank Trần Duy Hưng giai đoạn 2005 – 2007---------------------------------------------------------------- 445. Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng------------------------------------------------------------------------ 495.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay trả góp mua ôtô của VPBank------------------------------------------------------------------------- 495.2. Quy trình cho vay trả góp mua ôtô củaVPBank Trần Duy Hưng505.3. Thể lệ cho vay trả góp mua ôtô của VPBank ----------------------566. Đánh giá việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng--------------------------------------------------------- 606.1. Kết quả cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng giai đoạn 2005 – 2007--------------------------------------------------------------616.1.1. Doanh số cho vay trả góp mua ôtô----------------------------- 616.1.2. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay trả góp mua ôtô ----------- 636.1.3. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay trả góp mua ôtô ---- 656.1.4. Mức độ đa dạng hóa các sản phẩm----------------------------- 666.2. Thành công của việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô tại VPBank Trần Duy Hưng--------------------------------------------------------------- 676.3. Nguyên nhân của những thành công trên-------------------------- 706.4. Những hạn chế của việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô tại VPBank Trần Duy Hưng --------------------------------------------------------------74Nguyễn Thị Hiền A TCDN 46C56.5. Nguyên nhân của những hạn chế trên-------------------------------766.5.1. Nguyên nhân khách quan----------------------------------------766.5.2. Nguyên nhân chủ quan-------------------------------------------79CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ CỦA VPBANK – PGD TRẦN DUY HƯNG ---------------------------------------------- 821. Định hướng mở rộng cho vay trả góp mua ôtô--------------822. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 của VPBank Trần Duy Hưng --------------------------------------------------------- 843. Giải pháp mở rộng cho vay trả góp mua ôtô tại VPBank Trần Duy Hưng ----------------------------------------------------------------863.1. Nâng cao nguồn nhân lực--------------------------------------------873.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng-------------------------873.3. Nâng cao khả năng kiểm tra, kiểm soát sau khi vay--------------883.4. Nâng cao năng lực thẩm định tài chính khách hàng---------------8966Chuyên đề tốt nghiệp Khoa NH - TC3.5. Áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro của phương pháp cho vay trả góp mua ôtô ---------------------------------------------------------------893.6. Phát triển có hiệu quả hoạt động marketing----------------------913.7. Phân tán rủi ro----------------------------------------------------------933.8. Định giá bất động sản-------------------------------------------------933.9. Áp dụng các công cụ phái sinh--------------------------------------943.10. Nhóm các giải pháp xử lý các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề-------944. Kiến nghị của bản thân--------------------------------------------954.1. Đối với NHNN--------------------------------------------------------954.2. Đối với chính phủ và các bộ ngành liên quan----------------------96KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------------- 98DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO---------------------------------- 99 Nguyễn Thị Hiền A TCDN 46C7DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTNgân hàng NHNgân hàng thương mại NHTMNgân hàng thương mại cổ phầnNHTMCPNgân hàng Nhà nước NHNNHội đồng quản trị HĐQT88Chuyên đề tốt nghiệp Khoa NH - TCNgân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt NamVPBankPhòng giao dịch PGDTổ chức tín dụng TCTDNguyễn Thị Hiền A TCDN 46C9DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼSƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Phương thức cho vay trực tiếp đối với người mua---------- 23Sơ đồ 1.2: Phương thức tài trợ cho doanh nghiệp bán ôtô-------------- 24Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức PGD VPBank Trần Duy Hưng-------------- 40Sơ đồ2.2 Quy trình cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng----------------------------------------------------------------------- 46BẢNGBảng 2.1: Tình hình kinh doanh của VPBank Trần Duy Hưng giai đoạn 2005 – 2007------------------------------------------------------------------- 43Bảng 2.2: Tình hình hoạt động huy động vốn của các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc VPBank Thăng Long đến 31/12/2007------------------ 44Bảng 2.3: Tình hình hoạt động cấp tín dụng của các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc VPBank Thăng Long đến 31/12/2007------------------ 46Bảng2.4: Doanh số cho vay mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng giai đoạn 2005 – 2007------------------------------------------------------------- 59Bảng 2.5: Cơ cấu doanh số cho vay mua ôtô VPBank Trần Duy Hưng 2005 – 2007-------------------------------------------------------------------- 601010[...]... động cho vay của NHTM 141.2.1. Khái niệm. 141.2.2. Các hình thức cho vay 142. Cho vay trả góp của NHTM 172.1. Khái niệm cho vay trả góp 172.2. Đặc điểm cho vay trả góp 172.2.1. Đặc điểm về quy mô khoản vay 172.2.2. Đối tượng cho vay trả góp 18 Chương II: Thực trạng cho vay trả góp mua ơtơ của VPBank Trần Duy HưngChương III: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay trả góp mua ơtơ của VPBank. .. năng trả nợ của khách hàng. Đối tượng áp dụng trong cho vay trả góp thường là những người có thu nhập ổn định.1818 3.5.4. Doanh thu cho vay trả góp mua ơtơ 323.5.5. Mức độ đa dạng hóa sản phẩm cho vay trả góp mua ơtơ 323.5.6. Thị phần cho vay trả góp mua ôtô của Ngân hàng 323.5.7. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay trả góp mua ôtô 333.5.8. Số lượng khách hàng cho vay trả góp mua ôtô. .. cho vay trả góp mua ơtơ trong kỳDựa vào công thức trên ta thấy: Nếu dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ kỳ này tăng so với kỳ trước tức là doanh số cho vay trả góp mua ơtơ trong kỳ lớn hơn doanh số thu nợ cho vay trả góp mua ơtơ trong kỳ, ta có sự mở rộng cho vay trả góp mua ôtô tại NHTM.3.5.2. Tỷ trọng dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ Chỉ tiêu này mang tính tương đối, phản ánh quy mơ các món vay trả. .. việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ hoạt động cho vay trả góp, cuộc sống của người dân được cải thiện, hỗ trợ Nhà nước đạt được các mục tiêu xã hội.3. Giới thiệu về cho vay trả góp mua ơtơTrong dư nợ cho vay trả góp của các NHTM, cho vay trả góp mua ôtô thường chiếm từ 30% đến 70% tổng dư nợ cho vay trả góp tùy theo từng ngân hàng. Cho vay đối với cho vay trả góp mua ơtơ... dưới đâyDư nợ cho vay trả góp mua ơtơ được hiểu là số tiền mà ngân hàng hiện đang còn cho khách hàng vay nhằm mục đích mua ơtơ theo phương thức trả góp tính đến một thời điểm nhất định.Dưới đây là cơng thức tính dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ được áp dụng tại VPBank Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ này=Doanh số cho vay trả góp mua ôtô trong kỳ+Dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ kỳ trước-Doanh... cho ra đời nhiều phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Phương thức cho vay trả góp, đặc biệt là cho vay trả góp mua ơtơ ngày càng được nhiều NHTM áp dụng và mở rộng trong tương lai vì đây là mộy thị trường đầy tiềm năng với triển vọng lợi nhuận cao.3.2. Đặc điểm. Cho vay trả góp mua ơtơ là một hình thức của cho vay trả góp nên nó mang đầy đủ các đặc điểm của cho. .. số lượng các món vay trả góp mua ơtơ lại lớn, nên ngân hàng sẽ phân tán được rủi ro. Vì thế, trên thực tế, hoạt động cho vay trả góp mua ơtơ được đánh giá là hoạt động có mức rủi ro thực tế thấp.3.3. Phương thức cho vay trả góp mua ơtơ.3.3.1. Phương thức cho vay trực tiếp người mua. Theo phương thức cho vay trực tiếp đối với người mua này, ngân hàng sẽ thanh toán số tiền mua ôtô cho doanh nghiệp... việc mở rộng cho vay trả góp mua ơtơ 3.6.1. Nhân tố từ môi trường vĩ mô 343.6.2. Nhân tố từ phía khách hàng 353.6.3. Nhân tố xuất phát từ bản thân Ngân hàng 373.6.4. Nhân tố từ các đối thủ cạnh tranh 39CHƯƠNGII : THỰC TRẠNG CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ CỦA VPBANK – PGD TRẦN DUY HƯNG 401. VPBank Trần Duy Hưng: Lịch sử hình thành và phát triển 402. Cơ cấu tổ chức của VPBank Trần Duy Hưng 413.... Phương thức cho vay trực tiếp người mua 273.4. Vai trò 273.4.1. Đối với Ngân hàng 283.4.2. Đối với khách hàng 293.4.3. Đối với nền kinh tế 293.5. Một số chỉ tiêu phản ánh việc mở rộng cho vay trả góp mua ơtơ của NHTM 293.5.1. Dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ 303.5.2. Tỷ trọng dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ 313.5.3. Tốc độ tăng dư nợ cho vay trả góp mua ơtơ 32Nguyễn Thị Hiền A TCDN 46C3... tăng sức mua của khách hàng. Do đó thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa phát triển, vì vậy sẽ khuyến khích các 2222 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa NH - TC3.2.4. Đặc điểm về lãi suất cho vay trả góp mua ơtơ 243.2.5. Đặc điểm về rủi ro khi cho vay trả góp mua ơtơ 253.3. Phương thức cho vay trả góp mua ôtô 253.3.1. Phương thức tài trợ cho doanh nghiệp bán ôtô 263.3.2. Phương thức cho vay trực tiếp . Duy Hưng5 05.3. Thể lệ cho vay trả góp mua ôtô của VPBank ----------------------566. Đánh giá việc mở rộng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng- --------------------------------------------------------. hoạt động cho vay trả góp mua ôtô của NHTM.Nguyễn Thị Hiền A TCDN 46C13Chương II: Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy HưngChương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng.docx, Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng.docx, Thực trạng cho vay trả góp mua ôtô của VPBank Trần Duy Hưng.docx, Tổng quan về NHTM và hoạt động cho vay của NHTM, I: Tổng quan về hoạt động cho vay trả góp mua ơtơ của NHTM. II : THỰC TRẠNG CHO VAY TRẢ GĨP MUA ƠTƠ CỦA